ขอความช่วยเหลือจากท่านผู้รู้ทุกคนเรื่องการคำนวนราคาสินค้า

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ขอความช่วยเหลือจากท่านผู้รู้ทุกคนเรื่องการคำนวนราคาสินค้า

ขอความช่วยเหลือจากท่านผู้รู้ทุกคนเรื่องการคำนวนราคาสินค้า
คือตอนนี้ผมได้ทำเว็บขายและออกแบบลายเสื้อ...แล้วมันติดปัญหาตรงที่ว่า  เวลาเลือกลายเสื้อหรือเพิ่มตังอักษรเพื่อที่จะนำมาใช้ในการออกแบบ  ผมอยากจะให้โปรแกรมมันคำนวนราคาให้เลย  อย่างเช่น เสื้อเปล่าไม่มีลาย  ราคาตัวละ 100 บาท  เพิ่มลายหรือตัวอักษรให้บวกไป ลายละ 30 บาท  

รบกวนท่านผู้รู้ช่วยแนะนำแนวทางหรือลายแทงด้วยครับ
var canvas;
var tshirts = new Array(); //prototype: [{style:'x',color:'white',front:'a',back:'b',price:{tshirt:'12.95',frontPrint:'4.99',backPrint:'4.99',total:'22.47'}}]
var a;
var b;
var line1;
var line2;
var line3;
var line4;
 	$(document).ready(function() {
		//setup front side canvas 
 		canvas = new fabric.Canvas('tcanvas', {
		 hoverCursor: 'pointer',
		 selection: true,
		 selectionBorderColor:'blue'
		});
 		canvas.on({
			 'object:moving': function(e) {		 	
			  e.target.opacity = 0.5;
			 },
			 'object:modified': function(e) {		 	
			  e.target.opacity = 1;
			 },
			 'object:selected':onObjectSelected,
			 'selection:cleared':onSelectedCleared
		 });
		// piggyback on `canvas.findTarget`, to fire "object:over" and "object:out" events
 		canvas.findTarget = (function(originalFn) {
		 return function() {
		  var target = originalFn.apply(this, arguments);
		  if (target) {
		   if (this._hoveredTarget !== target) {
		  	 canvas.fire('object:over', { target: target });
		    if (this._hoveredTarget) {
		    	canvas.fire('object:out', { target: this._hoveredTarget });
		    }
		    this._hoveredTarget = target;
		   }
		  }
		  else if (this._hoveredTarget) {
		  	canvas.fire('object:out', { target: this._hoveredTarget });
		   this._hoveredTarget = null;
		  }
		  return target;
		 };
		})(canvas.findTarget);

 		canvas.on('object:over', function(e) {		
		 //e.target.setFill('red');
		 //canvas.renderAll();
		});
		
 		canvas.on('object:out', function(e) {		
		 //e.target.setFill('green');
		 //canvas.renderAll();
		});
		 		 	 
		document.getElementById('add-text').onclick = function() {
			var text = $("#text-string").val();
		  var textSample = new fabric.Text(text, {
		   left: fabric.util.getRandomInt(0, 200),
		   top: fabric.util.getRandomInt(0, 400),
		   fontFamily: 'helvetica',
		   angle: 0,
		   fill: '#000000',
		   scaleX: 0.5,
		   scaleY: 0.5,
		   fontWeight: '',
	 		 hasRotatingPoint:true
		  });		  
      canvas.add(textSample);	
      canvas.item(canvas.item.length-1).hasRotatingPoint = true;  
      $("#texteditor").css('display', 'block');
      $("#imageeditor").css('display', 'block');
	 	};
	 	$("#text-string").keyup(function(){	 		
	 		var activeObject = canvas.getActiveObject();
		   if (activeObject && activeObject.type === 'text') {
		  	 activeObject.text = this.value;
		  	 canvas.renderAll();
		   }
	 	});
	 	$(".img-polaroid").click(function(e){
	 		var el = e.target;
	 		/*temp code*/
	 		var offset = 50;
	    var left = fabric.util.getRandomInt(0 + offset, 200 - offset);
	    var top = fabric.util.getRandomInt(0 + offset, 400 - offset);
	    var angle = fabric.util.getRandomInt(-20, 40);
	    var width = fabric.util.getRandomInt(30, 50);
	    var opacity = (function(min, max){ return Math.random() * (max - min) + min; })(0.5, 1);
	    
	 		fabric.Image.fromURL(el.src, function(image) {
		     image.set({
		      left: left,
		      top: top,
		      angle: 0,
		      padding: 10,
		      cornersize: 10,
	   	 		hasRotatingPoint:true
		     });
		     //image.scale(getRandomNum(0.1, 0.25)).setCoords();
		     canvas.add(image);
		    });
	 	});	 		 
	 document.getElementById('remove-selected').onclick = function() {		 
		  var activeObject = canvas.getActiveObject(),
		    activeGroup = canvas.getActiveGroup();
		  if (activeObject) {
		   canvas.remove(activeObject);
		   $("#text-string").val("");
		  }
		  else if (activeGroup) {
		   var objectsInGroup = activeGroup.getObjects();
		   canvas.discardActiveGroup();
		   objectsInGroup.forEach(function(object) {
		    canvas.remove(object);
		   });
		  }
	 };
	 document.getElementById('bring-to-front').onclick = function() {		 
		  var activeObject = canvas.getActiveObject(),
		    activeGroup = canvas.getActiveGroup();
		  if (activeObject) {
		   activeObject.bringToFront();
		  }
		  else if (activeGroup) {
		   var objectsInGroup = activeGroup.getObjects();
		   canvas.discardActiveGroup();
		   objectsInGroup.forEach(function(object) {
		    object.bringToFront();
		   });
		  }
	 };
	 document.getElementById('send-to-back').onclick = function() {		 
		  var activeObject = canvas.getActiveObject(),
		    activeGroup = canvas.getActiveGroup();
		  if (activeObject) {
		   activeObject.sendToBack();
		  }
		  else if (activeGroup) {
		   var objectsInGroup = activeGroup.getObjects();
		   canvas.discardActiveGroup();
		   objectsInGroup.forEach(function(object) {
		    object.sendToBack();
		   });
		  }
	 };		 
	 $("#text-bold").click(function() {		 
		 var activeObject = canvas.getActiveObject();
		 if (activeObject && activeObject.type === 'text') {
		  activeObject.fontWeight = (activeObject.fontWeight == 'bold' ? '' : 'bold');		  
		  canvas.renderAll();
		 }
		});
	 $("#text-italic").click(function() {		 
		 var activeObject = canvas.getActiveObject();
		 if (activeObject && activeObject.type === 'text') {
			 activeObject.fontStyle = (activeObject.fontStyle == 'italic' ? '' : 'italic');		  
		  canvas.renderAll();
		 }
		});
	 $("#text-strike").click(function() {		 
		 var activeObject = canvas.getActiveObject();
		 if (activeObject && activeObject.type === 'text') {
			 activeObject.textDecoration = (activeObject.textDecoration == 'line-through' ? '' : 'line-through');
		  canvas.renderAll();
		 }
		});
	 $("#text-underline").click(function() {		 
		 var activeObject = canvas.getActiveObject();
		 if (activeObject && activeObject.type === 'text') {
			 activeObject.textDecoration = (activeObject.textDecoration == 'underline' ? '' : 'underline');
		  canvas.renderAll();
		 }
		});
	 $("#text-left").click(function() {		 
		 var activeObject = canvas.getActiveObject();
		 if (activeObject && activeObject.type === 'text') {
			 activeObject.textAlign = 'left';
		  canvas.renderAll();
		 }
		});
	 $("#text-center").click(function() {		 
		 var activeObject = canvas.getActiveObject();
		 if (activeObject && activeObject.type === 'text') {
			 activeObject.textAlign = 'center';		  
		  canvas.renderAll();
		 }
		});
	 $("#text-right").click(function() {		 
		 var activeObject = canvas.getActiveObject();
		 if (activeObject && activeObject.type === 'text') {
			 activeObject.textAlign = 'right';		  
		  canvas.renderAll();
		 }
		});	 
	 $("#font-family").change(function() {
	   var activeObject = canvas.getActiveObject();
	   if (activeObject && activeObject.type === 'text') {
	    activeObject.fontFamily = this.value;
	    canvas.renderAll();
	   }
	  });	 
		$('#text-bgcolor').miniColors({
			change: function(hex, rgb) {
			 var activeObject = canvas.getActiveObject();
		   if (activeObject && activeObject.type === 'text') {
		  	 activeObject.backgroundColor = this.value;
		    canvas.renderAll();
		   }
			},
			open: function(hex, rgb) {
				//
			},
			close: function(hex, rgb) {
				//
			}
		});		
		$('#text-fontcolor').miniColors({
			change: function(hex, rgb) {
			 var activeObject = canvas.getActiveObject();
		   if (activeObject && activeObject.type === 'text') {
		  	 activeObject.fill = this.value;
		  	 canvas.renderAll();
		   }
			},
			open: function(hex, rgb) {
				//
			},
			close: function(hex, rgb) {
				//
			}
		});
		
		$('#text-strokecolor').miniColors({
			change: function(hex, rgb) {
			 var activeObject = canvas.getActiveObject();
		   if (activeObject && activeObject.type === 'text') {
		  	 activeObject.strokeStyle = this.value;
		  	 canvas.renderAll();
		   }
			},
			open: function(hex, rgb) {
				//
			},
			close: function(hex, rgb) {
				//
			}
		});
	
		//canvas.add(new fabric.fabric.Object({hasBorders:true,hasControls:false,hasRotatingPoint:false,selectable:false,type:'rect'}));
	  $("#drawingArea").hover(
	    function() { 	    	
	    	 canvas.add(line1);
		     canvas.add(line2);
		     canvas.add(line3);
		     canvas.add(line4); 
		     canvas.renderAll();
	    },
	    function() {	    	
	    	 canvas.remove(line1);
		     canvas.remove(line2);
		     canvas.remove(line3);
		     canvas.remove(line4);
		     canvas.renderAll();
	    }
	  );
	  
	  $('.color-preview').click(function(){
		  var color = $(this).css("background-color");
		  document.getElementById("shirtDiv").style.backgroundColor = color;		  
	  });
	  
	  
	   	  	 		  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  $('#flip').click(
		  function() {			  
			  	if ($(this).attr("data-original-title") == "Show Back View") {
			  		$(this).attr('data-original-title', 'Show Front View');			    		    
			    $("#tshirtFacing").attr("src","img/crew_back.png");			    
			    a = JSON.stringify(canvas);
			    canvas.clear();
			    try
			    {
			      var json = JSON.parse(b);
			      canvas.loadFromJSON(b);
			    }
			    catch(e)
			    {}
			    
			  } else {
			  	$(this).attr('data-original-title', 'Show Back View');			  				  	
			  	$("#tshirtFacing").attr("src","img/crew_front.png");			  	
			  	b = JSON.stringify(canvas);
			  	canvas.clear();
			  	try
			    {
			      var json = JSON.parse(a);
			      canvas.loadFromJSON(a);			      
			    }
			    catch(e)
			    {}
			  }		
			  	canvas.renderAll();
			  	setTimeout(function() {
			  		canvas.calcOffset();
			  },200);			  	
    });	  
	  $(".clearfix button,a").tooltip();
	  line1 = new fabric.Line([0,0,200,0], {"stroke":"#000000", "strokeWidth":1,hasBorders:false,hasControls:false,hasRotatingPoint:false,selectable:false});
	  line2 = new fabric.Line([199,0,200,399], {"stroke":"#000000", "strokeWidth":1,hasBorders:false,hasControls:false,hasRotatingPoint:false,selectable:false});
	  line3 = new fabric.Line([0,0,0,400], {"stroke":"#000000", "strokeWidth":1,hasBorders:false,hasControls:false,hasRotatingPoint:false,selectable:false});
	  line4 = new fabric.Line([0,400,200,399], {"stroke":"#000000", "strokeWidth":1,hasBorders:false,hasControls:false,hasRotatingPoint:false,selectable:false});
	 });//doc ready
	 
	 
	 
	 	 
	 
	 function getRandomNum(min, max) {
	  return Math.random() * (max - min) + min;
	 }
	 
	 function onObjectSelected(e) {	 
	  var selectedObject = e.target;
	  $("#text-string").val("");
	  selectedObject.hasRotatingPoint = true
	  if (selectedObject && selectedObject.type === 'text') {
	  	//display text editor	  	
	  	$("#texteditor").css('display', 'block');
	  	$("#text-string").val(selectedObject.getText());	  	
	  	$('#text-fontcolor').miniColors('value',selectedObject.fill);
	  	$('#text-strokecolor').miniColors('value',selectedObject.strokeStyle);	
	  	$("#imageeditor").css('display', 'block');
	  }
	  else if (selectedObject && selectedObject.type === 'image'){
	  	//display image editor
	  	$("#texteditor").css('display', 'none');	
	  	$("#imageeditor").css('display', 'block');
	  }
	 }
	 function onSelectedCleared(e){
		 $("#texteditor").css('display', 'none');
		 $("#text-string").val("");
		 $("#imageeditor").css('display', 'none');
	 }
	 function setFont(font){
		 var activeObject = canvas.getActiveObject();
	   if (activeObject && activeObject.type === 'text') {
	    activeObject.fontFamily = font;
	    canvas.renderAll();
	   }
	 }
	 function removeWhite(){
		 var activeObject = canvas.getActiveObject();
		 if (activeObject && activeObject.type === 'image') {			 
			 activeObject.filters[2] = new fabric.Image.filters.RemoveWhite({hreshold: 100, distance: 10});//0-255, 0-255
			 activeObject.applyFilters(canvas.renderAll.bind(canvas));
		 }	    
	 }


<!DOCTYPE html>

<html><!-- InstanceBegin template="/Templates/main.dwt" codeOutsideHTMLIsLocked="false" -->
<head>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
	<!-- InstanceBeginEditable name="doctitle" -->
	<title>Sellcouth</title>
	<!-- InstanceEndEditable -->
	<link rel="stylesheet" href="../css/style.css" type="text/css" charset="utf-8" />
	<!-- InstanceBeginEditable name="head" -->
	<!-- InstanceEndEditable -->
</head>

<body>
	<div id="background">
		<div id="page">
			<div id="header">
				<span id="connect">
					<a href="https://www.facebook.com/mama0154" target="_blank" class="facebook"></a>
					<a href="" target="_blank" class="twitter"></a>
					<a href="" target="_blank" class="vimeo"></a>
				</span>
				<span id="infos">
					<a href="">View Bags</a>|<a href="">Checkout</a>
				</span>
				<a href="../index.html" id="logo"></a> <!-- /#logo -->
				<ul id="navigation">
					<li><a href="../index.html">Home</a></li>
          <li class="selected"><a href="index.html">Desige</a></li>
					<li><a href="../design.php">About</a></li>
					<li><a href="../register.php">Register</a></li>
					<li><a href="../shop.html">Shop</a></li>
					<li><a href="../contact-us.html">Contact Us</a></li>
				</ul>
			</div> <!-- /#header -->
			<div id="contents">
			 
       
       
       
		  <!-- InstanceBeginEditable name="content" -->
  <meta charset="utf-8">
  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">

  <!-- Le HTML5 shim, for IE6-8 support of HTML elements -->
  <!--[if lt IE 9]>
   <script src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
  <![endif]-->
  <!--[if IE]><script type="text/javascript" src="js/excanvas.js"></script><![endif]-->
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>	
	<script type="text/javascript" src="js/fabric.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="js/tshirtEditor.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="js/jquery.miniColors.min.js"></script>
	
  <!-- Le styles -->
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Itim" rel="stylesheet">
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/jquery.miniColors.css" />
  <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet">
	 <script type="text/javascript">
	 </script>
	 <style type="text/css">
		 .footer {
			padding: 70px 0;
			margin-top: 70px;
			border-top: 1px solid #E5E5E5;
			background-color: whiteSmoke;
			}			
	   body {
	    padding-top: 60px;	    
	   }
	   .color-preview {
	   	border: 1px solid #CCC;
	   	margin: 2px;
	   	zoom: 1;
	   	vertical-align: top;
	   	display: inline-block;
	   	cursor: pointer;
	   	overflow: hidden;
	   	width: 20px;
	   	height: 20px;
	   }
	   .rotate { 
		  -webkit-transform:rotate(90deg);
		  -moz-transform:rotate(90deg);
		  -o-transform:rotate(90deg);
		  /* filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=1.5); */
		  -ms-transform:rotate(90deg);		  
		}		
		.Arial{font-family:"Arial";}
		.Helvetica{font-family:"Helvetica";}
		.MyriadPro{font-family:"Myriad Pro";}
		.Delicious{font-family:"Delicious";}
		.Verdana{font-family:"Verdana";}
		.Georgia{font-family:"Georgia";}
		.Courier{font-family:"Courier";}
		.ComicSansMS{font-family:"Comic Sans MS";}
		.Impact{font-family:"Impact";}
		.Monaco{font-family:"Monaco";}
		.Optima{font-family:"Optima";}
		.HoeflerText{font-family:"Hoefler Text";}
		.Plaster{font-family:"Plaster";}
		.Engagement{font-family:"Engagement";}
		.Itim{font-family: 'Itim', cursive;}

	 </style>
 

 <!-- Navbar
  ================================================== -->
 
  <div class="container">
		<section id="typography">
		 <div class="page-header">
		  
		 </div>
		
		 <!-- Headings & Paragraph Copy -->
		 <div class="row">			
		  <div class="span3">
		  	
		  	<div class="tabbable"> <!-- Only required for left/right tabs -->
				 <ul class="nav nav-tabs">
				 	<li class="active"><a href="#tab1" data-toggle="tab">T-Shirt Color</a></li>				  
				  <li><a href="#tab2" data-toggle="tab">Gravatar</a></li>
				 </ul>
				 <div class="tab-content">
				   <div class="tab-pane active" id="tab1">
				   	
					   <div class="well">
							<ul class="nav">
                                                
								<li class="color-preview" title="White" style="background-color:#ffffff;"></li>
								<li class="color-preview" title="Dark Heather" style="background-color:#616161;"></li>
								<li class="color-preview" title="Gray" style="background-color:#f0f0f0;"></li>
								<li class="color-preview" title="Charcoal" style="background-color:#5b5b5b;"></li>
								<li class="color-preview" title="Black" style="background-color:#222222;"></li>
								<li class="color-preview" title="Heather Orange" style="background-color:#fc8d74;"></li>
								<li class="color-preview" title="Heather Dark Chocolate" style="background-color:#432d26;"></li>
								<li class="color-preview" title="Salmon" style="background-color:#eead91;"></li>
								<li class="color-preview" title="Chesnut" style="background-color:#806355;"></li>
								<li class="color-preview" title="Dark Chocolate" style="background-color:#382d21;"></li>
								<li class="color-preview" title="Citrus Yellow" style="background-color:#faef93;"></li>
								<li class="color-preview" title="Avocado" style="background-color:#aeba5e;"></li>
								<li class="color-preview" title="Kiwi" style="background-color:#8aa140;"></li>
								<li class="color-preview" title="Irish Green" style="background-color:#1f6522;"></li>
								<li class="color-preview" title="Scrub Green" style="background-color:#13afa2;"></li>
								<li class="color-preview" title="Teal Ice" style="background-color:#b8d5d7;"></li>
								<li class="color-preview" title="Heather Sapphire" style="background-color:#15aeda;"></li>
								<li class="color-preview" title="Sky" style="background-color:#a5def8;"></li>
								<li class="color-preview" title="Antique Sapphire" style="background-color:#0f77c0;"></li>
								<li class="color-preview" title="Heather Navy" style="background-color:#3469b7;"></li>							
								<li class="color-preview" title="Cherry Red" style="background-color:#c50404;"></li>
                <li class="color-preview" title="Blue" style="background-color:#0000FF;"></li>
                <li class="color-preview" title="Chartreuse " style="background-color:#7FFF00;"></li>
                 <li class="color-preview" title="Orange " style="background-color:#FFA500;"></li>
                 <li class="color-preview" title="OrangeRed " style="background-color:#FF4500;"></li>
                 <li class="color-preview" title="Green " style="background-color:#008000;"></li>
                 <li class="color-preview" title="Fuchsia" style="background-color:#FF00FF;"></li>
                 <li class="color-preview" title="DarkRed" style="background-color:#8B0000;"></li>
                
                
                
                
							</ul>
						</div>			   
				   </div>				  
				  <div class="tab-pane" id="tab2">
				  	<div class="well" style="height:500px; width:224px">
				  		<div class="input-append">
							 <input class="span2" id="text-string" type="text" placeholder="add text here..."><button id="add-text" class="btn" title="Add text"><i class="icon-share-alt"></i></button>
							 
               <hr>
							 <button class="btn btn-primary">Upload</button>
							 <hr>
               
               
               
							</div>
							<div id="avatarlist">
								
				                        
                <img style="cursor:pointer;" class="img-polaroid" src="img/shirt/213-stencil.png">
                <img style="cursor:pointer;" class="img-polaroid" src="img/shirt/cat_tattoo.png">
                <img style="cursor:pointer;" class="img-polaroid" src="img/shirt/corazon.png">
                <img style="cursor:pointer;" class="img-polaroid" src="img/shirt/cropped.png">
                <img style="cursor:pointer;" class="img-polaroid" src="img/shirt/dimon.png">
                <img style="cursor:pointer;" class="img-polaroid" src="img/shirt/eagle_tattoo_design.png">
                <img style="cursor:pointer;" class="img-polaroid" src="img/shirt/gusbell.png">
                <img style="cursor:pointer;" class="img-polaroid" src="img/shirt/mary_tattoo_final_by_angi_shy-da2jc2n.png" height="100px" width="100px">
                
							</div>				  		
				  	</div>				   
				  </div>
				 </div>
				</div>				
		  </div>		
		  <div class="span6">		  
		  		<div align="center" style="min-height: 32px;">
		  			<div class="clearfix">
							<div class="btn-group inline pull-left" id="texteditor" style="display:none">						 
								<button id="font-family" class="btn dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" title="Font Style"><i class="icon-font" style="width:19px;height:19px;"></i></button>		           
							  <ul class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="font-family-X">
								  <li><a tabindex="-1" href="#" onclick="setFont('Arial');" class="Arial">Arial</a></li>
								  <li><a tabindex="-1" href="#" onclick="setFont('Helvetica');" class="Helvetica">Helvetica</a></li>
								  <li><a tabindex="-1" href="#" onclick="setFont('Myriad Pro');" class="MyriadPro">Myriad Pro</a></li>
								  <li><a tabindex="-1" href="#" onclick="setFont('Delicious');" class="Delicious">Delicious</a></li>
								  <li><a tabindex="-1" href="#" onclick="setFont('Verdana');" class="Verdana">Verdana</a></li>
								  <li><a tabindex="-1" href="#" onclick="setFont('Georgia');" class="Georgia">Georgia</a></li>
								  <li><a tabindex="-1" href="#" onclick="setFont('Courier');" class="Courier">Courier</a></li>
								  <li><a tabindex="-1" href="#" onclick="setFont('Comic Sans MS');" class="ComicSansMS">Comic Sans MS</a></li>
								  <li><a tabindex="-1" href="#" onclick="setFont('Impact');" class="Impact">Impact</a></li>
								  <li><a tabindex="-1" href="#" onclick="setFont('Monaco');" class="Monaco">Monaco</a></li>
								  <li><a tabindex="-1" href="#" onclick="setFont('Optima');" class="Optima">Optima</a></li>
								  <li><a tabindex="-1" href="#" onclick="setFont('Hoefler Text');" class="Hoefler Text">Hoefler Text</a></li>
								  <li><a tabindex="-1" href="#" onclick="setFont('Plaster');" class="Plaster">Plaster</a></li>
								  <li><a tabindex="-1" href="#" onclick="setFont('Engagement');" class="Engagement">Engagement</a></li>
                  <li><a tabindex="-1" href="#" onclick="setFont('Itim');" class="Itim">Itim</a></li>
				        </ul>
							  <button id="text-bold" class="btn" data-original-title="Bold"><img src="img/font_bold.png" height="" width=""></button>
							  <button id="text-italic" class="btn" data-original-title="Italic"><img src="img/font_italic.png" height="" width=""></button>
							  <button id="text-strike" class="btn" title="Strike" style=""><img src="img/font_strikethrough.png" height="" width=""></button>
							 	<button id="text-underline" class="btn" title="Underline" style=""><img src="img/font_underline.png"></button>
							 	<a class="btn" href="#" rel="tooltip" data-placement="top" data-original-title="Font Color"><input type="hidden" id="text-fontcolor" class="color-picker" size="7" value="#000000"></a>
						 		<a class="btn" href="#" rel="tooltip" data-placement="top" data-original-title="Font Border Color"><input type="hidden" id="text-strokecolor" class="color-picker" size="7" value="#000000"></a>
								 <!--- Background <input type="hidden" id="text-bgcolor" class="color-picker" size="7" value="#ffffff"> --->
							</div>							 
							<div class="pull-right" align="" id="imageeditor" style="display:none">
							 <div class="btn-group">										   
							   <button class="btn" id="bring-to-front" title="Bring to Front"><i class="icon-fast-backward rotate" style="height:19px;"></i></button>
							   <button class="btn" id="send-to-back" title="Send to Back"><i class="icon-fast-forward rotate" style="height:19px;"></i></button>
							   <button id="flip" type="button" class="btn" title="Show Back View"><i class="icon-retweet" style="height:19px;"></i></button>
							   <button id="remove-selected" class="btn" title="Delete selected item"><i class="icon-trash" style="height:19px;"></i></button>
							 </div>
							</div>			 
						</div>												
					</div>					 		
				<!--	EDITOR   -->					
					<div id="shirtDiv" class="page" style="width: 530px; height: 630px; position: relative; background-color: rgb(255, 255, 255);">
						<img id="tshirtFacing" src="img/crew_front.png"></img>
						<div id="drawingArea" style="position: absolute; top: 100px; left: 141px; z-index: 10; width: 233px; height: 400px;">					
							<canvas id="tcanvas" top: 100px; left: 150px; z-index: 10; width=250 height="400" class="hover" style="-webkit-user-select: none;"></canvas>
						</div>
			 </div>
<!--					<div id="shirtBack" class="page" style="width: 530px; height: 630px; position: relative; background-color: rgb(255, 255, 255); display:none;">-->
<!--						<img src="img/crew_back.png"></img>-->
<!--						<div id="drawingArea" style="position: absolute;top: 100px;left: 160px;z-index: 10;width: 200px;height: 400px;">					-->
<!--							<canvas id="backCanvas" width=200 height="400" class="hover" style="-webkit-user-select: none;"></canvas>-->
<!--						</div>-->
<!--					</div>						-->
								
				<!--	/EDITOR		-->
		  </div>
		
		  <div class="span3">
		   <div class="well">
		   	<h3>Total Prices</h3>
			   <p>
			   	<table class="table">
			   		<tr>
			   			<td>Short Sleeve</td>
			   			<td align="right">12.49</td>
			   		</tr>
			   		<tr>
			   			<td>Front Design</td>
			   			<td align="right">4.99</td>
			   		</tr>
			   		<tr>
			   			<td>Back Design</td>
			   			<td align="right">4.99</td>
			   		</tr>
			   		<tr>
			   			<td><strong>Total</strong></td>
			   			<td align="right"><strong>22.47</strong></td>
			   		</tr>
			   	</table>			
			   </p>
					<button type="button" class="btn btn-large btn-block btn-success" name="addToTheBag" id="addToTheBag">Add to bag <i class="icon-briefcase icon-white"></i></button>
		   </div>		   		    		  
		  </div>
		
		 </div>
		
		</section>
  </div><!-- /container -->
  
<!-- Footer ================================================== 
   <footer class="footer">   
   	<div class="container">
	    <p class="pull-right"><a href="#">Back to top</a></p>	    
	   </div>    
  </footer> -->
  <!-- Le javascript
  ================================================== -->
  <!-- Placed at the end of the document so the pages load faster -->  
  <script src="js/bootstrap.min.js"></script>  
  
 <script type="text/javascript">

 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(['_setAccount', 'UA-35639689-1']);
 _gaq.push(['_trackPageview']);

 (function() {
  var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
  ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();

</script><!-- InstanceEndEditable --></div> 
			<!-- /#contents -->
			<div id="footer">
				<div id="description">
					<div>
						<a href="../index.html" class="logo"></a>
						<span>&copy; Copyright &copy; 2011. <a href="../index.html">Company name</a> By ชายแน็ค</span>
					</div>
					<p>
						This website template has been designed by <a href="http://www.freewebsitetemplates.com/">Free Website Templates</a> for you, for free. You can replace all this text with your own text.
						You can remove any link to our website from this website template, you're free to use this website template without linking back to us.
						If you're having problems editing this website template, then don't hesitate to ask for help on the <a href="http://www.freewebsitetemplates.com/forum/">Forum</a>.
					</p>
				</div>
				<!--<div class="navigation">
					<a href="../index.html">Home</a>|
					<a href="../design.php">About</a>|
					<a href="../register.php">Blog</a>|
					<a href="../shop.html">Shop</a>|
					<a href="../contact-us.html">Contact Us</a>
				</div>-->
			</div> <!-- /#footer -->
		</div> <!-- /#page -->
	</div> <!-- /#background -->
</body>
<!-- InstanceEnd --></html>


Mama0154 124.121.244.xxx 04-09-2016 20:11:36

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1


ninenik 180.183.142.xxx 05-09-2016


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ