รบกวนพี่ๆทุกท่าน ใครพอมีวิธีเขียนโค้ดแบ่งหน้าที่ย่อตามหน้าจอได้ไหมครับ ตามเนื้อหาข้างล่างเลยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนพี่ๆทุกท่าน ใครพอมีวิธีเขียนโค้ดแบ่งหน้าที่ย่อตามหน้าจอได้ไหมครับ ตามเนื้อหาข้างล่างเลยครับ

รบกวนพี่ๆทุกท่าน ใครพอมีวิธีเขียนโค้ดแบ่งหน้าที่ย่อตามหน้าจอได้ไหมครับ ตามเนื้อหาข้างล่างเลยครับ

<?php include ("sqlconnn.php")?>
<?php 
/////ตัวแปรค่าเมนู
$id ;
////////////////////
// ฟังก์ชั่นสำหรับการแบ่งหน้า NEW MODIFY 
function page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page){ 
global $urlquery_str; 
$pPrev=$chk_page-1; 
$pPrev=($pPrev>=0)?$pPrev:0; 
$pNext=$chk_page+1; 
$pNext=($pNext>=$total_p)?$total_p-1:$pNext; 
$lt_page=$total_p-4; 
if($chk_page>0){ 
echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($pPrev+1)."' class='naviPN'>Prev</a>"; 

if($total_p>=11){ 
if($chk_page>=4){ 
$nClass=0;
echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=1'>1</a><a class='SpaceC'>. . .</a>"; 

if($chk_page<4){ 
for($i=0;$i<$total_p;$i++){ 
$nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":""; 
if($i<=4){ 
echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> "; 

if($i==$total_p-1 ){ 
echo "<a class='SpaceC'>. . .</a><a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> "; if($chk_page>=4 && $chk_page<$lt_page){ 
$st_page=$chk_page-3; 
for($i=1;$i<=5;$i++){ 
$nClass=($chk_page==($st_page+$i))?"class='selectPage'":""; 
echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($st_page+$i+1)."'>".intval($st_page+$i+1)."</a> "; 

for($i=0;$i<$total_p;$i++){ 
if($i==$total_p-1 ){ 
$nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":""; 
echo "<a class='SpaceC'>. . .</a><a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> "; if($chk_page>=$lt_page){ 
for($i=0;$i<=4;$i++){ 
$nClass=($chk_page==($lt_page+$i-1))?"class='selectPage'":""; 
echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($lt_page+$i)."'>".intval($lt_page+$i)."</a> "; 


}else{ 
for($i=0;$i<$total_p;$i++){ 
$nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":""; 
echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."' $nClass >".intval($i+1)."</a> "; 


if($chk_page<$total_p-1){ 
echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($pNext+1)."' class='naviPN'>Next</a>"; 


?> 
<?php 
// ส่วนของการกำหนดค่า 
$setContainBox=850; // ความกว้างของพื้นที่เนื้อหา 
$setNumColumn=3; //จำนวนคอลัมน์ที่ต้องการแสดง 
$setNumRow=3; // จำนวนแถวที่ต้องการแสดง 
$setHeightColumn=350; //ความสูงของแต่ละแถว 
$setMarginColumn=2; // ระยะห่างระหว่างแถวและระหว่างคอลัมน์ 
$setWidthBorder=1; // ความกว้างเส้นขอบ 
$setWidthColumn=($setContainBox/$setNumColumn)-(($setMarginColumn*$setNumColumn)+($setWidthBorder*$setNumColumn)*2); 
?> 

<style type="text/css"> 
body{ 
////font-size:12px; 

/* css แบ่งหน้า */ 
.browse_page{ 
clear:both; 
margin-left:12px; 
height:25px; 
margin-top:5px; 
display:block; 

.browse_page a,.browse_page a:hover{ 
display:block; 
width: 2%; 
font-size:14px; 
float:left; 
margin:0px 5px; 
border:1px solid #CCCCCC; 
background-color:#F4F4F4; 
color:#333333; 
text-align:center; 
line-height:22px; 
font-weight:bold; 
text-decoration:none; 
-webkit-border-radius: 5px; 
-moz-border-radius: 5px; 
border-radius: 5px; 

.browse_page a:hover{ 
border:1px solid #CCCCCC; 
background-color:#999999; 
color:#FFFFFF; 

.browse_page a.selectPage{ 
display:block; 
width:45px; 
font-size:14px; 
float:left; 
margin-right:2px; 
border:1px solid #CCCCCC; 
background-color:#999999; 
color:#FFFFFF; 
text-align:center; 
line-height:22px; 
font-weight:bold; 
-webkit-border-radius: 5px; 
-moz-border-radius: 5px; 
border-radius: 5px; 

.browse_page a.SpaceC{ 
display:block; 
width:45px; 
font-size:14px; 
float:left; 
margin-right:2px; 
border:0px dotted #0A85CB; 
background-color:#FFFFFF; 
color:#333333; 
text-align:center; 
line-height:22px; 
font-weight:bold; 
-webkit-border-radius: 5px; 
-moz-border-radius: 5px; 
border-radius: 5px; 

.browse_page a.naviPN{ 
width:50px; 
font-size:12px; 
display:block; 
/* width:25px; */ 
float:left; 
border:1px solid #CCCCCC; 
background-color:#999999; 
color:#FFFFFF; 
text-align:center; 
line-height:22px; 
font-weight:bold; 
-webkit-border-radius: 5px; 
-moz-border-radius: 5px; 
border-radius: 5px; 

/* จบ css แบ่งหน้า */ 


/* css ส่วนพื้นที่เนื้อหา มีการรับค่าจากตัวแปร PHP */ 
.showInColumn{ 
display:block; 
list-style:none; 
margin:0; 
padding:0; 
width:<?=$setContainBox?>px; 
background-color:#FCC; 

/* css ส่วนพื้นที่เนื้อหาลิสรายการ มีการรับค่าจากตัวแปร PHP */ 
.listColumn{ 
display:block; 
margin:<?=$setMarginColumn?>px; 
height:<?=$setHeightColumn?>px; 
width:<?=$setWidthColumn?>px; 
float:left; 
border:<?=$setWidthBorder?>px solid #CCC; 

</style> 

<!-----------------------------โค้ดเชื่อมฐานดาต้าเบสทั้ง 52 สินค้า------------------------------->
<?php include ("function/datasqlproduct.php")?>
<!------------------------------------------------------------------------------------------------------>


<?php 

///// $sql="SELECT * FROM product "; // แก้ไขขื่อตารางตามต้องการ 

$qr=@mysql_query($sql); 
$total=@mysql_num_rows($qr); 
$e_page=12; // กำหนด จำนวนรายการที่แสดงในแต่ละหน้า 
if(!isset($_GET['pages'])){ 
$_GET['pages']=0; 
$chk_page=0; 
}else{ 
$_GET['pages']=$_GET['pages']-1; 
if($_GET['pages']<0){ 
$_GET['pages']=0; 

$chk_page=$_GET['pages']; 
$_GET['pages']=$_GET['pages']*$e_page; 

$sql.=" LIMIT ".$_GET['pages'].",$e_page"; 
$qr=@mysql_query($sql); 
if(@mysql_num_rows($qr)>=1){ 
$plus_p=($chk_page*$e_page)+@mysql_num_rows($qr); 
}else{ 
$plus_p=($chk_page*$e_page); 

$total_p=ceil($total/$e_page); 
$before_p=($chk_page*$e_page)+1; 
/// END PAGE NAVI ZONE 
echo "<ul class='showInColumn'>"; 
while($rs=mysql_fetch_array($qr)){ 

$id=$rs['Pid'];
$pic=$rs['pic'];


?> 

<li class='listColumn'> 
<!--///////// ส่วนของเนื้อหาที่ต้องการแสดง--> 
<!-----<a href='mshowmenu_productshow.php?show=< ?php echo $id ; ?>' style="text-decoration: none;">< ?="<img src = 'pictureproduct/" .$rs['pic']. "' width='200' height= '165' border='0'>";?></a>------->

<!-------โค้ดรูปสินค้าเมาส์ชี้ที่รูปภาพแล้วมีแสงสว่างที่รูป------>
<!-- Trigger the Modal -->
<a href='mshowmenu_productshow.php?show=<?php echo $id ; ?>' style="text-decoration: none;"><img id="myImg" src="backoffice/pictureproduct/<?php echo $pic ; ?>" / alt="<" width="100%" height="70%">
<!-- The Modal -->
<div id="myModal" class="modal">
<!-- The Close Button -->
<span class="close" onclick="document.getElementById('myModal').style.display='none'">&times;</span>
<!-- Modal Content (The Image) -->
<img class="modal-content" id="img01">
<!-- Modal Caption (Image Text) -->
<div id="caption"></div>
</div>
<!---------------------------------------------------------------------------------->
<br /><br />
<h4><font color="#666666"><?=$rs['Pid']?></font></h4>
<br />
<a href='mshowmenu_productshow.php?show=<?php echo $id ; ?>' style="text-decoration: none;"><font color="#000000"><h3><?=$rs['Pname']?></h3></font></a> 

</li>


<?php 

echo "</ul>"; 
?> 

<br style="clear:both;" /> 
<br style="clear:both;" /> 

<?php if($total>10){ ?> 
<div class="browse_page"> 
<?php 
if(count($_GET)<=1){ 
$urlquery_str="?"; 
}else{ 
$para_get=""; 
foreach($_GET as $key=>$value){ 
if($key!="pages"){ 
$para_get.=$key."=".$value."&"; 


$urlquery_str="?$para_get"; 

echo"<table width='50%'><tr><td>";
echo "<center>";
// เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า 
page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page); 
echo "</center>";
echo"</td></tr></table>";
?> 
</div> 
<?php } ?> 


Bcf Sure-Furniture 110.77.172.xxx 05-10-2016 11:41:19

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1


ninenik 180.183.104.xxx 05-10-2016


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ