สอบถามว่า ต้องเขียน Code อย่างไร จึงจะทำให้ระบบ Tesseract js อ่านภาษาไทยแบบ OCR ได้ดีเทียบเท่า Google Cloud Vis

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามว่า ต้องเขียน Code อย่างไร จึงจะทำให้ระบบ Tesseract js อ่านภาษาไทยแบบ OCR ได้ดีเทียบเท่า Google Cloud Vis

สอบถามว่า ต้องเขียน Code อย่างไร จึงจะทำให้ระบบ Tesseract js อ่านภาษาไทยแบบ OCR ได้ดีเทียบเท่า Google Cloud Vis
สอบถามว่า ต้องเขียน Code อย่างไร จึงจะทำให้ระบบ Tesseract js อ่านภาษาไทยแบบ OCR ได้ดีเทียบเท่า Google Cloud Vision API เนื่องจากได้ลองเขียน Code เรื่องระบบ Tesseract js กับการอ่านภาษาไทยแบบ OCR ตาม Link

https://webunique.in.th/blog/2016/11/23/การแปลงรูปภาพข้อความเป/

Code ทั้งหมด มีดังนี้

1. index.html


<!DOCTYPE html>          
<head>
<title>OCR แปลงรูปภาพข้อความเป็นข้อความที่แก้ไขได้</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" >
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-theme.min.css" >
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/tesseract.js"></script>
<script>

  $(document).ready(function(){
  
   createorc($("#dataface").attr("src"));

	function readURL(input) {

    if (input[0].value != "") {
      var reader = new FileReader();
      
      reader.onload = function (e) {
          createorc(e.target.result);
      }
      
      reader.readAsDataURL(input[0].files[0]);
     }
}

   function createorc(result){
   
    var img = '<img id="dataface" src="'+result+'" style="max-width:100%;">';
   
    $("#preview").html(img).promise().done(function(){
         
    Tesseract.recognize(result,{lang: $(".langdetect").val()})
    .progress(function (p) { $("#loading").show(); })
    .then(data => {
   
      $(".showtxt").html(data.text.replace(/n/g, "<br />"));
      
    })
    .catch(err => {
    //console.log('catchn', err);
    })
    .finally(e => {
 
    $("#loading").hide();
     
    });
    }
    )
    }

 $( "#imagebroswer" ).change(function() { 
        readURL($(this));
  });
  });
</script>
 <style>
  #loading {
  display:none;
  top: 0;
  left: 0;
  background-color: rgba(255,255,255,.8);
  min-width: 100%;
  min-height: 100%;
  height: auto;
  position: fixed;
  z-index: 100000000;
  }
  
  .abx{
  position: absolute;
  width:100%;
  text-align: center;
  top:25%;
  
  }
 </style>
</head>         
<body>
<div id="loading">
 <div class="abx">
   <div align="center">กำลังประมวลผล</div>
 </div>
</div>
  
    <div class="container" style="padding:25px;">
  <div class="row">

  <h3>OCR แปลงรูปภาพข้อความเป็นข้อความที่แก้ไขได้</h3>
   <div class="form-group">

  <div class="col-md-3">
  <label for="">เลือกภาษา</label>
 <select class="form-control langdetect" >
  
 <option value='eng'   selected> English </option>
 <option value='tha'> Thai </option>

</select>
  
  </div> 
  
  <div class="col-md-3">
 <label for="">เลือกรูป</label>
 <input class="form-control" id="imagebroswer" type="file">
 </div>

</div>
  </div>
  <div style="">
  <div class="row" >
  <div id="preview" class="col-md-6">   
  <img id="dataface" src="txtsample.png" style="max-width:100%;"> 
  </div>
   
   <div class="col-md-6">
   <div class="showtxt " style="padding:25px 25px;border:1px solid #000;min-height:200px;">
   </div>
   </div>
   
  </div>

</div>
</div>
</body>
</html>

2. tesseract.js (อยู่ใน Floder js ครับ)

(function(f){if(typeof exports==="object"&&typeof module!=="undefined"){module.exports=f()}else if(typeof define==="function"&&define.amd){define([],f)}else{var g;if(typeof window!=="undefined"){g=window}else if(typeof global!=="undefined"){g=global}else if(typeof self!=="undefined"){g=self}else{g=this}g.Tesseract = f()}})(function(){var define,module,exports;return (function e(t,n,r){function s(o,u){if(!n[o]){if(!t[o]){var a=typeof require=="function"&&require;if(!u&&a)return a(o,!0);if(i)return i(o,!0);var f=new Error("Cannot find module '"+o+"'");throw f.code="MODULE_NOT_FOUND",f}var l=n[o]={exports:{}};t[o][0].call(l.exports,function(e){var n=t[o][1][e];return s(n?n:e)},l,l.exports,e,t,n,r)}return n[o].exports}var i=typeof require=="function"&&require;for(var o=0;o<r.length;o )s(r[o]);return s})({1:[function(require,module,exports){
// shim for using process in browser
var process = module.exports = {};

// cached from whatever global is present so that test runners that stub it
// don't break things. But we need to wrap it in a try catch in case it is
// wrapped in strict mode code which doesn't define any globals. It's inside a
// function because try/catches deoptimize in certain engines.

var cachedSetTimeout;
var cachedClearTimeout;

function defaultSetTimout() {
  throw new Error('setTimeout has not been defined');
}
function defaultClearTimeout () {
  throw new Error('clearTimeout has not been defined');
}
(function () {
  try {
    if (typeof setTimeout === 'function') {
      cachedSetTimeout = setTimeout;
    } else {
      cachedSetTimeout = defaultSetTimout;
    }
  } catch (e) {
    cachedSetTimeout = defaultSetTimout;
  }
  try {
    if (typeof clearTimeout === 'function') {
      cachedClearTimeout = clearTimeout;
    } else {
      cachedClearTimeout = defaultClearTimeout;
    }
  } catch (e) {
    cachedClearTimeout = defaultClearTimeout;
  }
} ())
function runTimeout(fun) {
  if (cachedSetTimeout === setTimeout) {
    //normal enviroments in sane situations
    return setTimeout(fun, 0);
  }
  // if setTimeout wasn't available but was latter defined
  if ((cachedSetTimeout === defaultSetTimout || !cachedSetTimeout) && setTimeout) {
    cachedSetTimeout = setTimeout;
    return setTimeout(fun, 0);
  }
  try {
    // when when somebody has screwed with setTimeout but no I.E. maddness
    return cachedSetTimeout(fun, 0);
  } catch(e){
    try {
      // When we are in I.E. but the script has been evaled so I.E. doesn't trust the global object when called normally
      return cachedSetTimeout.call(null, fun, 0);
    } catch(e){
      // same as above but when it's a version of I.E. that must have the global object for 'this', hopfully our context correct otherwise it will throw a global error
      return cachedSetTimeout.call(this, fun, 0);
    }
  }


}
function runClearTimeout(marker) {
  if (cachedClearTimeout === clearTimeout) {
    //normal enviroments in sane situations
    return clearTimeout(marker);
  }
  // if clearTimeout wasn't available but was latter defined
  if ((cachedClearTimeout === defaultClearTimeout || !cachedClearTimeout) && clearTimeout) {
    cachedClearTimeout = clearTimeout;
    return clearTimeout(marker);
  }
  try {
    // when when somebody has screwed with setTimeout but no I.E. maddness
    return cachedClearTimeout(marker);
  } catch (e){
    try {
      // When we are in I.E. but the script has been evaled so I.E. doesn't trust the global object when called normally
      return cachedClearTimeout.call(null, marker);
    } catch (e){
      // same as above but when it's a version of I.E. that must have the global object for 'this', hopfully our context correct otherwise it will throw a global error.
      // Some versions of I.E. have different rules for clearTimeout vs setTimeout
      return cachedClearTimeout.call(this, marker);
    }
  }}
var queue = [];
var draining = false;
var currentQueue;
var queueIndex = -1;

function cleanUpNextTick() {
  if (!draining || !currentQueue) {
    return;
  }
  draining = false;
  if (currentQueue.length) {
    queue = currentQueue.concat(queue);
  } else {
    queueIndex = -1;
  }
  if (queue.length) {
    drainQueue();
  }
}

function drainQueue() {
  if (draining) {
    return;
  }
  var timeout = runTimeout(cleanUpNextTick);
  draining = true;

  var len = queue.length;
  while(len) {
    currentQueue = queue;
    queue = [];
    while (++queueIndex < len) {
      if (currentQueue) {
        currentQueue[queueIndex].run();
      }
    }
    queueIndex = -1;
    len = queue.length;
  }
  currentQueue = null;
  draining = false;
  runClearTimeout(timeout);
}

process.nextTick = function (fun) {
  var args = new Array(arguments.length - 1);
  if (arguments.length > 1) {
    for (var i = 1; i < arguments.length; i++) {
      args[i - 1] = arguments[i];
    }
  }
  queue.push(new Item(fun, args));
  if (queue.length === 1 && !draining) {
    runTimeout(drainQueue);
  }
};

// v8 likes predictible objects
function Item(fun, array) {
  this.fun = fun;
  this.array = array;
}
Item.prototype.run = function () {
  this.fun.apply(null, this.array);
};
process.title = 'browser';
process.browser = true;
process.env = {};
process.argv = [];
process.version = ''; // empty string to avoid regexp issues
process.versions = {};

function noop() {}

process.on = noop;
process.addListener = noop;
process.once = noop;
process.off = noop;
process.removeListener = noop;
process.removeAllListeners = noop;
process.emit = noop;

process.binding = function (name) {
  throw new Error('process.binding is not supported');
};

process.cwd = function () { return '/' };
process.chdir = function (dir) {
  throw new Error('process.chdir is not supported');
};
process.umask = function() { return 0; };

},{}],2:[function(require,module,exports){
module.exports={
 "name": "tesseract.js",
 "version": "1.0.10",
 "description": "Pure Javascript Multilingual OCR",
 "main": "src/index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo "Error: no test specified" & exit 1",
  "start": "watchify src/index.js -t [ envify --NODE_ENV development ] -t [ babelify --presets [ es2015 ] ] -o dist/tesseract.dev.js --standalone Tesseract & watchify src/browser/worker.js -t [ envify --NODE_ENV development ] -t [ babelify --presets [ es2015 ] ] -o dist/worker.dev.js & http-server -p 7355",
  "build": "browserify src/index.js -t [ babelify --presets [ es2015 ] ] -o dist/tesseract.js --standalone Tesseract && browserify src/browser/worker.js -t [ babelify --presets [ es2015 ] ] -o dist/worker.js",
  "release": "npm run build && git commit -am 'new release' && git push && git tag `jq -r '.version' package.json` && git push origin --tags && npm publish"
 },
 "browser": {
  "./src/node/index.js": "./src/browser/index.js"
 },
 "author": "",
 "license": "Apache-2.0",
 "devDependencies": {
  "babel-preset-es2015": "^6.16.0",
  "babelify": "^7.3.0",
  "browserify": "^13.1.0",
  "envify": "^3.4.1",
  "http-server": "^0.9.0",
  "pako": "^1.0.3",
  "watchify": "^3.7.0"
 },
 "dependencies": {
  "file-type": "^3.8.0",
  "is-url": "^1.2.2",
  "jpeg-js": "^0.2.0",
  "level-js": "^2.2.4",
  "node-fetch": "^1.6.3",
  "object-assign": "^4.1.0",
  "png.js": "^0.2.1",
  "tesseract.js-core": "^1.0.2"
 },
 "repository": {
  "type": "git",
  "url": "https://github.com/naptha/tesseract.js.git"
 },
 "bugs": {
  "url": "https://github.com/naptha/tesseract.js/issues"
 },
 "homepage": "https://github.com/naptha/tesseract.js"
}
},{}],3:[function(require,module,exports){
(function (process){
'use strict';

var defaultOptions = {
  // workerPath: 'https://cdn.rawgit.com/naptha/tesseract.js/0.2.0/dist/worker.js',
  corePath: 'https://cdn.rawgit.com/naptha/tesseract.js-core/0.1.0/index.js',
  langPath: 'https://cdn.rawgit.com/naptha/tessdata/gh-pages/3.02/'
};

if (process.env.NODE_ENV === "development") {
  console.debug('Using Development Configuration');
  defaultOptions.workerPath = location.protocol + '//' + location.host + '/dist/worker.dev.js?nocache=' + Math.random().toString(36).slice(3);
} else {
  var version = require('../../package.json').version;
  defaultOptions.workerPath = 'https://cdn.rawgit.com/naptha/tesseract.js/' + version + '/dist/worker.js';
}

exports.defaultOptions = defaultOptions;

exports.spawnWorker = function spawnWorker(instance, workerOptions) {
  if (window.Blob && window.URL) {
    var blob = new Blob(['importScripts("' + workerOptions.workerPath + '");']);
    var worker = new Worker(window.URL.createObjectURL(blob));
  } else {
    var worker = new Worker(workerOptions.workerPath);
  }

  worker.onmessage = function (e) {
    var packet = e.data;
    instance._recv(packet);
  };
  return worker;
};

exports.terminateWorker = function (instance) {
  instance.worker.terminate();
};

exports.sendPacket = function sendPacket(instance, packet) {
  loadImage(packet.payload.image, function (img) {
    packet.payload.image = img;
    instance.worker.postMessage(packet);
  });
};

function loadImage(image, cb) {
  if (typeof image === 'string') {
    if (/^#/.test(image)) {
      // element css selector
      return loadImage(document.querySelector(image), cb);
    } else if (/(blob|data):/.test(image)) {
      // data url
      var im = new Image();
      im.src = image;
      im.onload = function (e) {
        return loadImage(im, cb);
      };
      return;
    } else {
      var xhr = new XMLHttpRequest();
      xhr.open('GET', image, true);
      xhr.responseType = "blob";
      xhr.onload = function (e) {
        return loadImage(xhr.response, cb);
      };
      xhr.onerror = function (e) {
        if (/^https?:///.test(image) && !/^https://crossorigin.me/.test(image)) {
          console.debug('Attempting to load image with CORS proxy');
          loadImage('https://crossorigin.me/' + image, cb);
        }
      };
      xhr.send(null);
      return;
    }
  } else if (image instanceof File) {
    // files
    var fr = new FileReader();
    fr.onload = function (e) {
      return loadImage(fr.result, cb);
    };
    fr.readAsDataURL(image);
    return;
  } else if (image instanceof Blob) {
    return loadImage(URL.createObjectURL(image), cb);
  } else if (image.getContext) {
    // canvas element
    return loadImage(image.getContext('2d'), cb);
  } else if (image.tagName == "IMG" || image.tagName == "VIDEO") {
    // image element or video element
    var c = document.createElement('canvas');
    c.width = image.naturalWidth || image.videoWidth;
    c.height = image.naturalHeight || image.videoHeight;
    var ctx = c.getContext('2d');
    ctx.drawImage(image, 0, 0);
    return loadImage(ctx, cb);
  } else if (image.getImageData) {
    // canvas context
    var data = image.getImageData(0, 0, image.canvas.width, image.canvas.height);
    return loadImage(data, cb);
  } else {
    return cb(image);
  }
  throw new Error('Missing return in loadImage cascade');
}

}).call(this,require('_process'))
},{"../../package.json":2,"_process":1}],4:[function(require,module,exports){
"use strict";

// The result of dump.js is a big JSON tree
// which can be easily serialized (for instance
// to be sent from a webworker to the main app
// or through Node's IPC), but we want
// a (circular) DOM-like interface for walking
// through the data. 

module.exports = function circularize(page) {
  page.paragraphs = [];
  page.lines = [];
  page.words = [];
  page.symbols = [];

  page.blocks.forEach(function (block) {
    block.page = page;

    block.lines = [];
    block.words = [];
    block.symbols = [];

    block.paragraphs.forEach(function (para) {
      para.block = block;
      para.page = page;

      para.words = [];
      para.symbols = [];

      para.lines.forEach(function (line) {
        line.paragraph = para;
        line.block = block;
        line.page = page;

        line.symbols = [];

        line.words.forEach(function (word) {
          word.line = line;
          word.paragraph = para;
          word.block = block;
          word.page = page;
          word.symbols.forEach(function (sym) {
            sym.word = word;
            sym.line = line;
            sym.paragraph = para;
            sym.block = block;
            sym.page = page;

            sym.line.symbols.push(sym);
            sym.paragraph.symbols.push(sym);
            sym.block.symbols.push(sym);
            sym.page.symbols.push(sym);
          });
          word.paragraph.words.push(word);
          word.block.words.push(word);
          word.page.words.push(word);
        });
        line.block.lines.push(line);
        line.page.lines.push(line);
      });
      para.page.paragraphs.push(para);
    });
  });
  return page;
};

},{}],5:[function(require,module,exports){
'use strict';

var _createClass = function () { function defineProperties(target, props) { for (var i = 0; i < props.length; i++) { var descriptor = props[i]; descriptor.enumerable = descriptor.enumerable || false; descriptor.configurable = true; if ("value" in descriptor) descriptor.writable = true; Object.defineProperty(target, descriptor.key, descriptor); } } return function (Constructor, protoProps, staticProps) { if (protoProps) defineProperties(Constructor.prototype, protoProps); if (staticProps) defineProperties(Constructor, staticProps); return Constructor; }; }();

function _classCallCheck(instance, Constructor) { if (!(instance instanceof Constructor)) { throw new TypeError("Cannot call a class as a function"); } }

var adapter = require('../node/index.js');

var jobCounter = 0;

module.exports = function () {
  function TesseractJob(instance) {
    _classCallCheck(this, TesseractJob);

    this.id = 'Job-' + ++jobCounter + '-' + Math.random().toString(16).slice(3, 8);

    this._instance = instance;
    this._resolve = [];
    this._reject = [];
    this._progress = [];
    this._finally = [];
  }

  _createClass(TesseractJob, [{
    key: 'then',
    value: function then(resolve, reject) {
      if (this._resolve.push) {
        this._resolve.push(resolve);
      } else {
        resolve(this._resolve);
      }

      if (reject) this.catch(reject);
      return this;
    }
  }, {
    key: 'catch',
    value: function _catch(reject) {
      if (this._reject.push) {
        this._reject.push(reject);
      } else {
        reject(this._reject);
      }
      return this;
    }
  }, {
    key: 'progress',
    value: function progress(fn) {
      this._progress.push(fn);
      return this;
    }
  }, {
    key: 'finally',
    value: function _finally(fn) {
      this._finally.push(fn);
      return this;
    }
  }, {
    key: '_send',
    value: function _send(action, payload) {
      adapter.sendPacket(this._instance, {
        jobId: this.id,
        action: action,
        payload: payload
      });
    }
  }, {
    key: '_handle',
    value: function _handle(packet) {
      var data = packet.data;
      var runFinallyCbs = false;

      if (packet.status === 'resolve') {
        if (this._resolve.length === 0) console.log(data);
        this._resolve.forEach(function (fn) {
          var ret = fn(data);
          if (ret && typeof ret.then == 'function') {
            console.warn('TesseractJob instances do not chain like ES6 Promises. To convert it into a real promise, use Promise.resolve.');
          }
        });
        this._resolve = data;
        this._instance._dequeue();
        runFinallyCbs = true;
      } else if (packet.status === 'reject') {
        if (this._reject.length === 0) console.error(data);
        this._reject.forEach(function (fn) {
          return fn(data);
        });
        this._reject = data;
        this._instance._dequeue();
        runFinallyCbs = true;
      } else if (packet.status === 'progress') {
        this._progress.forEach(function (fn) {
          return fn(data);
        });
      } else {
        console.warn('Message type unknown', packet.status);
      }

      if (runFinallyCbs) {
        this._finally.forEach(function (fn) {
          return fn(data);
        });
      }
    }
  }]);

  return TesseractJob;
}();

},{"../node/index.js":3}],6:[function(require,module,exports){
'use strict';

var _createClass = function () { function defineProperties(target, props) { for (var i = 0; i < props.length; i++) { var descriptor = props[i]; descriptor.enumerable = descriptor.enumerable || false; descriptor.configurable = true; if ("value" in descriptor) descriptor.writable = true; Object.defineProperty(target, descriptor.key, descriptor); } } return function (Constructor, protoProps, staticProps) { if (protoProps) defineProperties(Constructor.prototype, protoProps); if (staticProps) defineProperties(Constructor, staticProps); return Constructor; }; }();

function _classCallCheck(instance, Constructor) { if (!(instance instanceof Constructor)) { throw new TypeError("Cannot call a class as a function"); } }

var adapter = require('./node/index.js');
var circularize = require('./common/circularize.js');
var TesseractJob = require('./common/job');
var version = require('../package.json').version;

function create() {
	var workerOptions = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {};

	var worker = new TesseractWorker(Object.assign({}, adapter.defaultOptions, workerOptions));
	worker.create = create;
	worker.version = version;
	return worker;
}

var TesseractWorker = function () {
	function TesseractWorker(workerOptions) {
		_classCallCheck(this, TesseractWorker);

		this.worker = null;
		this.workerOptions = workerOptions;
		this._currentJob = null;
		this._queue = [];
	}

	_createClass(TesseractWorker, [{
		key: 'recognize',
		value: function recognize(image) {
			var _this = this;

			var options = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {};

			return this._delay(function (job) {
				if (typeof options === 'string') options = { lang: options };
				options.lang = options.lang || 'eng';

				job._send('recognize', { image: image, options: options, workerOptions: _this.workerOptions });
			});
		}
	}, {
		key: 'detect',
		value: function detect(image) {
			var _this2 = this;

			var options = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {};

			return this._delay(function (job) {
				job._send('detect', { image: image, options: options, workerOptions: _this2.workerOptions });
			});
		}
	}, {
		key: 'terminate',
		value: function terminate() {
			if (this.worker) adapter.terminateWorker(this);
			this.worker = null;
		}
	}, {
		key: '_delay',
		value: function _delay(fn) {
			var _this3 = this;

			if (!this.worker) this.worker = adapter.spawnWorker(this, this.workerOptions);

			var job = new TesseractJob(this);
			this._queue.push(function (e) {
				_this3._queue.shift();
				_this3._currentJob = job;
				fn(job);
			});
			if (!this._currentJob) this._dequeue();
			return job;
		}
	}, {
		key: '_dequeue',
		value: function _dequeue() {
			this._currentJob = null;
			if (this._queue.length) {
				this._queue[0]();
			}
		}
	}, {
		key: '_recv',
		value: function _recv(packet) {
			if (packet.status === 'resolve' && packet.action === 'recognize') {
				packet.data = circularize(packet.data);
			}

			if (this._currentJob.id === packet.jobId) {
				this._currentJob._handle(packet);
			} else {
				console.warn('Job ID ' + packet.jobId + ' not known.');
			}
		}
	}]);

	return TesseractWorker;
}();

module.exports = create();

},{"../package.json":2,"./common/circularize.js":4,"./common/job":5,"./node/index.js":3}]},{},[6])(6)
});

3. Link สำหรับ Download Source Code ทั้งหมดครับhttps://webunique.in.th/blog/simple/ocr.zip ซึ่งมีโครงสร้างของไฟล์ทั้งหมด ดังนี้ครับแล้วติดปัญหาในการ OCR คือ ได้ลองตัวอย่างรูปฉลากสินค้า ตาม Link ตัวอย่างรูป

https://www.beartai.com/wp-content/uploads/2019/06/WaiWai_02-768x512.jpg

และทำการ Crop เอาเฉพาะส่วนผสมของอาหาร ตามรูปด้านล่างครับแล้วทำการทดสอบ Code ในส่วนระบบ Tesseract js แล้วเจอปัญหาในเรื่อง OCR ออกมาได้ข้อมูลไม่ถูกต้อง และ OCR ได้เฉพาะแบบเลือกทีละ 1 ภาษาเท่านั้น ตามรูปด้านล่างครับจึงสอบถามว่า ต้องแก้ไข Code อย่างไร จึงจะ OCR ด้วยระบบ Tesseract js แล้ว อ่านค่าได้ถูกต้อง และอ่านค่าได้พร้อมกันทั้ง 2 ภาษา ตามรูปที่ต้องการอ่านค่าได้ถูกต้อง ด้านล่างครับ


 


Sumate Mephokkij 183.89.78.xxx 10-06-2020 20:06:48

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ไม่เคยลองเลย แต่ถ้าแนะนำ คงต้องอ่านข้อจำกัด ความสามารถ ของตัว library ที่เราใช้งาน ว่าทำได้แค่ไหน ถ้ายังไม่ใช่ที่เราต้องการ อาจจะลองหาตัวอื่นดู เช่นถ้า Google ทำได้ดีกว่า ลองหาว่า เขามี API ให้มั้ย ถ้ามีก็ลองศึกษา และปรับมาใช้ดู


ninenik 27.55.68.xxx 10-06-2020
 ความคิดเห็นที่ 2
ลองของ Google Vision API ตามนี้ดู
 
ลองเล่นเป็น PHP หรือภาษาที่เราถนัด แล้วถ้าจะใช้กับ javascript ค่อยใช้ ajax ไปเรียกใช้ก็ได้
แต่ตัวนี้จะใช้ฟรีได้แค่ 1000 request  หรือนับเป็น 1000 รุปที่เราทำการ detect ต่อเดือน จะฟรี
หลังจากนั้น เขาจะมีเรทราคา และวิธีคิดตามลิ้งค์นี้ https://cloud.google.com/vision/pricing
ซึ่งถ้าเราจะใช้ของ google จำเป็นจะต้องใช้บัตรเครดิต หรือ เดบิต ที่ซื้อของออนไลน์ได้ ผูกในบัญชีไว้
 
ที่นี้ก็ขึ้นกับว่าเราจะใช้งาน ฟังก์ชั่นหรือความสามารถนี้กับอะไร ชั่งใจ และเลือกใช้งานตามความเหมาะสม

<?php
// โค้ดไฟล์ dbconnect.php ดูได้ที่ http://niik.in/que_2398_5642
 require_once("../dbconnect.php"); // กำหนด path ให้ถูกต้อง

// include composer autoload
require_once '../vendor/autoload.php'; // กำหนด path ให้ถูกต้อง

use Google\Cloud\Vision\V1\Feature;
use Google\Cloud\Vision\V1\Feature\Type;
use Google\Cloud\Vision\V1\ImageAnnotatorClient;
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang='en'>
 <head>
  <meta charset='utf-8' />
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
	<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="block-all-mixed-content">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
  <title>Document</title>
 </head>
<body>

<div class="w-50 mx-auto mt-5">
<?php
//putenv('GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=ไฟล์ service account ได้ที่.json');
putenv('GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=xxxxxx.json');
$imageAnnotatorClient = new ImageAnnotatorClient();
try {
/*  $requests = [];
  $response = $imageAnnotatorClient->batchAnnotateImages($requests);*/
	$imageResource = fopen('2sZYrMe.png', 'r');
	$features = [Type::TEXT_DETECTION];
	$response = $imageAnnotatorClient->annotateImage($imageResource, $features);	
	echo "<pre>";
	$texts = $response->getTextAnnotations();

	printf('%d texts found:' . PHP_EOL, count($texts));
	foreach ($texts as $text) {
		print($text->getDescription() . PHP_EOL);

		# get bounds
		$vertices = $text->getBoundingPoly()->getVertices();
		$bounds = [];
		foreach ($vertices as $vertex) {
			$bounds[] = sprintf('(%d,%d)', $vertex->getX(), $vertex->getY());
		}
		print('Bounds: ' . join(', ', $bounds) . PHP_EOL);
	}
} finally {
  $imageAnnotatorClient->close();
}

?>
</div>
</body>
</html>
 
 
จริงๆ แล้วการแปลง รูปภาพเป็น ข้อความ ที่ทำได้ดี และรองรับภาษาไทย ค่อนข้างสมบูรณ์ จะมีของ line 
และก็ google ซึ่ง line เราสามารถใช้ใน แอป line ได้เลย ง่ายและสะดวก ในช่องที่พิมพ์สนทนา เลือกการ
ใช้งานกล้อง แล้วเลือกโหมด text scan เราก็สามารถถ่ายรูป และแปลงข้อความในรูปเป็นข้อความ ที่สามารถ
เอามาแก้ไขได้ รองรับภาษาไทย อังกฤษในรุปเดียวกัน
    ใน google ก็จะมีแอป google translate เวลาใช้งานก็เลือก การตรวจจับภาษา เป็น ไทย หรือ 
detect language และเลือกแปลเป็นภาษาไทย กดเข้าไปในโหมดถ่ายรุป camera แล้วฟังก์ชั่น scan ถ่ายรูป
ที่ต้องการ ตัวแอปจะทำการจับข้อความในรูป เลือกปุ่ม หรือเมนู select all จะเป็นการให้แอปเอาข้อความทั้งหมด
ที่ตรวจจับได้ ข้อความก็จะมาแสดงให้เราสามารถก้อปไปใช้งานได้
    ส่วนการจะใช้เป็น api ตอนนี้ google น่าจะทำได้ดีกว่า แต่การนำไปใช้ ถ้าพอเดาได้ ก็คงเป็นการนำไปใช้ในการ
ค้นหาข้อความใน pdf หรือ รูปมากกว่า หรือไม่ก็ต้องการแปลงรูปภาพเป็นข้อความ อะไรประมาณนั้น


ninenik 27.55.88.xxx 11-06-2020


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ