สอบถามว่า ต้องเขียน Code อย่างไร จึงจะทำให้รองรับเรื่อง เมื่อเพิ่มข้อมูลเข้า Database ครบ 20 table ต่อวัน ซึ่งแ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามว่า ต้องเขียน Code อย่างไร จึงจะทำให้รองรับเรื่อง เมื่อเพิ่มข้อมูลเข้า Database ครบ 20 table ต่อวัน ซึ่งแ

สอบถามว่า ต้องเขียน Code อย่างไร จึงจะทำให้รองรับเรื่อง เมื่อเพิ่มข้อมูลเข้า Database ครบ 20 table ต่อวัน ซึ่งแ
สอบถามว่า ต้องเขียน Code อย่างไร จึงจะทำให้รองรับเรื่อง เมื่อเพิ่มข้อมูลเข้า Database ครบ 20 table ต่อวัน ซึ่งแสดงใน frame ที่ไฟล์ iframe1.php ซึ่งอ้างอิงจากค่า recievedate ใน MySQL แล้ว ก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่า รับข้อมูลเพิ่มไม่ได้แล้ว และไม่สามารถเพิ่มข้อมูลเข้า Database เกิน 20 table ในวันปัจจุบันได้แล้ว ให้รอไปที่วันพรุ่งนี้ก่อน จึงจะเพิ่มข้อมูลเข้า Database ได้ครับ
 
Code ทั้งหมด มีดังนี้ครับ

1. index.php

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">

<style>

.hiddenscroll {
 width: 891px;
 overflow: hidden;
 display:inline-block;
}

.hiddenscroll2 {
 width: 200%;
 height: 391px;
 overflow: auto;
}

@font-face {
 font-family: THSarabun;
 src: url(thsarabunnew-webfont.woff);
}

body {
  font-family: THSarabun;
  transform: scale(1.0);
  transform-origin: 0 0;
  // add prefixed versions too.
}

.button2 {
 background-color:#4CAF50; /* Green */
 border: none;
 color: white;
 padding: 15px 32px;
 text-align: center;
 text-decoration: none;
 font-size: 16px;
 margin: 4px 16px;
 cursor: pointer;
 font-family: THSarabun;
 -webkit-appearance: none;
 -moz-appearance: none;
 appearance: none;
}

</style>

</head>

<body>

<div class="hiddenscroll"><iframe src="iframe1.php" style="border:none;" class="hiddenscroll2"></iframe></div>

<form action="addedit1.php">
<input type="submit" class="button2" formaction="addedit2.php" value="เพิ่มข้อมูลคิวรับของ">

</form>

</body>
</html>

2. iframe1.php

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<style>
@font-face {
 font-family: THSarabun;
 src: url(thsarabunnew-webfont.woff);
}
body {
 background-color: LightSalmon;
   transform: scale(1.0);
  transform-origin: 0 0;
  // add prefixed versions too.
}
table.one {
  border-style: solid;
  border-width: 3px;
  border-color:#713788;
  font-family: THSarabun;
  font-size: 12px;
  background-color: lightgrey;	
	table-layout: fixed;	
	width: 49.5%;	
	word-wrap: break-word;
}
table.two {
 font-family: THSarabun;
 font-size: 18px;
}
div.sticky {
 position: -webkit-sticky;
 position: sticky;
 top: 0;
 width: 117%;
 background-color: LightSalmon;
}
thead th {
  border-style: solid;
  border-color:#713788;	
position: sticky; 
top: 0;
background-color: lightgrey; 
}
table {
 border: none;
}
td.status {
 color: green;
}
a.edit {
 background-color:#713788;
 color: white;
 text-decoration: none;
}
</style>
</head>
<body>

<?php
	ini_set('display_errors', 1);
	error_reporting(~0);

  $serverName = "localhost";
  $userName = "root";
  $userPassword = "";
  $dbName = "dbtest5";

	$conn = mysqli_connect($serverName,$userName,$userPassword,$dbName);
			mysqli_set_charset($conn,"utf8");

	$sql = "SELECT * FROM logistic4 WHERE club='ABC' ORDER BY recievedate asc";

	$query = mysqli_query($conn,$sql);

?>

<div class="sticky">
<table class="two" border="0">
 <tr>
  <th><div align="center">ตารางทดสอบ</div></th>
 </tr>
</table>
</div>

<table class="one" id="myTable" border="1">
<thead>
 <tr>
  <th> <div align="center">วันที่</div></th>
  <th> <div align="center">สังกัด </div></th>
 </tr>
</thead>
<?php
while($result=mysqli_fetch_array($query,MYSQLI_ASSOC))
{
?>
 <tr>
  <td><div align="center"><?php echo $result["recievedate"];?></div></td>
  <td><div align="center"><?php echo $result["club"];?></div></td>
 </tr>
<?php
}
?>
</table>
<?php
mysqli_close($conn);
?>
</body>
</html>

3. addedit2.php

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<link rel='stylesheet' href='css/style.css'>
<link rel="stylesheet" href="css/jquery.datetimepicker.css">
<link rel="stylesheet" href="css/decorate.css">

<style>
details[open] summary ~ * {
 animation: sweep .5s ease-in-out;
}

@keyframes sweep {
 0%  {opacity: 0; margin-left: -30px}
 100% {opacity: 1; margin-left: 0px}
}
</style>

</head>
<body>

<center><h1>เพิ่มข้อมูล</h1></center>

 <form class="modal-content animate" action="save2.php" name="frmAdd" id="frmAdd" method="post">

  <div class="container">
	
	 <label for="recievedate"><b>วันที่ &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp </b></label><label for="club"><b>สังกัด</b></label><br>

   <input onkeydown="return false" type="text" name="recievedate" id="recievedate" autocomplete="off" style="width:170px;">

   <select id='club' name="club" style="width:100px;">
   <option value="ABC">ABC</option><br/>
   <option value="DEF">DEF</option><br/>
   <option value="GHI">GHI</option><br/>
   <option value="JKL">JKL</option><br/>
   </select>

	 <br>

   <button type="submit">ยืนยัน</button>

  </div>

 </form>

<script src="js/jquery-1.8.2.min.js"></script>
<script src="js/modernizr.custom.95508.js"></script>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script src="js/jquery.datetimepicker.full.js"></script>

<script>
	$(document).keypress(
 function(event){
  if (event.which == '13') {
   event.preventDefault();
  }
	});
</script>	 

<script type="text/javascript">  

	$(function(){

  $.datetimepicker.setLocale('th'); // ต้องกำหนดเสมอถ้าใช้ภาษาไทย และ เป็นปี พ.ศ.

  // กรณีใช้แบบ input

  $("#recievedate").datetimepicker({

    timepicker:false,

    format:'d-m-Y', // กำหนดรูปแบบวันที่ ที่ใช้ เป็น 00-00-0000      

    lang:'th', // ต้องกำหนดเสมอถ้าใช้ภาษาไทย และ เป็นปี พ.ศ.

    onSelectDate:function(dp,$input){

      var yearT=new Date(dp).getFullYear()-0; 

      var yearTH=yearT+543;

      var fulldate=$input.val();

      var fulldateTH=fulldate.replace(yearT,yearTH);

      $input.val(fulldateTH);

    },

  });    

  // กรณีใช้กับ input ต้องกำหนดส่วนนี้ด้วยเสมอ เพื่อปรับปีให้เป็น ค.ศ. ก่อนแสดงปฏิทิน

  $("#recievedate").on("mouseenter mouseleave",function(e){

    var dateValue=$(this).val();

    if(dateValue!=""){

        var arr_date=dateValue.split("-"); // ถ้าใช้ตัวแบ่งรูปแบบอื่น ให้เปลี่ยนเป็นตามรูปแบบนั้น

        // ในที่นี้อยู่ในรูปแบบ 00-00-0000 เป็น d-m-Y แบ่งด่วย - ดังนั้น ตัวแปรที่เป็นปี จะอยู่ใน array

        // ตัวที่สอง arr_date[2] โดยเริ่มนับจาก 0 

        if(e.type=="mouseenter"){

          var yearT=arr_date[2]-543;

        }    

        if(e.type=="mouseleave"){

          var yearT=parseInt(arr_date[2])+543;

        }  

        dateValue=dateValue.replace(arr_date[2],yearT);

        $(this).val(dateValue);                         

    }    

  });  

});

</script>	

<script>
     // Safari reports success of list attribute, so doing ghetto detection instead
     yepnope({

         test : (!Modernizr.input.list || (parseInt($.browser.version) > 400)),

         yep : [

         '/js/jquery.relevant-dropdown.js',

         '/js/load-fallbacks.js'

         ]

         });

</script>

</body>
</html>

4. save2.php

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" http-equiv="refresh" content="3;url=index.php">
<style>
h2.loginpopup {
 background-color: white;
 width: 400px;
 font-size: 30px;
 padding: 30px;
 margin: 30px;
}

html {
 background-color: #F2D5FF;
}
</style>
</head>
<body>
<?php
	ini_set('display_errors', 0);
	error_reporting(~0);

  $serverName = "localhost";
  $userName = "root";
  $userPassword = "";
  $dbName = "dbtest5";

	$conn = mysqli_connect($serverName,$userName,$userPassword,$dbName);
       mysqli_set_charset($conn,"utf8");

	$sql = "INSERT INTO logistic4 (recievedate, club)
		VALUES ('".$_POST["recievedate"]."','".$_POST["club"]."')";
				
	$query = mysqli_query($conn,$sql);
	
	echo "<center><h2 class='loginpopup'>เพิ่มข้อมูลแล้ว</h2></center>";

	mysqli_close($conn);
?>
</body>
</html>

5. dbtest5.sql

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.9.0.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: sql209.byetcluster.com
-- Generation Time: Feb 21, 2021 at 12:27 AM
-- Server version: 5.6.48-88.0
-- PHP Version: 7.2.22

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `epiz_23386166_dbtest5`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `logistic4`
--

CREATE TABLE `logistic4` (
 `UserID` int(255) UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL,
 `club` longtext COLLATE utf8_unicode_ci,
 `recievedate` longtext COLLATE utf8_unicode_ci
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

--
-- Indexes for dumped tables
--

--
-- Indexes for table `logistic4`
--
ALTER TABLE `logistic4`
 ADD PRIMARY KEY (`UserID`);

--
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
--

--
-- AUTO_INCREMENT for table `logistic4`
--
ALTER TABLE `logistic4`
 MODIFY `UserID` int(255) UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=1;
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

6. Link โหลดไฟล์ Code ทั้งหมด ที่ใช้อธิบายเรื่อง ต้องเขียน Code อย่างไร จึงจะทำให้รองรับเรื่อง เมื่อเพิ่มข้อมูลเข้า Database ครบ 20 table ต่อวัน ซึ่งแสดงใน frame ที่ไฟล์ iframe1.php ซึ่งอ้างอิงจากค่า recievedate ใน MySQL แล้ว ก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่า รับข้อมูลเพิ่มไม่ได้แล้ว และไม่สามารถเพิ่มข้อมูลเข้า Database เกิน 20 table ในวันปัจจุบันได้แล้ว ให้รอไปที่วันพรุ่งนี้ก่อน จึงจะเพิ่มข้อมูลเข้า Database ได้ครับ


Sumate Mephokkij 110.77.168.xxx 21-02-2021 13:42:22

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
สิ่งสำคัญของข้อมูล ถ้ามีวันที่ หรือวันที่และเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง พยายาม
ให้มีฟิลด์วันที่หรือวันที่และเวลาของข้อมูลเข้าไปด้วย
ถ้า 20 table หมายถึง 20 รายการหรือแถว โดยไม่เกิน 20 แถวต่อวัน
ดังนั้น ค่าที่เราต้องมี คือวันนี้เพิ่มไปแล้วกี่แถว เงื่อนไขการหาคือ 
 
วันที่ข้อมูล=วันที่ปัจจุบัน 
 
<?php
$sql = "
SELECT id FROM tbl WHERE dateData=CURDATE() 
";
$result = $mysqli->query($sql);
if($result && $result->num_rows<20){ 
 // เพิ่มข้อมูลได้
}else{

}
?>


Ninenik 58.8.215.xxx 22-02-2021
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำ ซึ่งลอง Code ตามความเห็นของ Ninenik แล้ว สามารถใช้งานได้จริง จึงทำให้ผมได้คำตอบเรื่อง Code และ Code ใช้งานได้แล้ว ซึ่งปรับปรุงเป็นฉบับของตัวเอง ดังนี้ครับ
 
Credit ที่ทำให้ได้คำตอบ มีดังนี้ครับ
 
 
Code ทั้งหมด มีดังนี้ครับ
 
1. index.php

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">

<style>

.hiddenscroll {
 width: 891px;
 overflow: hidden;
 display:inline-block;
}

.hiddenscroll2 {
 width: 200%;
 height: 391px;
 overflow: auto;
}

@font-face {
 font-family: THSarabun;
 src: url(thsarabunnew-webfont.woff);
}

body {
  font-family: THSarabun;
  transform: scale(1.0);
  transform-origin: 0 0;
  // add prefixed versions too.
}

.button2 {
 background-color:#4CAF50; /* Green */
 border: none;
 color: white;
 padding: 15px 32px;
 text-align: center;
 text-decoration: none;
 font-size: 16px;
 margin: 4px 16px;
 cursor: pointer;
 font-family: THSarabun;
 -webkit-appearance: none;
 -moz-appearance: none;
 appearance: none;
}

</style>

</head>

<body>

<div class="hiddenscroll"><iframe src="iframe1.php" style="border:none;" class="hiddenscroll2"></iframe></div>

<form action="addedit1.php">
<input type="submit" class="button2" formaction="addedit2.php" value="เพิ่มข้อมูลคิวรับของ">

</form>

</body>
</html>

2. iframe1.php

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<style>
@font-face {
 font-family: THSarabun;
 src: url(thsarabunnew-webfont.woff);
}
body {
 background-color: LightSalmon;
   transform: scale(1.0);
  transform-origin: 0 0;
  // add prefixed versions too.
}
table.one {
  border-style: solid;
  border-width: 3px;
  border-color:#713788;
  font-family: THSarabun;
  font-size: 12px;
  background-color: lightgrey;	
	table-layout: fixed;	
	width: 49.5%;	
	word-wrap: break-word;
}
table.two {
 font-family: THSarabun;
 font-size: 18px;
}
div.sticky {
 position: -webkit-sticky;
 position: sticky;
 top: 0;
 width: 117%;
 background-color: LightSalmon;
}
thead th {
  border-style: solid;
  border-color:#713788;	
position: sticky; 
top: 0;
background-color: lightgrey; 
}
table {
 border: none;
}
td.status {
 color: green;
}
a.edit {
 background-color:#713788;
 color: white;
 text-decoration: none;
}
</style>
</head>
<body>

<?php
	ini_set('display_errors', 1);
	error_reporting(~0);

  $serverName = "localhost";
  $userName = "root";
  $userPassword = "";
  $dbName = "dbtest5";

	$conn = mysqli_connect($serverName,$userName,$userPassword,$dbName);
			mysqli_set_charset($conn,"utf8");

	$sql = "SELECT * FROM logistic4 WHERE club='ABC' ORDER BY recievedate asc";

	$query = mysqli_query($conn,$sql);

?>

<div class="sticky">
<table class="two" border="0">
 <tr>
  <th><div align="center">ตารางทดสอบ</div></th>
 </tr>
</table>
</div>

<table class="one" id="myTable" border="1">
<thead>
 <tr>
  <th> <div align="center">วันที่</div></th>
  <th> <div align="center">สังกัด </div></th>
 </tr>
</thead>
<?php
while($result=mysqli_fetch_array($query,MYSQLI_ASSOC))
{
?>
 <tr>
  <td><div align="center"><?php echo $result["recievedate"];?></div></td>
  <td><div align="center"><?php echo $result["club"];?></div></td>
 </tr>
<?php
}
?>
</table>
<?php
mysqli_close($conn);
?>
</body>
</html>

3. addedit2.php

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<link rel='stylesheet' href='css/style.css'>
<link rel="stylesheet" href="css/jquery.datetimepicker.css">
<link rel="stylesheet" href="css/decorate.css">

<style>
details[open] summary ~ * {
 animation: sweep .5s ease-in-out;
}

@keyframes sweep {
 0%  {opacity: 0; margin-left: -30px}
 100% {opacity: 1; margin-left: 0px}
}
</style>

</head>
<body>

<center><h1>เพิ่มข้อมูล</h1></center>

 <form class="modal-content animate" action="save2.php" name="frmAdd" id="frmAdd" method="post">

  <div class="container">
	
	 <label for="recievedate"><b>วันที่ &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp </b></label><label for="club"><b>สังกัด</b></label><br>

   <input onkeydown="return false" type="text" name="recievedate" id="recievedate" autocomplete="off" style="width:170px;">

   <select id='club' name="club" style="width:100px;">
   <option value="ABC">ABC</option><br/>
   <option value="DEF">DEF</option><br/>
   <option value="GHI">GHI</option><br/>
   <option value="JKL">JKL</option><br/>
   </select>

	 <br>

   <button type="submit">ยืนยัน</button>

  </div>

 </form>

<script src="js/jquery-1.8.2.min.js"></script>
<script src="js/modernizr.custom.95508.js"></script>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script src="js/jquery.datetimepicker.full.js"></script>

<script>
	$(document).keypress(
 function(event){
  if (event.which == '13') {
   event.preventDefault();
  }
	});
</script>	 

<script type="text/javascript">  

	$(function(){

  $.datetimepicker.setLocale('th'); // ต้องกำหนดเสมอถ้าใช้ภาษาไทย และ เป็นปี พ.ศ.

  // กรณีใช้แบบ input

  $("#recievedate").datetimepicker({

    timepicker:false,

    format:'d-m-Y', // กำหนดรูปแบบวันที่ ที่ใช้ เป็น 00-00-0000      

    lang:'th', // ต้องกำหนดเสมอถ้าใช้ภาษาไทย และ เป็นปี พ.ศ.

    onSelectDate:function(dp,$input){

      var yearT=new Date(dp).getFullYear()-0; 

      var yearTH=yearT+543;

      var fulldate=$input.val();

      var fulldateTH=fulldate.replace(yearT,yearTH);

      $input.val(fulldateTH);

    },

  });    

  // กรณีใช้กับ input ต้องกำหนดส่วนนี้ด้วยเสมอ เพื่อปรับปีให้เป็น ค.ศ. ก่อนแสดงปฏิทิน

  $("#recievedate").on("mouseenter mouseleave",function(e){

    var dateValue=$(this).val();

    if(dateValue!=""){

        var arr_date=dateValue.split("-"); // ถ้าใช้ตัวแบ่งรูปแบบอื่น ให้เปลี่ยนเป็นตามรูปแบบนั้น

        // ในที่นี้อยู่ในรูปแบบ 00-00-0000 เป็น d-m-Y แบ่งด่วย - ดังนั้น ตัวแปรที่เป็นปี จะอยู่ใน array

        // ตัวที่สอง arr_date[2] โดยเริ่มนับจาก 0 

        if(e.type=="mouseenter"){

          var yearT=arr_date[2]-543;

        }    

        if(e.type=="mouseleave"){

          var yearT=parseInt(arr_date[2])+543;

        }  

        dateValue=dateValue.replace(arr_date[2],yearT);

        $(this).val(dateValue);                         

    }    

  });  

});

</script>	

<script>
     // Safari reports success of list attribute, so doing ghetto detection instead
     yepnope({

         test : (!Modernizr.input.list || (parseInt($.browser.version) > 400)),

         yep : [

         '/js/jquery.relevant-dropdown.js',

         '/js/load-fallbacks.js'

         ]

         });

</script>

</body>
</html>

4. save2.php

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" http-equiv="refresh" content="3;url=index.php">
<style>
h2.loginpopup {
 background-color: white;
 width: 400px;
 font-size: 30px;
 padding: 30px;
 margin: 30px;
}

html {
 background-color: #F2D5FF;
}
</style>
</head>
<body>
<?php
	ini_set('display_errors', 0);
	error_reporting(~0);

  $serverName = "localhost";
  $userName = "root";
  $userPassword = "";
  $dbName = "dbtest5";
	$year=(date("Y")+543);

	$conn = mysqli_connect($serverName,$userName,$userPassword,$dbName);
       mysqli_set_charset($conn,"utf8");

	$sql2 = " SELECT COUNT(recievedate) as numData FROM logistic4 WHERE recievedate = '".date('d-m-').$year."' ";
	$query2 = mysqli_query($conn,$sql2);
	$result = mysqli_fetch_array($query2,MYSQLI_ASSOC);
	
	if($result['numData'] < 20){
		//ทำการบันทึกข้อมูล
		$sql = "INSERT INTO logistic4 (recievedate, club)
		VALUES ('".$_POST["recievedate"]."','".$_POST["club"]."')";	
		$query = mysqli_query($conn,$sql);
		echo "<center><h2 class='loginpopup'>เพิ่มข้อมูลแล้ว</h2></center>";
	} else {
		//แสดง iframe หรือ redirect ไปหน้าแจ้งเตือนว่าเพิ่มครบ 20 ข้อมูลแล้ว
		echo "<center><h2 class='loginpopup'>เพิ่มครบ 20 ข้อมูลแล้ว</h2></center>";
	}

	mysqli_close($conn);
?>
</body>
</html>

5. dbtest5.sql

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.9.0.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: sql209.byetcluster.com
-- Generation Time: Feb 21, 2021 at 12:27 AM
-- Server version: 5.6.48-88.0
-- PHP Version: 7.2.22

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `epiz_23386166_dbtest5`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `logistic4`
--

CREATE TABLE `logistic4` (
 `UserID` int(255) UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL,
 `club` longtext COLLATE utf8_unicode_ci,
 `recievedate` longtext COLLATE utf8_unicode_ci
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

--
-- Indexes for dumped tables
--

--
-- Indexes for table `logistic4`
--
ALTER TABLE `logistic4`
 ADD PRIMARY KEY (`UserID`);

--
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
--

--
-- AUTO_INCREMENT for table `logistic4`
--
ALTER TABLE `logistic4`
 MODIFY `UserID` int(255) UNSIGNED ZEROFILL NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=1;
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

6. Link โหลดไฟล์ Code ทั้งหมด ที่แก้ปัญหาเรื่อง ต้องเขียน Code อย่างไร จึงจะทำให้รองรับเรื่อง เมื่อเพิ่มข้อมูลเข้า Database ครบ 20 row ต่อวัน ซึ่งแสดงใน frame ที่ไฟล์ iframe1.php ซึ่งอ้างอิงจากค่า recievedate ใน MySQL แล้ว ก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่า รับข้อมูลเพิ่มไม่ได้แล้ว และไม่สามารถเพิ่มข้อมูลเข้า Database เกิน 20 row ในวันปัจจุบันได้แล้ว ให้รอไปที่วันพรุ่งนี้ก่อน จึงจะเพิ่มข้อมูลเข้า Database ได้ แล้วครับ
 


Sumate Mephokkij 202.151.7.xxx 04-03-2021 11:53


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ