ขอความช่วยเหลือคะ 1 ฟอร์ม มีปุ่ม submit 2 ปุ่ม แต่ทำหน้าที่ ต่างกัน

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ขอความช่วยเหลือคะ 1 ฟอร์ม มีปุ่ม submit 2 ปุ่ม แต่ทำหน้าที่ ต่างกัน

ขอความช่วยเหลือคะ 1 ฟอร์ม มีปุ่ม submit 2 ปุ่ม แต่ทำหน้าที่ ต่างกัน


     <form name="std_eval" method="post"  action="process_Selfeval.php" enctype="multipart/form-data" OnSubmit="return fncSubmit();" >
      <table width="97%" height="177" bordercolorlight="#8FC2ED" >
       <tr>
          <th width="64%"  rowspan="2" ><div align="center">รายการประเมิน</div></th>
          <th  colspan="6" ><div align="center">ผลการประเมิน</div></th>
       </tr>
       <tr>
          <th width="6%"  ><div align="center">5</div></th>
          <th width="6%"  ><div align="center">4</div></th>
          <th width="6%"  ><div align="center">3</div></th>
          <th width="6%"  ><div align="center">2</div></th>
          <th width="6%"><div align="center">1</div> </th>
         <th width="6%" ><div align="center">N/A</div></th>
       </tr>
       <? // Query Main Topic
   $stid3 = $obj->STD_MAIN_Topic($stid2=$obj->Get_pototype_id($_GET[subj_key]));
            $result = mysql_query($stid3);
while($row = mysql_fetch_array($result)){ 
    ?>
        <tr >
          <td  colspan="7" bgcolor="#FFB56A"><p class="view"><strong><? echo $row[STD_TOPIC_MESSAGE]?></strong></p></td>
         </tr>
         <? 
       // call FUNCTION FOR QUERY SUB TOPIC ITEM
$stid4 = $obj->STD_SUB_Topic($row['STD_TOPIC_ID'],$stid2=$obj->Get_pototype_id($_GET[subj_key]));
            $resultsub= mysql_query($stid4);
 
$num_rows = mysql_num_rows($resultsub);
for($i=1;$i<=$num_rows;$i++)
{
$rowsub = mysql_fetch_array($resultsub);   
 
 
   ?>
         <tr >
           <td width="64%"  bgcolor="#FFEFCE"><p><?=$rowsub[STD_SUB_MESSAGE];?></p></td>
          <? // check result of  Subject eval
 if ($_GET['Type']=='M'){
        $value=$obj->get_value_mSelfevaluate($_GET['subj_key'],$_GET['section'],$_GET['edu_term'],$_GET['edu_year'],$std_id,$row['STD_TOPIC_ID'],$rowsub['STD_SUB_ID']);
 }else {
 $value=$obj->get_value_Selfevaluate($_GET['subj_key'],$_GET['section'],$_GET['edu_term'],$_GET['edu_year'],$std_id,$row['STD_TOPIC_ID'],$rowsub['STD_SUB_ID']);
 }
    ?>   
          <td width="6%" bgcolor="#FFEFCE"><div align="center"><input name="Radio<?=$row[STD_TOPIC_ID];?><?=$rowsub[STD_SUB_ID];?>"  id="Radio<?=$i;?>_1" type="radio" value="5"  <? if($value==5){?> checked <? }?> /></div></td>
          <td width="6%" bgcolor="#FFEFCE"><div align="center"><input name="Radio<?=$row[STD_TOPIC_ID];?><?=$rowsub[STD_SUB_ID];?>"  id="Radio<?=$i;?>_2" type="radio" value="4"  <? if($value==4){?> checked <? }?> /></div></td>
          <td width="6%" bgcolor="#FFEFCE"><div align="center"><input name="Radio<?=$row[STD_TOPIC_ID];?><?=$rowsub[STD_SUB_ID];?>" id="Radio<?=$i;?>_3" type="radio" value="3"   <? if($value==3){?> checked <? }?> /></div></td>
          <td width="6%" bgcolor="#FFEFCE"><div align="center"><input name="Radio<?=$row[STD_TOPIC_ID];?><?=$rowsub[STD_SUB_ID];?>" id="Radio<?=$i;?>_4"  type="radio" value="2"   <? if($value==2){?> checked <? }?>/></div></td>
          <td width="6%" bgcolor="#FFEFCE"><div align="center"><input name="Radio<?=$row[STD_TOPIC_ID];?><?=$rowsub[STD_SUB_ID];?>"  id="Radio<?=$i;?>_5" type="radio" value="1"   <? if($value==1){?> checked <? }?> /></div></td>
          <td width="6%" bgcolor="#FFEFCE"><div align="center"> <input name="Radio<?=$row[STD_TOPIC_ID];?><?=$rowsub[STD_SUB_ID];?>"  id="Radio<?=$i;?>_6"  type="radio" value="6"   <? if($value==6){?> checked <? }?> /></div></td>
        </tr>
       <?
 
   } 
 
// ปิด  for
}
  ?> 
        <tr >
          <td  colspan="7" bgcolor="#FFEFCE"><p align="center"><input type="submit" name="Save"  class="button" id="button" value="บันทึก"  onClick="JavaScript:fncSubmit1('page1')" /> &nbsp;
          <input type="hidden" name="hdnRows" value="<?=$i-1;?>">
          <input type="submit" name="Submit"  class="button" id="button" value="ส่งผลประเมิน"  onClick="JavaScript:fncSubmit()"  /> &nbsp; <input type="reset" name="reset"  class="button" id="button" value="ล้างข้อมูล" /></p></td>
        </tr>
      </table>
      </form>


Yadpirun 110.164.170.xxx 13-09-2016 16:27:07

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
เช็คค่า ตัวแปร post ของปุ่มที่กด
<?php
if(isset($_POST['Save']) && $_POST['Save']!=""){
	// ทำคำส่ั่งปุ่มบันทึก	
}
if(isset($_POST['Submit']) && $_POST['Submit']!=""){
	// ทำคัส่งปุ่มส่งประเมิน
}
?>


ninenik 1.46.143.xxx 13-09-2016


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ