สอบถามว่า ต้องเขียน Code อย่างไร จึงจะสร้าง Input Form เพื่อกำหนดช่อง Excel ที่จะดึงข้อมูล ตามตัวอย่างใน http:/

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามว่า ต้องเขียน Code อย่างไร จึงจะสร้าง Input Form เพื่อกำหนดช่อง Excel ที่จะดึงข้อมูล ตามตัวอย่างใน http:/

สอบถามว่า ต้องเขียน Code อย่างไร จึงจะสร้าง Input Form เพื่อกำหนดช่อง Excel ที่จะดึงข้อมูล ตามตัวอย่างใน http:/
สอบถามว่า ต้องเขียน Code อย่างไร จึงจะสร้าง Input Form แบบ <input type="text" id="selectcell1" name="selectcell1"> เพื่อกำหนดช่อง Excel ที่ต้องการจะดึงข้อมูล ในส่วน $("#fname").val(data.ช่อง Excel ที่ต้องการจะเลือก จาก <input type="text" id="selectcell1" name="selectcell1"> ครับ); ที่อ่านค่าด้วย PHPExcel ตามตัวอย่างใน link http://niik.in/que_3010_6713 ได้ครับ

ชุดไฟล์ + Code ทั้งหมด ซึ่งแนวความคิดเรื่อง สร้าง Input Form เพื่อกำหนดช่อง Excel ที่จะดึงข้อมูล อยู่ที่ comment แนวความคิดที่ต้องการให้ กรอกช่อง Excel ที่ต้องการจะเลือกในส่วนของ **val(data.ช่อง Excel ที่ต้องการจะเลือก)** ได้ครับ ครับ
 
1. excelimport.php
 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <title>Document</title>
	<style>
	h2,h4 {display: inline;}
	</style>
</head>
 
<body>

<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" name="myform1" id="myform1">

	<details>
		<summary>กรอกช่อง Excel ที่ต้องการจะเลือกในส่วนของ <b>**val(data.ช่อง Excel ที่ต้องการจะเลือก)**</b></summary>
		<br><h4 for="selectcell1">ช่อง Excel ที่ต้องการจะเลือกในส่วน First name : </h4><input type="text" id="selectcell1" name="selectcell1"><br><br>
		<h4 for="selectcell2">ช่อง Excel ที่ต้องการจะเลือกในส่วน Last name : </h4><input type="text" id="selectcell2" name="selectcell2">
	</details><br>

	<h2 for="myfile1">Select files : </h2><input type="file" name="excelFile" id="excelFile" /><br><br>
	<h2 for="fname">First name : </h2><input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
	<h2 for="lname">Last name : </h2><input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
 <input type="submit" name="btnSubmit" id="btnSubmit" value="Submit" />
</form>

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>   
<script type="text/javascript">
$(function(){
   
   
  // เมื่อฟอร์มการเรียกใช้ evnet submit ข้อมูล    
  $("#excelFile").on("change",function(e){
    e.preventDefault(); // ปิดการใช้งาน submit ปกติ เพื่อใช้งานผ่าน ajax
     
    // เตรียมข้อมูล form สำหรับส่งด้วย FormData Object
    var formData = new FormData($("#myform1")[0]);
 
    // ส่งค่าแบบ POST ไปยังไฟล์ read_excel.php รูปแบบ ajax แบบเต็ม
    $.ajax({
      url: 'read_excel.php',
      type: 'POST',
      data: formData,
      /*async: false,*/
      cache: false,
      contentType: false,
      processData: false
    }).done(function(data){
        console.log(data); // ทดสอบแสดงค่า ดูผ่านหน้า console
/*       การใช้งาน console log เพื่อ debug javascript ใน chrome firefox และ ie 
        https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=692 via @ninenik     */
        $("#fname").val(data.A2);
				$("#lname").val(data.B2);
				
				/* แนวความคิดที่ต้องการให้ กรอกช่อง Excel ที่ต้องการจะเลือกในส่วนของ **val(data.ช่อง Excel ที่ต้องการจะเลือก)** ได้ครับ
				$("#fname").val(data.ช่อง Excel ที่ต้องการจะเลือก จาก <input type="text" id="selectcell1" name="selectcell1"> ครับ);
				$("#lname").val(data.ช่อง Excel ที่ต้องการจะเลือก จาก <input type="text" id="selectcell2" name="selectcell2"> ครับ);
				*/
    });   
 
  });
   
   
});
</script>
</body>
</html>

2. read_excel.php

<?php
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");  
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); 
/** Error reporting */
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', TRUE);
ini_set('display_startup_errors', TRUE);
date_default_timezone_set('Asia/Bangkok');
// http://php.net/manual/en/timezones.php
require_once("PHPExcel/Classes/PHPExcel.php");
?>
<?php 
if(isset($_FILES['excelFile']['name']) && $_FILES['excelFile']['name']!=""){
  $tmpFile = $_FILES['excelFile']['tmp_name']; 
  $fileName = $_FILES['excelFile']['name']; // เก็บชื่อไฟล์
  $_fileup = $_FILES['excelFile'];
  $info = pathinfo($fileName);
  $allow_file = array("csv","xls","xlsx");
/* print_r($info);     // ข้อมูลไฟล์  
  print_r($_fileup);*/
  if($fileName!="" && in_array($info['extension'],$allow_file)){
    // อ่านไฟล์จาก path temp ชั่วคราวที่เราอัพโหลด
    $objPHPExcel = PHPExcel_IOFactory::load($tmpFile);   
      
      
    // ดึงข้อมูลของแต่ละเซลในตารางมาไว้ใช้งานในรูปแบบตัวแปร array
    $cell_collection = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCellCollection();
      
    // วนลูปแสดงข้อมูล
    $v=1;
    $json_data = array();
    foreach ($cell_collection as $cell) {
      // ค่าสำหรับดูว่าเป็นคอลัมน์ไหน เช่น A B C ....
      $column = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCell($cell)->getColumn();
      // คำสำหรับดูว่าเป็นแถวที่เท่าไหร่ เช่น 1 2 3 .....
      $row = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCell($cell)->getRow();
      // ค่าของข้อมูลในเซลล์นั้นๆ เช่น A1 B1 C1 ....
      $data_value = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCell($cell)->getValue();     
        
      // เท่านี้เราก็สามารถแสดงข้อมูลจากการอ่านไฟล์ได้แล้ว และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้
      // ทำการบันทักลงฐานข้อมูล หรือแสดงได้เลย
      $json_data["$column$row"] = $data_value;
//      echo $v." ---- ".$data_value."<br>";
       $v++;
    }    
     // แปลง array เป็นรูปแบบ json string 
    if(isset($json_data)){ 
      $json= json_encode($json_data);  
      if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){  
      echo $_GET['callback']."(".$json.");";    
      }else{  
      echo $json;  
      }  
    }    
  }
} 
?>
 
4. PHPExcel ซึ่งโหลดจากเว็บ https://github.com/PHPOffice/PHPExcel/ ซึ่งมีโครงสร้างของไฟล์ทั้งหมด ดังนี้ครับ
 
 
Screenshot ครับSumate Mephokkij 202.151.7.xxx 13-03-2020 10:13:16

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
สมมติชื่อ object ที่เราต้องการคือ data.A2
ให้ทำการหาวิธีต่อ String ให้ได้เป็นค่าที่ต้องการ นั่นคือ "data.A2"
จากนั้นใช้คำสั่ง eval() โดยจะมองข้อความเป็นเหมือน รูปแบบคำสั่ง แทน
ดังนั้น ถ้าอ้างอิงค่า A2 จาก selectcell1 ก็จะเป็น $("#selectcell1").val()
"data.A2" ก็จะแทนได้วย "data." + $("#selectcell1").val()
 
// จากเดิม
$("#fname").val(data.A2);
// ก็จะปรับเป็น
$("#fname").val(eval("data." + $("#selectcell1").val()));


ninenik 171.97.98.xxx 13-03-2020
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณครับ สำหรับคำตอบ Code ใช้งานได้แล้ว ซึ่งปรับปรุงเป็นฉบับของตัวเอง ได้ดังนี้ครับ
 
1. excelimport.php

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <title>Document</title>
	<style>
	h2,h4 {display: inline;}
	</style>
</head>
 
<body>

<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" name="myform1" id="myform1">

	<details>
		<summary>กรอกช่อง Excel ที่ต้องการจะเลือก (กรอกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น เช่น A1)<br>(หากไม่มีช่อง Excel ที่ต้องการจะเลือก ให้กรอกเป็นตัวอักษรอะไรก็ได้ 1 ตัว)</b></summary>
		<br><h4 for="selectcell1">ช่อง Excel ที่ต้องการจะเลือกในส่วน First name : </h4><input type="text" id="selectcell1" name="selectcell1"><br><br>
		<h4 for="selectcell2">ช่อง Excel ที่ต้องการจะเลือกในส่วน Last name : </h4><input type="text" id="selectcell2" name="selectcell2">
	</details><br>

	<h2 for="myfile1">Select files : </h2><input type="file" name="excelFile" id="excelFile" /><br><br>
	<h2 for="fname">First name : </h2><input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
	<h2 for="lname">Last name : </h2><input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
 <input type="submit" name="btnSubmit" id="btnSubmit" value="Submit" />
</form>

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>   
<script type="text/javascript">
$(function(){
   
   
  // เมื่อฟอร์มการเรียกใช้ evnet submit ข้อมูล    
  $("#excelFile").on("change",function(e){
    e.preventDefault(); // ปิดการใช้งาน submit ปกติ เพื่อใช้งานผ่าน ajax
     
    // เตรียมข้อมูล form สำหรับส่งด้วย FormData Object
    var formData = new FormData($("#myform1")[0]);
 
    // ส่งค่าแบบ POST ไปยังไฟล์ read_excel.php รูปแบบ ajax แบบเต็ม
    $.ajax({
      url: 'read_excel.php',
      type: 'POST',
      data: formData,
      /*async: false,*/
      cache: false,
      contentType: false,
      processData: false
    }).done(function(data){
        console.log(data); // ทดสอบแสดงค่า ดูผ่านหน้า console
/*       การใช้งาน console log เพื่อ debug javascript ใน chrome firefox และ ie 
        https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=692 via @ninenik     */
				$("#fname").val(eval("data." + $("#selectcell1").val()));
				$("#lname").val(eval("data." + $("#selectcell2").val()));
    });   
  });  
});
</script>
</body>
</html>
 
2. read_excel.php

<?php
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");  
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); 
/** Error reporting */
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', TRUE);
ini_set('display_startup_errors', TRUE);
date_default_timezone_set('Asia/Bangkok');
// http://php.net/manual/en/timezones.php
require_once("PHPExcel/Classes/PHPExcel.php");
?>
<?php 
if(isset($_FILES['excelFile']['name']) && $_FILES['excelFile']['name']!=""){
  $tmpFile = $_FILES['excelFile']['tmp_name']; 
  $fileName = $_FILES['excelFile']['name']; // เก็บชื่อไฟล์
  $_fileup = $_FILES['excelFile'];
  $info = pathinfo($fileName);
  $allow_file = array("csv","xls","xlsx");
/* print_r($info);     // ข้อมูลไฟล์  
  print_r($_fileup);*/
  if($fileName!="" && in_array($info['extension'],$allow_file)){
    // อ่านไฟล์จาก path temp ชั่วคราวที่เราอัพโหลด
    $objPHPExcel = PHPExcel_IOFactory::load($tmpFile);   
      
      
    // ดึงข้อมูลของแต่ละเซลในตารางมาไว้ใช้งานในรูปแบบตัวแปร array
    $cell_collection = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCellCollection();
       
    // วนลูปแสดงข้อมูล
    $v=1;
    $json_data = array();
    foreach ($cell_collection as $cell) {
      // ค่าสำหรับดูว่าเป็นคอลัมน์ไหน เช่น A B C ....
      $column = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCell($cell)->getColumn();
      // คำสำหรับดูว่าเป็นแถวที่เท่าไหร่ เช่น 1 2 3 .....
      $row = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCell($cell)->getRow();
      // ค่าของข้อมูลในเซลล์นั้นๆ เช่น A1 B1 C1 ....
      $data_value = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCell($cell)->getValue();     
        
      // เท่านี้เราก็สามารถแสดงข้อมูลจากการอ่านไฟล์ได้แล้ว และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้
      // ทำการบันทักลงฐานข้อมูล หรือแสดงได้เลย
      $json_data["$column$row"] = $data_value;
//      echo $v." ---- ".$data_value."<br>";
       $v++;
    }    
     // แปลง array เป็นรูปแบบ json string 
    if(isset($json_data)){ 
      $json= json_encode($json_data);  
      if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){  
      echo $_GET['callback']."(".$json.");";    
      }else{  
      echo $json;  
      }  
    }    
  }
} 
?>
 
 
4. PHPExcel ซึ่งโหลดจากเว็บ https://github.com/PHPOffice/PHPExcel/ ซึ่งมีโครงสร้างของไฟล์ทั้งหมด ดังนี้ครับ
 
 
Screenshot ครับSumate Mephokkij 202.151.7.xxx 13-03-2020 11:32


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ