ดึงข้อมูลจาก db มาแสดงในตาราง แล้วข้อมูลไม่แสดง ต้องแก้ส่วนไหนคะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ดึงข้อมูลจาก db มาแสดงในตาราง แล้วข้อมูลไม่แสดง ต้องแก้ส่วนไหนคะ

ดึงข้อมูลจาก db มาแสดงในตาราง แล้วข้อมูลไม่แสดง ต้องแก้ส่วนไหนคะ
import com.google.gson.Gson;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.math.BigDecimal;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.text.DecimalFormat;
import java.util.ArrayList;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.compiere.util.DB;
import org.compiere.util.Env;
//import org.gls.model.MWDBGrowthRanking;
 
 
public class WCollection extends HttpServlet {
 
    final int m_AD_Client_ID = 1000046;
 
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
        //super.doGet(req, resp); 
        resp.setContentType("application/json");
        resp.setCharacterEncoding("UTF-8");
        PrintWriter writer = resp.getWriter();
        DecimalFormat df = new DecimalFormat("#,###,###,##0.00");
        int no = 0;
        String sql = "select typ.name, "
                + "typ.m_product_type_id, "
                + "sum(ord.grandtotal) AS total "
                + "FROM c_order ord "
                + "LEFT JOIN c_orderline cl ON cl.c_order_id = ord.c_order_id "
                + "LEFT JOIN m_product mp ON mp.m_product_id = cl.m_product_id "
                + "LEFT JOIN m_product_cat cat ON cat.m_product_cat_id = mp.m_product_cat_id "
                + "LEFT JOIN m_product_type typ ON typ.m_product_type_id = mp.m_product_type_id "
                + "GROUP BY typ.m_product_type_id, typ.name ORDER BY sum(ord.grandtotal ) DESC";
        PreparedStatement pstmt = null;
        ResultSet rs = null;
        //int AD_Client_ID = 1000034;
        //int C_Period_ID = 1000547;
        try {
 
            pstmt = DB.prepareStatement(sql, null);
            //pstmt.setInt(1, C_Period_ID);
            //pstmt.setInt(2, C_Period_ID);
            //pstmt.setInt(3, AD_Client_ID);
            //pstmt.setInt(4, AD_Client_ID);
            rs = pstmt.executeQuery();
            writer.println("<tbody>");
            int count = 1;
            //    String zone = "";
            while (rs.next()) {
                writer.println("<tr>");
                writer.println("<td> " + count + "</td>");
            
                writer.println("<td>" + rs.getString(2) + "</td>");  //BranchName
                writer.println("<td align="right">" + df.format(rs.getInt(3)) + "</td>");  //
                writer.println("<td align="right">" + df.format(rs.getBigDecimal(4)) + "</td>");  //
 
                writer.println("</tr>");
                count++;
            }
 
            writer.println("</tbody>");
 
        } catch (SQLException ex) {
            ex.printStackTrace();
        } finally {
            DB.close(rs, pstmt);
            pstmt = null;
        }
  
    }
 
    class WCollectionData {
 
        private String name;
        private int M_Product_Type_Id;
        private int Total;
 
        public WCollectionData(String name, int M_Product_Type_Id, int Total) {
 
            this.name = name;
            this.M_Product_Type_Id = M_Product_Type_Id;
            this.Total = Total;
 
        }
    }
}         ///////query ไฟล์.Java  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<%@ page import="com.saeree.servlet.WCollection" %>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ page import="org.compiere.model.MPeriod" %>
<%@ page import="java.util.Properties" %>
.
.
.
<div class="panel-body">
 
                                    <br>
                                    <br>
                                    <table class="table table-striped table-bordered table-hover table-full-width" id="sample-table-2">
                                        <thead>
                                        <th class="hidden-xs">ลำดับ</th>
                                        <th>ชื่อสินค้า</th>
                                        <th>รหัสสินค้า</th>
                                        <th>ยอดขายรวมต่อกลุ่มสินค้า</th>
                                        </thead>
                                        <tbody id="tablelist">
 
                                        </tbody>
                                    </table>
                                </div>
                            </div>
                            <!-- end: DYNAMIC TABLE PANEL -->
                        </div>
                    </div>
                    <!-- end: PAGE CONTENT-->
                </div>
            </div>
            <!-- end: PAGE -->
        </div>
        <!-- end: MAIN CONTAINER -->
        <!-- start: FOOTER -->
        <%@include file="inc_footer.jsp" %>
        <!-- start: JAVASCRIPTS REQUIRED FOR THIS PAGE ONLY -->
        <script type="text/javascript" src="assets/plugins/select2/select2.min.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="assets/plugins/DataTables/media/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="assets/plugins/DataTables/media/js/DT_bootstrap.js"></script>
        <script src="assets/js/table-data.js"></script>
        <!-- end: JAVASCRIPTS REQUIRED FOR THIS PAGE ONLY -->
        <script>
            jQuery(document).ready(function () {
                Main.init();
                TableData.init();
            });
        </script>
        <script>
            setdata();
             function setdata() {
                
                $.ajax({
                    url: 'WCollection',
                    type: 'GET',
                    dataType: 'json'
                })
                        .done(function (data) {
                            $("#tablelist").empty();
                            var no = 0;
                            var i = no;
                            if (data.length != 0) {
                                for (var i = 0; i < data.length; i++) {
                                    no++;
                                    var item = data[i];
                                    
                                    var tb = "<tr>";
                                    tb = tb + "<td align="center">" + no + "</td>";
                                    tb = tb + "<td align="right">" + item.name + "</td>";
                                    tb = tb + "<td align="right">" + item.M_Product_Type_Id.toLocaleString() + "</td>";
                                    tb = tb + "<td align="right">" + item.Total.toLocaleString() + "</td>";
                                    tb = tb + "</tr>";
                                    $('#tablelist').append(tb);
                                }
                            } else {
                                var tb = "<p>No Data</p>";
                                $('#tablelist').append(tb);
                            }
                        }
 
                        });
            }
        </script>   //////ตาราง ไฟล์.Jsp


Avril 101.108.209.xxx 21-09-2016 10:39:01

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
   ไม่เคยใช้ java เลยแนะนำนไม่ถูก


ninenik 180.183.12.xxx 21-09-2016
 ความคิดเห็นที่ 2
ค่ะ นั่งแก้หลายวัน ยังไม่ได้เลย


Avril 101.108.209.xxx 21-09-2016 10:44


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ