สอบถาม PHP

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถาม PHP

สอบถาม PHP


สอบถาม PHP คะ ได้ทำการอัพโหลดภาพที่มี GPS สามารถดึงค่า Gps ลงฐานข้อมูลเรียบร้อย แต่ภาพอัพโหลดภาพที่ไม่มี GPS ยัง Error แต่ลงฐานข้อมูลมีค่าเป็น 0  แต่หน้าเว็บแสดง ERRO เลยอยากจะให้มันแสดงหน้า popup ว่า ไม่มีภาพถ่าย GPS แล้วแสดงกลับไปหน้า index ในการใส่ภาพใหม่ ช่วยให้คำแนะนำหน่อยคะ 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>map</title>
</head>
 
 
 
<p align="center"><b>อัพโหดภาพสำเร็จ</b></font></p>
 
<?php
//----> Uploag to Folder name >> Photo
if(move_uploaded_file($_FILES["file1"]["tmp_name"],"Photo/".$_FILES["file1"]["name"]))
{
echo "<p align='center'><font color='#FFFFFF' size='+2'><b>Upload Completed</b></font></p>";
}
 
//----> Show Picture Data
if($_FILES["file1"]["error"]>0){
echo "Error : ".$_FILES["file1"]["error"]."<br>";
}else{
echo "<table width='400' border='2' bordercolor='#FFFFFF' align='center'>";
echo "<tr>";
echo "<td><font color='#FFFFFF'><b>File Name : </b>".$_FILES["file1"]["name"]."</font></td>";
echo "</tr>";
echo "<tr>";
echo "<td><font color='#FFFFFF'><b>Type : </b>".$_FILES["file1"]["type"]."</font></td>";
echo "</tr>";
echo "<tr>";
echo "<td><font color='#FFFFFF'><b>Size : </b>".($_FILES["file1"]["size"]/1024)." KB</font></td>";
echo "</tr>";
//echo "Stored in : ".$_FILES["file1"]["tmp_name"];
}
 
$filename = @$_FILES["file1"]["name"];
$path = 'Photo/'.$filename;
$area = @$_POST["Area"];
 
 
 
//---->Pull GPS from Photo
if(file_exists($path)){
$details = exif_read_data($path);
$sections = explode(',',$details['SectionsFound']);
 
if(in_array('GPS',array_flip($sections))){
}else{
die('GPS data not found');
}
}else{
die('File does not exists');
}
 
function format_gps_data($gpsdata,$lat_lon_ref){
$gps_info = array();
foreach($gpsdata as $gps){
list($j , $k) = explode('/', $gps);
array_push($gps_info,$j/$k);
}
$coordination = $gps_info[0] + ($gps_info[1]/60.00) + ($gps_info[2]/3600.00);
return (($lat_lon_ref == "S" || $lat_lon_ref == "W" ) ? '-'.$coordination : $coordination).' '.$lat_lon_ref;
}
 
$Lat = format_gps_data($details['GPSLatitude'],$details['GPSLatitudeRef']);
$Lon = format_gps_data($details['GPSLongitude'],$details['GPSLongitudeRef']);
 
if($path != ""){
$exif_date = exif_read_data($path);
$edate = $exif_date['DateTime'];
}
 
 
 
echo "<tr>";
echo "<td><font color='#FFFFFF'><b>Latitude : </b>".$edate."</font></td>" ;
echo "</tr>";
echo "<tr>";
echo "<td><font color='#FFFFFF'><b>Latitude : </b>".$Lat."</font></td>" ;
echo "</tr>";
echo "<tr>";
echo "<td><font color='#FFFFFF'><b>Longitude : </b>".$Lon."</font></td>" ;
echo "</tr>";
 
echo "<tr>";
echo "<td><font color='#FFFFFF'><b>Date/Time : </b></font></td>" ;
echo "</tr>";
 
 
?>
    <table width='400' border='0' align='center'>
    <tr>
    <td>
        <p align="center"><a href="Maponephoto.php?abc=<?=$path;?>"><img src="images/google-maps.png" width="140" height="140"></a></p>
        <p align="center"><font color="#FFFFFF" size="+1"><b>View on Map</b></font></p>
        </td>
    </tr>
    </table>
 
        
<?php
require_once 'Connect.php';
 
$sql = "insert into $tbname set Photoname='$filename',Photopath='$path',Date='$edate',Lat='$Lat',Lon='$Lon'";
 
mysql_query($sql)or die ('eror');
 
mysql_close();
?>
</body>
</html> 


Jsk 122.154.60.xxx 04-04-2017 16:52:31

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง
 
แจก php class หาพิกัด Latitude และ Longitude จากรูปภาพ 
 
ต้องพยายามเขียนโค้ดให้อ่านง่ายกว่านี้ และก็ใช้เงื่อนไขต่างๆ ให้คล่อง


ninenik 14.207.10.xxx 04-04-2017


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ