รบกวนสอบถาม เรื่องค้นหาข้อมูลแล้วขึ้น Error Query ค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนสอบถาม เรื่องค้นหาข้อมูลแล้วขึ้น Error Query ค่ะ

รบกวนสอบถาม เรื่องค้นหาข้อมูลแล้วขึ้น Error Query ค่ะ
พอดีจะค้นหาคณะ ค่ะ แล้วมันเกิด Error Query แต่ข้อมูลอื่นสามารถค้นหาได้ปกติค่ะ
Error Query [SELECT * FROM tlo, faculty WHERE tlo.fac_id = faculty.fac_id AND (fac_name LIKE '%บริหารธุรกิจ%' )]

<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.2.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-GJzZqFGwb1QTTN6wy59ffF1BuGJpLSa9DkKMp0DgiMDm4iYMj70gZWKYbI706tWS" crossorigin="anonymous">
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<form name="frmSearch" method="post" action="<?=$_SERVER['SCRIPT_NAME'];?>">
 <table width="100%" border="1">
  <tr>
   <th width="100% border=" height="51" align="center"1"><center>Select 
    <select name="ddlSelect" id="ddlSelect" value="<?=$_POST["txtKeyword"];?>">
   
     
     <option value="tlo_noreq" <?if($_POST["ddlSelect"]=="tlo_noreq"){echo"selected";}?>>เลขที่คำขอ</option>
     <option value="tlo_id" <?if($_POST["ddlSelect"]=="tlo_id"){echo"selected";}?>>เลขที่สิทธิบัตร</option>
     <option value="tlo_date_req" <?if($_POST["ddlSelect"]=="tlo_date_req"){echo"selected";}?>>วันที่ขอ</option>
     <option value="tlo_name" <?if($_POST["ddlSelect"]=="tlo_name"){echo"selected";}?>>ชื่อสิ่งประดิษฐ์</option>
     <option value="tlo_namereq" <?if($_POST["ddlSelect"]=="tlo_namereq"){echo"selected";}?>>ผู้ขอจดทะเบียน</option>
     <option value="tlo_inventor" <?if($_POST["ddlSelect"]=="tlo_inventor"){echo"selected";}?>>ผู้ประดิษฐ์ / ออกแบบ</option>
     <option value="fac_name" <?if($_POST["ddlSelect"]=="fac_name"){echo"selected";}?>>คณะ</option>
     <option value="type_name" <?if($_POST["ddlSelect"]=="type_name"){echo"selected";}?>>ประเภทสิทธิบัตร</option>
     <option value="tlo_conclu" <?if($_POST["ddlSelect"]=="tlo_conclu"){echo"selected";}?>>บทสรุปการประดิษฐ์</option>
     
    </select>
    

    Keyword
    <input name="txtKeyword" type="text" id="txtKeyword" value="<?=$_POST["txtKeyword"];?>">
   <input type="submit" value="Search"></th>
  </tr>
 </table>
</form>
<?
	$objConnect = mysql_connect("localhost","root","123456") or die("Error Connect to Database");
	$objDB = mysql_select_db("project");
	mysql_query("SET character_set_results=utf8");
mysql_query("SET character_set_client=utf8");
mysql_query("SET character_set_connection=utf8");

if($_POST["txtKeyword"] != "")
	{
	// Search By Name or Email
	$strSQL = "SELECT * FROM tlo, faculty WHERE tlo.fac_id = faculty.fac_id";

if ($_POST["ddlSelect"] != "" and $_POST["txtKeyword"] != '')
{
	if($_POST["ddlSelect"] == "tlo_id")
	{
		$strSQL .= " AND (tlo_id LIKE '%".$_POST["txtKeyword"]."%' or tlo_noreq LIKE '%".$_POST["txtKeyword"]."%' or tlo_date_req LIKE '%".$_POST["txtKeyword"]."%' or tlo_namereq LIKE '%".$_POST["txtKeyword"]."%' or fac_id LIKE '%".$_POST["txtKeyword"]."%' or tlo_inventor LIKE '%".$_POST["txtKeyword"]."%' or tlo_name LIKE '%".$_POST["txtKeyword"]."%' or tlo_conclu LIKE '%".$_POST["txtKeyword"]."%' or type_name LIKE '%".$_POST["txtKeyword"]."%' ) ";
	}
	else
	{
		$strSQL .= " AND (".$_POST["ddlSelect"]." LIKE '%".$_POST["txtKeyword"]."%' )";
		
	}
}
$objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]");

	
	?>
	<table width="90%" border="1" align="center">
	 <tr>
		<th width="100"> <div align="center">เลขที่คำขอ</div></th>
    <th width="100"> <div align="center">เลขสิทธิบัตร</div></th>
    <th width="100"> <div align="center">วันที่ขอ</div></th>
    <th width="224"> <div align="center">ชื่อสิ่งประดิษฐ์</div></th>
    <th width="224"> <div align="center">ผู้ขอจดทะเบียน</div></th>
    <th width="114"> <div align="center">ผู้ประดิษฐ์ / ออกแบบ</div></th>
    <th width="130"> <div align="center"> คณะ </div></th>
		<th width="126"> <div align="center">ประเภทสิทธิบัตร</div></th>
		<th width="77"> <div align="center">บทสรุปการประดิษฐ์</div></th>
    <th width="120" align="center"><center>แก้ไข</center></th>
    <th width="120" align="center"> <div align="center"><center>ลบ</center></div></th>
   </tr>
	<?
	
	while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery))
	{
	?>
	 <tr>
		<td><a href=doc.php?id=<?php echo $objResult["tlo_noreq"]; ?>><?php echo $objResult["tlo_noreq"]; ?></a></td>
		<td><?php echo $objResult["tlo_id"];?></td>
		<td><?php echo $objResult["tlo_date_req"];?></td>
		<td><?php echo $objResult["tlo_name"];?></td>
		<td align="right"><?php echo $objResult["tlo_namereq"];?></td>
		<td align="right"><?php echo $objResult["tlo_inventor"];?></td>
    <td align="right"><?php echo $objResult["fac_name"];?></td>
    <td align="right"><?php echo $objResult["type_name"];?></td>
    <td align="right"><?php echo $objResult["tlo_conclu"];?></td>
    <td align="center"><a href=update.php?tlo_noreq=<?php echo $objResult["tlo_noreq"]; ?>>แก้ไข</a></td>
     <td align="center"><a href=delete.php?tlo_noreq=<?php echo $objResult["tlo_noreq"]; ?> onclick="if(confirm('ยืนยันการลบ')) return true; else return false;">ลบ</a></td>
   </tr>
	<?
	}
	?>
	</table>
	<?
	mysql_close($objConnect);
	}
?>
</body>
</html>


ณัฐชยา แต้สกุล 203.158.179.xxx 01-03-2019 07:13:00

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ได้แล้วนะคะ 

<!doctype html>
<html lang="en">
 <head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.2.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-GJzZqFGwb1QTTN6wy59ffF1BuGJpLSa9DkKMp0DgiMDm4iYMj70gZWKYbI706tWS" crossorigin="anonymous">
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<form name="frmSearch" method="post" action="<?=$_SERVER['SCRIPT_NAME'];?>">
 <table width="100%" border="1">
  <tr>
   <th width="100% border=" height="51" align="center"1"><center>Select 
    <select name="ddlSelect" id="ddlSelect" value="<?=$_POST["txtKeyword"];?>">
   
     
     <option value="tlo_noreq" <?if($_POST["ddlSelect"]=="tlo_noreq"){echo"selected";}?>>เลขที่คำขอ</option>
     <option value="tlo_id" <?if($_POST["ddlSelect"]=="tlo_id"){echo"selected";}?>>เลขที่สิทธิบัตร</option>
     <option value="tlo_date_req" <?if($_POST["ddlSelect"]=="tlo_date_req"){echo"selected";}?>>วันที่ขอ</option>
     <option value="tlo_name" <?if($_POST["ddlSelect"]=="tlo_name"){echo"selected";}?>>ชื่อสิ่งประดิษฐ์</option>
     <option value="tlo_namereq" <?if($_POST["ddlSelect"]=="tlo_namereq"){echo"selected";}?>>ผู้ขอจดทะเบียน</option>
     <option value="tlo_inventor" <?if($_POST["ddlSelect"]=="tlo_inventor"){echo"selected";}?>>ผู้ประดิษฐ์ / ออกแบบ</option>
     <option value="faculty.fac_name" <?if($_POST["ddlSelect"]=="faculty.fac_name"){echo"selected";}?>>คณะ</option>
     <option value="tlo_type.type_name" <?if($_POST["ddlSelect"]=="tlo_type.type_name"){echo"selected";}?>>ประเภทสิทธิบัตร</option>
     <option value="tlo_conclu" <?if($_POST["ddlSelect"]=="tlo_conclu"){echo"selected";}?>>บทสรุปการประดิษฐ์</option>
     
    </select>
    

    Keyword
    <input name="txtKeyword" type="text" id="txtKeyword" value="<?=$_POST["txtKeyword"];?>">
   <input type="submit" value="Search"></th>
  </tr>
 </table>
</form>
<?
	$objConnect = mysql_connect("localhost","root","123456") or die("Error Connect to Database");
	$objDB = mysql_select_db("project");
	mysql_query("SET character_set_results=utf8");
mysql_query("SET character_set_client=utf8");
mysql_query("SET character_set_connection=utf8");

if($_POST["txtKeyword"] != "")
	{
	// Search By Name or Email
	$strSQL = "SELECT * FROM tlo,faculty,tlo_type WHERE tlo.fac_id = faculty.fac_id AND tlo.type_id = tlo_type.type_id";

if ($_POST["ddlSelect"] != "" and $_POST["txtKeyword"] != '')
{
	if($_POST["ddlSelect"] == "tlo_id")
	{
		$strSQL .= " AND (tlo_id LIKE '%".$_POST["txtKeyword"]."%' or tlo_noreq LIKE '%".$_POST["txtKeyword"]."%' or tlo_date_req LIKE '%".$_POST["txtKeyword"]."%' or tlo_namereq LIKE '%".$_POST["txtKeyword"]."%' or faculty.fac_name LIKE '%".$_POST["txtKeyword"]."%' or tlo_inventor LIKE '%".$_POST["txtKeyword"]."%' or tlo_name LIKE '%".$_POST["txtKeyword"]."%' or tlo_conclu LIKE '%".$_POST["txtKeyword"]."%' or tlo_type.type_name LIKE '%".$_POST["txtKeyword"]."%' )";
	}
	else
	{
		$strSQL .= " AND (".$_POST["ddlSelect"]." LIKE '%".$_POST["txtKeyword"]."%' )";
	}
}
$objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]<br>".mysql_error());
	
	?>
	<table width="90%" border="1" align="center">
	 <tr>
		<th width="100"> <div align="center">เลขที่คำขอ</div></th>
    <th width="100"> <div align="center">เลขสิทธิบัตร</div></th>
    <th width="100"> <div align="center">วันที่ขอ</div></th>
    <th width="224"> <div align="center">ชื่อสิ่งประดิษฐ์</div></th>
    <th width="224"> <div align="center">ผู้ขอจดทะเบียน</div></th>
    <th width="114"> <div align="center">ผู้ประดิษฐ์ / ออกแบบ</div></th>
    <th width="130"> <div align="center"> คณะ </div></th>
		<th width="126"> <div align="center">ประเภทสิทธิบัตร</div></th>
		<th width="77"> <div align="center">บทสรุปการประดิษฐ์</div></th>
    <th width="120" align="center"><center>แก้ไข</center></th>
    <th width="120" align="center"> <div align="center"><center>ลบ</center></div></th>
   </tr>
	<?
	
	while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery))
	{
	?>
	 <tr>
		<td><a href=doc.php?id=<?php echo $objResult["tlo_noreq"]; ?>><?php echo $objResult["tlo_noreq"]; ?></a></td>
		<td><?php echo $objResult["tlo_id"];?></td>
		<td><?php echo $objResult["tlo_date_req"];?></td>
		<td><?php echo $objResult["tlo_name"];?></td>
		<td align="right"><?php echo $objResult["tlo_namereq"];?></td>
		<td align="right"><?php echo $objResult["tlo_inventor"];?></td>
    <td align="right"><?php echo $objResult["fac_name"];?></td>
    <td align="right"><?php echo $objResult["type_name"];?></td>
    <td align="right"><?php echo $objResult["tlo_conclu"];?></td>
    <td align="center"><a href=update.php?tlo_noreq=<?php echo $objResult["tlo_noreq"]; ?>>แก้ไข</a></td>
     <td align="center"><a href=delete.php?tlo_noreq=<?php echo $objResult["tlo_noreq"]; ?> onclick="if(confirm('ยืนยันการลบ')) return true; else return false;">ลบ</a></td>
   </tr>
	<?
	}
	?>
	</table>
	<?
	mysql_close($objConnect);
	}
?>
</body>
</html>


ณัฐชยา แต้สกุล 203.158.179.xxx 01-03-2019 12:05
 ความคิดเห็นที่ 2
   ดูเนื้อหานี้เป็นแนวทางเพิ่มเติม

แนวทางตรวจสอบ error การเชื่อมต่อ และการคิวรี่ข้อมูลจาก database http://niik.in/892 


ninenik 14.207.216.xxx 01-03-2019


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ