ขึ้น Unexpected token < in JSON at position 0

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ขึ้น Unexpected token < in JSON at position 0

ขึ้น Unexpected token < in JSON at position 0
 
ขอความกรุณาช่วยดูให้หน่อยครับ ขึ้น error ตามรูปเลยครับ   ไม่ทราบต้องแก้ยังไงครับ

ไฟล์ login.php
<?php
 
header("Access-Control-Allow-Origin: *"); //ให้เข้าถึงข้อมูลได้
header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8"); //ให้ส่งข้อมูลแบบ json ได้ 
 
 
if(isset($_GET["username"]) && isset($_GET["password"]) ){ //ตรวจสอบการกรอกข้อมูลของ username และ password จากการล็อกอิน 
	if( !empty($_GET["username"]) && !empty($_GET["password"]) ){ //ถ้ามีการกรอกข้อมูล ให้เชื่อมต่อฐานข้อมูล

		include"config.php"; 
	
		$username=$_GET["username"];
		$password=$_GET["password"];
		
		$query="SELECT * FROM tb_admin 
				where admin_user='".$_GET["username"]."' and admin_password='".$_GET["password"]."' ";
		$result = $conn->query($query);
		//การดึงข้อมูลแบบ json
		$outp = "";
		if( $rs=$result->fetch_array()) { //ถ้ามีข้อมูลให้มีการดึงข้อมูลออกไป
			if ($outp != "") {$outp .= ",";}
			$outp .= '{"admin_id":"' . $rs["admin_id"] . '",';
			$outp .= '"admin_user":"' . $rs["admin_user"]  . '",';
			$outp .= '"admin_password":"'  . $rs["admin_password"]  . '"}';
		}
		$outp ='{"records":'.$outp.'}';
		$conn->close();
 
		echo json_encode($outp);
	}
}
 
?>


ไฟล์ controller.js
angular.module('starter.controllers', [])

.controller('AppCtrl', function($scope, $ionicModal,$ionicPopup, $timeout, $http, $ionicHistory) {

 var url="http://localhost/app_door/";

 $scope.loginData = {};

 $scope.doLogin=function(){
  var admin_user=$scope.loginData.username;
  var admin_password=$scope.loginData.password;

  if (admin_user && admin_password) {
    str=url+"login.php?username=" admin_user "&password=" admin_password;
    $http.get(str) // ส่งข้อมูลไปที่ server ผ่านตัวแปร str แบบ get
     .success(function(response){ //กรณีติดต่อสำเร็จ ให้ส่งค่ากลับมาในตัวแปร response  $scope.admin=response.records;
       
       $scope.admin=response.records; // รับค่าจาก login.php โดยผ่านตัสแปรresponse กลับมาเด้วยชุดแบบ records 
       sessionStorage.setItem('loggedin_status',true);
       sessionStorage.setItem('loggedin_id',$scope.admin.admin_id);
       sessionStorage.setItem('loggedin_status',$scope.admin.admin_user);  

       $ionicHistory.nextViewOption({
         disableAnimate:true,
         disableBack:true
       })

       $ionicPopup.alert({
        title:'Login Success',
        template:'ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ'
       })

       $state.go('tab.unlock',{},{location:"replace",reload:true});

     })
  //กรณีติดต่อกับ server ไม่ได้ให้แจ้ง error กลับได้   
      .error(function(){
       $ionicPopup.alert({ 
        title:'Login Failed',
        template:'ไม่สามารถล็อกอินได้'
       })
      }) ; 

     }else{
      $ionicPopup.alert({
       title:'Login',
       template:'กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ'
      })
     }

   }


})Rosjirun 203.158.176.xxx 07-01-2018 15:02:04

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
น่าจะเป็นที่รูปแบบของ json data ที่ response กลับมา มีรูปแบบไม่ถูกต้อง 

ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทาง

สร้างไฟล์ json จากฐานข้อมูล รองรับการใช้งาน jsonp callback http://niik.in/523 


ninenik 223.24.182.xxx 07-01-2018


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ