สอบถามปัญหาการเปรียบตัวแปร php ในฟังก์ชั่นของ script ครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามปัญหาการเปรียบตัวแปร php ในฟังก์ชั่นของ script ครับ

สอบถามปัญหาการเปรียบตัวแปร php ในฟังก์ชั่นของ script ครับ
<?php
SESSION_START();
require_once('config.php');
require_once('class/class.upload.php') ;

	if(isset($_GET["po_code"]))
  {
	  $strPOC = $_GET["po_code"];
  }
$result = " SELECT * FROM pocollect WHERE po_code = '".$strPOC."' ";
$query = mysqli_query($conn,$result) or die($conn->error.'<br>'.$result);
$fetch = mysqli_fetch_array($query,MYSQLI_ASSOC);
$PO = $fetch['po_code'];
$subt = $fetch['po_subt'];
$tax = $fetch['po_tax'];
$amount = $fetch['po_ttamount'];
$word = $fetch['po_amountword'];
?>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery-ui.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="jquery-ui.css">
<title>Purchase order</title>
</head>
<body>

<form action="" name="form1" method="post">
<div align="center"><table width="90%" border="0" >
<tr>
  <td><div align="right">Sub total : <?php echo $subt; ?> </div></td>
</tr>
<tr>
  <td><div align="right"> Value added TAX 7% : <?php echo $tax; ?></td>
</tr>
<tr>
  <td><div align="right">Total amount&nbsp;&nbsp;THB : <?php echo $amount; ?></td>
</tr>
<tr>
  <td><div align="right"><?php echo $word; ?>&nbsp;bath</div></td>
</tr>
</table>

<br></br>
<div align="center">
<input type="submit" name="MM_insert" onClick="MM_popupMsg('Approve success'),checkmail()" value="Approve" />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<input type="submit" name="M_insert" onClick="MM_popupMsg('Reject success'),Mail2()" value="Reject" />
</p></div>
</form> 

<script>
<?php
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "Approve")) {
	if($amount > 5001){
	$sql = " UPDATE pocollect SET
			 po_status = '2' 
			 WHERE po_code = '".$PO."' ";
				
	mysqli_query($conn,$sql) or die($conn->error.'<br>'.$sql);
	}
	else{
	$sql = " UPDATE pocollect SET
			 po_status = '20' 
		 	 WHERE po_code = '".$PO."' ";
				
	mysqli_query($conn,$sql) or die($conn->error.'<br>'.$sql);
	}
}	
?>
</script>
<script>
function checkmail() 
{
	var amount = parseInt("<?= $amount ?>");
 	if(amount > 5000){
		Mail();
	}
	return;
}
</script>
<script>
function Mail() //email form
<?php
if (isset($_POST['MM_insert'])){
 	require_once("/PHPMailer/src/PHPMailer.php");
 	require_once("/PHPMailer/src/SMTP.php");
	$mail = new PHPMailerPHPMailerPHPMailer();
	$mail->IsHTML(true);
	$mail->SMTPDebug =2;
	$mail->IsSMTP();
	$mail->SMTPSecure = false;
	$mail->SMTPAutoTLS = false;
	$mail->SMTPAuth = true; // enable SMTP authentication
	$mail->SMTPSecure = ""; // sets the prefix to the servier
	$mail->Host = "xxxx.co.th"; 
	$mail->Port = 25; // set the SMTP port for the GMAIL server
	$mail->Username = "purchase@xxxx.co.th";
	$mail->Password = "tcpn7897";
	$mail->From = "purchase@xxxx.co.th";// "name@yourdomain.com";
	$mail->FromName = "From System"; // set from Name
	$mail->Subject = "Approve"; 
	$mail->Body = "Approve http://192.168.101.113:85/test/PO_TABLE_2.php " ;
	$email = "purchase@xxxx.co.th" ;
	$mail->AddAddress("$email"); // to Address
	$mail->send();
}
?>
</script>
<script>
function Mail2() //email form
<?php
if (isset($_POST['M_insert'])){
 	require_once("/PHPMailer/src/PHPMailer.php");
 	require_once("/PHPMailer/src/SMTP.php");
	$mail = new PHPMailerPHPMailerPHPMailer();
	$mail->IsHTML(true);
	$mail->SMTPDebug =2;
	$mail->IsSMTP();
	$mail->SMTPSecure = false;
	$mail->SMTPAutoTLS = false;
	$mail->SMTPAuth = true; // enable SMTP authentication
	$mail->SMTPSecure = ""; // sets the prefix to the servier
	$mail->Host = "xxxx.co.th"; 
	$mail->Port = 25; // set the SMTP port for the GMAIL server
	$mail->Username = "purchase@xxxx.co.th";
	$mail->Password = "tcpn7897";
	$mail->From = "purchase@xxxx.co.th";// "name@yourdomain.com";
	$mail->FromName = "From System"; // set from Name
	$mail->Subject = "Reject"; 
	$mail->Body = " Your order have been rejected " ;
	$email = "purchase@xxxx.co.th" ;
	$mail->AddAddress("$email"); // to Address
	$mail->send();
}
?>
</script>
<script type="text/javascript">
function MM_popupMsg(msg) { //v1.0
 alert(msg);
 window.close();
}
</script>
</body>
</html>


จากโค้ดถ้ากด approove ไม่ว่าจะกรณีไหน เมลก็ถูกเรียกใช้งานตลอดเลยครับผมอยากให้มันส่งเมลก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไข
amount > 5000


Natchaphon Jumnakros 110.170.68.xxx 10-09-2019 10:13:11

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ได้แล้วนะครับผม 


Natchaphon Jumnakros 110.170.68.xxx 10-09-2019 11:24


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ