สอบถามเกี่ยวกับ การดึง Google Map

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเกี่ยวกับ การดึง Google Map

สอบถามเกี่ยวกับ การดึง Google Map

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <title>หน้าแรก</title> 
  <style type="text/css">  
  html { height: 100% }  
  body {   
    height:100%;
    width: 100%;
    margin:0;
    padding:0;  
    font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;  
    font-size:12px;  
  }  
  /* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */  
  #map_canvas {   
    width:450px;  
    height:500px;  
    margin:auto;  
  }  

  h3{
  font-size: 1.5em;
  color: #FFCC66 ;
  /*text-shadow: 1px 1px 2px black, 0 0 25px black, 0 0 5px darkblue;*/
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
  </style>    
</head> 
<body>
  <div>
  <!--header-->
  <?php include("header.php"); ?>
 </div>
 <div>
  <!--Menu-->
  <?php
 if (!isset($_SESSION)) {
 session_start();
}

 if ($_SESSION["status_user"] != 'admin') {
  include("menu.php");
}else{
  include("menuforadmin.php");
}
?>
 </div>

  <div style="margin:auto:width:80%;">
    <center><h3>หน้าแรก</h3></center> 
    <div id="map_canvas"></div>

    <marquee width="100%" onmouseover="this.scrollAmount=0"onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollamount="1" scrolldelay="27" truespeed="true" direction="up"><a href="map.php"> แจ้งเหตุ </a></marquee> 
  </div>  
 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>    
<script type="text/javascript">  
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้  
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น  
var my_Marker=[]; // สำหรับปักหมุด 
var obj_marker; // สำหรับเก็บค่าพิกัดและข้อมูลจากฐานข้อมูล 
var limit_show=10; // กำหนดแสดงรายการไม่เกิน 
var infowindow=[]; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว popup แสดงรายละเอียดสถานที่  
var infowindowTmp; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บลำดับของ infowindow ที่เปิดล่าสุด    
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่  
  GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM  
  // กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่  
  var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);  
  // กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas  
  var my_DivObj=$("#map_canvas")[0]; 

  // MapTypeId.ROADMAP ใช้เมื่อต้องการแสดงแผนที่แบบปกติ เป็นแผนที่แสดงถนน 
// MapTypeId.SATELLITE ใช้เมื่อต้องการแสดงแผนที่แบบภาพถ่ายดาวเทียม 
// MapTypeId.HYBRID ใช้เมื่อต้องการแสดงแผนที่แบบปกติ กับภาพถ่ายดาวเทียมรวมกัน 
// MapTypeId.TERRAIN ใช้เมื่อต้องการแสดงลักษณะภูมิประเทศ    
  // กำหนด Option ของแผนที่  
  var myOptions = {  
    zoom: 6, // กำหนดขนาดการ zoom  
    center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง  
    mapTypeId:GGM.MapTypeId.ROADMAP, // กำหนดรูปแบบแผนที่  
    mapTypeControlOptions:{ // การจัดรูปแบบส่วนควบคุมประเภทแผนที่  
      position:GGM.ControlPosition.TOP, // จัดตำแหน่ง  
      style:GGM.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU // จัดรูปแบบ style   
    }  
  };  
  map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map  
   
  // ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่สร้างมาในรูปแบบไฟล์ json 
  $.getJSON( "get_place.php", function( data ) {  
    obj_marker=data; // เก็บค่าไว้ในตัวแปร ไว้ใช้งาน 
    var m=0; 
     $.each(obj_marker,function(i,k){ // วนลูปแสดงการปักหมุด 
         if(m<limit_show){ // ปักหมดได้ไม่เกิน limit_show 
          var markerLatLng=new GGM.LatLng(obj_marker[i].latitude,obj_marker[i].longitude);  
          my_Marker[i] = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker  
            position:markerLatLng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง  
            map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map  
            title:obj_marker[i].province_name // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ  
          });    
            
           // ส่วนของ infowindow สำหรับทดสอบ ดึงจากชื่อ titile 
           infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({// สร้าง infowindow ของแต่ละ marker เป็นแบบ array  
            content: my_Marker[i].getTitle() // ดึง title ในตัว marker มาแสดงใน infowindow  
          });        
            
          // กรณีนำไปประยุกต์ ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง  
            // infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({    
            //  content:$.ajax({    
            //    url:'placeDetail.php',//ใช้ ajax ใน jQuery ดึงข้อมูล    
            //    data:'placeID='+obj_marker[i].province_id, // ส่งค่าตัวแปร ไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล  
            //    async:false    
            //  }).responseText    
            // });               
 
           // ส่วนของการกำหนด ให้เมื่อคลิกแต่ละ marker 
          GGM.event.addListener(my_Marker[i],"click", function(){ // เมื่อคลิกตัว marker แต่ละตัว  
            if(infowindowTmp){ // ให้ตรวจสอบว่ามี infowindow ตัวไหนเปิดอยู่หรือไม่  
              infowindow[infowindowTmp].close(); // ถ้ามีให้ปิด infowindow ที่เปิดอยู่  
            }  
            infowindow[i].open(map,my_Marker[i]); // แสดง infowindow ของตัว marker ที่คลิก  
            infowindowTmp=i; // เก็บ infowindow ที่เปิดไว้อ้างอิงใช้งาน  
          });                 
          m++; 
         } 
         
     });        
  });  
   
 
  // กำหนด event ให้กับตัวแผนที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ zoom  
  GGM.event.addListener(map, 'zoom_changed', function() {  
    // วนลูปล้างค่าเก่า ก่อนสร้างปักหมุดใหม่ 
    if(my_Marker.length>0){  
      for(i=0;i<my_Marker.length;i++){  
        my_Marker[i].setMap(null);  
      }  
    }  
    var m=0; 
    var map_zoom=map.getZoom(); 
    // zoom เท่าไหร่ แสดงเท่าไหร่ เงื่อนไขกำหนดตามต้องการ 
    if(map_zoom<=6){ 
      limit_show=10; 
    }else if(map_zoom<=7){ 
      limit_show=30; 
    }else if(map_zoom<=8){ 
      limit_show=40; 
    }else if(map_zoom<=20){ 
      limit_show=100; 
    }else{ 
      limit_show=10; 
    } 
     $.each(obj_marker,function(i,k){ // วนลูปแสดงการปักหมุด 
         if(m<limit_show){ // ปักหมดได้ไม่เกิน limit_show 
            
          var markerLatLng=new GGM.LatLng(obj_marker[i].latitude,obj_marker[i].longitude);  
          my_Marker[i] = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker  
            position:markerLatLng, // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง  
            map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map  
            title:obj_marker[i].province_name // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ  
          });   
 
          // ส่วนของ infowindow สำหรับทดสอบ ดึงจากชื่อ titile 
           infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({// สร้าง infowindow ของแต่ละ marker เป็นแบบ array  
            content: my_Marker[i].getTitle() // ดึง title ในตัว marker มาแสดงใน infowindow  
          });                
          // กรณีนำไปประยุกต์ ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง  
            // infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({    
            //  content:$.ajax({    
            //    url:'placeDetail.php',//ใช้ ajax ใน jQuery ดึงข้อมูล    
            //    data:'placeID='+obj_marker[i].province_id, // ส่งค่าตัวแปร ไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล  
            //    async:false    
            //  }).responseText    
            // });               
 
           // ส่วนของการกำหนด ให้เมื่อคลิกแต่ละ marker 
          GGM.event.addListener(my_Marker[i],"click", function(){ // เมื่อคลิกตัว marker แต่ละตัว  
            if(infowindowTmp){ // ให้ตรวจสอบว่ามี infowindow ตัวไหนเปิดอยู่หรือไม่  
              infowindow[infowindowTmp].close(); // ถ้ามีให้ปิด infowindow ที่เปิดอยู่  
            }  
            infowindow[i].open(map,my_Marker[i]); // แสดง infowindow ของตัว marker ที่คลิก  
            infowindowTmp=i; // เก็บ infowindow ที่เปิดไว้อ้างอิงใช้งาน  
          });                 
          m++; 
         } 
     });      
     
  });  
   
  
}  
$(function(){  
  // โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว  
  // ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api  
  // v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize  
  // v เวอร์ชัน่ 3.2  
  // sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false  
  // language ภาษา th ,en เป็นต้น  
  // callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize  
  $("<script/>", {  
   "type": "text/javascript",  
   src: "http://maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize"  
  }).appendTo("body");    
});  
</script>        
</body> 
</html> 
จากโค้ดด้านบน จะเป็นการดึงข้อมูลจากดาต้าเบสมาแสดงในแผนที่
แต่ภายในแผนที่ ในตัวเลือก ลักษณะแผรที่เป็นแบบในรูป ซึ่งอย่ากได้เป็นแบบแคบปกติ
ซึ่งตอนแรกใช้โค้ดนี้เช่นกันแต่ไม่ได้เป็น แบบนี้ มีวิธีแก้อย่างไรบ้างคร้าบ


Aey_yellow 49.228.97.xxx 04-07-2016 01:08:45

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  ไม่เคยเจอเหมือนกัน ถ้าปกติไม่เป็น อาจจะเกี่ยวกับ css หรือเปล่่า


ninenik 183.88.81.xxx 04-07-2016


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ