รบกวนถาม ติดปัญหาการเขียน spinner ที่ดึงข้อมูลมาจาก mysqlแล้ว คลิกเลือก insert ข้อมูล ลงไปในฐานข้อมูลอีก

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนถาม ติดปัญหาการเขียน spinner ที่ดึงข้อมูลมาจาก mysqlแล้ว คลิกเลือก insert ข้อมูล ลงไปในฐานข้อมูลอีก

รบกวนถาม ติดปัญหาการเขียน spinner ที่ดึงข้อมูลมาจาก mysqlแล้ว คลิกเลือก insert ข้อมูล ลงไปในฐานข้อมูลอีก
อันนี้คือ code php ที่ดึงข้อมูล id name surname มาจากดาต้าเบส ดึงมาจากตาราง staff
<?php
	$objConnect = mysql_connect("localhost","vantrack","vantrack1306");
	$objDB = mysql_select_db("sp_vantracking");
	$strSQL = "SELECT staff.id,staff.name,staff.surname FROM staff 
WHERE staff.status='driver' ";
	$objQuery = mysql_query($strSQL);
	$intNumField = mysql_num_fields($objQuery);
	$resultArray = array();
	while($obResult = mysql_fetch_array($objQuery))
	{
		$arrCol = array();
		for($i=0;$i<$intNumField;$i++)
		{
			$arrCol[mysql_field_name($objQuery,$i)] = $obResult[$i];
		}
		array_push($resultArray,$arrCol);
	}
	
	mysql_close($objConnect);
	
	echo json_encode($resultArray);
?>
อันนี้คือ code android studio ที่รับค่ามาแล้ว แต่แสดงรายชื่อให้แล้ว คลิกเลือกได้ แต่วิธีที่จะนำข้อมูลที่คลิกเลือกจากspinner มา insertข้อมูลลงดาต้าเบส ทำยังไงหรอคะ  คือจะinsert ข้อมูลลงตารางใหม่ ในตาราง van_queue คือต้องดึง id จากตารางstaff มาเพื่อinsert โดยใช้ staff_id ในการ insert ตาราง van_queue แต่ไม่รู้วิธีเขียน เรียกใช้ต้องทำยังไงหรอคะ ช่วยดูให้ที่
1.คือส่วน spinner แสดงข้อมูลที่ดึงมากจากดาต้าเบส 
 public void showInfo()
  {
    // txtMemberID,txtUsername,txtPassword,txtConPassword,txtName,txtEmail,txtTel

    final Spinner spin = (Spinner)findViewById(R.id.name_surname);
    final TextView Qstatus = (TextView)findViewById(R.id.status);    String url = "http://158.108.207.4/sp_vantracking/getName.php";


    Intent intent= getIntent();
    final String MemberID = intent.getStringExtra("MemberID");

    List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>();
    params.add(new BasicNameValuePair("sMemberID", MemberID));    String resultServer = getHttpPost(url,params);

    String strMemberID = "";
    String strUsername = "";
    String strPassword = "";
    String strName = "";
    String strEmail = "";
    String strTel = "";


    try {
      JSONArray data = new JSONArray(resultServer);
      final ArrayList<HashMap<String, String>> MyArrList = new ArrayList<HashMap<String, String>>();
      HashMap<String, String> map;


      for(int i = 0; i < data.length(); i++){
        JSONObject ca = data.getJSONObject(i);

        map = new HashMap<String, String>();
        map.put("id", ca.getString("id"));
        map.put("name", ca.getString("name"));
        map.put("surname", ca.getString("surname"));
        MyArrList.add(map);


      }
      SimpleAdapter sAdap;
      sAdap = new SimpleAdapter(AddqueueVan.this, MyArrList, R.layout.item_qvan,
          new String[] {"id" ,"name", "surname"}, new int[] { R.id.ColName, R.id.ColSurname});
      spin.setAdapter(sAdap);
      final AlertDialog.Builder viewDetail = new AlertDialog.Builder(this);

      spin.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener() {

        public void onItemSelected(AdapterView<?> arg0, View selectedItemView,int position, long id) {
          String sid = MyArrList.get(position).get("id")
              .toString();
          String sName = MyArrList.get(position).get("name")
              .toString();
          String sSurname = MyArrList.get(position).get("surname")
              .toString();
          Toast.makeText(AddqueueVan.this,
              "name : " + sName + "
" + "surname : " + sSurname,
              Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }

        public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) {
          // TODO Auto-generated method stub
          Toast.makeText(AddqueueVan.this,
              "Your Selected : Nothing",
              Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }


      });


    } catch (JSONException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }

  }
2.อันนี้คือส่วน insert ข้อมูลลงดาต้าเบส

  public boolean SaveData()
  {

    // txtMemberID,txtPassword,txtName,txtEmail,txtTel
    final TextView queuenum = (TextView)findViewById(R.id.queue);
    final EditText time = (EditText)findViewById(R.id.time);
    final EditText palette_number = (EditText)findViewById(R.id.palette_number);
    final EditText queuestatus = (EditText)findViewById(R.id.status);
    final EditText date = (EditText)findViewById(R.id.status);
    final Spinner spin = (Spinner)findViewById(R.id.name_surname);


    // Dialog
    final AlertDialog.Builder ad = new AlertDialog.Builder(this);

    ad.setTitle("Error! ");
    ad.setIcon(android.R.drawable.btn_star_big_on);
    ad.setPositiveButton("Close", null);

    // Check Password
    if(queuenum.getText().length() == 0 || time.getText().length() == 0 )
    {
      ad.setMessage("Please input [queuenum/time] ");
      ad.show();
      queuenum.requestFocus();
      return false;
    }

    // Check Name
    if(palette_number.getText().length() == 0)
    {
      ad.setMessage("Please input [palette number] ");
      ad.show();
      palette_number.requestFocus();
      return false;
    }    String url = "http://158.108.207.4/sp_vantracking/AddQvann.php";    List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>();
    params.add(new BasicNameValuePair("staff_id", spin.getSelectedItem().toString()));
    params.add(new BasicNameValuePair("travel_date_id", date.getText().toString()));
    params.add(new BasicNameValuePair("queue_number", queuenum.getText().toString()));
    params.add(new BasicNameValuePair("departure_time", time.getText().toString()));
    params.add(new BasicNameValuePair("palette_number", palette_number.getText().toString()));
    params.add(new BasicNameValuePair("queue_status", queuestatus.getText().toString()));

    /** Get result from Server (Return the JSON Code)
     * StatusID = ? [0=Failed,1=Complete]
     * Error	= ?	[On case error return custom error message]
     *
     * Eg Save Failed = {"StatusID":"0","Error":"Email Exists!"}
     * Eg Save Complete = {"StatusID":"1","Error":""}
     */

    String resultServer = getHttpPost(url,params);

    /*** Default Value ***/
    String strStatusID = "0";
    String strError = "Unknow Status!";

    JSONObject c;
    try {
      c = new JSONObject(resultServer);
      strStatusID = c.getString("StatusID");
      strError = c.getString("Error");
    } catch (JSONException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }

    // Prepare Save Data
    if(strStatusID.equals("0"))
    {
      ad.setMessage(strError);
      ad.show();
      return false;
    }
    else
    {
      Toast.makeText(AddqueueVan.this, "Save Data Successfully", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }


    return true;
  }
อันนี้คือ code php ที่ insert ข้อมูลลงmysql 
<php
require"init.php";
$objConnect = mysql_connect("localhost","vantrack","vantrack1306");
	$objDB = mysql_select_db("sp_vantracking");
	
	

	$strSID = $_POST["staff_id"];
	$strqStat = $_POST["queue_status"];
	$strTime = $_POST["departure_time"];
	$strQnum= $_POST["queue_number"];
	$strDate= $_POST["travel_date_id"];


		
	/*** Insert ***/
	$strSQL = "INSERT INTO `van_queue` (`id`, `staff_id`, `travel_date_id`, `queue_number`, `departure_time`, `queue_status`) VALUES (NULL, '$strSID ', '$strDate', '$strQnum', '$strTime ', '$strqStat ')";

	$objQuery = mysql_query($strSQL);
	if(!$objQuery)
	{
		$arr['StatusID'] = "0"; 
		$arr['Error'] = "Cannot save data!";	
	}
	else
	{
		$arr['StatusID'] = "1"; 
		$arr['Error'] = "Save";	
	}

	/**
		$arr['StatusID'] // (0=Failed , 1=Complete)
		$arr['Error'] // Error Message
	*/
	
	mysql_close($objConnect);
	
	echo json_encode($arr);
?>
รบกวนช่วยดูให้หน่อยนะคะ ติดปัญหาตรงนี้ ไม่รู้ว่าพิมพ์ไปอ่าน งงไหม รบกนด้วยนะคะ


Pikpluss13 158.108.209.xxx 03-12-2016 18:33:08

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  แนะนำไม่ถูกเลย เพราะไม่ถนัด JAVA 


ninenik 1.47.171.xxx 03-12-2016


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ