สอบถามว่า ต้องแก้ไข Code อย่างไร จึงจะนำข้อมูลใน Excel ที่อ่านค่าด้วย PHPExcel มาใส่ข้อมูลแบบ autofill ได้ครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามว่า ต้องแก้ไข Code อย่างไร จึงจะนำข้อมูลใน Excel ที่อ่านค่าด้วย PHPExcel มาใส่ข้อมูลแบบ autofill ได้ครับ

สอบถามว่า ต้องแก้ไข Code อย่างไร จึงจะนำข้อมูลใน Excel ที่อ่านค่าด้วย PHPExcel มาใส่ข้อมูลแบบ autofill ได้ครับ
สอบถามว่า ต้องแก้ไข Code อย่างไร จึงจะนำข้อมูลใน Excel ที่อ่านค่าด้วย PHPExcel มาใส่ข้อมูลแบบ autofill ที่ input tag ตัวแปร input id="fname" และ input id="lname" (ซึ่งอ้างอิงชื่อตัวแปรจากตารางแถวที่ 1) ได้ครับ

ชุดไฟล์ + Code ทั้งหมดครับ

1. excelimport.php

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h2 {display: inline;}
</style>
<script>
var _validFileExtensions = [".xls", ".xlsx", ".csv"];  
function ValidateSingleInput(oInput) {
  if (oInput.type == "file") {
    var sFileName = oInput.value;
     if (sFileName.length > 0) {
      var blnValid = false;
      for (var j = 0; j < _validFileExtensions.length; j++) {
        var sCurExtension = _validFileExtensions[j];
        if (sFileName.substr(sFileName.length - sCurExtension.length, 

sCurExtension.length).toLowerCase() == sCurExtension.toLowerCase()) {
          blnValid = true;
          break;
        }
      }
       
      if (!blnValid) {
        alert("Sorry, " + sFileName + " is invalid, allowed extensions are: " + _validFileExtensions.join(", 

"));
        oInput.value = "";
        return false;
      }
    }
  }
  return true;
}
</script>
</head>
<body>

<?php
if(isset($_FILES['excel']) && $_FILES['excel']['error']==0) {
		require_once "PHPExcel/Classes/PHPExcel.php";
		$tmpfname = $_FILES['excel']['tmp_name'];
		$excelReader = PHPExcel_IOFactory::createReaderForFile($tmpfname);
		$excelObj = $excelReader->load($tmpfname);
		$worksheet = $excelObj->getSheet(0);
		$lastRow = $worksheet->getHighestRow();
		
		echo "<table class="table table-sm">";
		for ($row = 1; $row <= $lastRow; $row++) {
			 echo "<tr><td scope="row">";
			 echo $worksheet->getCell('A'.$row)->getValue();
			 echo "</td><td>";
			 echo $worksheet->getCell('B'.$row)->getValue();
			 echo "</td><td>";
			 echo $worksheet->getCell('C'.$row)->getValue();
			 echo "</td><td>";
			 echo $worksheet->getCell('D'.$row)->getValue();
			 echo "</td><tr>";
		}
		echo "</table>";	
}
?>

<form action = "" method = "POST" enctype = "multipart/form-data">
	<h2 for="myfile1">Select files : </h2>
     <input type = "file" name = "excel" onchange="ValidateSingleInput(this)" />
     <input type = "submit"/><br><br>
</form>
	
	<h2 for="fname">First name : </h2><input type="text" id="fname" name="fname" 

value=""><br><br>
	<h2 for="lname">Last name : </h2><input type="text" id="lname" name="lname" 

value=""><br><br>
	<input type="submit" name="submit2">

</body>
</html>
2. excelimport.xlsx - http://doanga2007.github.io/excelimport.xlsx

3. PHPExcel ซึ่งโหลดจากเว็บ https://github.com/PHPOffice/PHPExcel/ซึ่งมีโครงสร้างของไฟล์ทั้งหมด ดังนี้ครับScreenshot ครับSumate Mephokkij 202.151.7.xxx 10-03-2020 09:16:38

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ใช้การอัพโหลดผ่าน ajax อาจจะสร้างไฟล์ php สำหรับจัดการข้อมูลเฉพาะ
เช่น read_excel.php แล้วคืนค่ากลับมาเป็นข้อมูล json นำข้อมูลที่ได้จากการอัพโหลด
ไปใช้ในฟอร์มตามต้องการ ดูโค้ดตัวอย่าง และบทความแนวทางประกอบด้านล่าง
 
ไฟล์ ฟอร์มข้อมูล
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <title>Document</title>
</head>
 
<body>
 
 
<br />
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" name="myform1" id="myform1">
<input type="text" name="mytext1" id="mytext1"><br>
<input type="file" name="excelFile" id="excelFile" />
 <input type="submit" name="btnSubmit" id="btnSubmit" value="Submit" />
</form>
 
 
<br>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>   
<script type="text/javascript">
$(function(){
   
   
  // เมื่อฟอร์มการเรียกใช้ evnet submit ข้อมูล    
  $("#excelFile").on("change",function(e){
    e.preventDefault(); // ปิดการใช้งาน submit ปกติ เพื่อใช้งานผ่าน ajax
     
    // เตรียมข้อมูล form สำหรับส่งด้วย FormData Object
    var formData = new FormData($("#myform1")[0]);
 
    // ส่งค่าแบบ POST ไปยังไฟล์ read_excel.php รูปแบบ ajax แบบเต็ม
    $.ajax({
      url: 'read_excel.php',
      type: 'POST',
      data: formData,
      /*async: false,*/
      cache: false,
      contentType: false,
      processData: false
    }).done(function(data){
        console.log(data); // ทดสอบแสดงค่า ดูผ่านหน้า console
/*       การใช้งาน console log เพื่อ debug javascript ใน chrome firefox และ ie 
        https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=692 via @ninenik     */
				$("#mytext1").val(data.A2 + " " + data.B2);
    });   
 
  });
   
   
});
</script>
</body>
</html>
 
ไฟล์ read_excel.php
 
<?php
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");  
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); 
/** Error reporting */
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', TRUE);
ini_set('display_startup_errors', TRUE);
date_default_timezone_set('Asia/Bangkok');
// http://php.net/manual/en/timezones.php
require_once("PHPExcel/Classes/PHPExcel.php");
?>
<?php 
if(isset($_FILES['excelFile']['name']) && $_FILES['excelFile']['name']!=""){
  $tmpFile = $_FILES['excelFile']['tmp_name']; 
  $fileName = $_FILES['excelFile']['name']; // เก็บชื่อไฟล์
  $_fileup = $_FILES['excelFile'];
  $info = pathinfo($fileName);
  $allow_file = array("csv","xls","xlsx");
/* print_r($info);     // ข้อมูลไฟล์  
  print_r($_fileup);*/
  if($fileName!="" && in_array($info['extension'],$allow_file)){
    // อ่านไฟล์จาก path temp ชั่วคราวที่เราอัพโหลด
    $objPHPExcel = PHPExcel_IOFactory::load($tmpFile);   
     
     
    // ดึงข้อมูลของแต่ละเซลในตารางมาไว้ใช้งานในรูปแบบตัวแปร array
    $cell_collection = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCellCollection();
     
    // วนลูปแสดงข้อมูล
    $v=1;
		$json_data = array();
    foreach ($cell_collection as $cell) {
      // ค่าสำหรับดูว่าเป็นคอลัมน์ไหน เช่น A B C ....
      $column = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCell($cell)->getColumn();
      // คำสำหรับดูว่าเป็นแถวที่เท่าไหร่ เช่น 1 2 3 .....
      $row = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCell($cell)->getRow();
      // ค่าของข้อมูลในเซลล์นั้นๆ เช่น A1 B1 C1 ....
      $data_value = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCell($cell)->getValue();     
       
      // เท่านี้เราก็สามารถแสดงข้อมูลจากการอ่านไฟล์ได้แล้ว และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้
      // ทำการบันทักลงฐานข้อมูล หรือแสดงได้เลย
			$json_data["$column$row"] = $data_value;
//      echo $v." ---- ".$data_value."<br>";
       $v++;
    }    
		 // แปลง array เป็นรูปแบบ json string 
		if(isset($json_data)){ 
			$json= json_encode($json_data);  
			if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){  
			echo $_GET['callback']."(".$json.");";    
			}else{  
			echo $json;  
			}  
		}    
  }
} 
?>
 
ลำดับการทำงาน เมื่อทำการเลือกไฟล์ excel จะทำการ submit ข้อมูลไปยัง
ไฟ์ read_excel.php แบบ ajax เพื่้อนำไฟล์ไปอ่านค่า แล้วส่งกลับมาในรูปแบบ json data 
จากไฟล์ตัวอย่าง จะได้ค่าเป็น 
 
{A1: "fname", B1: "lname", A2: "Hello", B2: "World"}
 
นำค่า json data ไปแสดงใน elelment ในฟอร์มที่จะใช้งาน จากนั้น สามารถส่งข้อมูลไฟล์ได้ปกติ
ก่อนเลือกไฟล์เมื่อเลือกไฟล์ ajax ทำงาน 


บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง
สร้างไฟล์ json จากฐานข้อมูล รองรับการใช้งาน jsonp callbackอ่าน 20,232
การใช้งาน FormData() ใน HTML5 อัพโหลดไฟล์ผ่าน ajax ด้วย jqueryอ่าน 31,633
การอ่านไฟล์ Excel หรือ CSV ไฟล์ด้วย PHPExcel โดยใช้ php อย่างง่ายอ่าน 16,202
ninenik 124.120.117.xxx 10-03-2020
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณครับ สำหรับคำตอบ Code ใช้งานได้แล้ว ซึ่งปรับปรุงเป็นฉบับของตัวเอง ได้ดังนี้ครับ

1. excelimport.php

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <title>Document</title>
	<style>
	h2 {display: inline;}
	</style>
</head>
 
<body>

<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" name="myform1" id="myform1">
	<h2 for="myfile1">Select files : </h2><input type="file" name="excelFile" id="excelFile" /><br><br>
	<h2 for="fname">First name : </h2><input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
	<h2 for="lname">Last name : </h2><input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
 <input type="submit" name="btnSubmit" id="btnSubmit" value="Submit" />
</form>

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>   
<script type="text/javascript">
$(function(){
   
   
  // เมื่อฟอร์มการเรียกใช้ evnet submit ข้อมูล    
  $("#excelFile").on("change",function(e){
    e.preventDefault(); // ปิดการใช้งาน submit ปกติ เพื่อใช้งานผ่าน ajax
     
    // เตรียมข้อมูล form สำหรับส่งด้วย FormData Object
    var formData = new FormData($("#myform1")[0]);
 
    // ส่งค่าแบบ POST ไปยังไฟล์ read_excel.php รูปแบบ ajax แบบเต็ม
    $.ajax({
      url: 'read_excel.php',
      type: 'POST',
      data: formData,
      /*async: false,*/
      cache: false,
      contentType: false,
      processData: false
    }).done(function(data){
        console.log(data); // ทดสอบแสดงค่า ดูผ่านหน้า console
/*       การใช้งาน console log เพื่อ debug javascript ใน chrome firefox และ ie 
        https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=692 via @ninenik     */
        $("#fname").val(data.A2);
				$("#lname").val(data.B2);
    });   
 
  });
   
   
});
</script>
</body>
</html>


2. read_excel.php (ยก Code จาก Ninenik มาใช้งานได้เลยครับ)

<?php
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");  
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); 
/** Error reporting */
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', TRUE);
ini_set('display_startup_errors', TRUE);
date_default_timezone_set('Asia/Bangkok');
// http://php.net/manual/en/timezones.php
require_once("PHPExcel/Classes/PHPExcel.php");
?>
<?php 
if(isset($_FILES['excelFile']['name']) && $_FILES['excelFile']['name']!=""){
  $tmpFile = $_FILES['excelFile']['tmp_name']; 
  $fileName = $_FILES['excelFile']['name']; // เก็บชื่อไฟล์
  $_fileup = $_FILES['excelFile'];
  $info = pathinfo($fileName);
  $allow_file = array("csv","xls","xlsx");
/* print_r($info);     // ข้อมูลไฟล์  
  print_r($_fileup);*/
  if($fileName!="" && in_array($info['extension'],$allow_file)){
    // อ่านไฟล์จาก path temp ชั่วคราวที่เราอัพโหลด
    $objPHPExcel = PHPExcel_IOFactory::load($tmpFile);   
     
     
    // ดึงข้อมูลของแต่ละเซลในตารางมาไว้ใช้งานในรูปแบบตัวแปร array
    $cell_collection = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCellCollection();
      
    // วนลูปแสดงข้อมูล
    $v=1;
    $json_data = array();
    foreach ($cell_collection as $cell) {
      // ค่าสำหรับดูว่าเป็นคอลัมน์ไหน เช่น A B C ....
      $column = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCell($cell)->getColumn();
      // คำสำหรับดูว่าเป็นแถวที่เท่าไหร่ เช่น 1 2 3 .....
      $row = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCell($cell)->getRow();
      // ค่าของข้อมูลในเซลล์นั้นๆ เช่น A1 B1 C1 ....
      $data_value = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCell($cell)->getValue();     
       
      // เท่านี้เราก็สามารถแสดงข้อมูลจากการอ่านไฟล์ได้แล้ว และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้
      // ทำการบันทักลงฐานข้อมูล หรือแสดงได้เลย
      $json_data["$column$row"] = $data_value;
//      echo $v." ---- ".$data_value."<br>";
       $v++;
    }    
     // แปลง array เป็นรูปแบบ json string 
    if(isset($json_data)){ 
      $json= json_encode($json_data);  
      if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){  
      echo $_GET['callback']."(".$json.");";    
      }else{  
      echo $json;  
      }  
    }    
  }
} 
?>


3. PHPExcel ซึ่งโหลดจากเว็บ https://github.com/PHPOffice/PHPExcel/ซึ่งมีโครงสร้างของไฟล์ทั้งหมด ดังนี้ครับScreenshot ครับ
Sumate Mephokkij 202.151.7.xxx 10-03-2020 13:29


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ