ถามเรื่อง สั่งซื้อสินค้าครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ถามเรื่อง สั่งซื้อสินค้าครับ

ถามเรื่อง สั่งซื้อสินค้าครับ
พอเราอยุ่หน้าที่จะบันทึกสั่งซื้อสินค้าแล้ว เราต้องกดส่งค่าอะไรไปเพิ่มอีกไหมครับ ผมไม่เข้าใจเลย ผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ

<?php require_once('Connections/myconnect.php'); ?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") 
{
 if (PHP_VERSION < 6) {
  $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
 }

 $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);

 switch ($theType) {
  case "text":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;  
  case "long":
  case "int":
   $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "double":
   $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "date":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;
  case "defined":
   $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
   break;
 }
 return $theValue;
}
}

mysql_select_db($database_myconnect, $myconnect);
$query_Recordset1 = "SELECT * FROM customer";
$Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1, $myconnect) or die(mysql_error());
$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1);
$totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($Recordset1);

error_reporting( error_reporting() & ~E_NOTICE );
  session_start();  
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Shopping Cart</title>
<!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
<?php include("manu.php");?>

<div class="container">
	<div class="row">
  	<div class="col-md-2"></div>
    <div class="col-md-8">

 <p>&nbsp;</p>
 <table width="700" border="1" align="center" class="table">
  <tr>
   <td width="1558" colspan="5" align="center">
   <strong>สั่งซื้อสินค้า</strong></td>
  </tr>
  <tr class="success">
  <td align="center">ลำดับ</td>
  <td align="center">สินค้า</td>
   <td align="center">ราคา</td>
   <td align="center">จำนวน</td>
   <td align="center">รวม/รายการ</td>
  </tr>
<?php
	require_once('Connections/myconnect.php');
	$total=0;
	foreach(@$_SESSION['shopping_cart'] as $id=>$p_qty)
	{
		$sql = "SELECT * FROM product WHERE id=$id";
		$query = mysql_db_query($database_myconnect, $sql);
		$row	= mysql_fetch_array($query);
		$sum	= $row['prd_price']*$p_qty;
		$total	+= $sum;
  echo "<tr>";
	echo "<td align='center'>";
	echo $i += 1;
	echo "</td>";
	 
  echo "<td>" . $row["prd_name"] . "</td>";
  echo "<td align='right'>" .number_format($row['prd_price'],2) ."</td>";
  echo "<td align='right'>$p_qty</td>";
  echo "<td align='right'>".number_format($sum,2)."</td>";
  echo "</tr>";
	}
	echo "<tr>";
  echo "<td align='right' colspan='4'><b>รวม</b></td>";
  echo "<td align='right'>"."<b>".number_format($total,2)."</b>"."</td>";
  echo "</tr>";
?>
</table>
<table width="325" border="1" align="center">
 <tr>
  <td>ชื่อลูกค้า</td>
  <td><?php echo $row_Recordset1['c_name']; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>วันที่สั่งทำ</td>
  <td>
	<?
   @$date = date(" j / n / Y") ;
    echo $date ;
   ?>
</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>วันที่กำหนดส่ง</td>
  <td>
  <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css">
 <link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css">
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js"></script>
 <script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script>
	<script>
 $( function() {
  $( "#datepicker" ).datepicker();
 } );
 </script>
  <p> <input type="text" id="datepicker"></p></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>ค่ามัดจำ</td>
  <td><?php 
		$sum1 = $total*0.3;
		echo number_format($sum1)."บาท";
	?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>จำนวนงวด</td>
  <td><?php
	$a = 2; $b=4; 
	if ($i = $total <= 150000 ){
		echo $a." ";
		}
		else{
			echo $b." ";
			}
    ?>
</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>ราคารวม</td>
  <?php echo "<td align='right'>"."<b>".number_format($total,2)."</b>"."</td>";?>
 </tr>
</table>
		</div>
	</div>
</div>
<div class="container">
 <div class="row">
 <div class="col-md-4"></div>
  <div class="col-md-5" style="background-color:#f4f4f4">
   <h3 align="center" style="color:green"><span class="glyphicon glyphicon-shopping-cart"> </span>
   </h3>
   <td colspan="8" style="text-align: right;">
                	 <a href="saveorder.php?id=<?php echo $_SESSION['id']; ?>" type="submit" class="btn btn-primary btn-lg">บันทึกการสั่งซื้อสินค้า</a>
                	<a href="cart.php" type="button" class="btn btn-danger btn-lg">ย้อนกลับ</a>
                  
                </td>
   
  </div>
 </div>
</div></body>
</html>
<?php
mysql_free_result($Recordset1);
?>


Pongsak25371 27.55.78.xxx 02-05-2017 11:14:39

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
  ลองดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง


แนวทางศึกษา ระบบตะกร้าสินค้า shopping cart อย่างง่าย  


ninenik 14.207.45.xxx 02-05-2017


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ