ขอสอบถามเรื่อง สร้างตารางเวลา Schedule ด้วย PHP ครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ขอสอบถามเรื่อง สร้างตารางเวลา Schedule ด้วย PHP ครับ

ขอสอบถามเรื่อง สร้างตารางเวลา Schedule ด้วย PHP ครับ
ผมไม่รุ้ตรงไหนผิด มันไม่ขึ้น กิจกรรมครับ

   <!-- Content Wrapper. Contains page content -->
   <div class="content-wrapper">
      <!-- Main content -->
      <section class="content">

       <?php


       $thai_day_arr=array("จันทร์","อังคาร","พุธ","พฤหัสบดี","ศุกร์","เสาร์","อาทิตย์");
       $thai_month_arr=array("","มกราคม","กุมภาพันธ์","มีนาคม","เมษายน","พฤษภาคม","มิถุนายน","กรกฎาคม","สิงหาคม","กันยายน","ตุลาคม","พฤศจิการยน","ธันวมคม");
       $thai_month_arr_short=array("","ม.ค.","ก.พ.","มี.ค.","เม.ย.","พ.ค.","มิ.ย.","ก.ค.","ส.ค.","ก.ย.","ต.ค.","พ.ย.","ธ.ค.");

       //////////////////////// ส่วนของการจัดการตารางเวลา /////////////////////
       $sc_startTime=date("Y-m-d 08:00:00"); //กำหนดเวลาเริ่มต้น เปลี่ยนเฉพาะเลจเวลา
       $sc_endTime=date("Y-m-d 22:00:00"); //กำหนดเวลาสิ้นสุด เปลี่ยนเฉพาะเลจเวลา
       $sc_t_startTime=strtotime($sc_startTime);
       $sc_t_endTime=strtotime($sc_endTime);
       $sc_numStep="60"; //ช่วงช่องว่าง หน่วยน่าที 60นาที =1ชั่วโมง
       $sc_timeStep=7;//จำนวนวันที่จะโชว์ 1-7
       $sc_timeStep=array();
       $sc_numCol=0;

       ////////////////////// ส่วนของการจัดการตารางเวลา /////////////////////

       // ส่วนของการกำหนดวัน สามารถนำไปประยุกต์กรณีทำตารางเวลาแบบ เลื่อนดูแต่ละสัปดาห์ได้
       $now_day=date("Y-m-d");//วันที่ ปัจจุบัน ให้แสดงตารางที่มีวันปัจจุบัน เมื่อแสดงครั้งแรก
       if (isset($_GET['uts'])&& $_GETp['uts']!="") { //เมื่อมีการเปลี่ยน Week
        $now_day=date("Y-m-d",trim($_GETp['uts'])); //เปลี่ยนวันที่ แปลงจากค่าวันจันทร์ที่ส่งมา
       }
       // หาตัวบวก หรือลบ เพื่อหาวันที่ของวันจันทร์ในสัปดาห์
       $startWeekDay_back=(date("w",strtotime($now_day))!=0)?-(date("w",strtotime($now_day))):-6;
       $start_weekDay=date("Y-m-d",strtotime("+$startWeekDay_back day")); //หาวันที่ของวันจันทร์ของสัปดาห์
       if (isset($_GET['ust']) && $_GET['uts']!="") { //ถ้ามีค่าเปลี่ยน Week มา
        $start_weekDay=$now_day; //ให้ใช้วันแรก เป็นวันที่ส่งมา
       }
       // หาวันที่วันอาทิตย์ของ Week นั้น ๆ
       $end_weekDay=date("Y-m-d",strtotime($start_weekDay."+7 day"));
       $timestamp_prev=strtotime($start_weekDay."-7 day"); //ค่าวันจันทร์ของอาทิตย์ก่อนหน้า
       $timestamp_next=strtotime($start_weekDay."+7 day"); //ค่าวันจันทร์ของอาทิตย์ถัดไป
       while ($sc_t_startTime<=$sc_t_endTime) {
        $sc_timeStep[$sc_numCol]=date("H:i",$sc_t_startTime);
        $sc_t_startTime=$sc_t_startTime+($sc_numStep*60);
        $sc_numCol++; //ได้จำนวนคอมลัมน์ที่จะแสดง
       }       ///////////////////// ส่วนของข้อมูล ที่ดึงจากฐานข้อมูล ///////////////////

       $data_schedule=array();

       $strSQL = "SELECT * FROM tble_schedule 
        WHERE course_date BETWEEN '".$start_weekDay."' AND '".$end_weekDay."'
        ORDER BY course_date";
       $result=mysql_db_query ($objDB,$strSQL);

       if ($result) {
        while ($row=mysql_fetch_assoc($result)) {

          $data_schedule[$row['course_date']][]=array(
          "start_time"=>$row['course_start_time'],
          "end_time"=>$row['course_end_time'],
          "detail"=>$row['course_title']
         );
        }
        

       }
       
       ?>

       <div class="wrap_schedule">
         <button type="" class="btn btn-md btn-info" onclick="window.location='pt_main.php?uts=<?php echo $timestamp_prev;?>'"> Prev</button>
         <button type="" class="btn btn-md btn-info" onclick="window.location='pt_main.php?uts=<?php echo $timestamp_next;?>'"> Next</button>
       </div>
       <br>
       <div class="wrap_schedule">
         <table cellpadding="2" cellspacing="2" class="table table-bordered table-striped">
          <tr>
            <td align="center" valign="middle" height="50"></td>
            <?php for ($i_time=0; $i_time <$sc_numCol-1 ; $i_time++) { ?>
            <td align="center" valign="middle" height="50">
             <div class="time_schedule_text">
              <?php echo $sc_timeStep[$i_time];?> - <?php echo $sc_timeStep[$i_time+1];?>
              
             </div>

            </td>
             <?php }?>
          </tr>
          <?php //วน Loop แสดงจำนวนวันตามที่กำหนด

          for ($i_day=0; $i_day <$num_dayShow; $i_day++) { 
            $dayInSchedule_chk=date("Y-m-d",strtotime($start_weekDay."+".$i_day."day"));
            $dayInSchedule_show=date("d-m-Y",strtotime($start_weekDay."+".$i_day."day"));

     

          ?>
          <tr>
            <td align="center" valign="middle" height="50" class="day_schedule">
             <div class="day_schedule_text">
              <?php echo $thai_day_arr[$i_day];?>
              <br>
              <?php echo $dayInSchedule_show;?>
              
             </div>
  
            </td>

          <?php 
          //ตรวจสอบและกำหนดช่วงเวลาให้สอดคล้องกับข้อมูล
          if (isset($data_schedule[$dayInSchedule_chk])) {
           $num_data=count($data_schedule[$dayInSchedule_chk]);
          } else {
           $num_data=0;
          }
          $arr_checkSpan=array();
          $arr_detailShow=array();
          $real_sc_numCol=$sc_numCol;
          for ($i_time=0; $i_time <$sc_numCol-1 ; $i_time++) {
            if ($num_data>0) {
              $haveIN=0;
              $dataShow="";
              foreach ($data_schedule[$dayInSchedule_chk] as $k => $v) {
               if (strtotime($dayInSchedule_chk." ".$sc_timeStep[$i_time].":00")==strtotime($dayInSchedule_chk." ".$v['start_time'])) {
                $haveIN++;
                $dataShow=$v['detail'];
                $add=1;
                while (strtotime($dayInSchedule_chk." ".$sc_timeStep[$i_time+$add].":00") < strtotime($dayInSchedule_chk." ".$v['end_time']))
                {
                $haveIN++;
                $dataShow=$v['detail'];
                $add++;
                }
              }
            }
               
               $arr_checkSpan[$i_time]=$haveIN;
               $arr_detailShow[$i_time]=$dataShow;

           }
         }
         for ($i_time=0; $i_time <$sc_numCol-1 ; $i_time++) { 
           $colspan="";
           $css_use="";
           $dataShowIN="";
           if (isset($arr_checkSpan[$i_time])) {
            if ($arr_checkSpan[$i_time]>0) {
              $dataShowIN=$arr_detailShow[$i_time];
              $css_use="class="activity"";
            }
            if ($arr_checkSpan[$i_time]>1) {
             
             $colspan="colspan="".$arr_checkSpan[$i_time].""";
             $step_add=$arr_checkSpan[$i_time]-1;
             $i_time+=$step_add;
            }
            
           }

          ?>
          <td <?php echo $css_use;?> <?php echo $colspan;?> align="center" valign="middle" height="50">
           <?php 
            echo $dataShowIN;
           ?>
          </td>
         <?php }?>
          </tr>
         <?php }?>
         </table>

       </div>


 				
      </section><!-- /.content -->
   </div><!-- /.content-wrapper --> 


ิbondsanti 113.53.245.xxx 29-06-2018 16:04:05

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1ิbondsanti 113.53.245.xxx 29-06-2018 16:05


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ