รบกวนหน่อยค่ะแก้ไขสั่งทำรูปภาพไม่สามารถรวมราคาได้ค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา รบกวนหน่อยค่ะแก้ไขสั่งทำรูปภาพไม่สามารถรวมราคาได้ค่ะ

รบกวนหน่อยค่ะแก้ไขสั่งทำรูปภาพไม่สามารถรวมราคาได้ค่ะ
หน้านี้เป็นหน้าเพิ่มค่ะ หน้าเพิ่่มจะมีการคำนวณราคาสินค้าโดยการนำจำนวนไฟล์ภาพ*ขนาด*จำนวน แต่หน้าแก้ไขเมื่ออัพภาพไปใหม่ ตัวเลขไม่เปลี่ยนตามจำนวนภาพที่อัพโหลด เลือกขนาดภาพ จำนวนภาพ ราคาไม่อัพเดทค่ะ


หน้าแก้ไขค่ะ หน้าแก้ไขไม่สามารถคำนวณราคาสินค่าได้ อัพโหลดภาพใหม่ รูปไม่ขึ่นตามจำนวนที่อัพไปใหม่ และเลือกขนาดใหม่ ราคาก็ไม่เปลี่ยนค่ะ
<html lang="en" >

<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>A Pen by Balaji Rajendran</title>
 <html ng-app="App"></html>

 <link rel='stylesheet' href='https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css'>
</head>

<body>

<?php
	include("./menu2.php");
	include("./connectdb.php");
?>

<?php
	//$pic_id=$_GET['pic_id']; //เป็นค่าเริ่มต้นในการส่งข้อมูลทุก ๆ ครั้ง
	$or_id=$_GET['or_id'];
?>
<?php
	//$sql_orders="select*FROM orders
	//LEFT JOIN person on orders.per_id = person.per_id
	//WHERE orders.per_id = '$per_id'";
	//$result = $mysqli->query($sql_orders) or die($mysqli->error.__LINE__); //ทำการ query คีรี่คำสั่ง sql หรือ เลือกข้อมูลไม่ได้

	$sql_or="select * FROM picture
	LEFT JOIN orders on picture.or_id = orders.or_id
	WHERE picture.or_id = '$or_id'";
	$result = $mysqli->query($sql_or) or die($mysqli->error.__LINE__);
	while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
	$or_date=$row['or_date'];
	$or_album=$row['or_album'];
	$or_number=$row['or_number'];
	$or_price=$row['or_price'];
	$or_status=$row['or_status'];
	$per_id=$row['per_id'];
	$or_id=$row['or_id'];
	$ppa_id=$row['pa_id'];
	$psi_id=$row['si_id'];
 $pic_id=$row['pic_id'];
 $pic_number=$row['pic_number'];
	}
?>
<!------ Include the above in your HEAD tag ----------><div class="container">
	<form enctype="multipart/form-data" name="orderOO" action="./orderOO_EDIT_PRO.php" method="post" class="form-horizontal">
	<h2><b>แก้ไขสั่งอัดรูป</b></h2><br>

		<input type="hidden" name="or_id" value="<?php echo $or_id;?>">
		<input type="hidden" name="or_status" value="<?php echo $or_status;?>">
		<input type="hidden" name="per_id" class="form-control" id="per_id" value="<?php echo "$per_id"?>">

		<div class="form-group">
			<label for="or_id" class="col-sm-3 control-label">รหัส </label>
				<div class="col-sm-9">
					<input type="text" name="pa_id" class="form-control" id="paper_id" value="<?php echo "$or_id"?>" readonly>
				</div>
		</div><br>

		<div class="form-group">
			<label for="or_date" class="col-sm-3 control-label">วันที่ใบสั่งสินค้า</label>
				<div class="col-sm-9">
					<input type="date" name="or_date" class="form-control" id="or_date" value="<?php echo "$or_date"?>">
				</div>
		</div><br>


		<div class="form-group">
			<label for="or_album" class="col-sm-3 control-label">ชื่ออัลบั้ม<a href="#" class="text-danger">*</a></label>
				<div class="col-sm-9">
					<input name="or_album" class="form-control" id="album" value="<?php echo "$or_album"?>">
				</div>
		</div><br>


		<div class="form-group ">
      <label for="pic_image" class="col-sm-3 control-label" >เลือกรูปภาพ</label>
        <div class="col-sm-9">
         <?php
         $sql_or="select * FROM picture
         LEFT JOIN orders on picture.or_id = orders.or_id
         WHERE picture.or_id = '$or_id'";
         $result = $mysqli->query($sql_or) or die($mysqli->error.__LINE__);
         while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
         $or_id=$row['or_id'];
         $pic_id=$row['pic_id'];
         $pic_number=$row['pic_number'];
         $pic_image=$row['pic_image'];

          ?>
			<span id="pic_image2" > <span>
<input type="hidden" name="pic_imageOld[]" multiple="multiple" value="<?php echo "$pic_id"?>" /></input>
			 <img src="fileimage/<?php echo $pic_image;?>" id="pic_image2" width="100" heigth="100"/>
    <?php
    }
     ?>
				<input type="file" class="btn btn-warning btn-block" id="pic_imagenew" name="pic_imagenew[]" multiple="multiple" onchange="selectImag()" /></input>
      </div><br><br><br>
    </div><br>			<div class="form-group ">
          <label for="or_number" class="col-sm-3 control-label" >จำนวนไฟล์ภาพ<a href="#" class="text-danger">*</a></label>
          <div class="col-sm-9">
            <input type="text" name="or_number" placeholder="1" class="form-control" onKeyUp="chk()" id="or_number" value="<?php echo "$or_number"?>" readonly>
          </div>
      </div><br>


		<div class="form-group ">
      <label for="si_id" class="col-sm-3 control-label" >เลือกขนาดรูปภาพ</label>
				<div class="col-sm-9">
					<select name="si_id" class="form-control" id="myOption" onchange="setValue(this,'price1')"> <!--จำนวนขนาดของรูปภาพ-->
						<?php
							$sql="select * from size "; //เลือกข้อมูล ไซส์ขนาดรูปภาพ
							$name = 1;
							$result = $mysqli->query($sql) or die($mysqli->error.__LINE__); //ทำการ query คีรี่คำสั่ง sql
							while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
							//ค่าข้อมูลของ resultรีซ้อ=ผล ในแถว และเก็บไว้ที่ array โดย array ที่ได้มี key คือคอลัมน์ที่หรือชื่อฟิลด์ โดยจะคืนค่า falseฟ้อ=เท็จ ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้น

       $si_id=$row['si_id'];
							$si_name=$row['si_name'];
							$si_price=$row['si_price'];
       $str_size="";
       if($si_id==$psi_id){
        $str_size="selected";
       }

       echo "<option value="$si_id" $str_size> $si_name</option>";

						?>

							<!--option ตัวเลือก , php echo $si_price คำสั่งที่ใช้แสดงค่าของตัวแปร ชื่อไซส์---->

						<?php
								$name++;
							}
						?>
					</select><input type="hidden" name="price1" id="price1"/>
			<input type="hidden" id="lname" onkeyup="myFunction()" value="2">
		</div>
    </div><br>


		<div class="form-group ">
      <label for="pa_name" class="col-sm-3 control-label" >เลือกกระดาษรูปภาพ</label>
				<div class="col-sm-9">
					<select name="pa_id" class="form-control" > <!--จำนวนกระดาษของรูปภาพ------------->
						<?php
							$sql_paper="select * from paper"; //เลือกข้อมูล เปเปอร์ กระดาษรูปภาพ
							$name2 = 1;
							$result_paper = $mysqli->query($sql_paper) or die($mysqli->error.__LINE__); //ทำการ query คีรี่คำสั่ง sql
							while($row = mysqli_fetch_array($result_paper)) {
							//ค่าข้อมูลของ resultรีซ้อ=ผล ในแถว และเก็บไว้ที่ array โดย array ที่ได้มี key คือคอลัมน์ที่หรือชื่อฟิลด์ โดยจะคืนค่า falseฟ้อ=เท็จ ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้น
							$pa_id=$row['pa_id'];
							$pa_name=$row['pa_name'];
							$name2;

       $str_paper="";
       if($pa_id==$ppa_id){
        $str_paper="selected";
       }

       echo "<option value="$pa_id" $str_paper> $pa_name</option>";
						?>


							<!--option ตัวเลือก , php echo $pa_name คำสั่งที่ใช้แสดงค่าของตัวแปร ชื่อเปเปอร์---->

						<?php
							} $name2 ++;
						?>
					</select>
			<input type="hidden" id="lname" onkeyup="myFunction()" value="2">
		</div>
    </div><br>		<div class="form-group " >
      <label for="pic_number" class="col-sm-3 control-label" >จำนวนรูปภาพ<a href="#" class="text-danger">*</a></label>
        <div class="col-sm-9">
          <input type="text" name="pic_number" placeholder="1" class="form-control" id="pic_number" onKeyUp="chk()" value="<?php echo "$pic_number"?>">
        </div>
    </div><br>
			<div class="form-group"> <!------ราคาทั้งหมด------------->
					<label for="or_price" class="col-sm-3 control-label">ราคารวม</label> <!-------เพิ่มไม่ได้------------>
					<div class="col-sm-9">
						<input type="text" class="form-control" name="or_price" id="sum3" value="<?php echo $or_price; ?>" readonly>
					</div>
      </div><br>

<!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

	<script type="text/javascript">
			function setValue(e, target) {
      //var seclectedText = e.options[e.selectedIndex].text;
      var seclectedValue = e.value;
      document.getElementById(target).value = seclectedValue;
			}

	</script>
		<center>
		
		 <script language="JavaScript">
 function selectImag(){
 document.frm.or_number.value = document.getElementById('pic_imagenew').files.length

 }
 
  <script language="JavaScript">
		function chk(){
		var a1=parseInt(document.frm.or_number.value);
		var a2=parseInt(document.frm.pic_number.value);
		var a3=parseFloat(document.frm.price1.value);
		document.frm.or_price.value=a3*a1*a2; //---- เปลี่ยนเอาจะ + - * >.</
		//document.getElementById("or_price").value = "90";
		}

	</script>


			<p id="pic_number"></p>
      <div class="form-group">
        <div class="col-sm-9 col-sm-offset-3">
          <button type="submit" class="btn btn-success btn-block"><font size="4">ตกลง</font></button>
        </div>
      </div>


			<div class="form-group">
        <div class="col-sm-9 col-sm-offset-3">
          <a href="./orderOO_SHOW.php" class="btn btn-danger btn-block"><font size="4">ยกเลิก</font></a>
        </div>
      </div>

</div>
<br><br><br><br>

<!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

</script>

  </form>
	
</body>
</html>


Justsmile 183.88.199.xxx 29-08-2019 20:36:02

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
โค้ดหน้าเพิ่มค่ะ

<html lang="en" >

<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>A Pen by Balaji Rajendran</title>
 <html ng-app="App"></html>

 <link rel='stylesheet' href='https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css'>
</head>

<body>

<?php
	include("./menu2.php");
	include("./connectdb.php");
?>

<?php
//$or_id=$_GET['or_id'];
//$si_id=$_GET['si_id'];
//$pa_id=$_GET['pa_id'];
?>

<div class="container">

  <form enctype="multipart/form-data" name="frm" action="./orderOO_ADD_PRO.php" method="post" class="form-horizontal">
			<input type="hidden" name="or_id" value="<?php echo $or_id?>">

		<h2><b>เพิ่มสั่งอัดรูป</b></h2>	<br><br>

			<div class="form-group">
			<label for="per_id" class="col-sm-3 control-label">รหัสผู้ใช้งาน </label>
				<div class="col-sm-9">
					<input type="text" name="per_id2" class="form-control" id="per_id" disabled="disabled" value="<?php echo "$per_id"?>">
					<input type="hidden" name="per_id" class="form-control" id="per_id" value="<?php echo "$per_id"?>">
				</div>
			</div><br>


			<div class="form-group">
			<label for="or_date" class="col-sm-3 control-label">วันที่ใบสั่งสินค้า</label>
				<div class="col-sm-9">
					<input type="date" name="or_date" value="<?php echo date('Y-m-d') ?>" class="form-control" id="or_date" >
				</div>
			</div><br>


			<div class="form-group">
			<label for="or_album" class="col-sm-3 control-label">ชื่ออัลบั้ม<a href="#" class="text-danger">*</a></label>
				<div class="col-sm-9">
					<input type="text" name="or_album" placeholder="ชื่ออัลบั้ม" class="form-control" id="album">
				</div>
			</div><br>


			<div class="form-group ">
          <label for="pic_image" class="col-sm-3 control-label" for="pic_image">เลือกรูปภาพ</label>
          <div class="col-sm-9">
            <input type="file" class="btn btn-warning btn-block" id="pic_image" name="pic_image[]" multiple="multiple" onchange="selectImag()" /></input>
          </div>
        </div><br>

			<div class="form-group ">
          <label for="or_number" class="col-sm-3 control-label" >จำนวนไฟล์ภาพ<a href="#" class="text-danger">*</a></label>
          <div class="col-sm-9">
            <input type="text" name="or_number" placeholder="1" class="form-control" onKeyUp="chk()" id="or_number" readonly>
          </div>
      </div><br>

			<div class="form-group ">
					<label for="si_name" class="col-sm-3 control-label" >เลือกขนาดรูปภาพ</label>
					<div class="col-sm-9">
						<select id="myOption" name="si_id" class="form-control" onchange="setValue(this,'price1')" required>
							<option value="">--กรุณาเลือก--</option>
								<?php $sqls="SELECT * FROM size" ;
									$results = $mysqli->query($sqls) or die($mysqli->error.__LINE__);
									$rowofmember2=$results->num_rows;
									while($row = mysqli_fetch_array($results)) {

									$si_id=$row['si_id'];
									$si_name=$row['si_name'];
									$si_price=$row['si_price'];

									echo "<option value=".$si_price.">".$si_name."</option>";
									}
								?>
						</select> <input type="hidden" name="price1" id="price1"/>
					</div>
      </div><br>

			<div class="form-group ">
					<label for="pa_name" class="col-sm-3 control-label" >เลือกกระดาษรูปภาพ</label>
					<div class="col-sm-9">
						<select id="myOption" name="pa_id" class="form-control" required>
							<option value="">--กรุณาเลือก--</option>
								<?php $sqls="SELECT * FROM paper" ;
									$results = $mysqli->query($sqls) or die($mysqli->error.__LINE__);
									$rowofmember2=$results->num_rows;
									while($row = mysqli_fetch_array($results)) {

									$pa_id=$row['pa_id'];
									$pa_name=$row['pa_name'];

									echo "<option value=".$pa_id.">".$pa_name."</option>";
									}
								?>
						</select>
					</div>
      </div><br>


			<div class="form-group ">
          <label for="pic_number" class="col-sm-3 control-label" >จำนวนรูปภาพ<a href="#" class="text-danger">*</a></label>
          <div class="col-sm-9">
            <input type="text" name="pic_number" placeholder="1" class="form-control" onKeyUp="chk()"id="pic_number">
          </div>
      </div><br>			<div class="form-group"> <!------ราคาทั้งหมด------------->
					<label for="or_price" class="col-sm-3 control-label">ราคารวม</label> <!-------เพิ่มไม่ได้------------>
					<div class="col-sm-9">
						<input type="text" class="form-control" name="or_price" id="sum3" readonly><!--readonly-->
					</div>
      </div><br>

<!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

		<script type="text/javascript">
			function setValue(e, target) {
      //var seclectedText = e.options[e.selectedIndex].text;
      var seclectedValue = e.value;
      document.getElementById(target).value = seclectedValue;
			}
		</script>
<center>
 <script language="JavaScript">
 function selectImag(){
 document.frm.or_number.value = document.getElementById('pic_image').files.length

 }
 function chk(){
 var a1=parseInt(document.frm.or_number.value);
 var a2=parseInt(document.frm.pic_number.value);
 var a3=parseFloat(document.frm.price1.value);
 document.frm.or_price.value=a3*a1*a2; //---- เปลี่ยนเอาจะ + - * /

 }
 </script>

			<p id="pic_number"></p>
      <div class="form-group">
        <div class="col-sm-9 col-sm-offset-3">
          <button type="submit" class="btn btn-success btn-block"><font size="4">ตกลง</font></button>
        </div>
      </div>


			<div class="form-group">
        <div class="col-sm-9 col-sm-offset-3">
          <a href="./orderOO_SHOW.php" class="btn btn-danger btn-block"><font size="4">ยกเลิก</font></a>
        </div>
      </div>

  </form>
</div>


<!---///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////--->


<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/angular.js/1.5.5/angular.min.js'></script>		<script type="text/javascript"> //การดัด error
		$('form').submit(function () { //ส่งแบบฟอร์ม ฟังก์ชั่น
			// Get the Login Name value and trim it รับค่าชื่อเข้าสู่ระบบ
			var album = $.trim($('#album').val()); //รับค่า album
			var or_number = $.trim($('#or_number').val());

				if (album === '') { //ตรวจสอบถ้า fname เป็นค่าว่าง
				alert('กรุณากรอกข้อมูลชื่ออัลบั้ม.'); //เช็คข้อมูลถ้าว่าง ข้อมูลก็จะเตือนขึ้น
				return false; //ข้อมูลก็จะกลับเป็นเท็จ

				}

				var imgVal = $('#pic_image').val();
				if(imgVal=='') {
					alert("กรุณาเลือกรูปภาพ");
					return false;
				}

				if (or_number === '') {
				alert('กรุณากรอกข้อมูลจำนวนรูปภาพ');
				return false;
				}
				});
		</script>
		<script>
</script>
		<br><br>
</body>
</html>


Justsmile 183.88.199.xxx 29-08-2019 20:37
 ความคิดเห็นที่ 2
ลองไล่โค้ดหน้าแก้ไขดีๆ ตำแหน่งโค้ด เปิด ปิด script tag น่าจะผิดบทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง
การใช้งาน console log เพื่อ debug javascript ใน chrome firefox และ ieอ่าน 28,329
ninenik 122.155.35.xxx 29-08-2019


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ