ขอสอบถามเกี่ยวกับ Line Messaging API เรื่อง rich menu

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ขอสอบถามเกี่ยวกับ Line Messaging API เรื่อง rich menu

ขอสอบถามเกี่ยวกับ Line Messaging API เรื่อง rich menu
หนูลองศึกษาโค้ดจากบทความ https://www.ninenik.com/การสร้าง_และใช้งาน_Rich_Menu_ผ่าน_LINE_Messaging_API_ตอนที่_8-898.html
และลองทำตามตัวอย่างโค้ดและ demo แล้ว แต่เรียกใช้ case gr2- ไม่ได้ค่ะ กับลองทำตาม demo 4 คือ create rich menu อันใหม่ขึ้นมา ผลลัพธ์ก็ไม่ออกค่ะ 
ขอแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


Muk Chanapa 49.49.219.xxx 01-10-2021 18:13:24

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1

ตรวจสอบดูว่าเปลี่ยน path ของตำแหน่งรูปภาพในโค้ดให้เป็น ตำแหน่งไฟล์รูปของเราบน server ถูกต้องแล้วหรือไม่ ในโค้ดจะมีอยู่สองจุด
 

 '[เปลี่ยนส่วนนี้เป็น path url ของเรา]/linebot/rich-menu/rich-menu-pattern-'.$imgRichLayout.'.png', // ไม่แสดงรูป มีมี url รูป


วิธีทำก็ไม่ยุ่งยาก ศึกษา บทความล่าสุด http://niik.in/1026
แล้วดู บทความตอนที่ 8 เอาเฉพาะส่วนของ การใช้งาน rich menu มาแทรก 
 

ไฟล์ bot_action.php 

<?php
///////////// ส่วนของการเรียกใช้งาน class ผ่าน namespace
use LINE\LINEBot;
use LINE\LINEBot\HTTPClient;
use LINE\LINEBot\HTTPClient\CurlHTTPClient;
use LINE\LINEBot\Event;
use LINE\LINEBot\Event\BaseEvent;
use LINE\LINEBot\Event\MessageEvent;
use LINE\LINEBot\Event\AccountLinkEvent;
use LINE\LINEBot\Event\MemberJoinEvent; 
use LINE\LINEBot\MessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TextMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\StickerMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\ImageMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\LocationMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\AudioMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\VideoMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\ImagemapActionBuilder;
use LINE\LINEBot\ImagemapActionBuilder\AreaBuilder;
use LINE\LINEBot\ImagemapActionBuilder\ImagemapMessageActionBuilder ;
use LINE\LINEBot\ImagemapActionBuilder\ImagemapUriActionBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\Imagemap\BaseSizeBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\ImagemapMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\MultiMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\TemplateActionBuilder;
use LINE\LINEBot\TemplateActionBuilder\DatetimePickerTemplateActionBuilder;
use LINE\LINEBot\TemplateActionBuilder\MessageTemplateActionBuilder;
use LINE\LINEBot\TemplateActionBuilder\PostbackTemplateActionBuilder;
use LINE\LINEBot\TemplateActionBuilder\UriTemplateActionBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TemplateBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TemplateMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TemplateBuilder\ButtonTemplateBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TemplateBuilder\CarouselTemplateBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TemplateBuilder\CarouselColumnTemplateBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TemplateBuilder\ConfirmTemplateBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TemplateBuilder\ImageCarouselTemplateBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\TemplateBuilder\ImageCarouselColumnTemplateBuilder;
use LINE\LINEBot\QuickReplyBuilder;
use LINE\LINEBot\QuickReplyBuilder\QuickReplyMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\QuickReplyBuilder\ButtonBuilder\QuickReplyButtonBuilder;
use LINE\LINEBot\TemplateActionBuilder\CameraRollTemplateActionBuilder;
use LINE\LINEBot\TemplateActionBuilder\CameraTemplateActionBuilder;
use LINE\LINEBot\TemplateActionBuilder\LocationTemplateActionBuilder;
use LINE\LINEBot\RichMenuBuilder;
use LINE\LINEBot\RichMenuBuilder\RichMenuSizeBuilder;
use LINE\LINEBot\RichMenuBuilder\RichMenuAreaBuilder;
use LINE\LINEBot\RichMenuBuilder\RichMenuAreaBoundsBuilder;
use LINE\LINEBot\Constant\Flex\ComponentIconSize;
use LINE\LINEBot\Constant\Flex\ComponentImageSize;
use LINE\LINEBot\Constant\Flex\ComponentImageAspectRatio;
use LINE\LINEBot\Constant\Flex\ComponentImageAspectMode;
use LINE\LINEBot\Constant\Flex\ComponentFontSize;
use LINE\LINEBot\Constant\Flex\ComponentFontWeight;
use LINE\LINEBot\Constant\Flex\ComponentMargin;
use LINE\LINEBot\Constant\Flex\ComponentSpacing;
use LINE\LINEBot\Constant\Flex\ComponentButtonStyle;
use LINE\LINEBot\Constant\Flex\ComponentButtonHeight;
use LINE\LINEBot\Constant\Flex\ComponentSpaceSize;
use LINE\LINEBot\Constant\Flex\ComponentGravity;
use LINE\LINEBot\Constant\Flex\BubleContainerSize;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\FlexMessageBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\Flex\BubbleStylesBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\Flex\BlockStyleBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\Flex\ContainerBuilder\BubbleContainerBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\Flex\ContainerBuilder\CarouselContainerBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\Flex\ComponentBuilder\BoxComponentBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\Flex\ComponentBuilder\ButtonComponentBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\Flex\ComponentBuilder\IconComponentBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\Flex\ComponentBuilder\ImageComponentBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\Flex\ComponentBuilder\SpacerComponentBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\Flex\ComponentBuilder\FillerComponentBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\Flex\ComponentBuilder\SeparatorComponentBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\Flex\ComponentBuilder\TextComponentBuilder;
use LINE\LINEBot\MessageBuilder\Flex\ComponentBuilder\SpanComponentBuilder;
 
// ไฟล์ฟังก์ชั่นสำหรับแปลง xml เป็น flex 
require_once("flex_gen.php");
 
// ส่วนของการทำงาน
if(!is_null($events)){
 

  // ถ้าเป็น Postback Event
  if(!is_null($eventPostback)){
    $dataPostback = NULL;
    $paramPostback = NULL;
    // แปลงข้อมูลจาก Postback Data เป็น array
    parse_str($eventObj->getPostbackData(),$dataPostback);
    // ดึงค่า params กรณีมีค่า params
    $paramPostback = $eventObj->getPostbackParams();
     
    $moreResult = "";
    // ส่วนทำงานสำหรับเชื่อม Rich Menu ไปยังผู้ใช้นั้นๆ
    if(isset($dataPostback['action']) && $dataPostback['action']=="more_richmenu"){
      $respRichMenu = $bot->linkRichMenu($userId,$dataPostback['richmenuid']);
      $moreResult = $respRichMenu->getRawBody();
      $result = json_decode($respRichMenu->getRawBody(),TRUE); 
    }    
    // ส่วนทำงานสำหรับยกเลิกการเชื่อมกับ Rich Menu ของ ผู้ใช้
    if(isset($dataPostback['action']) && $dataPostback['action']=="back_richmenu"){
      $respRichMenu = $bot->unlinkRichMenu($userId);
      $moreResult = $respRichMenu->getRawBody();
      $result = json_decode($respRichMenu->getRawBody(),TRUE); 
    }        
    // ส่วนทำงานสำหรับลบ Rich Menu
    if(isset($dataPostback['action']) && $dataPostback['action']=="delete_richmenu"){
      $respRichMenu = $bot->deleteRichMenu($dataPostback['richMenuId']);
      $moreResult = $respRichMenu->getRawBody();
      $result = json_decode($respRichMenu->getRawBody(),TRUE); 
    }
    // ส่วนทำงานสำหรับดูข้อมูลของ Rich Menu นั้นๆ
    if(isset($dataPostback['action']) && $dataPostback['action']=="get_richmenu"){
      $respRichMenu = $bot->getRichMenu($dataPostback['richMenuId']);
      $moreResult = $respRichMenu->getRawBody();
      $result = json_decode($respRichMenu->getRawBody(),TRUE); 
    }
    // ส่วนทำงานสำหรับกำหนดเป็น เมนูหลัก
    if(isset($dataPostback['action']) && $dataPostback['action']=="s_default_richmenu"){
      $respRichMenu = $httpClient->post("https://api.line.me/v2/bot/user/all/richmenu/".$dataPostback['richMenuId'],array());
      $moreResult = $respRichMenu->getRawBody();
      $result = json_decode($respRichMenu->getRawBody(),TRUE); 
    }  
    // ส่วนทำงานสำหรับยกเลิกเมนูหลัก  
    if(isset($dataPostback['action']) && $dataPostback['action']=="c_default_richmenu"){
      $respRichMenu = $httpClient->delete("https://api.line.me/v2/bot/user/all/richmenu");
      $moreResult = $respRichMenu->getRawBody();
      $result = json_decode($respRichMenu->getRawBody(),TRUE); 
    }      
    // ส่วนทำงานดึงข้อมูลเมนูหลัก หรือ Rich Menu ที่เป็นเมนูหลัก ถ้ามี
    if(isset($dataPostback['action']) && $dataPostback['action']=="g_default_richmenu"){
      $respRichMenu = $httpClient->get("https://api.line.me/v2/bot/user/all/richmenu");
      $moreResult = $respRichMenu->getRawBody();
      $result = json_decode($respRichMenu->getRawBody(),TRUE); 
    }    
    // ส่วนทำงานอัพโหลดรูปให้กับ Rich Menu 
    if(isset($dataPostback['action']) && $dataPostback['action']=="upload_richmenu"){
      $arr_richMenuImg = explode("-",$dataPostback['richMenuName']);
      $richMenuImg = str_replace('Rich Menu ','',$arr_richMenuImg[0]);    
      $richMenuImg = sprintf("%02d",$richMenuImg);
      $richMenuImg_full = $richMenuImg."-".$arr_richMenuImg[1];      
      if(file_exists("rich-menu/rich-menu-".$richMenuImg_full.".png")){
        $richMenuImg = $richMenuImg_full;
      }
      $respRichMenu = $bot->uploadRichMenuImage($dataPostback['richMenuId'],"rich-menu/rich-menu-".$richMenuImg.".png","image/png");
      $moreResult = $respRichMenu->getRawBody();
      $result = json_decode($respRichMenu->getRawBody(),TRUE); 
    }          
     
    // ทดสอบแสดงข้อความที่เกิดจาก Postaback Event
    $textReplyMessage = "ข้อความจาก Postback Event Data : DataPostback = ";    
    $textReplyMessage.= json_encode($dataPostback);
    $textReplyMessage.= " ParamPostback = ".json_encode($paramPostback);
    $textReplyMessage.= " RsponseMore = ".$moreResult;
    $replyData = new TextMessageBuilder($textReplyMessage);  
  }

  // ถ้าเป้น Message Event 
  if(!is_null($eventMessage)){
     
    // สร้างตัวแปรเก็ยค่าประเภทของ Message จากทั้งหมด 7 ประเภท
    $typeMessage = $eventObj->getMessageType(); 
    // text | image | sticker | location | audio | video | file 
    // เก็บค่า id ของข้อความ
    $idMessage = $eventObj->getMessageId();     
    // ถ้าเป็นข้อความ
    if($typeMessage=='text'){
      $userMessage = $eventObj->getText(); // เก็บค่าข้อความที่ผู้ใช้พิมพ์
    }
		
    switch ($typeMessage){ // กำหนดเงื่อนไขการทำงานจาก ประเภทของ message
      case 'text': // ถ้าเป็นข้อความ
        $userMessage = strtolower($userMessage); // แปลงเป็นตัวเล็ก สำหรับทดสอบ
        switch ($userMessage) {
          /////////////////// RICH MENU
            case (preg_match('/^cr-/',$userMessage) ? true : false):
              $paramRichMenu = explode(">",$userMessage);
              if(!isset($paramRichMenu) || !is_array($paramRichMenu) || count($paramRichMenu)<3){
                exit;
              }
              $patternSet = $paramRichMenu[0];
              $numberID = $paramRichMenu[1];
              $actionSet = $paramRichMenu[2];
              $actionArr_prepare = array();
              if(isset($actionSet)){
                $actionArr_prepare = explode(")",$actionSet);
                array_pop($actionArr_prepare);
              }
              $imgTypePattern = str_replace("cr-","",$patternSet);
              $areaBound_arr = array(
                "a"=>array(0,0,833,843),
                "b"=>array(833,0,833,843),
                "c"=>array(1666,0,834,843),
                "d"=>array(0,843,833,843),
                "e"=>array(833,843,833,843),
                "f"=>array(1666,843,834,843),
                "g"=>array(0,0,1250,843),
                "h"=>array(1250,0,1250,843),
                "i"=>array(0,843,1250,843),
                "j"=>array(1250,843,1250,843),
                "k"=>array(0,0,2500,843),
                "l"=>array(0,0,1666,1686),
                "m"=>array(0,843,2500,843),
                "n"=>array(0,0,1250,1686),
                "o"=>array(1250,0,1250,1686),
                "p"=>array(0,0,2500,1686),
                "q"=>array(0,0,1666,843),
                "r"=>array(833,0,2500,843)
              );
              $imgTypePatternArea_arr = array(
                "1"=>array("a","b","c","d","e","f"),
                "2"=>array("g","h","i","j"),
                "3"=>array("k","d","e","f"),
                "4"=>array("l","c","f"),
                "5"=>array("k","m"),
                "6"=>array("n","o"),
                "7"=>array("p"),
                "8"=>array("a","b","c"),
                "9"=>array("g","h"),
                "10"=>array("q","c"),
                "11"=>array("a","r"),
                "12"=>array("k")
              );
 
              function makeFRM($imgType){
                global $areaBound_arr,$imgTypePatternArea_arr,$actionSet,$actionArr_prepare;
                $dataArr = array();
                $Area_arr = $imgTypePatternArea_arr[$imgType];
                for($i=1;$i<=count($imgTypePatternArea_arr[$imgType]);$i++){                 
                  if(preg_match('/^p\(/',$actionArr_prepare[$i-1])){
                    list($ac,$data) = explode("(",$actionArr_prepare[$i-1]);
                    $actionVal = new PostbackTemplateActionBuilder('p',$data);
                  }elseif(preg_match('/^m\(/',$actionArr_prepare[$i-1])){
                    list($ac,$data) = explode("(",$actionArr_prepare[$i-1]);
                    $actionVal = new MessageTemplateActionBuilder('m',$data);                  
                  }elseif(preg_match('/^u\(/',$actionArr_prepare[$i-1])){
                    list($ac,$data) = explode("(",$actionArr_prepare[$i-1]);
                    $actionVal = new UriTemplateActionBuilder('u',$data);  
                  }elseif(preg_match('/^c\(/',$actionArr_prepare[$i-1])){
                    list($ac,$data) = explode("(",$actionArr_prepare[$i-1]);
                    $actionVal = new UriTemplateActionBuilder('u',"line://nv/camera/");   
                  }elseif(preg_match('/^cs\(/',$actionArr_prepare[$i-1])){
                    list($ac,$data) = explode("(",$actionArr_prepare[$i-1]);
                    $actionVal = new UriTemplateActionBuilder('u',"line://nv/cameraRoll/single/"); 
                  }elseif(preg_match('/^cm\(/',$actionArr_prepare[$i-1])){
                    list($ac,$data) = explode("(",$actionArr_prepare[$i-1]);
                    $actionVal = new UriTemplateActionBuilder('u',"line://nv/cameraRoll/multi/");                            
                  }elseif(preg_match('/^l\(/',$actionArr_prepare[$i-1])){
                    list($ac,$data) = explode("(",$actionArr_prepare[$i-1]);
                    $actionVal = new UriTemplateActionBuilder('u',"line://nv/location");                      
                  }elseif(preg_match('/^d\(/',$actionArr_prepare[$i-1])){
                    list($ac,$data) = explode("(",$actionArr_prepare[$i-1]);
                    $actionVal = new DatetimePickerTemplateActionBuilder('d',$data,'datetime');
                  }elseif(preg_match('/^n\(/',$actionArr_prepare[$i-1])){
                    $actionVal = NULL;
                    continue;
                  }else{
                    $actionVal = NULL;
                    continue;
                  }
                  $patternLetter = $Area_arr[$i-1];
                  array_push($dataArr,
                      new RichMenuAreaBuilder(
                        new RichMenuAreaBoundsBuilder(...$areaBound_arr[$patternLetter]),$actionVal
                      )          
                  );
                }
                return $dataArr;            
              }
    //             $arrayRichMenu = makeFRM();
              // $sizeBuilder, $selected, $name, $chatBarText, $areaBuilders // 1686, 843. // 2500
              // ($x, $y, $width, $height)
              $_RichMenuSize = [1686,2500];
              if((int)$imgTypePattern>7){
                $_RichMenuSize = [843,2500];
              }
              $_idRichMenu = $imgTypePattern."-".$numberID;
              $respRichMenu = $bot->createRichMenu(
                new RichMenuBuilder(
                  new RichMenuSizeBuilder(...$_RichMenuSize),true,"Rich Menu $_idRichMenu",
                  "เมนู",
                  makeFRM($imgTypePattern)
                )
              );
              // ทำอื่นๆ 
              $textReplyMessage = " การสร้าง Rich Menu ".$respRichMenu->getRawBody()." Res = ".json_encode($dataArr);
              $replyData = new TextMessageBuilder($textReplyMessage);                   
              break;               
            case "gr-": // ส่วนจัดการ Rich Menu ส่วนที่ 1
              /// หา Rich Menu ที่เป็นเมนูหลัก หรือ Default ถ้ามี
              $respRichMenu = $httpClient->get("https://api.line.me/v2/bot/user/all/richmenu");
              $result = json_decode($respRichMenu->getRawBody(),TRUE);   
              $defaultRichMenu = (isset($result['richMenuId']))?$result['richMenuId']:NULL;
 
              // รายการ Rich Menu ทั้งหมด
              $respRichMenu = $bot->getRichMenuList();
              $result = json_decode($respRichMenu->getRawBody(),TRUE);                 
              // สร้างตัวแปร สำหรับเก็บ rich menu แต่ละรายการไว้ในแต่ละคอลัมน์
              $columnTemplate = array();
              foreach($result['richmenus'] as $itemRichMenu){
                $_txtShow = ($itemRichMenu['richMenuId']==$defaultRichMenu)?"ยกเลิก":"กำหนดเป็น";
                $_action = ($itemRichMenu['richMenuId']==$defaultRichMenu)?"c_default_richmenu":"s_default_richmenu";
                $arr_imgRichLayout = explode("-",$itemRichMenu['name']);
                $imgRichLayout = str_replace('Rich Menu ','',$arr_imgRichLayout[0]);
                $imgRichLayout = sprintf("%02d",$imgRichLayout);
                //$imgRichLayout = str_pad($imgRichLayout,2,"0",STR_PAD_LEFT);     
                array_push($columnTemplate, 
                  new CarouselColumnTemplateBuilder(
                      $itemRichMenu['name'], // ชื่อ rich menu
                      'เลือกการจัดการ',
                      '[เปลี่ยนส่วนนี้เป็น path url ของเรา]/linebot/rich-menu/rich-menu-pattern-'.$imgRichLayout.'.png', // ไม่แสดงรูป มีมี url รูป
                      // ตัวอย่าง 'https://www.mywebsite.com/linebot/rich-menu/rich-menu-pattern-'.$imgRichLayout.'.png', 
                      array(                 
                        new PostbackTemplateActionBuilder(
                          $_txtShow.' Default', // ข้อความแสดงในปุ่ม
                          http_build_query(array(
                            'action'=>$_action,     
                            'richMenuName'=>$itemRichMenu['name'],          
                            'richMenuId'=>$itemRichMenu['richMenuId']
                          )), // ข้อมูลที่จะส่งไปใน webhook ผ่าน postback event
                          'กำหนด Default Rich Menu' // ข้อความที่จะแสดงฝั่งผู้ใช้ เมื่อคลิกเลือก
                        ),     
                        new PostbackTemplateActionBuilder(
                          'แสดงที่ Default', // ข้อความแสดงในปุ่ม
                          http_build_query(array(
                            'action'=>'g_default_richmenu',   
                            'richMenuName'=>$itemRichMenu['name'],      
                            'richMenuId'=>$itemRichMenu['richMenuId']
                          )), // ข้อมูลที่จะส่งไปใน webhook ผ่าน postback event
                          'แสดง Default Rich Menu' // ข้อความที่จะแสดงฝั่งผู้ใช้ เมื่อคลิกเลือก
                        ),                                             
                        new PostbackTemplateActionBuilder(
                          'อัพโหลดรูป Rich Menu นี้', // ข้อความแสดงในปุ่ม
                          http_build_query(array(
                            'action'=>'upload_richmenu',     
                            'richMenuName'=>$itemRichMenu['name'],          
                            'richMenuId'=>$itemRichMenu['richMenuId']
                          )), // ข้อมูลที่จะส่งไปใน webhook ผ่าน postback event
                          'อัพโหลดรูป Rich Menu' // ข้อความที่จะแสดงฝั่งผู้ใช้ เมื่อคลิกเลือก
                        )            
                      )    
                  )  // end CarouselColumnTemplateBuilder      
                ); // end array push function
              }  // end foreach           
 
              // ใช้ Carousel Template วนลูปแสดงรายการ rich menu ที่ได้สร้างไว้
              $replyData = new TemplateMessageBuilder('Carousel',
                new CarouselTemplateBuilder(
                  $columnTemplate
                )
              );                     
              break;   
            case "gr2-": // ส่วนจัดการ Rich Menu ส่วนที่ 2
              $respRichMenu = $bot->getRichMenuList();
              $result = json_decode($respRichMenu->getRawBody(),TRUE); 
 
              // สร้างตัวแปร สำหรับเก็บ rich menu แต่ละรายการไว้ในแต่ละคอลัมน์
              $columnTemplate = array();
              foreach($result['richmenus'] as $itemRichMenu){
                $arr_imgRichLayout = explode("-",$itemRichMenu['name']);
                $imgRichLayout = str_replace('Rich Menu ','',$arr_imgRichLayout[0]);
                $imgRichLayout = sprintf("%02d",$imgRichLayout);
                //$imgRichLayout = str_pad($imgRichLayout,2,"0",STR_PAD_LEFT);                 
                array_push($columnTemplate, 
                  new CarouselColumnTemplateBuilder(
                      $itemRichMenu['name'], // ชื่อ rich menu
                      'เลือกการจัดการ',
                      '[เปลี่ยนส่วนนี้เป็น path url ของเรา]/linebot/rich-menu/rich-menu-pattern-'.$imgRichLayout.'.png', // ไม่แสดงรูป มีมี url รูป
                      // ตัวอย่าง 'https://www.mywebsite.com/linebot/rich-menu/rich-menu-pattern-'.$imgRichLayout.'.png', 
                      array(
                        new PostbackTemplateActionBuilder(
                          'รายละเอียด Rich Menu', // ข้อความแสดงในปุ่ม
                          http_build_query(array(
                            'action'=>'get_richmenu',    
                            'richMenuName'=>$itemRichMenu['name'],            
                            'richMenuId'=>$itemRichMenu['richMenuId']
                          )), // ข้อมูลที่จะส่งไปใน webhook ผ่าน postback event
                          'ข้อมูล Rich Menu' // ข้อความที่จะแสดงฝั่งผู้ใช้ เมื่อคลิกเลือก
                        ),                                                               
                        new PostbackTemplateActionBuilder(
                          'ลบ Rich Menu นี้', // ข้อความแสดงในปุ่ม
                          http_build_query(array(
                            'action'=>'delete_richmenu',     
                            'richMenuName'=>$itemRichMenu['name'],          
                            'richMenuId'=>$itemRichMenu['richMenuId']
                          )), // ข้อมูลที่จะส่งไปใน webhook ผ่าน postback event
                          'ลบ Rich Menu' // ข้อความที่จะแสดงฝั่งผู้ใช้ เมื่อคลิกเลือก
                        ),       
                        new PostbackTemplateActionBuilder(
                          'อัพโหลดรูป Rich Menu นี้', // ข้อความแสดงในปุ่ม
                          http_build_query(array(
                            'action'=>'upload_richmenu',     
                            'richMenuName'=>$itemRichMenu['name'],          
                            'richMenuId'=>$itemRichMenu['richMenuId']
                          )), // ข้อมูลที่จะส่งไปใน webhook ผ่าน postback event
                          'อัพโหลดรูป Rich Menu' // ข้อความที่จะแสดงฝั่งผู้ใช้ เมื่อคลิกเลือก
                        )            
                      )    
                  )  // end CarouselColumnTemplateBuilder      
                ); // end array push function
              }  // end foreach           
 
              // ใช้ Carousel Template วนลูปแสดงรายการ rich menu ที่ได้สร้างไว้
              $replyData = new TemplateMessageBuilder('Carousel',
                new CarouselTemplateBuilder(
                  $columnTemplate
                )
              );                     
              break;  
          /////////////////// RICH MENU                              
            case "ot":
              // ทำอื่นๆ 
              break;
            case "l": // เงื่อนไขทดสอบถ้ามีใครพิมพ์ L ใน GROUP / ROOM แล้วให้ bot ออกจาก GROUP / ROOM
                $sourceId = $eventObj->getEventSourceId();
                if($eventObj->isGroupEvent()){
                  $bot->leaveGroup($sourceId);
                }
                if($eventObj->isRoomEvent()){
                  $bot->leaveRoom($sourceId); 
                }                                             
              break;             
            case "qr":
              $postback = new PostbackTemplateActionBuilder(
                'Postback', // ข้อความแสดงในปุ่ม
                http_build_query(array(
                  'action'=>'buy',
                  'item'=>100
                )), // ข้อมูลที่จะส่งไปใน webhook ผ่าน postback event
                 'Buy' // ข้อความที่จะแสดงฝั่งผู้ใช้ เมื่อคลิกเลือก
              );
              $txtMsg = new MessageTemplateActionBuilder(
                'ข้อความภาษาไทย',// ข้อความแสดงในปุ่ม
                'thai' // ข้อความที่จะแสดงฝั่งผู้ใช้ เมื่อคลิกเลือก
              );
              $datetimePicker = new DatetimePickerTemplateActionBuilder(
                'Datetime Picker', // ข้อความแสดงในปุ่ม
                http_build_query(array(
                  'action'=>'reservation',
                  'person'=>5
                )), // ข้อมูลที่จะส่งไปใน webhook ผ่าน postback event
                'datetime', // date | time | datetime รูปแบบข้อมูลที่จะส่ง ในที่นี้ใช้ datatime
                substr_replace(date("Y-m-d H:i"),'T',10,1), // วันที่ เวลา ค่าเริ่มต้นที่ถูกเลือก
                substr_replace(date("Y-m-d H:i",strtotime("+5 day")),'T',10,1), //วันที่ เวลา มากสุดที่เลือกได้
                substr_replace(date("Y-m-d H:i"),'T',10,1) //วันที่ เวลา น้อยสุดที่เลือกได้
              );
               
              $quickReply = new QuickReplyMessageBuilder(
                array(
                  new QuickReplyButtonBuilder(new LocationTemplateActionBuilder('เลือกตำแหน่ง')),
                  new QuickReplyButtonBuilder(new CameraTemplateActionBuilder('ถ่ายรูป')),
                  new QuickReplyButtonBuilder(new CameraRollTemplateActionBuilder('เลือกรูปภาพ')),
                  new QuickReplyButtonBuilder($postback),
                  new QuickReplyButtonBuilder($datetimePicker),
                  new QuickReplyButtonBuilder(
                    $txtMsg,
                    "https://www.ninenik.com/images/ninenik_page_logo.png"
                  ),
                )
              );
              $textReplyMessage = "ส่งพร้อม quick reply ";
              $replyData = new TextMessageBuilder($textReplyMessage,$quickReply);               
              break;                                     
          default:
            $textReplyMessage = " คุณไม่ได้พิมพ์ ค่า ตามที่กำหนด";
            $replyData = new TextMessageBuilder($textReplyMessage);     
            break;                   
        }
        break;                         
      default:
        if(!is_null($replyData)){
           
        }else{
          // กรณีทดสอบเงื่อนไขอื่นๆ ผู้ใช้ไม่ได้ส่งเป็นข้อความ
          $textReplyMessage = 'สวัสดีครับ คุณ '.$typeMessage;     
          $replyData = new TextMessageBuilder($textReplyMessage);     
        }
        break; 
    }		
		
	}
}
?>ที่เหลือก็แค่ทำความเข้าใจกับคำสั่ง และรูปแบบการใช้งาน

 >>>  อัพเดท >>> 01-10-2021
------------------------------------------


บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง
การสร้าง และใช้งาน Rich Menu ผ่าน LINE Messaging API ตอนที่ 8อ่าน 24,390
สรุปใช้ Line bot sdk แบบรวบรัด ด้วยขั้นตอนง่ายๆ อัพเดทปี 2021อ่าน 8,228
ninenik 223.24.161.xxx 01-10-2021


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ