แบ่งหน้า#เรากำหนดไว้1หน้ามี5แถว เราคีย์เพื่มข้อมูล6 คือหน้า2ขึ้นแต่เป็นข้อมูลหน้า1โชว์แทนในหน้า2ในฐานมี6ปกติ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา แบ่งหน้า#เรากำหนดไว้1หน้ามี5แถว เราคีย์เพื่มข้อมูล6 คือหน้า2ขึ้นแต่เป็นข้อมูลหน้า1โชว์แทนในหน้า2ในฐานมี6ปกติ

แบ่งหน้า#เรากำหนดไว้1หน้ามี5แถว เราคีย์เพื่มข้อมูล6 คือหน้า2ขึ้นแต่เป็นข้อมูลหน้า1โชว์แทนในหน้า2ในฐานมี6ปกติ
<?php
@session_start();
require_once("../car_ems/lib/session.php");
require_once("../car_ems/lib/db_config.php");
require_once("../car_ems/lib/function.php");

//include ("../car_ems/jpgraph-3.5.0b1/src/jpgraph.php");
//include ("../car_ems/jpgraph-3.5.0b1/src/jpgraph_bar.php");
//include ("../car_ems/jpgraph-3.5.0b1/src/jpgraph_line.php");?>

<link href="../car_ems/lib/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<table width="100%" border="0" cellspacing="4" cellpadding="3">
<tr>
<td width="1234" colspan="3"> <span class="txtNomalBlack">
</span>
<table width="1040" border="0" cellspacing="4" cellpadding="3">
<tr>
<td width="163" colspan="0" class="txtBoldBlue" valign="top"><div align="right">ประเภทที่ต้องการค้นหา</div></td>
<td width="853" colspan="3">
<form name="search" method="post">
<select name="type">
<option value="1">วันที่เริ่มต่อใบอนุญาติ</option>
<option value="2">วันที่สิ้นสุดใบอนุญาติ</option>
<option value="3">หน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียน</option>
<option value="4">ชื่อผู้ร้องขอ</option>
<option value="5">ประเภทรถชุดปฎิบัติการ</option>
<option value="6">ประเภทรายการ</option>
<option value="7">ลักษณะรถที่ใช้</option>
<option value="8">ชื่อผู้บันทึก</option>
<option value="9">ออกเลขรหัส</option>
</select>
<input type="text" name="keyword">
<input name="submit" type="submit" value="ค้นหา">
</form>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="163"><form name="form1" method="post" action="frmCar.php?action=create">
<div align="right">
<input type="submit" name="Submit" value="ลงทะเบียนขอรับรองรถ">
</div>
</form></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="28" class="txtNomalBlack">


<?php

$keyword=$_POST["keyword"];//ตัวแปร keyword
$type=$_POST["type"];//ตัวแปร type

//........................................................................................
if($keyword==""){//ไม่ได้ใส่คำค้นแล้วกดค้นหา ###ตัวเชื่อม 4 ตาราง 1ตารางrequest r 2ตารางcar_type_list ctl 3ตารางcar_description cd 4ตาราง member m
//ตัวอย่างct.name_th (เก็บในas )holder_type_send
$sql="select r.*, ct.name_th as holder_type_send, ctl.name_th as holder_type_list, cd.name_th as holder_car_type
from request r
LEFT JOIN car_type ct on ct.id = r.holder_type_send
LEFT JOIN car_type_list ctl on ctl.id = r.holder_type_list
LEFT JOIN car_description cd on cd.id = r.holder_car_type
LEFT JOIN member m on m.member_id = r.holder_recorder where 1 ORDER BY r.requset_id desc"; //ASC (Default) เรียงจาก น้อยไปมาก DESC เรียงจาก มากไปน้อย
}else{
if($type=="1"){//ค้นหาโดยชื่อ วันที่เริ่มต่อใบอนุญาติ
$sql="select * from request where requset_start_date LIKE '%".$keyword."%' order by requset_id desc";
}else if($type=="2"){//ค้นหาได้ โดยชื่อ วันที่สิ้นสุดใบอนุญาติ
$sql="select * from request where requset_end_date LIKE '%".$keyword."%' order by requset_id desc";
}else if($type=="3"){//ค้นหาโดยชื่อ หน่วยงาน ที่ขอขึ้นทะเบียน
$sql="select * from request where requset_depart LIKE '%".$keyword."%' order by requset_id desc";
//"select * from request where request.requset_depart in (SELECT depart_id FROM depart where depart_name LIKE '%".$keyword."%') order by requset_id desc";
}else if($type=="4"){// r.requset_name ค้นได้ ค้นหาโดยชื่อ ชื่อผู้ร้องขอ นายุ บุญเชิด where 1 and r.requset_name
$sql="select r.*, ct.name_th as holder_type_send, ctl.name_th as holder_type_list, cd.name_th as holder_car_type
from request r
LEFT JOIN car_type ct on ct.id = r.holder_type_send
LEFT JOIN car_type_list ctl on ctl.id = r.holder_type_list
LEFT JOIN car_description cd on cd.id = r.holder_car_type where 1 and r.requset_name like '%".$keyword."%' ORDER BY r.requset_id desc";
}
else if($type=="5"){// ct.name_th ค้นได้ ค้นหาโดยชื่อ ประเภทรถชุดปฎิบัติการ ฉุกเฉินผู้่ป่วย ไม่ฉุกเฉิน where 1 and ct.name_th
$sql="select r.*, ct.name_th as holder_type_send, ctl.name_th as holder_type_list, cd.name_th as holder_car_type
from request r
LEFT JOIN car_type ct on ct.id = r.holder_type_send
LEFT JOIN car_type_list ctl on ctl.id = r.holder_type_list
LEFT JOIN car_description cd on cd.id = r.holder_car_type where 1 and ct.name_th like '%".$keyword."%' ORDER BY r.requset_id desc";
}
else if($type=="6"){// ctl.name_th ค้นได้ ค้นหาโดยชื่อ ประเภทรายการ คือ Als BLS
$sql="select r.*, ct.name_th as holder_type_send, ctl.name_th as holder_type_list, cd.name_th as holder_car_type
from request r
LEFT JOIN car_type ct on ct.id = r.holder_type_send
LEFT JOIN car_type_list ctl on ctl.id = r.holder_type_list
LEFT JOIN car_description cd on cd.id = r.holder_car_type where 1 and ctl.name_th like '%".$keyword."%' ORDER BY r.requset_id desc";
}
else if($type=="7"){// cd.name_th ค้นหาได้รถที่ใช้ รถที่ใช้
$sql="select r.*, ct.name_th as holder_type_send, ctl.name_th as holder_type_list, cd.name_th as holder_car_type
from request r
LEFT JOIN car_type ct on ct.id = r.holder_type_send
LEFT JOIN car_type_list ctl on ctl.id = r.holder_type_list
LEFT JOIN car_description cd on cd.id = r.holder_car_type where 1 and cd.name_th like '%".$keyword."%' ORDER BY r.requset_id desc";
}
else if($type=="8"){//ค้นหาโดยชื่อ ชื่อผู้บันทึก
$sql="select * from request where requset_id.requset_depart in (select depart_id from depart where depart_name LIKE '%".$keyword."%') order by requset_id desc";
}
else if($type=="9"){//ค้นหาโดยชื่อ วันที่ บันทึก
$sql="select * from request where requset_save_date LIKE '%".$keyword."%' order by requset_id desc";
}

else if($type=="10"){//ค้นหาโดยชื่อ ออกเลขรหัส คือ sql2
$sql="select * from holder where holder_key LIKE '%".$keyword."%' order by holder_id desc";
}

}//------------------------------------------------------------------------------------------------------
$resultrow=mysql_query($sql,$connect);
$totalrecord=mysql_num_rows($resultrow);
$pagesize = 5; //กำหนดจำนวนเรคอร์ดที่ต้องการแสดงผลใน 1 หน้า
// คำนวณจำนวนหน้าที่ต้องใช้ในการแสดงผลเรคอร์ดทั้งหมด โดยเก็บไว้ในตัวแปร $totalpage (ในที่นี้เรา cast ให้เป็นจำนวนเต็ม ดังนั้นเศษจะถูกตัดทิ้งไป)
$totalpage = ($totalrecord / $pagesize);
//กรณีที่หารไม่ลงตัว ให้นำ $totalpage มาบวก 1 จึงจะได้จำนวนหน้าที่ถูกต้อง
if (($totalrecord % $pagesize) != 0) {
$totalpage += 1;
}
// $pageid คือตัวแปรที่จะถูกส่งผ่านมาทาง query string เมื่อผู้ใช้คลิกไฮเปอร์ลิงค ์ เพื่อเลือกดูหน้าที่ต้องการ

if (isset($_GET["pageid"])) {
$pageid=$_GET["pageid"];
$start = $pagesize * ($pageid - 1);//คำนวณหาหมายเลขเรคอร์ดแรกที่เราจะเลือกมา
}else {
$pageid = 1;
$start = 0;
}
//------------------------------------------------------------------------------------------

if($keyword==""){//ไม่ได้ใส่คำค้น $sql="select * from request order by request_id desc LIMIT $start, $pagesize"; //อันนี้มี ผล
}else{
if($type=="1"){//ค้นหาโดยชื่อ ประภทรถยนต์
$sql="select * from request where (requset_id LIKE '%$keyword%') order by requset_id desc LIMIT $start, $pagesize";}

else if($type=="1"){// ค้นหาโดยชื่อ ประเภทรถชุดปฎิบัติการ holder_type_send ฉุกเฉินผู้่ป่วย ไม่ฉุกเฉิน////////////holder ผู้ครอบของ ///////// type5->
$sql="select * from holder where holder_type_send LIKE '%".$keyword."%' order by holder_id desc";
}

}

if($totalrecord!=0){ // โค้ด แบ่งตารางเป็นสีีที่สลับไปมา ..................................................................................................

?>
<table width="1300" height="42" border="1" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:solid 1px teal">
<tr bgcolor="#1773A2">
<td width="32" class="txtNomalWhite" align="center"> ลำดับ</td>
<td width="87" class="txtNomalWhite" align="center">วันที่เริ่มต่อ</td>
<td width="87" class="txtNomalWhite" align="center">วันที่สิ้นสุด</td>
<td width="284" class="txtNomalWhite" align="center">หน่วยงาน-ที่ยื่นคำร้อง</td>
<td width="150" class="txtNomalWhite" align="center">ชื่อผู้ร้องขอ</td>
<td width="123" class="txtNomalWhite" align="center">ประเภทรถชุดปฎิบัติการ</td>
<td width="178" class="txtNomalWhite" align="center">ประเภทรายการ</td>
<td width="133" class="txtNomalWhite" align="center">ลักษณะรถที่ใช้</td>
<td width="113" class="txtNomalWhite" align="center">ชื่อผู้บันทึก</td>
<td width="32" class="txtNomalWhite" align="center"> แก้ไข</td>
<td width="38" class="txtNomalWhite" align="center"> ลบ</td>
</tr>
<?php

//echo $sql;
$result=mysql_query($sql,$connect); // mysql
while($record=mysql_fetch_array($result)){ // แกะข้อมูลครบทุกแถว (fetch all array)
$start++; //$start++;
$id=$record["requset_id"];
$requset_id= $record["requset_id"];
$requset_start_date= $record["requset_start_date"];//แสดงหน้า frmCar.php ในlist.php
$requset_end_date= $record["requset_end_date"];//มาแล้ว
$requset_name=$record ["requset_name"];
$requset_address=$record["requset_address"];
$requset_tel=$record["requset_tel"];
$requset_depart=$record["requset_depart"];//มาแล้ว
$requset_holder=$record["requset_holder"];
$requset_location=$record["requset_location"];
$id2=$record["holder_id"];
$holder_id=$record["holder_id"];
$holder_key=$record["holder_key"];
$holder_name=$record["holder_name"];
$holder_address=$record["holder_address"];
$holder_type_send=$record["holder_type_send"];
$holder_type_list=$record["holder_type_list"];
$holder_car_type=$record["holder_car_type"];
$holder_car_note=$record["holder_car_note"];
$holder_register=$record["holder_register"];
$holder_province=$record["holder_province"];
$holder_brand=$record["holder_brand"];
$holder_color=$record["holder_color"];
$holder_recorder=$record["holder_recorder"];

if($start%2==0){
$color="#DDFFFF"; // สี ของตรางแนวนอน
}else{
$color="#FFFFFF";// สี ของตรางแนวนอน
}
?>
<tr align="center" bgcolor="<?php echo $color?>" onmouseover="this.className='on' " onmouseout="this.className='off' ">
<td height="20" class="txtNomalBlack" scope="col">
<?php echo $start?>
<div align="center"></div>
<div align="left"></div></td>

<td align="left" class="txtNomalBlack" scope="col"><?php echo"&nbsp&nbsp $requset_start_date"?></td>
<td align="left" class="txtNomalBlack" scope="col"><?php echo"&nbsp&nbsp $requset_end_date"?></td>
<td align="left" class="txtNomalBlack" scope="col">
<?php //มันดึกในฐานหน่วยงาน depart
$sql_depart="select depart_name from depart where depart_id='$requset_depart'";
$db_query_depart=mysql_db_query($db, $sql_depart);
$result_depart= mysql_fetch_array($db_query_depart);
$depart_name=$result_depart[depart_name];
echo "&nbsp&nbsp $depart_name";
?><br></td>
<td align="left" class="txtNomalBlack" scope="col"><?php echo"&nbsp&nbsp $requset_name"?></td>
<td align="left" class="txtNomalBlack" scope="col"><?php echo"&nbsp&nbsp $holder_type_send"?></td>
<td align="left" class="txtNomalBlack" scope="col"><?php echo"&nbsp&nbsp $holder_type_list"?></td>
<td align="left" class="txtNomalBlack" scope="col"><?php echo"&nbsp&nbsp $holder_car_type"?></td><td align="left" class="txtNomalBlack" scope="col"><?php //มันดึกในฐานหน่วยงาน depart

$sql_member="select member_name from member where member_id='$holder_recorder'";
$db_query_member=mysql_db_query($db, $sql_member);
$result_member= mysql_fetch_array($db_query_member);
$member_name=$result_member[member_name];
echo "&nbsp&nbsp $member_name"; ?>

</td>

<td bgcolor="<?php echo $color?>"onmouseover="this.className='on' " onmouseout="this.className='off' ">
<a href="frmCar.php?<?echo"action=edit&id_edit=$id"?>">
<img src="image/edit.gif" border="0"> </a > </div></td>

<td align="center"><a href="frmCar.php?<?echo"action=delete&id_edit=$id"?> " " onclick="return confirm('คุณต้องการลบลำดับ<?php echo $start?> ใช้หรือไม่ nr <?php echo "$sess_register_name $sess_register_lname "?> ');" > <img src="image/delete.gif" border="0" > </a> </td>
</tr>
<?php
}

}else{
echo "ไม่พบรายการ";
}
?>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="28" class="txtNomalBlack">
<table width="400" border="0" cellspacing="4" cellpadding="3">
<tr>
<td width="596" align="center" class="txtNomalBlack"><?php
if($totalpage>=2){
echo "หน้า ";
for ($i=1; $i<=$totalpage; $i++) {
if ($i == $pageid){
echo $i . "&nbsp;";
}else{
echo "[<a href="frmCar.php?pageid=$i">$i</a>]&nbsp;";
}
}
}
?></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>


Pok BaGame 101.109.55.xxx 27-05-2020 12:19:53

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ