รบกวนด้วยนะคะ กำลังทำโปรเจคจบคะ คือต้องการลดชั่วโมงเรียน จะทำยังไงคะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนด้วยนะคะ กำลังทำโปรเจคจบคะ คือต้องการลดชั่วโมงเรียน จะทำยังไงคะ

รบกวนด้วยนะคะ กำลังทำโปรเจคจบคะ คือต้องการลดชั่วโมงเรียน จะทำยังไงคะ
รบกวนด้วยคะ คือต้องการลดชั่วโมงเรียน คือเรียนไปแล้วกี่ชั่วโมงเหลือ กี่ชั่วโมงโดยเมื่อคลิก list เลือกจำนวนชั่วโมงเรียน กดบันทึกแล้ว จะต้องแสดงจำนวนชั่วโมงที่เหลือจากชั่วโมงเต็ม โดยแสดงลิสด้านล่างเรื่อยๆจนครบชั่วโมงเรียนเต็มคะ เมื่อเรียนครบหลักสูตรคือ4 ชั่วโมงให้มีการแจ้งเตือนว่าครบหลักสูตรแล้ว 


Tanyarat Tepsanta 119.76.100.xxx 05-08-2016 23:08:18

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1

<?php include("header2.php"); ?>
<?php include("menuadmin.php"); ?>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<input type="hidden" name="hdnCmd" value="">


      <td width="80%" valign="top"><p>&nbsp;</p>
       
        <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
         <tr>
          <td height="31"><table width="30%" height="35" border="0" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0">
           <tr>
            <td align="right"><a href="admin_showcourselean.php">[กลับ]</a></td>
           </tr>
          </table></td>
         </tr>
        </table>
        <?php    
if($_POST["hdnCmd"] == "บันทึก")
{
$learnuseID=$_REQUEST["learnuseID"];
$learnerID=$_REQUEST["learnerID"];
$userID=$_REQUEST["userID"];
$showuse = 4-$getuse;
$use_hour=$_REQUEST["hour_use"];
$now = date("Y-m-d ");
$sesuser=$_REQUEST["sesuser"];
$new_id =mysql_result(mysql_query("Select Max(substr(learnuseID,-4))+1 as MaxID from tb_learnuse"),0,"MaxID");//เลือกเอาค่า id ที่มากที่สุดในฐานข้อมูลและบวก 1 เข้าไปด้วยเลย
      if($new_id==''){ // ถ้าได้เป็นค่าว่าง หรือ null ก็แสดงว่ายังไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล
        $learnuseID="LU0001";
      }else{
        $learnuseID="LU".sprintf("%04d",$new_id);//ถ้าไม่ใช่ค่าว่าง
			}
$sql="INSERT INTO tb_learnuse(learnuseID,learnerID,userID,use_hour,use_date,sesuser)";
$sql.="VALUES ('$learnuseID','$learnerID','$userID','$hour_use','$now','$sesuser')";
	mysql_query($sql,$conn)
		or die("ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลลงสู่ตาราง tb_learnuse ได้".mysql_error());
}
?>

        <table width="80%" border="0" bordercolor="#85c30b"align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
          <td height="24" colspan="4" align="left" bgcolor="#85c30b">
ค้นหาจากรหัสผู้เรียน</td>
          </tr>
          <tr>
          <td width="293" height="39" align="right" bgcolor="#FFFFFF">ระบุรหัสผู้สมัครเรียน&nbsp;:&nbsp;</td>
          <td colspan="" width="337" height="39" align="left" bgcolor="#FFFFFF">
          <form id="findMember" name="findMember" method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>?action=search">
          <input name="learnerID" type="text" id="learnerID"/>
          <input type="submit" id="btnSearch" name="btnSearch" value="ค้นหา" />
          </form>
          </td>
         </tr>
        </table>
        <form name="frmMain" method="post" action="<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"];?>">
         <input name="hdnCmd" type="hidden" id="hdnCmd" value="" />
         <table width="80%" border="0" bordercolor="#85c30b"align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr>
          <td height="31" colspan="4" align="center">เพิ่มข้อมูลเวลาเรียน</td>
         </tr>
         
         <?php
				 
				 ####เริ่มส่วนค้นหาจากผู้สมัครเรียน
				 if ($_GET['action'] == "search") {
				 if ($_POST['learnerID'] <> NULL) {
					 $sql = "SELECT * FROM tb_learner WHERE learnerID = '".trim($_POST['learnerID'])."'";
					 $query = mysql_query($sql) or die (mysql_error());
					 $row = mysql_num_rows($query);
					 if ($row <> 0) {
					 $result = mysql_fetch_assoc($query);
					 
					 ?>
           <?
				 }
				 }
				 }
				 
				 ####### จบส่วนค้นหาจากผู้สมัครเรียน
				 ?>
         <tr>
          <td height="24" colspan="4" align="left" bgcolor="#85c30b">
ข้อมูลส่วนตัว</td>
          </tr>
         <tr>
          <td width="210" height="39" align="right" bgcolor="#FFFFFF">ชื่อ&nbsp;:&nbsp;</td>
          <td width="187" height="39" align="left" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $result["name"];?>
</td>
          <td width="118" align="right" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;นามสกุล&nbsp;:</td>
          <td width="194" height="39" align="left" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;<?php echo $result["sname"];?></td>
         </tr>
         <tr>
          <td height="39" align="right" bgcolor="#FFFFFF">ชื่อเล่น : </td>
          <td height="39" align="left" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;<?php echo $result["nickname"];?></td>
          <td align="right" bgcolor="#FFFFFF">อายุ &nbsp;:</td>
          <td height="34" align="left" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;
           <?php echo $result["age"];?> ปี</td>
         </tr>
         <tr>
          <td height="39" align="right" bgcolor="#FFFFFF">ที่อยู่ :</td>
          <td colspan="3" align="left" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $result["address"];?>
       </td>
         </tr>
         <tr>
          <td align="right" bgcolor="#FFFFFF">โทรศัพท์มือถือ : </td>
          <td height="34" align="left" bgcolor="#FFFFFF"> <?php echo $result["phone"];?></td>
          <td align="right" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>
          <td height="34" align="left" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>
         </tr>

       </table>
        <br />
        <table width="80%" border="0" align="center">
         <tr class="aqua_treatment_text_header">
          <td height="29" colspan="4" bgcolor="#85c30b">ชั่วโมงการเรียน</td>
          </tr>
         <tr class="aqua_treatment_text_header">
          <td width="4%" height="29" align="center" bgcolor="#FFFFFF">ลำดับ</td>
          <td width="24%" align="center" bgcolor="#FFFFFF">ครูผู้สอน</td>
          <td width="24%" align="center" bgcolor="#FFFFFF">จำนวนชั่วโมงที่เหลือ</td>
          <td width="22%" align="center" bgcolor="#FFFFFF">จำนวนชั่วโมงที่เรียน</td>
          </tr>
         <tr class="aqua_treatment_text_header2">
          <td height="33" align="center" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>
          <td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><select name="userID" id="userID">
           <option value="">กรุณาเลือกครูผู้สอน</option>
           <?php
			$strSQL = "SELECT * FROM tb_user where usertype = 'teacher'";
			$objQuery = mysql_query($strSQL);
			while($rs = mysql_fetch_array($objQuery))
			{
			?>
           <option value="<?php $rs["userID"];?>"><?php echo $rs["name"]." - ".$rs["surname"];?></option>
           <?php
			}
			?>
          </select></td>
          <td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo 4;?>/<?php echo 4;?>&nbsp;ชั่วโมง&nbsp;</td>
          <td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><select name="hour_use" id="hour_use">
           <?php
				 for($u=1;$u<=4;$u++){
					 echo '<option value="'.$u.'">'.$u.'</option>';
				 }
				 ?>
           </select>
           <input name="btnAdd" type="button" id="save" value="บันทึก" OnClick="frmMain.hdnCmd.value='บันทึก';frmMain.submit();"></td>
          </tr>
         
         <tr>
          <td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $i;?></td>
          <td bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>
          <td align="center" bgcolor="#FFFFFF">ใช้ไปแล้ว <?php echo $use_hour;?>&nbsp;ชั่วโมง</td>
          <td align="right" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>
         </tr>
 
        </table>
         </form>
     
      <tr>
       <td valign="top">&nbsp;</td>
       <td valign="top"> </td>
       </tr>      
      </table>
  <?php include("footer.php"); ?>


Tanyarat Tepsanta 119.76.100.xxx 05-08-2016 23:08
 ความคิดเห็นที่ 2
 การประยุกต์ใช้งานที่ซับซ้อน จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในลำดับและขั้นตอน ตรงนี้น่าจะแนะนำไม่ได้
ลองค้นหาและประยุกต์ด้วยแนวทางของตัวเองดู 


ninenik 1.46.172.xxx 06-08-2016


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ