หน้าแก้ไขข้อมูลไม่ขึ้นมาแสดง รบกวนช่วยดูโค้ดให้ทีค่ะ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา หน้าแก้ไขข้อมูลไม่ขึ้นมาแสดง รบกวนช่วยดูโค้ดให้ทีค่ะ

หน้าแก้ไขข้อมูลไม่ขึ้นมาแสดง รบกวนช่วยดูโค้ดให้ทีค่ะ
<?php
define("ROW_PER_PAGE",5);
require_once('db_pdo.php'); 
?>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title></title>
    <link rel="stylesheet" href="index.css" type="text/css" />
  </head>
  <body>                   
     <?php
    $per_page_html = '';
	$page = 1;
	$start=0;
	if(!empty($_POST["page"])) {
		$page = $_POST["page"];
		$start=($page-1) * ROW_PER_PAGE;
	}
	$limit=" limit " . $start . "," . ROW_PER_PAGE;
     $sql = "SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * from customerdata";
    
    $pagination_statement = $dbh->prepare($sql);
	
	$pagination_statement->execute();

	$row_count = $pagination_statement->rowCount();
	if(!empty($row_count)){
		$per_page_html .= "<div style='text-align:center;margin:20px 0px;'>";
		$page_count=ceil($row_count/ROW_PER_PAGE);
		if($page_count>1) {
			for($i=1;$i<=$page_count;$i++){
				if($i==$page){
					 $per_page_html .= '<input type="submit" name="page" value="' . $i . '" class="btn-page current" />'.'&nbsp;&nbsp;';
				} else {
					 $per_page_html .= '<input type="submit" name="page" value="' . $i . '" class="btn-page" />'.'&nbsp;&nbsp;';
				}
			}
		}
		$per_page_html .= "</div>";
	}
	
	$query = $sql.$limit;
	$pdo_statement = $dbh->prepare($query);	
	$pdo_statement->execute();
	$result = $pdo_statement->fetchAll(); 
?>
        <?php
    $search_keyword = '';
    if(isset($_POST['Search'])){
	if(!empty($_POST['search']['keyword'])) {
		$search_keyword = $_POST['search']['keyword'];
	}
	$sql = "SELECT * from customerdata WHERE id LIKE :keyword  or customerName LIKE '$search_keyword%' "
                                         . "or companyName LIKE '$search_keyword%' "
                                         . "or phoneNumber LIKE '$search_keyword%' "
                                         . "or LINEID LIKE '$search_keyword%' "
                                         . "or email LIKE '$search_keyword' ";
                                                             
                   
	$stmt = $dbh->prepare($sql);
	$stmt->bindValue(':keyword', '%' . $search_keyword . '%', PDO::PARAM_STR);
	$stmt->execute();
	$result = $stmt->fetchAll();
    }
    ?>
       
    
    <h2 id="topic">ข้อมูลลูกค้า</h2>
  
      
     <form id="form_checkbox1" name='frmSearch' action='' method='POST'>
       <div id="total">
       <div id="searchKeyWord">
        <label id="search">ค้นหาข้อมูล</label>&nbsp;&nbsp;
         <input type='text' name='search[keyword]' value="<?php echo $search_keyword; ?>" id='keyword' maxlength='25' placeholder='ชื่อลูกค้า'>&nbsp;&nbsp;
         <input type="submit" name='Search' value="Search"  id="submit">      
       </div>
     </form> <br><br>
   <a href="add_pdo.html" id="add">เพิ่มข้อมูลใหม่</a> <br><br>
        
    
    <form id="form_checkbox1" name='frmSearch' action='frmSearch.php' method='POST'>
      
      
<!--      <h3 id='textTotalCheck'> <INPUT type="checkbox" id="totalCheck" onchange="checkAll_d1(this.form.check)" name="chk_all_day1" /> เลือกทั้งหมด &nbsp;&nbsp;-->
      <h3 id='textTotalCheck'> <INPUT type="checkbox" id="totalCheck" name="chk_all_day1" /> เลือกทั้งหมด &nbsp;&nbsp;
        <input id="btnPrint" name="btnSubmit" type="submit" value="ปริ้น"></h3> 
    </div> 
     <!-- <div style='text-align:right;margin:20px 0px;'>
        <label for="Se">เลือกคอลัมน์ ที่จะค้นหา</label>
 <select name="'search[keyword]'" id="cars">
   <option value="id">กรุณา เลือกหัวข้อ</option>
  <option value="id">รหัสลูกค้า</option>
  <option value="customerName">ชื่อลูกค้า</option>
  <option value="companyName">ชื่อบริษัท</option>
  <option value="phoneNumber">เบอร์โทร</option>
  <option value="LINEID">ไลน์ไอดี</option>
 </select>
      
      </div> -->     
           
      <table id='table1'>
 <thead>
	<tr>
               
                <th>รหัสลูกค้า</th>
                <th>ชื่อลูกค้า</th>
                <th>ชื่อบริษัท</th>
                <th>เบอร์โทร</th>
                <th>ไลน์ไอดี</th>
                <th>อีเมล</th>
                <th>ที่อยู่</th>
                <th id="update">อัปเดต</th>
	 
	</tr>
 </thead>
 <tbody id='table-body'>
	<?php
    $css_all_check=0; 
	if(!empty($result)) { 
		foreach($result as $row) {
            $css_all_check= $css_all_check+1;
	?>
	 <tr>      
                  
     
       <td id="checkID"><div id="checkDiv"><input type="checkbox" id="checkIn" class="css_all_check<?php echo $css_all_check;?> " name="chkData[]" value="<?php echo $row["id"];?>"></div>
                  <?php echo $row["id"];?></td>   
                
         <td><input type="checkbox" id="checkIn1" class="css_all_check<?php echo $css_all_check;?> " name="chkData[]" value="<?php echo $row["customerName"];?>">  
           <br><?php echo $row["customerName"];?></td>
         
                 <td><input type="checkbox"  id="checkIn2" class="css_all_check<?php echo $css_all_check;?> " name="chkData[]" value="<?php echo $row["companyName"];?>"> 
                   <br><?php echo $row["companyName"];?></td>
                 
                 <td><input type="checkbox"  id="checkIn3" class="css_all_check<?php echo $css_all_check;?> " name="chkData[]" value="<?php echo $row["phoneNumber"];?>">
                   <br><?php echo $row["phoneNumber"];?></td>
                 
                 <td><input type="checkbox"  id="checkIn4" class="css_all_check<?php echo $css_all_check;?> " name="chkData[]" value="<?php echo $row["LINEID"];?>">
                   <br><?php echo $row["LINEID"];?></td>
                 
                 <td><input type="checkbox" id="checkIn5" class="css_all_check<?php echo $css_all_check;?> " name="chkData[]" value="<?php echo $row["email"];?>">
                   <br><?php echo $row["email"];?></td>
                 
                 <td><input type="checkbox" id="checkIn6" class="css_all_check<?php echo $css_all_check;?> " name="chkData[]" value="<?php echo $row["address"];?>">
                   <br><?php echo $row["address"];?></td>
                 
                 <td>
                   <a id="edit" href="edit_pdo.php?id=<?php echo $row['id'];?>">แก้ไข</a>    &nbsp;&nbsp;&nbsp; |
                  
                   <a id="delete" href="delete_pdo.php?id=<?=$row['id'];?>" onClick="return confirm('คุณต้องการจะลบข้อมูลหรือไม่?')">ลบ</a>   
  
                 </td>
	 </tr>
     
  <?php
		}
	}
	?>
 
 </tbody>
</table>
</form>  
  
     <form id="form_checkbox1" name='frmSearch' action='' method='POST'>
       
    <?php echo $per_page_html; ?>     
</form>  
    
    
     <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript"> 
/*$(function(){    
   $("[name='chkData[]']").click(function(){ // เมื่อคลิกที่ checkbox ตัวควบคุม
     console.log($(this).attr('id'));
     if($(this).prop("checked")){ // ตรวจสอบค่า ว่ามีการคลิกเลือก
       $("."+$(this).attr('id')).prop("checked",true); // กำหนดให้ เลือก checkbox ที่ต้องการ ที่มี class ตามกำหนด 
      $("[name='chkData[]']").prop("checked",true);
    }else{ // ถ้าไม่มีการ ยกเลิกการเลือก         $("."+$(this).attr('id')).prop("checked",false);
       $("[name='chkData[]']").prop("checked",false); // กำหนดให้ ยกเลิกการเลือก checkbox ที่ต้องการ ที่มี class ตามกำหนด            }
   }});   */
   
    $("#totalCheck").click(function(){ 
       console.log($(this).prop("checked"));
      if($(this).prop("checked")){ 
        $("[name='chkData[]']").prop("checked",true);
      }
      else{
        $("[name='chkData[]']").prop("checked",false);
      }
   }); 
     $("[name='chkData[]']").click(function(){
  console.log($(this).attr('class'));
  var name= $(this).attr('class'); // ตัวแปรชื่อเนม name ตั้งชื่อขึ้นมาเอง
  if($(this).prop("checked")){ // ตรวจสอบค่า ว่ามีการคลิกเลือก 
      $('.'+name).prop("checked",true); // กำหนดให้ เลือก checkbox ที่ต้องการ ที่มี class ตามกำหนด     //นำตัวแปรชื่อ name มาใส่   
    }else{ // ถ้าไม่มีการ ยกเลิกการเลือก 
      $('.'+name).prop("checked",false); // กำหนดให้ ยกเลิกการเลือก checkbox ที่ต้องการ ที่มี class ตามกำหนด     //นำตัวแปรชื่อ name มาใส่                        
    }  
  
});
</script> 
<script>
//$(function(){    
////  $("#checkIn").click(function(){ // เมื่อคลิกที่ checkbox ตัวควบคุม 
////    if($(this).prop("checked")){ // ตรวจสอบค่า ว่ามีการคลิกเลือก 
////      $(".css_all_check1").prop("checked",true); // กำหนดให้ เลือก checkbox ที่ต้องการ ที่มี class ตามกำหนด       
////    }else{ // ถ้าไม่มีการ ยกเลิกการเลือก 
////      $(".css_all_check1").prop("checked",false); // กำหนดให้ ยกเลิกการเลือก checkbox ที่ต้องการ ที่มี class ตามกำหนด                          
////    }  
////   });   
//
//
//});  
//</script>
<!--<script>
$(function(){    
  $("#checkIn.css_all_check2").click(function(){ // เมื่อคลิกที่ checkbox ตัวควบคุม 
    if($(this).prop("checked")){ // ตรวจสอบค่า ว่ามีการคลิกเลือก 
      $(".css_all_check2").prop("checked",true); // กำหนดให้ เลือก checkbox ที่ต้องการ ที่มี class ตามกำหนด       
    }else{ // ถ้าไม่มีการ ยกเลิกการเลือก 
      $(".css_all_check2").prop("checked",false); // กำหนดให้ ยกเลิกการเลือก checkbox ที่ต้องการ ที่มี class ตามกำหนด                          
    }  
   });   
}); 
</script>
<script>
$(function(){    
  $("#checkIn.css_all_check3").click(function(){ // เมื่อคลิกที่ checkbox ตัวควบคุม 
    if($(this).prop("checked")){ // ตรวจสอบค่า ว่ามีการคลิกเลือก 
      $(".css_all_check3").prop("checked",true); // กำหนดให้ เลือก checkbox ที่ต้องการ ที่มี class ตามกำหนด       
    }else{ // ถ้าไม่มีการ ยกเลิกการเลือก 
      $(".css_all_check3").prop("checked",false); // กำหนดให้ ยกเลิกการเลือก checkbox ที่ต้องการ ที่มี class ตามกำหนด                          
    }  
   });   
}); 
</script>
<script>
$(function(){    
  $("#checkIn.css_all_check4").click(function(){ // เมื่อคลิกที่ checkbox ตัวควบคุม 
    if($(this).prop("checked")){ // ตรวจสอบค่า ว่ามีการคลิกเลือก 
      $(".css_all_check4").prop("checked",true); // กำหนดให้ เลือก checkbox ที่ต้องการ ที่มี class ตามกำหนด       
    }else{ // ถ้าไม่มีการ ยกเลิกการเลือก 
      $(".css_all_check4").prop("checked",false); // กำหนดให้ ยกเลิกการเลือก checkbox ที่ต้องการ ที่มี class ตามกำหนด                          
    }  
   });   
}); 
</script>
<script>
$(function(){    
  $("#checkIn.css_all_check5").click(function(){ // เมื่อคลิกที่ checkbox ตัวควบคุม 
    if($(this).prop("checked")){ // ตรวจสอบค่า ว่ามีการคลิกเลือก 
      $(".css_all_check5").prop("checked",true); // กำหนดให้ เลือก checkbox ที่ต้องการ ที่มี class ตามกำหนด       
    }else{ // ถ้าไม่มีการ ยกเลิกการเลือก 
      $(".css_all_check5").prop("checked",false); // กำหนดให้ ยกเลิกการเลือก checkbox ที่ต้องการ ที่มี class ตามกำหนด                          
    }  
   });   
}); 
</script>
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
$(function(){    (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
  $("#checkIn.css_all_check6").click(function(){ // เมื่อคลิกที่ checkbox ตัวควบคุม 
    if($(this).prop("checked")){ // ตรวจสอบค่า ว่ามีการคลิกเลือก 
      $(".css_all_check6").prop("checked",true); // กำหนดให้ เลือก checkbox ที่ต้องการ ที่มี class ตามกำหนด       
    }else{ // ถ้าไม่มีการ ยกเลิกการเลือก ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
      $(".css_all_check6").prop("checked",false); // กำหนดให้ ยกเลิกการเลือก checkbox ที่ต้องการ ที่มี class ตามกำหนด                          
    }  
   });   
}); 
</script>
<script>
$(function(){    
  $("#checkIn.css_all_check7").click(function(){ // เมื่อคลิกที่ checkbox ตัวควบคุม 
    if($(this).prop("checked")){ // ตรวจสอบค่า ว่ามีการคลิกเลือก 
      $(".css_all_check7").prop("checked",true); // กำหนดให้ เลือก checkbox ที่ต้องการ ที่มี class ตามกำหนด       
    }else{ // ถ้าไม่มีการ ยกเลิกการเลือก 
      $(".css_all_check7").prop("checked",false); // กำหนดให้ ยกเลิกการเลือก checkbox ที่ต้องการ ที่มี class ตามกำหนด                          
    }  
   });   
}); 
</script>-->
  </body>
</html>


<?php
 $id = null;
       if(isset($_POST["id"]))
         {
           $id = $_POST["id"];
          }
?>
<html>
<head>  
  <title>Edit Data</title>
  <link rel="stylesheet" href="edit_pdo.css" type="text/css" />
</head>
 
<body>
  <div id="returnDiv"> <a href="index.php" id="return">กลับหน้าหลัก</a></div>
  <br/>
  <?php
 

           
  require_once('db_pdo.php'); 

$sql = "Select * from customerdata WHERE id=:id";
$stmt = $dbh->prepare($sql);
$stmt->execute(array(':id' => $id));

$row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

 
     
  ?>
  <form name="form1" method="POST" action="edit_Save_pdo.php">
    <table id="tableFormAdd">
      <tr> 
        <th class="topic">รหัสลูกค้า</th>
        <td class="input"><input type="text" name="id" value="<?php echo $row["id"];?>" /> </td> 
      </tr>
      <tr> 
        <th class="topic">ชื่อลูกค้า</th>
        <td class="input"><input type="text" name="customerName" value="<?php echo $row['$customerName'];?>"/></td>
      </tr>
      <tr> 
         <th class="topic">ชื่อบริษัท</th>
        <td class="input"><input type="text" name="companyName" value="<?php echo $row['$companyName'];?>"/></td>
      </tr>
      <tr> 
         <th class="topic">เบอร์โทร</th>
        <td class="input"><input type="text" name="phoneNumber" value="<?php echo $row['$phoneNumber'];?>"/></td>
      </tr>
      <tr> 
        <th class="topic">ไลน์ไอดี</th>
        <td class="input"><input type="text" name="LINEID" value="<?php echo $row['$LINEID'];?>"/></td>
      </tr>
      <tr> 
        <th class="topic">อีเมล</th>
        <td class="input"><input type="text" name="email" value="<?php echo  $row['$email'];?>"/></td>
      </tr>
      <tr> 
        <th class="topic">ที่อยู่</th>
        <td class="textAreaAddress"><input type="text" id="address" name="address" value="<?php echo  $row['$address'];?>" /></td>
      </tr>
      <tr>
        <!--<td><input type="hidden" name="id" value=<?php /*echo $_GET['id'];*/?>/></td> -->
        <td><input type="submit" name="update" value="อัปเดตแก้ไขข้อมูล" id="editSubmit"></td>
      </tr>
    </table>
  </form> 
    
  </body>
</html>


<!DOCTYPE html>
<!--
To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
To change this template file, choose Tools | Templates
and open the template in the editor.
-->
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title></title>
  </head>
  <body>
    
    <div id="returnDiv"> <a href="index.php" id="return">กลับหน้าหลัก</a></div>
    <?php
     header("Location:index.php");
    include_once("db_pdo.php");
    
    
    $sql = "UPDATE customerdata SET customerName = :customerName, 
      companyName = :companyName, 
      phoneNumber = :phoneNumber, 
      LINEID= :LINEID, 
      email = :email, 
      address = :address
      WHERE id=:id";

 // Prepare statement
 $stmt = $dbh->prepare($sql);  
    $stmt->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_INT); 
$stmt->bindParam(':customerName', $customerName, PDO::PARAM_STR);    
$stmt->bindParam(':companyName', $companyName, PDO::PARAM_STR);  
$stmt->bindParam(':phoneNumber', $phoneNumber, PDO::PARAM_STR);
$stmt->bindParam(':LINEID', $LINEID, PDO::PARAM_STR); 
$stmt->bindParam(':email', $email, PDO::PARAM_STR);  
$stmt->bindParam(':address', $address, PDO::PARAM_STR);  
 try{
$stmt->execute();
    echo "ปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว";
                } catch(PDOException $e) {
                     echo  "ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้".$e->getMessage();
                 }


  
    
    
 /*
if(isset($_POST['id']))
{  
                 echo "<script type='text/javascript'>"; 
                 echo "alert('Error Contact Admin !!');"; 
                 echo "window.location = 'insert_pdo.php'; "; 
                 echo "</script>";
}
  $id = $_POST['id'];
  $customerName = $_POST['customerName']; 
  $companyName =$_POST['companyName'];
  $phoneNumber =$_POST['phoneNumber'];
  $LINEID =$_POST['LINEID'];
  $email= $_POST['email'];  
  $address =$_POST['address'];
  
  // checking empty fields
  if(empty($customerName) || empty($companyName) || empty($phoneNumber) || empty($LINEID) || empty($email) || empty($address)) {  
      
    if(empty($customerName)) {
      echo "<font color='red'>customerName field is empty.</font><br/>";
    }
    
    if(empty($companyName)) {
      echo "<font color='red'>companyName field is empty.</font><br/>";
    }
    
    if(empty($phoneNumber)) {
      echo "<font color='red'>phoneNumber field is empty.</font><br/>";
    }
    
    if(empty($LINEID)) {
      echo "<font color='red'>LINEID field is empty.</font><br/>";
    }
    
    if(empty($email)) {
      echo "<font color='red'>Email field is empty.</font><br/>";
    }    
    
     if(empty($address)) {
      echo "<font color='red'>address field is empty.</font><br/>";
    } 
    
  } else {  
    //updating the table
    
    $sql = "UPDATE customerdata SET 
      customerName = :customerName, 
      companyName = :companyName, 
      phoneNumber = :phoneNumber, 
      LINEID= :LINEID, 
      email = :email, 
      address = :address
      WHERE id = :id";
    $stmt = $dbh->prepare($sql);  
    $stmt->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_INT); 
$stmt->bindParam(':customerName', $customerName, PDO::PARAM_STR);    
$stmt->bindParam(':companyName', $companyName, PDO::PARAM_STR);  
$stmt->bindParam(':phoneNumber', $phoneNumber, PDO::PARAM_STR);
$stmt->bindParam(':LINEID', $LINEID, PDO::PARAM_STR); 
$stmt->bindParam(':email', $email, PDO::PARAM_STR);  
$stmt->bindParam(':address', $address, PDO::PARAM_STR);  
 try{
$stmt->execute();
    echo "ปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว";
                } catch(PDOException $e) {
                     echo  "ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้".$e->getMessage();
                 }
    // Alternative to above bindparam and execute
    // $query->execute(array(':id' => $id, ':name' => $name, ':email' => $email, ':age' => $age));
        
    //redirectig to the display page. In our case, it is index.php
    // header("Location: search.php");
  }*/

    
?>
    
  </body>
</html>


Jakkrit Saengngoenon 49.48.243.xxx 09-07-2020 11:20:24

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
Debug ตรวจสอบ error ดูแนวทางตามลิ้งค์ด้านล่าง


บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง
แนวทางตรวจสอบ error การเชื่อมต่อ และการคิวรี่ข้อมูลจาก databaseอ่าน 43,843
Ninenik 58.8.148.xxx 09-07-2020


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ