ขอ Code php เมื่อกด Ok ใน alert แล้วกรณีกรอกข้อมูลไม่ครบ ข้อมูลที่ใส่ไปไม่หาย

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ขอ Code php เมื่อกด Ok ใน alert แล้วกรณีกรอกข้อมูลไม่ครบ ข้อมูลที่ใส่ไปไม่หาย

ขอ Code php เมื่อกด Ok ใน alert แล้วกรณีกรอกข้อมูลไม่ครบ ข้อมูลที่ใส่ไปไม่หาย
<?php
ob_start();
session_start();
$id=$_SESSION["id"];
$no_id=$_SESSION['no_id'];
$eid=$_GET["edit_id"];


include("connect.php");
 if($id ==""){
	 echo "<script language='javascript' type='text/javascript' > alert('กรุณาล็อกอินก่อนเข้าใช้งาน');</script>";
	 echo '<meta http-equiv= "refresh" content="0; url=index.php"/>';
	 }

?>

  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<title>IT Technologies</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="js/cufon-yui.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/cufon-replace.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/Myriad_Pro_300.font.js" type="text/javascript"></script>
<!--[if lt IE 7]>
<script type="text/javascript" src="js/ie_png.js"></script>
<script type="text/javascript">ie_png.fix('.png, #header .row-2 ul li a, #content, .list li');</script>
<![endif]-->
</head>
<body id="page1">
<div class="tail-top">
 <div class="tail-bottom">
  <div class="body-bg">
   <!-- HEADER -->
   <div id="header">
  <div class="row-1"><a href="#"><img src="images/logo.gif" alt="" /></a>
     <div class="fright"></div>
     
    </div>
    <div class="row-2"> <ul>
       <li class="m1"><a href="index3.php">หน้าแรก</a></li>
      <li class="m2"><a href="manage_user.php" >จัดการผู้เรียน</a></li>
      <li class="m3"><a href="manage_content.php" >จัดการเนื้อหา</a></li>
     <li class="m4"><a href="manage_test.php">จัดการแบบฝึกหัด</a></li>
      <li class="m5"><a href="manage_exam.php"class="active">จัดการข้อสอบ</a></li>
     </ul></div>
    <div class="row-3">
     
    </div>
   </div>
   <!-- CONTENT -->
   
   <div id="content">
   <h2 align="center">&nbsp;</h2>
   <h2 align="center">&nbsp;</h2>
   <h2 align="center">&nbsp;</h2>
   <h2 align="center">จัดการข้อสอบ</h2>
   
   
   
    <div class="tail-yot">
     <div class="wrapper">
      <div class="col-01">
       <div class="indent">
        <div class="indent1">
 
 
 <table width="110%" border="0" align="center">
     <tr>
      <td colspan="2" bgcolor="#66B2FF">
       <h2 align="center"><strong>แก้ไขข้อสอบ</strong></h2>
      </td>
     </tr>
     <tr>
     <form action ="check_edit_exam.php?edit_no=<?php echo $eid; ?>" method="post">
    
     
 <?php 
 
  
  $sql1="SELECT * FROM exam WHERE exam_id='$eid' ";
	$qry1=mysqli_query($objConnect,$sql1);
  $result1 = mysqli_fetch_array($qry1);
	
  
  $quest=$result1['exam_question'];
	$choice1=$result1['exam_choice1'];
	$choice2=$result1['exam_choice2'];
	$choice3=$result1['exam_choice3'];
  $choice4=$result1['exam_choice4'];
  $ans=$result1['exam_answer'];
  $level=$result1['exam_level'];
 
 ?>
     
     <tr>
      <td height="43"><strong>คำถาม</strong></td>
      <td><label>
 <textarea name="question" cols="70" rows="4" ><?php echo "$quest"?></textarea>
       </label>      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td height="43"><strong>ตัวเลือกที่ 1 </strong></td>
      <td><label>
 <input type="text" name="choice1" value="<?php echo $choice1 ?>"/>
       </label>      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td height="43"><strong>ตัวเลือกที่ 2 </strong></td>
      <td><label>
 <input type="text" name="choice2" value="<?php echo $choice2 ?> "/>
       </label>      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td height="43"><strong>ตัวเลือกที่ 3 </strong></td>
      <td><label>
 <input type="text" name="choice3" value="<?php echo $choice3 ?> "/>
       </label>      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td height="43"><strong>ตัวเลือกที่ 4 </strong></td>
      <td><label>
 <input type="text" name="choice4" value="<?php echo $choice4 ?> "/>
       </label>      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td height="43"><strong>ตัวเลือกที่ถูกต้อง</strong></td>
      <td>
        <select name="answer">
 <option>--เลือกข้อ--</option>
<option value="1">ตัวเลือกที่ 1</option>
<option value="2">ตัวเลือกที่ 2</option>
<option value="3">ตัวเลือกที่ 3</option>
<option value="4">ตัวเลือกที่ 4</option>
        
       </select> 
      </span></td>
     </tr>
     <tr>
      <td height="43"><strong>ระดับข้อสอบ</strong></td>
      <td>
       <select name="level">
        <option>--เลือกระดับ--</option>
  <option value="ง่าย"<?php if($level=='ง่าย'){ echo "selected";} ?>>ง่าย</option>
  <option value="ปานกลาง"<?php if($level=='ปานกลาง'){ echo "selected";} ?>>ปานกลาง</option>
  <option value="ยาก"<?php if($level=='ยาก'){ echo "selected";} ?>>ยาก</option>
        
       </select>
      </span></td>
     </tr>
     <tr>
      <td height="64" colspan="2" bgcolor="#66B2FF" align="center"><label>
        
         <input type="submit" name="Submit2" value="บันทึก" />
        
       </label>      </td>
     </tr>
    </table>
   <p>&nbsp;</p>
    </form></td>
  </tr>
  
 </table>
 
 
 
    
        </div>
        </ul>
       </div>
      </div>
     </div>
     </div>
   </div>
  </div>
   <!-- FOOTER -->
   <div id="footer">
    <div class="indent">
     
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>
<script type="text/javascript"> Cufon.now(); </script>
</body>
</html>


Sawarod13 171.100.78.xxx 28-06-2017 23:43:44

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
กรณีส่งค่าในหน้าเดียวกันและ ไม่มีการ redirect หน้าไปหน้าอื่น หรือไม่ได้เป็นการโหลดหน้าเพจที่ส่งค่าใหม่
ให้ใช้วิธีเช็คค่าที่มีการส่งข้อมูล ว่ามีค่าเดิมหรือไม่ถ้ามีก็ใช้ค่าเดิมแสดง ถ้าไม่มีก็เป็นค่าว่าง

// input , textarea
<input name="data1" type="text" value="<?=(isset($_POST['data1']))?$_POST['data1']:""?>" />
<textarea name="data2"><?=(isset($_POST['data2']))?$_POST['data2']:""?></textarea>

// checkbox , radio
<input type="radio" name="data3" value="3" <?=(isset($_POST['data3']) && $_POST['data3']==3)?" checked":""?> />
<input name="data4" type="checkbox" value="4" <?=(isset($_POST['data4']) && $_POST['data4']==4)?" checked":""?> />

// <select>
<select name="answer">
  <option>--เลือกข้อ--</option>
  <option value="1" <?=(isset($_POST['answer']) && $_POST['answer']==1)?" selected":""?>>ตัวเลือกที่ 1</option>
  <option value="2" <?=(isset($_POST['answer']) && $_POST['answer']==2)?" selected":""?>>ตัวเลือกที่ 2</option>
</select>
 
แต่กรณีมีการส่งค่าไปใช้ใช้งานหน้าอื่นและ redirect กลับมามาหน้าฟอร์มกรอกข้อมูล ให้ลองใช้ตัวแปร session หรือ cookie
ในการเก็บค่า หรือใช้ localStorage ของ html5 ก็ได้ ดูความคิดเห็นนี้เป็นแนวทาง
 
 


ninenik 183.88.187.xxx 29-06-2017


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ