ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ แบ่งประเภทข้อมูลตามสถานที่

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ แบ่งประเภทข้อมูลตามสถานที่

ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ แบ่งประเภทข้อมูลตามสถานที่
ไฟล์ placeDetail.php

    <?php
    header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");
    header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");
    header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);
    // เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
    $link=mysql_connect("localhost","root","1801"); // เชื่อมต่อ Server
    mysql_select_db("activitys"); // ติดต่อฐานข้อมูล
    mysql_query("set character set utf8"); // กำหนดค่า character set ที่จะใช้แสดงผล
    // ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ตามค่า id ของสถานที่ ที่ส่งมา
    $q="SELECT *
   FROM gmap
   WHERE 1 AND idgmap='".$_GET['placeID']."'";
    $qr=@mysql_query($q);
    $rs=@mysql_fetch_assoc($qr);
    ?>
    <!--จัดรูปแบบ ที่ต้องการแสดงตามต้องการ -->
    <table width="300" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">

     <tr>
      <td width="10">&nbsp;</td>
      <td width="264">สถานที่ : <?php echo $rs['name_map']; ?></td>
     </tr>

     <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td><a class="button5 button5" href="show.php?id=<?php echo $rs['idgmap']; ?>"
       target="_blank">รายละเอียดเพิ่มเติม</a></td>
     </tr>

    </table>


ไฟล์ show.php

<html>
<title>กิจกรรมมหาวิทยาลัย</title>

<style type="text/css">
a {

 font-size: 20px;
}
table {

font-size: 20px;
width: 1360px;
border:1 color:#CCC;
padding: 20px;

}
table th { font-weight:bold;
font-family: "TH SarabunPSK";
 font-size: 22px;
border-bottom:1px solid #CCC;
border-top:1px solid #CCC;
background-color:#EE7621;
color: #FFF;
}
table td { padding:5px;
border-bottom:1px dotted #CCC;
}
</style>

<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must come *after* these tags -->
  <title>Sample - Bootstrap Template</title>

  <!-- Bootstrap -->
  <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/font-awesome.css">
  <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Titillium Web:400,900,300,600,700|Open Sans' rel='stylesheet' type='text/css'>
  <!--custom css-->
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

  <!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
  <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
  <!--[if lt IE 9]>
   <script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
   <script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
  <![endif]-->
 </head>

<body>

 <?php
  ini_set('display_errors',1);
  error_reporting(~0);


  $strKeyword = null;
   if(isset($_POST["txtKeyword"])){
    $strKeyword = $_POST["txtKeyword"];
    }
  ?>

  <?php
  $serverName = "localhost";
  $userName = "root";
  $userPassword = "1801";
  $dbName = "activitys";

  $objCon = mysqli_connect($serverName,$userName,$userPassword,$dbName);

  // Check connection
  $objCon->set_charset("utf8");
  if ($objCon->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $objCon->connect_error);
  }
   $strSQL = "SELECT data.id_data, data.name, data.start_day, data.end_day,
        data.times, gmap.name_map, data.organization
        FROM data, gmap
        WHERE gmap.idgmap = data.idgmap AND date(start_day) AND date(start_day)<=date_add(curdate(),interval 365 day) && date(end_day)>=curdate() AND idgmap='".$_GET['id']."' ";

  $objQuery = mysqli_query($objCon,$strSQL);
  ?>

  <!--header bar-->
  <header class="main-header">
   <nav class="navbar navbar-default">
    <div class="container">
     <div class="navbar-header">
      <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#myNavbar">
       <span class="icon-bar"></span>
       <span class="icon-bar"></span>
       <span class="icon-bar"></span>
      </button>
      <a class="navbar-brand" href="#">กิจกรรมมหาวิทยาลัย</a>
     </div>

      <div class="collapse navbar-collapse" id="myNavbar">
       <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
        <li><a href="map.php">กลับสู่หน้าหลัก</a></li>
       </ul>
      </div>
    </div>
   </nav>
  </header>

  <div class="modal-body">
   <?php
    while ($objResult = mysqli_fetch_array($objQuery,MYSQLI_ASSOC))
    {
     $id_data=$objResult['id_data'];
     $name=$objResult['name'];
     $start_day=$objResult['start_day'];
     $end_day=$objResult['end_day'];
     $times=$objResult['times'];
     $name_map=$objResult['name_map'];
     $organization=$objResult['organization'];
     echo "
     <table>
     <tr>
     <td valign='top'>
     <b>รหัสกิจกรรม : </b>$id_data<br>
     <b>ชื่อกิจกรรม : </b>$name<br>
     <b>วันที่จัดกิจกรรม : </b>$start_day<br>
     <b>วันสิ้นสุดกิจกรรม : </b>$end_day<br>
     <b>วันที่จัดกิจกรรม : </b>$times<br>
     <b>สถานที่จัดกิจกรรม : </b>$name_map<br>
     <b>หน่วยงาน : </b>$organization<br><br>
     </td>
     </tr>
      </table>";
     }
     ?>
  </div>

    <?php
     mysqli_close($objCon);
    ?>

   <footer class="main-footer">
    <div class="container">
     <div class="row">
      <div class="col-md-12 text-center">
       <p>ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร</p>
       <p>ตำบล ท่าโพธิ์  อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก 65000</p>
       <p>© Copy Right 2007 of Naresuan University All Rights Reserved</p>
      </div>
     </div>
    </div>
   </footer>
   <!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
   <script src="js/jquery-1.11.3.min.js"></script>
   <!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files as needed -->
   <script src="js/bootstrap.min.js"></script>


 </body>
</html>

Phimchanok Nonhin 124.122.44.xxx 31-12-2016 12:44:07

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1


ninenik 1.46.206.xxx 03-01-2017


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ