รบกวนหน่อยคะ upload ไฟล์วีดีโอแล้วไม่ขึ้นบน server คะ ไฟล์อื่นขึ้นหมด แก้ยังไงค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนหน่อยคะ upload ไฟล์วีดีโอแล้วไม่ขึ้นบน server คะ ไฟล์อื่นขึ้นหมด แก้ยังไงค่ะ

รบกวนหน่อยคะ upload ไฟล์วีดีโอแล้วไม่ขึ้นบน server คะ ไฟล์อื่นขึ้นหมด แก้ยังไงค่ะ
//หน้านี้เป็นหน้า save_upload.php
<?php
ob_start();
session_start();
include("connect.php");
$id=$_SESSION["id"];
$no_id=$_SESSION['no_id'];

 if($id ==""){
	 echo "<script language='javascript' type='text/javascript' > alert('กรุณาล็อกอินก่อนเข้าใช้งาน');</script>";
	 echo '<meta http-equiv= "refresh" content="0; url=index.php"/>';
	 }
?>

<?php

$filUpload = $_POST["filUpload"];
$photo = $_POST["photo"];
$file = $_POST["file"];

if($no_id=='1'){

 	$sql = "SELECT content_no from content ORDER BY content_no DESC";
 	$row = mysqli_fetch_array(mysqli_query($objConnect,$sql));
	
	$filUpload = "upload/1/video/".($row['content_no'])."_".date("Y_m_d").".".pathinfo($_FILES["filUpload"]["name"],PATHINFO_EXTENSION);
move_uploaded_file($_FILES["filUpload"]["tmp_name"], $filUpload);
	
	$photo = "upload/1/photo/".($row['content_no'])."_".date("Y_m_d").".".pathinfo($_FILES["photo"]["name"],PATHINFO_EXTENSION);
move_uploaded_file($_FILES["photo"]["tmp_name"], $photo);

  $file = "upload/1/file/".($row['content_no'])."_".date("Y_m_d").".".pathinfo($_FILES["file"]["name"],PATHINFO_EXTENSION);
move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], $file);

	$target_video1 = $filUpload . basename($_FILES["filUpload"]["name"]);
	$VideoType1 = pathinfo($target_video1,PATHINFO_EXTENSION);
	
	$target_photo1 = $photo . basename($_FILES["photo"]["name"]);
	$PhotoType1 = pathinfo($target_photo1,PATHINFO_EXTENSION);

  
	$target_file1 = $file . basename($_FILES["file"]["name"]);
	$FileType1 = pathinfo($target_file1,PATHINFO_EXTENSION);

	
if($filUpload =="" || $photo =="" || $file ==""){
	 echo "<script language='javascript' type='text/javascript'> alert('คุณกรอกข้อมูลไม่ครบ กรุณากรอกข้อมูลอีกครั้ง');</script>";
	 echo '<meta http-equiv= "refresh" content="0; url=content_add.php"/>';
	 
	}	

	else if($VideoType1 != "MP4" && $PhotoType1 != "PNG" && $FileType1 !="PDF") {
		 ?>
  		<script> alert("ไฟล์/ขนาดไม่ถูกต้อง");</script>
  		<meta http-equiv= "refresh" content="0; url=content_add.php"/>
		 <?php
	}
	else{
	  
	 	$sql = "UPDATE content SET content_video='$filUpload',content_photo='$photo',content_file='$file'
			WHERE content_no=$no_id";
			 $qry = mysqli_query($objConnect,$sql) or die('ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ Error : '. mysqli_error());
 			 

			 echo "<script language='javascript' type='text/javascript' > alert('จัดการข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับ/ค่ะ');</script>";
	 		 echo '<meta http-equiv= "refresh" content="0; url=manage_content.php"/>';	
		}
		
	}
	if($no_id=='2'){


 	$sql = "SELECT content_no from content ORDER BY content_no DESC";
 	$row = mysqli_fetch_array(mysqli_query($objConnect,$sql));
	
	$filUpload = "upload/2/video/".($row['content_no'])."_".date("Y_m_d").".".pathinfo($_FILES["filUpload"]["name"],PATHINFO_EXTENSION);
move_uploaded_file($_FILES["filUpload"]["tmp_name"], $filUpload);
	
	$photo = "upload/2/photo/".($row['content_no'])."_".date("Y_m_d").".".pathinfo($_FILES["photo"]["name"],PATHINFO_EXTENSION);
move_uploaded_file($_FILES["photo"]["tmp_name"], $photo);

  $file = "upload/2/file/".($row['content_no'])."_".date("Y_m_d").".".pathinfo($_FILES["file"]["name"],PATHINFO_EXTENSION);
move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], $file);

	
	
	$target_video2 = $filUpload . basename($_FILES["filUpload"]["name"]);
	$VideoType2 = pathinfo($target_video2,PATHINFO_EXTENSION);
	
	$target_photo2 = $photo . basename($_FILES["photo"]["name"]);
	$PhotoType2 = pathinfo($target_photo2,PATHINFO_EXTENSION);

  
	$target_file2 = $file . basename($_FILES["file"]["name"]);
	$FileType2 = pathinfo($target_file2,PATHINFO_EXTENSION);

	
if($filUpload =="" || $photo =="" || $file ==""){
	 echo "<script language='javascript' type='text/javascript'> alert('คุณกรอกข้อมูลไม่ครบ กรุณากรอกข้อมูลอีกครั้ง');</script>";
	 echo '<meta http-equiv= "refresh" content="0; url=content_add.php"/>';
	 
	}	
	
	else if($VideoType2 != "MP4" && $PhotoType2 != "PNG" && $FileType2 !="PDF") {
		 ?>
  		<script> alert("ไฟล์/ขนาดไม่ถูกต้อง");</script>
  		<meta http-equiv= "refresh" content="0; url=content_add.php"/>
		 <?php
	}
	else{
	  
	 	$sql = "UPDATE content SET content_video='$filUpload',content_photo='$photo',content_file='$file'
			WHERE content_no=$no_id";
			 $qry = mysqli_query($objConnect,$sql) or die('ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ Error : '. mysqli_error());
 			 

			 echo "<script language='javascript' type='text/javascript' > alert('จัดการข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับ/ค่ะ');</script>";
	 		 echo '<meta http-equiv= "refresh" content="0; url=manage_content.php"/>';	
		}
		
	}
	
if($no_id=='3'){ 	$sql = "SELECT content_no from content ORDER BY content_no DESC";
 	$row = mysqli_fetch_array(mysqli_query($objConnect,$sql));
	
	$filUpload = "upload/3/video/".($row['content_no'])."_".date("Y_m_d").".".pathinfo($_FILES["filUpload"]["name"],PATHINFO_EXTENSION);
move_uploaded_file($_FILES["filUpload"]["tmp_name"], $filUpload);
	
	$photo = "upload/3/photo/".($row['content_no'])."_".date("Y_m_d").".".pathinfo($_FILES["photo"]["name"],PATHINFO_EXTENSION);
move_uploaded_file($_FILES["photo"]["tmp_name"], $photo);

  $file = "upload/3/file/".($row['content_no'])."_".date("Y_m_d").".".pathinfo($_FILES["file"]["name"],PATHINFO_EXTENSION);
move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], $file);

	
	
	$target_video3 = $filUpload . basename($_FILES["filUpload"]["name"]);
	$VideoType3 = pathinfo($target_video3,PATHINFO_EXTENSION);
	
	$target_photo3 = $photo . basename($_FILES["photo"]["name"]);
	$PhotoType3 = pathinfo($target_photo3,PATHINFO_EXTENSION);

  
	$target_file3 = $file . basename($_FILES["file"]["name"]);
	$FileType3 = pathinfo($target_file3,PATHINFO_EXTENSION);

	
if($filUpload =="" || $photo =="" || $file ==""){
	 echo "<script language='javascript' type='text/javascript'> alert('คุณกรอกข้อมูลไม่ครบ กรุณากรอกข้อมูลอีกครั้ง');</script>";
	 echo '<meta http-equiv= "refresh" content="0; url=content_add.php"/>';
	 
	}	
	
	else if($VideoType3 != "MP4" && $PhotoType3 != "PNG" && $FileType3 !="PDF") {
		 ?>
  		<script> alert("ไฟล์/ขนาดไม่ถูกต้อง");</script>
  		<meta http-equiv= "refresh" content="0; url=content_add.php"/>
		 <?php
	}
	else{
	  
	 	$sql = "UPDATE content SET content_video='$filUpload',content_photo='$photo',content_file='$file'
			WHERE content_no=$no_id";
			 $qry = mysqli_query($objConnect,$sql) or die('ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ Error : '. mysqli_error());
 			 

			 echo "<script language='javascript' type='text/javascript' > alert('จัดการข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับ/ค่ะ');</script>";
	 		 echo '<meta http-equiv= "refresh" content="0; url=manage_content.php"/>';	
		}
		
	}
	


if($no_id=='4'){


 	$sql = "SELECT content_no from content ORDER BY content_no DESC";
 	$row = mysqli_fetch_array(mysqli_query($objConnect,$sql));
	
	$filUpload = "upload/4/video/".($row['content_no'])."_".date("Y_m_d").".".pathinfo($_FILES["filUpload"]["name"],PATHINFO_EXTENSION);
move_uploaded_file($_FILES["filUpload"]["tmp_name"], $filUpload);
	
	$photo = "upload/4/photo/".($row['content_no'])."_".date("Y_m_d").".".pathinfo($_FILES["photo"]["name"],PATHINFO_EXTENSION);
move_uploaded_file($_FILES["photo"]["tmp_name"], $photo);

  $file = "upload/4/file/".($row['content_no'])."_".date("Y_m_d").".".pathinfo($_FILES["file"]["name"],PATHINFO_EXTENSION);
move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], $file);

	
	
	$target_video4 = $filUpload . basename($_FILES["filUpload"]["name"]);
	$VideoType4 = pathinfo($target_video4,PATHINFO_EXTENSION);
	
	$target_photo4 = $photo . basename($_FILES["photo"]["name"]);
	$PhotoType4 = pathinfo($target_photo4,PATHINFO_EXTENSION);

  
	$target_file4 = $file . basename($_FILES["file"]["name"]);
	$FileType4 = pathinfo($target_file4,PATHINFO_EXTENSION);

	
if($filUpload =="" || $photo =="" || $file ==""){
	 echo "<script language='javascript' type='text/javascript'> alert('คุณกรอกข้อมูลไม่ครบ กรุณากรอกข้อมูลอีกครั้ง');</script>";
	 echo '<meta http-equiv= "refresh" content="0; url=content_add.php"/>';
	 
	}	
	
	else if($VideoType4 != "MP4" && $PhotoType4 != "PNG" && $FileType4 !="PDF") {
		 ?>
  		<script> alert("ไฟล์/ขนาดไม่ถูกต้อง");</script>
  		<meta http-equiv= "refresh" content="0; url=content_add.php"/>
		 <?php
	}
	else{
	  
	 	$sql = "UPDATE content SET content_video='$filUpload',content_photo='$photo',content_file='$file'
			WHERE content_no=$no_id";
			 $qry = mysqli_query($objConnect,$sql) or die('ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ Error : '. mysqli_error());
 			 

			 echo "<script language='javascript' type='text/javascript' > alert('จัดการข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับ/ค่ะ');</script>";
	 		 echo '<meta http-equiv= "refresh" content="0; url=manage_content.php"/>';	
		}
		
	}
	


if($no_id=='5'){ 	$sql = "SELECT content_no from content ORDER BY content_no DESC";
 	$row = mysqli_fetch_array(mysqli_query($objConnect,$sql));

	$filUpload = "upload/5/video/".($row['content_no'])."_".date("Y_m_d").".".pathinfo($_FILES["filUpload"]["name"],PATHINFO_EXTENSION);
move_uploaded_file($_FILES["filUpload"]["tmp_name"], $filUpload);
	
	$photo = "upload/5/photo/".($row['content_no'])."_".date("Y_m_d").".".pathinfo($_FILES["photo"]["name"],PATHINFO_EXTENSION);
move_uploaded_file($_FILES["photo"]["tmp_name"], $photo);

  $file = "upload/5/file/".($row['content_no'])."_".date("Y_m_d").".".pathinfo($_FILES["file"]["name"],PATHINFO_EXTENSION);
move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], $file);

	
	
	$target_video5 = $filUpload . basename($_FILES["filUpload"]["name"]);
	$VideoType5 = pathinfo($target_video5,PATHINFO_EXTENSION);
	
	$target_photo5 = $photo . basename($_FILES["photo"]["name"]);
	$PhotoType5 = pathinfo($target_photo5,PATHINFO_EXTENSION);

  
	$target_file5 = $file . basename($_FILES["file"]["name"]);
	$FileType5 = pathinfo($target_file5,PATHINFO_EXTENSION);

	
if($filUpload =="" || $photo =="" || $file ==""){
	 echo "<script language='javascript' type='text/javascript'> alert('คุณกรอกข้อมูลไม่ครบ กรุณากรอกข้อมูลอีกครั้ง');</script>";
	 echo '<meta http-equiv= "refresh" content="0; url=content_add.php"/>';
	 
	}	
	
	else if($VideoType5 != "MP4" && $PhotoType5 != "PNG" && $FileType5 !="PDF") {
		 ?>
  		<script> alert("ไฟล์/ขนาดไม่ถูกต้อง");</script>
  		<meta http-equiv= "refresh" content="0; url=content_add.php"/>
		 <?php
	}
	else{
	  
	 	$sql = "UPDATE content SET content_video='$filUpload',content_photo='$photo',content_file='$file'
			WHERE content_no=$no_id";
			 $qry = mysqli_query($objConnect,$sql) or die('ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ Error : '. mysqli_error());
 			 

			 echo "<script language='javascript' type='text/javascript'> alert('จัดการข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับ/ค่ะ');</script>";
	 		 echo '<meta http-equiv= "refresh" content="0; url=manage_content.php"/>';	
		}
		
	}
	
?>Sawarod13 223.204.227.xxx 23-06-2017 10:54:12

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ตรวจสอบการรองรับขนาดไฟล์ ที่อนุญาตให้อัพโหลดสูงสุดดูว่า upload_max_filesize รองรับขนาดไฟล์ของ video ไหม
ตรวจสอบการทำงานของโค้ดการอัพโหลดว่า ทำงานภูกต้องไหม กรณีอัพโหลดไม่ผ่่าน 
ตรวจสอบค่า maximum execution time ของ server ว่ารองรับการทำงานคำสั่งได้นาน เพียงพอสำหรับใช้ในการอัพโหลด
ไฟล์ขนาดใหญ่หรือไม่
ตรวจสอบไฟล์ video เช่นชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ อาจจะลองหา video ขนาดไฟล์ไม่เยอะทสดอบ ชื่อไฟล์ video
อาจลองเป็นภาษาอังกฤษ 
ตรวจสอบโค้ด การเช็คค่า เช่น นามสกุลไฟล์ การตรวจสอบ ควรแปลงเป็นตัวเล็กก่อน ตรวจสอบค่าหรือไม่
เชน 

$FileType5 = pathinfo($target_file5,PATHINFO_EXTENSION);
$FileType5 = strtolower($FileType5);
 
ตอนตรวจสอบเงื่อนไข ก็เทียบกับค่าที่เป็นตัวพิมพ์เล็กแทน
 
 else if($VideoType5 != "mp4" && $PhotoType5 != "png" && $FileType5 !="pdf") {


ninenik 180.183.136.xxx 23-06-2017
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณมากคะจะลองทำดูคะ


sawarod13 27.130.9.xxx 26-06-2017 08:19


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ