ทำให้Export to excel โดยกรองข้อมูลด้วยวัน-เดือน-ปี

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ทำให้Export to excel โดยกรองข้อมูลด้วยวัน-เดือน-ปี

ทำให้Export to excel โดยกรองข้อมูลด้วยวัน-เดือน-ปี
<?php
session_start(); //เปิด session
$ses_userid =$_SESSION[ses_userid];                     //สร้าง session สำหรับเก็บค่า ID
$ses_username = $_SESSION[ses_username];             //สร้าง session สำหรับเก็บค่า username
//ตรวจสอบว่าทำการ Login เข้าสู่ระบบมารึยัง
if($ses_userid <> session_id() or $ses_username ==""){
echo "Please Login to system<br />";
echo "<a href=login.php>Back>";
exit();
}

include("connect.php"); 
$d1=$_POST[d1];
$d2=$_POST[d2];

$strExcelFileName="Report.".date("d.m.Y").".xls";
header("Content-Type: application/x-msexcel; name="$strExcelFileName"");
header("Content-Disposition: inline; filename="$strExcelFileName"");
header("Pragma:no-cache");// where poDate BETWEEN '$d1' AND '$d2' 
header("Content-Type: application/force-download");  // ให้ขึ้นดาวน์โหลด 
header("Content-Type: application/octet-stream");   
header("Content-Type: application/download");; 

$sql=mysql_query("select * from purchase_request join purchase_order on purchase_order.poRefer=purchase_request.prNo JOIN customer_code ON customer_code.code=purchase_request.prVender where poDate BETWEEN '$d1 AND $d2' order by poNo desc");
$num=mysql_num_rows($sql);
?>
<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>
<strong>รายงานออก วันที่ <?php echo date("d/m/Y");?> ทั้งหมด <?php echo number_format($num);?> รายการ</strong><br>ค้นหาตั้งแต่ <? echo $d1 ?> ถึง <? echo $d2 ?>
<br>

<div id="SiXhEaD_Excel" align=center x:publishsource="Excel">
<table x:str border=1 cellpadding=0 cellspacing=1 width=100% style="border-collapse:collapse">

<tr>

<td width="40" align="center" valign="middle" ><strong>No.</strong></td>
<td width="94" height="30" align="center" valign="middle" ><strong>Cusname</strong></td>
<td width="100" align="center" valign="middle" ><strong>Po No</strong></td>
<td width="94" align="center" valign="middle" ><strong>Date</strong></td>
<td width="100" align="center" valign="middle" ><strong>Pr No</strong></td>
<td width="100" align="center" valign="middle" ><strong>Work Center</strong></td>
<td width="100" align="center" valign="middle" ><strong>Demand Date</strong></td>
<td width="100" align="center" valign="middle" ><strong>Request By</strong></td>
<td width="150" align="center" valign="middle" ><strong>Category</strong></td>
<td width="100" align="center" valign="middle" ><strong>Vender</strong></td>
<td width="100" align="center" valign="middle" ><strong>Pay By</strong></td>
<td width="350" align="center" valign="middle" ><strong>Description</strong></td>
<td width="70" align="center" valign="middle" ><strong>Quantity</strong></td>
<td width="70" align="center" valign="middle" ><strong>&nbsp;</strong></td>
<td width="60" align="center" valign="middle" ><strong>Unit</strong></td>
<td width="60" align="center" valign="middle" ><strong>Discount</strong></td>
<td width="60" align="center" valign="middle" ><strong>Vat</strong></td>
</tr>
<?php

if($num>0){

while($row=mysql_fetch_array($sql)){
	echo $_POST;

?>

<tr>

<td align="center" valign="middle"><? echo $i; ?></td>
<td height="25" align="center" valign="middle" ><?php
if($row['prCusName']==1)
{
echo "MITSUI-SOKO";
}
else if($row['prCusName']==2)
{
echo "MITS LOGISTICS";
}
else
{
echo "TRANSPORT";
}

?></td>

<td align="center" valign="middle"><?php echo $row['poNo'];?></td>
<td align="center" valign="middle"><?php echo $row['poDate'];?></td>
<td align="center" valign="middle"><?php echo $row['prNo'];?></td>
<td align="center" valign="middle"><?php echo $row['prDepart'];?></td>
<td align="center" valign="middle"><?php echo $row['prDemand'];?></td>
<td align="center" valign="middle"><?php echo $row['prRequest'];?></td>
<td align="center" valign="middle"><?php echo $row['prCate'];?></td>
<td align="center" valign="middle"><?php echo $row['prVender'];?></td>
<td align="center" valign="middle"><?
if($row['pay']==0)
{
echo "CASH";
}
else{
echo "CREDIT";
}
?></td>
<td align="center" valign="middle"><?php echo $row['prDesc'];?></td>
<td align="center" valign="middle"><?php echo $row['prQuant'];?></td>
<td align="center" valign="middle"><?php echo $row['stat'];?></td>
<td align="center" valign="middle"><?php echo $row['prUnit'];?></td>
<td align="center" valign="middle"><?php echo $row['disc'];?></td>
<td align="center" valign="middle"><?php if($row['prVat']==2){echo "No";}else{echo "Yes";}?></td>
</tr>

<?php
$i++;
}
}
?>
</table>
</div>
<script>
window.onbeforeunload = function(){return false;};
setTimeout(function(){window.close();}, 10000);


</body>
</html>


Kingwawawa 61.90.159.xxx 30-08-2016 17:18:59

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
 ลองเปลี่ยนมาใช้ PHPExcel 

ออกรายงานเป็น excel ไฟล์ด้วย PHPExcel ตอนเริ่มใช้ 
แนวทางดึงข้อมูลจาก database ออกรายงาน ด้วย PHPExcel 


ninenik 1.47.39.xxx 30-08-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณครับ จริงๆมันได้แล้วแล้วครับ แต่มัน ได้แค่วัน แต่เดือนกับปีไม่ได้ ครับมันมาทั้งหมดเลย


kingwawawa 61.90.159.xxx 13-09-2016 09:11


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ