ใครพอจะช่วยแนะนำโค้ดที่ดึง Even ปฏิทินทั้งหมดได้บ้างคะ php

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ใครพอจะช่วยแนะนำโค้ดที่ดึง Even ปฏิทินทั้งหมดได้บ้างคะ php

ใครพอจะช่วยแนะนำโค้ดที่ดึง Even ปฏิทินทั้งหมดได้บ้างคะ php
ดึง even ปฏิทินทั้งหมดที่ดึงมาให้แสดง


Adbossudza 171.101.184.xxx 15-02-2017 18:57:46

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง

การดึงข้อมูลจาก google calendar ด้วย php เบื้องต้น 


>>>  อัพเดท >>> 17-02-2017
------------------------------------------
การดึงข้อมูลปฏิทินจาก google calendar ถัาดึงจากปฏิทินหลัก จะใช้ค่าว่า primary ซึ่งมีค่าเท่ากับ email account ของ gmail
หรือก็คือปฏิทินของเรา ส่วนกรณีใช้ดึงข้อมูลจากปฏิทินอื่นๆ ให้เปลี่ยน primary เป็น calendarID ที่ต้องการ
โดยสามารถดูรายการ calendarID ได้จากตัวอย่างโค้ดหน้านี้

https://developers.google.com/google-apps/calendar/v3/reference/calendarList/list


ตัวอย่างโค้ด

<?php
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Google Calendar API </title>
  <meta charset='utf-8' />
 </head>
 <body>
  <p>Google Calendar API </p>
  
<?php
define('APPLICATION_NAME', 'CALENDAR-PHP');
define('CREDENTIALS_PATH', __DIR__ . '/.credentials/calendar.json');
define('CLIENT_SECRET_PATH', __DIR__ . '/client_secret.json');
// If modifying these scopes, delete your previously saved credentials
// at ~/.credentials/calendar-php-quickstart.json
define('SCOPES', implode(' ', array(
 Google_Service_Calendar::CALENDAR_READONLY)
));

/*if (php_sapi_name() != 'cli') {
 throw new Exception('This application must be run on the command line.');
}*/

/**
 * Returns an authorized API client.
 * @return Google_Client the authorized client object
 */
function getClient() {
 $client = new Google_Client();
 $client->setApplicationName(APPLICATION_NAME);
 $client->setScopes(SCOPES);
 $client->setAuthConfig(CLIENT_SECRET_PATH);
 $client->setAccessType('offline');
	$guzzleClient = new \GuzzleHttp\Client(array( 'curl' => array( CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false, ), ));
	$client->setHttpClient($guzzleClient); 

 // Load previously authorized credentials from a file.
 $credentialsPath = expandHomeDirectory(CREDENTIALS_PATH);
 if (file_exists($credentialsPath)) {
  $accessToken = json_decode(file_get_contents($credentialsPath), true);
 } else {
  // Request authorization from the user.
  $authUrl = $client->createAuthUrl();
  printf("Open the following link in your browser:\n%s\n", $authUrl);
  print 'Enter verification code: ';
  $authCode = trim(fgets(STDIN));

  // Exchange authorization code for an access token.
  $accessToken = $client->fetchAccessTokenWithAuthCode($authCode);

  // Store the credentials to disk.
  if(!file_exists(dirname($credentialsPath))) {
   mkdir(dirname($credentialsPath), 0700, true);
  }
  file_put_contents($credentialsPath, json_encode($accessToken));
  printf("Credentials saved to %s\n", $credentialsPath);
 }
 $client->setAccessToken($accessToken);

 // Refresh the token if it's expired.
 if ($client->isAccessTokenExpired()) {
  $client->fetchAccessTokenWithRefreshToken($client->getRefreshToken());
  file_put_contents($credentialsPath, json_encode($client->getAccessToken()));
 }
 return $client;
}

/**
 * Expands the home directory alias '~' to the full path.
 * @param string $path the path to expand.
 * @return string the expanded path.
 */
function expandHomeDirectory($path) {
 $homeDirectory = getenv('HOME');
 if (empty($homeDirectory)) {
  $homeDirectory = getenv('HOMEDRIVE') . getenv('HOMEPATH');
 }
 return str_replace('~', realpath($homeDirectory), $path);
}

// Get the API client and construct the service object.
$client = getClient();
$service = new Google_Service_Calendar($client);

// Print the next 10 events on the user's calendar.
$calendarId = 'primary';
$optParams = array(
 'maxResults' => 10,
 'orderBy' => 'startTime',
 'singleEvents' => TRUE,
 'timeMin' => date('c',strtotime('-1 month')),
);
$results = $service->events->listEvents($calendarId, $optParams);

if (count($results->getItems()) == 0) {
 print "No upcoming events found.\n";
} else {
 print "Upcoming events:\n";
 foreach ($results->getItems() as $event) {
  $start = $event->start->dateTime;
  if (empty($start)) {
   $start = $event->start->date;
  }
  printf("%s (%s)\n", $event->getSummary(), $start);
	printf('<br>');
 }
}

echo "<hr>";
echo "รายการ calendarID";
echo "<hr>";
$calendarList = $service->calendarList->listCalendarList();

while(true) {
 foreach ($calendarList->getItems() as $calendarListEntry) {
  echo $calendarListEntry->getSummary();
 }
 echo "<pre>";
 print_r($calendarList->getItems());
 echo "</pre>";
 $pageToken = $calendarList->getNextPageToken();
 if ($pageToken) {
  $optParams = array('pageToken' => $pageToken);
  $calendarList = $service->calendarList->listCalendarList($optParams);
 } else {
  break;
 }
}
?>

 </body>
</html>


ninenik 1.47.133.xxx 15-02-2017


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ