ขอคำแนะนำ และวิธิการแก้ไขในกรณี query ข้อมูลเยอะ ๆ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ขอคำแนะนำ และวิธิการแก้ไขในกรณี query ข้อมูลเยอะ ๆ

ขอคำแนะนำ และวิธิการแก้ไขในกรณี query ข้อมูลเยอะ ๆ
กรณี ที่ผมคลิ๊กดู subitem มันโหลดข้อมูลนานมากครับ จนค้างไปเลยก็มี ข้อวิธีแก้ไขหน่อยครับ Laravel ครับ


controller

<?php

namespace AppHttpControllers;

use IlluminateHttpRequest;
use AppModelsUser;
use AppModelsRole;
use AppModelsRole_Log;
use AppModelsLog;
use AppModelsTeam;
use AppModelssub_team;
use AppModelsCompany;
use AppModelsCommission;
use AppModelsFile;
use AppModelsSetting;
use AppImportsUsersImport;
use MaatwebsiteExcelFacadesExcel;
use Session;
// use File;
use Auth;
use DB;
use IlluminateSupportArr;
use Validator;

class UserController extends Controller
{
  public function __construct()
  {
    $this->middleware('auth');
  }
  /**
   * Display a listing of the resource.
   *
   * @return IlluminateHttpResponse
   */
  public function index()
  {    $count = 0;
    if (
      Auth::user()->role()->name == 'Admin' ||
      Auth::user()->role()->name == 'Authorizer' ||
      Auth::user()->role()->name == 'Support'
    ) {

      $data = [];

      $teams = Team::get();

      foreach ($teams as $key => $team) {

        $subteams = User::where('team_id', $team->id)->where('department_id', 14)->count();
        if ($subteams == 0 || $subteams == null) {
          continue;
        }

        // $subteams = DB::connection('user')->table('users')->where('team_id', $team->id)->distinct("sub_team_id")->get();
        $subteams = DB::connection('user')->select(" SELECT DISTINCT(sub_team_id) FROM users WHERE team_id = $team->id AND department_id = 14 ");

        $data[$key]['teams'] = $team;        foreach ($subteams as $sub_key => $subteam) {
          if ($subteam->sub_team_id == 0) {
            continue;
          }

          $users = User::where('sub_team_id', $subteam->sub_team_id)
            ->where('team_id', $team->id)
            ->where('department_id', 14)
            ->get();


          $data[$key]['subteams'][$sub_key]['sub'] = User::where('department_id', 14)
            ->find($subteam->sub_team_id);

          if (empty($data[$key]['subteams'][$sub_key]['sub'])) {
            $data[$key]['subteams'][$sub_key]['sub'] = User::where('department_id', 14)->where('team_id', $team->id)->where('sub_team_id', $subteam->sub_team_id)->first();
          }
          $data[$key]['subteams'][$sub_key]['users'] = $users;
          // $data[$key]['subteams'][$sub_key]['users']->roles = $users->role();
          $count += count($users);
        }
      }
      // dd([$data, $count]);
    } else {
      $user = Auth::user();
      $data = [];


      $sub = User::where('sub_team_id', $user->id)->where('team_id', $user->team_id)->where('department_id', 14)->count();
      if ($sub == 0) {
        return $this->show($user->id);
      }

      $users = User::with('roles')->where('sub_team_id', $user->id)->where('team_id', $user->team_id)->where('department_id', 14)->get();

      foreach ($users as $key => $value) {
        $s = User::with('roles')->where('sub_team_id', $value->id)->where('team_id', $user->team_id)->where('department_id', 14)->count();

        if ($s == 0) {
          $count++;
          $data['users'][] = $value;
          continue;
        }
        $data['subteams'][$key]['sub'] = $value;
        $data['subteams'][$key]['users'] = User::with('roles')->where('sub_team_id', $value->id)->where('team_id', $user->team_id)->where('department_id', 14)->get();
        $count++;
      }

      $data['leader'] = User::find($user->id);
    }

    return view('pages.sales.index')->withAgents($data)->withCount($count);
  }

  public function findSubTeam($sub_id)
  {
    $data = [];

    $data[$key]['subteams'][$sub_key]['sub'] = User::with('roles')
      ->where('department_id', 14)
      ->find($sub_id);

    if (empty($data[$key]['subteams'][$sub_key]['sub'])) {
      $data[$key]['subteams'][$sub_key]['sub'] = User::with('roles')->where('department_id', 14)->where('team_id', $team->id)->first();
    }
    $data[$key]['subteams'][$sub_key]['users'] = $users;


    return $data;
  }

  /**
   * Show the form for creating a new resource.
   *
   * @return IlluminateHttpResponse
   */
  public function create()
  {
    $roles = Role::where('name', '!=', 'Admin')->where('department_id', 14)->get();
    $users = [];
    // $users = User::where('team_id', 2)->get();
    // $users = Arr::pluck(sub_team::get(), 'thai_name', 'id');
    $teams = Team::get();
    $subteam = [];
    foreach ($teams as $key => $team) {
      $name = [];


      foreach ($roles as $role) {
        $users = User::where('team_id', $team->id)->where('department_id', 14)->where('position_id', $role->id)->get();

        foreach ($users as $i => $user) {

          if ($i == 0) {
            $name[$i] = 'ไม่มีหัว';
          }
          $name[$user->id] = $user->name_th;

          // if ($user->roles) {
          $name[$user->id] = $role->short_code . ' - ' . $user->name_th;
          // }
        }
      }
      $subteam[$key] = $name;
    }

    return view('pages.sales.create')
      ->withRoles(Arr::pluck($roles, 'name', 'id'))
      ->withSubTeam($subteam)
      ->withTeams(Arr::pluck($teams, 'name', 'id'))
      ->withUser(Arr::pluck(User::get(), 'name_th', 'id'))
      ->withCompanies(Arr::pluck(Company::get(), 'company_th', 'id'));
  }

  /**
   * Store a newly created resource in storage.
   *
   * @param IlluminateHttpRequest $request
   * @return IlluminateHttpResponse
   */
  public function store(Request $request)
  {
    //dd($request);
    $user = User::where('idcard', $request->idcard)->count();

    if ($user > 0) {
      Session::flash('status', 'เลขบัตรประชาชนซ้ำ');
      return redirect()->back();
    }


    $sale = new User;

    $sale->name_th = $request->name_th;
    $sale->name_eng = $request->name_eng;
    $sale->email = $request->email;

    $sale->idcard = str_replace('-', '', $request->idcard);
    $sale->lineid = $request->lineid;
    $sale->address = $request->address;
    // $sale->soi = $request->soi;
    $sale->district_id = $request->district_id;
    $sale->amphur_id = $request->amphur_id;
    $sale->province_id = $request->province_id;
    // $sale->zipcode = $request->zipcode;
    $sale->bank_name = $request->bank_name;
    $sale->bank_account = $request->bank_account;
    $sale->phone = str_replace('-', '', $request->phone);
    $sale->department_id = 14;
    $sale->position_id = $request->position_id;
    //
    $sale->created_at = date('Y-m-d', strtotime(str_replace('/', '-', $request->created_at)));

    $year = date('Y', strtotime(str_replace('/', '-', $request->created_at)));

    $sale->team_id = $request->team_id;
    $sale->company_id = $request->company_id;
    $sale->password = bcrypt('123456');


    $sale->sub_team_id = $request->sub_id;


    // $year = date('y', strtotime($request->join_date));
    $year = $year[2] . $year[3];
    // $year = '62';
    $company = str_pad($request->company_id, 2, '0', STR_PAD_LEFT);

    // code = ปีที่เข้างาน บริษํท Team รหัสพนังงาน
    $sale->code = $year . $company . $request->team_id;
    $sale->active = 1;
    $sale->save();
    // $sale->roles()->sync($request->position_id);
    $emp = str_pad($sale->id, 5, '0', STR_PAD_LEFT);

    $sale->code = $year . $company . $request->team_id . $emp;

    DB::table('role_user')->insert([
      'role_id' => $request->position_id,
      'user_id' => $sale->id
    ]);

    //dd($sale); 
    $sale->save();
    $log = new Log;
    $log->action = 'Store';
    $log->new = $sale;
    $log->user_id = Auth::id();
    $log->save();

    if ($request->hasFile('files')) {
      foreach ($request->file('files') as $key => $value) {
        $path = $value->store('public/file');
        $file = new File;
        $file->name = $value;
        $path = str_replace('public', 'storage', $path);
        $file->url = config('app.url') . '/' . $path;
        $file->user_id = $sale->id;
        $file->save();
      }
    }

    Session::flash('status', 'Success');

    // DB::connection('report')->insert("INSERT INTO sub_sale SET
    // sale_code = $sale->code ,
    // sale_nameth = '$sale->thai_name' ,
    // sale_position = 'Agent' ,
    // startdate = '$sale->join_date',
    // resign = '$sale->join_date',
    // team = 'VP1',
    // team_leader = '',
    // sid = '36',
    // sale_level = 3
    // ");

    // $this->checkPromote($request->sub_team_id);

    return redirect()->route('users.edit', $sale->id);
  }


  public function checkPromote($sub_team_id)
  {
    $sub_team = sub_team::find($sub_team_id);
    $user = User::find($sub_team->user_id);
    $users = User::where('sub_team_id', $sub_team->id)->get();

    $sale = 0;
    $tl = 0;
    $mg = 0;
    $sm = 0;
    $avp = 0;
    $vp = 0;
    $md = 0;

    $promote = false;

    foreach ($users as $value) {
      $role = $value->role()->first();

      if ($role->short_code == 'AGENT') {
        $sale++;
      } elseif ($role->short_code == 'TL') {
        $tl++;
      } elseif ($role->short_code == 'MG') {
        $mg++;
      } elseif ($role->short_code == 'SM') {
        $sm++;
      } elseif ($role->short_code == 'AVP') {
        $avp++;
      } elseif ($role->short_code == 'VP') {
        $vp++;
      } elseif ($role->short_code == 'MD') {
        $md++;
      }
    }

    if (
      $sale >= $user->role()->SALE &&
      $tl >= $user->role()->TL &&
      $mg >= $user->role()->MG &&
      $sm >= $user->role()->SM &&
      $avp >= $user->role()->AVP &&
      $vp >= $user->role()->VP
    ) {
      $promote = true;
    }
    if ($promote) {
      $role_before_id = $user->role()->id;
      if ($user->role()->short_code == 'AGENT') {
        $user->roles()->sync(Role::where('name', 'Team Leader')->first()->id);
      } elseif ($user->role()->short_code == 'TL') {
        $user->roles()->sync(Role::where('name', 'Manager')->first()->id);
      } elseif ($user->role()->short_code == 'MG') {
        $user->roles()->sync(Role::where('name', 'Senior Manager')->first()->id);
      } elseif ($user->role()->short_code == 'SM') {
        $user->roles()->sync(Role::where('name', 'Assistant Vice President')->first()->id);
      } elseif ($user->role()->short_code == 'AVP') {
        $user->roles()->sync(Role::where('name', 'Vice President')->first()->id);
      } elseif ($user->role()->short_code == 'VP') {
        $user->roles()->sync(Role::where('name', 'Managing Director')->first()->id);
      }
      DB::table('role_log')->insert([
        'user_id' => $user->id,
        'role_before_id' => $role_before_id,
        'role_after_id' => $user->role()->id,
        'action' => 'up',
        'updated_at' => date('Y-m-d H:i')
      ]);
    }
  }

  /**
   * Display the specified resource.
   *
   * @param int $id
   * @return IlluminateHttpResponse
   */
  public function show($id)
  {
    $user = User::find($id);

    return view('pages.sales.show')
      ->withSale($user)
      // ->withCommissions(Commission::where('user_id', $id)->where('approved', 1)->get())
      ->withCommissions(Commission::where('user_id', $id)->get())
      ->withRole($user->role());
  }

  /**
   * Show the form for editing the specified resource.
   *
   * @param int $id
   * @return IlluminateHttpResponse
   */
  public function edit($id)
  {

    $user = User::findOrfail($id);

    if (Auth::user()->role()->name == 'Admin' || Auth::user()->role()->name == 'Support') {
      $roles = Role::where('name', '!=', 'Admin')->where('department_id', 14)->get();
      $users = [];
      $roles = $roles->toArray();

      $subteam = [];
      $teams = Team::get();
      foreach ($teams as $key => $value) {
        $users = User::where('department_id', 14)
          ->where('team_id', $value->id)->get();

        foreach ($users as $i => $user) {
          if ($i == 0) {
            $subteam[$value->id][$i] = 'ไม่มีหัว';
          }
          $key = array_search($user->position_id, array_column($roles, 'id'));
          if ($key >= 0) {

            $subteam[$value->id][$user->id] = $roles[$key]['short_code'] . ' - ' . $user->name_th;
          } else { }
        }
      }

      $files = File::where('user_id', $id)->get();
      $userabc = [];
      $userInTeam = User::where('sub_team_id', $id)->where('department_id', 14)->get();

      foreach ($userInTeam as $userSub) {
        $userabc[] = $userSub;
        $a = User::where('sub_team_id', $userSub->id)->where('department_id', 14)->get();
        foreach ($a as $b) {
          $userabc[] = $b;
        }
      }
      return view('pages.sales.edit')
        ->withSale(User::find($id))
        ->withRoles(Arr::pluck($roles, 'name', 'id'))
        ->withSubTeam($subteam)
        ->withTeams(Arr::pluck($teams, 'name', 'id'))
        ->withUser(Arr::pluck(User::get(), 'name_th', 'id'))
        ->withFiles($files)
        ->withUserInTeam($userabc)
        ->withCompanies(Arr::pluck(company::get(), 'company_th', 'id'));
    } else {
      if (Auth::id() == $id) {
        $files = File::where('user_id', Auth::id())->get();
        return view('pages.users.edit')->withSale(User::find($id))->withFiles($files);
      } else {
        return abort(404);
      }
    }
  }

  /**
   * Update the specified resource in storage.
   *
   * @param IlluminateHttpRequest $request
   * @param int $id
   * @return IlluminateHttpResponse
   */

  public function password(Request $request, $id)
  {
    $validate = Validator::make($request->all(), [
      'password' => 'required',
      'c_password' => 'required|same:password',
    ]);
    if ($validate->fails()) {
      Session::flash('status', 'รหัสผ่านไม่เหมือนกัน');
      return redirect()->back();
    }

    $sale = User::find($id);
    $sale->password = bcrypt($request->password);
    $sale->save();

    Session::flash('status', 'Success');
    return redirect()->route('users.index');
  }

  public function update(Request $request, $id)
  {

    $sale = User::find($id);

    $log = new Log;
    $log->action = 'Update';
    $log->old = $sale;
    // $sale->update($request->all());

    $sale->name_th = $request->name_th;
    $sale->name_eng = $request->name_eng;
    $sale->email = $request->email;

    $sale->idcard = str_replace('-', '', $request->idcard);
    $sale->lineid = $request->lineid;
    $sale->address = $request->address;
    $sale->district_id = $request->district_id;
    $sale->amphur_id = $request->amphur_id;
    $sale->province_id = $request->province_id;

    $sale->bank_name = $request->bank_name;
    $sale->bank_account = $request->bank_account;
    $sale->phone = str_replace('-', '', $request->phone);
    $sale->department_id = 14;
    $sale->position_id = $request->position_id;

    $sale->phone = str_replace('-', '', $request->phone);
    $sale->team_id = $request->team_id;

    $sale->created_at = date('Y-m-d', strtotime(str_replace('/', '-', $request->created_at)));

    // $sale->sub_team_id = $request->sub_team_id;
    $sale->sub_team_id = $request->sub_id;

    DB::table('role_user')
      ->where('user_id', $sale->id)
      ->update([
        'role_id' => $request->position_id,
      ]);

    $sale->save();
    $log->new = $sale;
    $log->user_id = Auth::id();
    $log->save();
    if (Auth::user()->role()->name != 'Support' && Auth::id() != $sale->id) {

      // $sale->join_date = isset($request->join_date) ? date('Y-m-d', strtotime(str_replace('/', '-', $request->join_date))) : $sale->join_date;
      // $sale->team_id = isset($request->team_id) ? $request->team_id : $sale->team_id;
      // $sale->company_id = isset($request->company_id) ? $request->company_id : $sale->company_id;
      // $sale->sub_team_id = isset($request->sub_team_id) ? $request->sub_team_id : $sale->sub_team_id;
    }

    // $sale->save();
    // $sale->roles()->sync($request->role_id);

    if ($request->hasFile('files')) {
      foreach ($request->file('files') as $key => $value) {

        $path = $value->store('public/file');
        $file = new File;
        $file->name = $value;
        $path = str_replace('public', 'storage', $path);
        $file->url = config('app.url') . '/' . $path;
        $file->user_id = $sale->id;
        $file->save();
      }
    }

    if ($request->hasFile('image_profile')) {
      $path = $request->file('image_profile')->store('public/agents');
      $path = str_replace('public', 'storage', $path);
      $sale->img_user = config('app.url') . '/' .  $path;
      $sale->save();
    }

    if ($request->sub_team_id) {
      $sale->sub_team_id = $request->sub_team_id;
      $sale->save();
    }


    Session::flash('status', 'Success');
    return redirect()->route('users.index');
  }

  /**
   * Remove the specified resource from storage.
   *
   * @param int $id
   * @return IlluminateHttpResponse
   */
  public function destroy($id)
  {
    $user = User::find($id);
    $user->files()->detach();
    // $user->sub_team()->detach();
    DB::table('sub_teams')->where('user_id', $id)->delete();

    $log = new Log;
    $log->action = 'delete';
    $log->old = $user;
    $log->save();

    $user->delete();
    Session::flash('status', 'Success');
    return redirect()->back();
  }

  public function reject(Request $request, $id)
  {
    $role_log = Role_Log::find($id);
    $role_log->reject = 1;
    $role_log->save();

    Session::flash('status', 'Success');
    return redirect()->back();
  }

  public function approve(Request $request, $id)
  {
    $role_log = Role_Log::find($id);
    $setting = Setting::where('name', 'approve')->first();
    $user = User::find($role_log->user_id);
    $role_log->status = $role_log->status + 1;

    if ($setting->value == $role_log->status) {
      $subteam = sub_team::find($user->sub_team_id);
      if ($user->sub_team_id != null) {
        $subteam->user_id = sub_team::find($user->sub_team_id);
        $leader = User::find($subteam->user_id)->first();

        if ($leader->role()->id == $role_log->role_after_id) {
          $leader->commission = 10;
          $leader->save();
        }
      }

      $role_log->approve = 1;
      // $user->roles()->sync($role_log->role_after_id);
    }

    $role_log->save();

    Session::flash('status', 'Success');
    return redirect()->back();
  }

  public function importExcel(Request $request)
  {
    Excel::import(new UsersImport, $request->file('files'));
    return redirect()->back();
  }

  public function getimportExcel()
  {
    return view('pages.sales.import');
  }

  public function createOther()
  {
    $roles = Role::where('department_id', 0)->get();
    return view('pages.sales.other.create')
      ->withRoles(Arr::pluck($roles, 'name', 'id'));
  }

  public function storeOther(Request $request)
  {

    $user = User::where('code', $request->user_name)->count();

    if ($user > 0) {
      Session::flash('status', 'User_name ซ้ำ');

      return redirect()->back();
    }

    $user = new User;
    $user->name_th = $request->name_th;
    $user->name_eng = $request->name_eng;
    $user->code = $request->user_name;
    $user->department_id = 0;
    $user->position_id = $request->position_id;
    $user->password = bcrypt('123456');
    $user->active = 1;
    $user->save();
    Session::flash('status', 'Success');

    return redirect('/dashboard');
  }

  public function search(Request $request)
  {

    $users = DB::connection('user')
      ->table('users')
      ->join('tb_position', 'users.position_id', 'tb_position.id')
      ->select(['users.*', 'tb_position.name as role_name'])
      ->where('users.department_id', 14);

    if ($request->name) {
      $users->where('name_th', 'LIKE', '%' . $request->name . '%');
    }

    if ($request->code) {
      $users->where('code', 'LIKE', '%' . $request->code . '%');
    }

    if ($request->idcard) {
      $users->where('idcard', 'LIKE', '%' . $request->idcard . '%');
    }
    if ($request->phone) {
      $users->where('phone', 'LIKE', '%' . $request->phone . '%');
    }

    $users = $users->get();

    return view('pages.sales.result')->withAgents($users)->withCount(count($users));

    if (count($users) == 1) {
      $user = Arr::first($users);
      return $this->show(Arr::first($user));
    }

    if (count($users) == 0) {
      return view('pages.sales.index')->withAgents([])->withCount(0);
    }

    // foreach ($users as $key => $value) {
    //   $s = User::with('roles')->where('sub_team_id', $value->id)->where('team_id', $user->team_id)->where('department_id', 14)->count();

    //   if ($s == 0) {
    //     $count++;
    //     $data['users'][] = $value;
    //     continue;
    //   }
    //   $data['subteams'][$key]['sub'] = $value;
    //   $data['subteams'][$key]['users'] = User::with('roles')->where('sub_team_id', $value->id)->where('team_id', $user->team_id)->where('department_id', 14)->get();
    //   $count++;
    // }

    // return view('pages.sales.index')->withAgents($users)->withCount(count($users));
  }
  public function getListAgents(Request $request)
  {
    if (($request->team_id)) {
      $team = Team::find($request->team_id);

      $users = DB::connection('user')
        ->table('users')
        ->join('tb_position', 'users.position_id', 'tb_position.id')
        ->select(['users.*', 'tb_position.name as role_name'])
        ->where('users.department_id', 14)
        ->where('team_id', $team->id)
        ->where('sub_team_id', 0);
      return view('pages.sales.sub')->withSubs($users->get())->withCount(count($users));
    } elseif (isset($request->sub_team_id)) {

      $users = DB::connection('user')
        ->table('users')
        ->join('tb_position', 'users.position_id', 'tb_position.id')
        ->select(['users.*', 'tb_position.name as role_name'])
        ->where('users.department_id', 14)
        ->where('sub_team_id', $request->sub_team_id);
      return view('pages.sales.sub')->withSubs($users->get())->withCount(count($users));
    }
  }
}

view
@php
$role = Auth::user()->role()->name;
@endphp
<h2>Total {{ $count }}</h2>
<table class="table table-responsive table-hover">
  <thead>
    <tr>
      <th>No.</th>
      <th>Code</th>
      <th width="50%" class="text-left">Sale Name</th>
      <th width="10%">Potision</th>
      @if($role == 'Admin' ||
      $role == 'Authorizer' ||
      $role == 'Support'
      )
      <th width="1%">Actions</th>
      @endif
    </tr>
  </thead>
  @php
  $z = 0;
  @endphp


  @foreach ($agents as $key => $item)

  <tbody>
    <tr class="clickable " data-toggle="collapse" data-target=".group-of-rows-{{$key}}" aria-expanded="false"
      aria-controls="group-of-rows-{{$key}}">

      <td><i class="fas fa-plus"></i></td>
      <td colspan="4">{{$item['teams']->name}}</td>
    </tr>
  </tbody>


  @isset($item['subteams'])

  @foreach ($item['subteams'] as $subteams)
  @isset($subteams['sub'])
  <tbody class="collapse group-of-rows-{{$key}}">
    <tr class="clickable leader " data-toggle="collapse" data-target=".list-of-rows-{{$z}}" aria-expanded="false"
      aria-controls="list-of-rows-{{$z}}">
      <td><i class="fas fa-plus"></i></td>
      <td>{{$subteams['sub']->code}}</td>
      <td>{{$subteams['sub']->name_th}}</td>
      {{-- <td>{{ ($subteams['sub']->role()) ? $subteams['sub']->role()->name : '' }}</td> --}}
      <td></td>
      <td class="text-center">
        <ul class="m-auto p-0 list-unstyled">
          <li class="dropdown action-menu">
            <a href="javascript:;" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
              <i class="fas fa-ellipsis-h pointer-cursor"></i>
            </a>
            <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right">
              <a href="{{url('/users/')}}/{{$subteams['sub']->id}}/edit"
                class="dropdown-item">Edit</a>

              @if ($role == 'Admin')
              <div class="dropdown-divider"></div>
              {{Form::open(['route' => ['users.destroy', $subteams['sub']->id] , 'method' => 'delete'])}}
              {{Form::submit('Remove' , ['class' => 'dropdown-item'])}}
              {{Form::close()}}
              @endif

            </div>
          </li>
        </ul>
      </td>
    </tr>
  </tbody>


  @foreach ($subteams['users'] as $i => $subteam)

  @if ($subteams['sub']->code == $subteam->code)
  @php
  continue;
  @endphp
  @endif
  <tbody class="collapse list-of-rows-{{$z}}">
    <tr>
      <td><i class="fas fa-minus"></i></td>
      <td>{{$subteam->code}}</td>
      <td>{{$subteam->name_th}}</td>
      {{-- <td>{{ ($subteam->role()) ? $subteam->role()->name : '' }}</td> --}}
      <td>1</td>
      <td>
        <ul class="m-auto p-0 list-unstyled">
          <li class="dropdown action-menu">
            <a href="javascript:;" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
              <i class="fas fa-ellipsis-h pointer-cursor"></i>
            </a>
            <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right">
              <a href="{{url('/users/')}}/{{$subteam->id}}/edit" class="dropdown-item">Edit</a>

              @if ($role == 'Admin')
              <div class="dropdown-divider"></div>
              {{Form::open(['route' => ['users.destroy', $subteam->id] , 'method' => 'delete'])}}
              {{Form::submit('Remove' , ['class' => 'dropdown-item'])}}
              {{Form::close()}}
              @endif

            </div>
          </li>
        </ul>

      </td>
    </tr>
  </tbody>
  @endforeach
  @endisset
  @php
  $z++;
  @endphp
  @endforeach
  @endisset
  @endforeach
</table>

ิbondsanti 203.172.69.xxx 26-08-2022 15:05:58

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
เคยลองใช้ Laravel  แต่ไม่ได้ลงรายละเอียด อาจจะแนะนำเครื่องมือหรือวิธีการไม่ได้
แต่ยังไงก่อนอื่นดูเรื่องของการ optimized หรือการปรับแต่งโครงสร้างฐานข้อมูลดูว่า
จัดการถูกต้องไหม เรื่องการกำหนด index การวางโครงสร้างฐานข้อมูล การเชื่อมตาราง
เสร็จแล้วไปดูเรื่องผลลัพธ์ของคำสั่งการคิวรี่ ว่ามีส่วนให้การโหลดช้าหรือไม่ แล้วก็ปรับแต่ง
ให้เหมาะ สุดท้ายดูเรื่องของการนำข้อมูลมาแสดง ว่ามีการดึงข้อมูลมาแสดงมากเกินไปหรือไม่
เพราะถ้าเรนเดอร์ข้อมูลเยอะทั้งหมดโดยตรงตั้งแต่เรียกใช้ครั้งแรก ก็จะทำให้ทำงานไม่ได้ความจำ
ไม่เพียงพออาจจะประยุกต์การใช้งาน ajax มาใช้งานร่วมหรืออื่นๆ 


ninenik 223.24.63.xxx 26-08-2022
 ความคิดเห็นที่ 2
ครับผม เด๋วยังไงจะลองเช็คดูอีกทีครับ
ขอบคุณมากครับผม 


ิbondsanti 203.172.69.xxx 26-08-2022 15:36


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ