ฟอร์มในการค้นหาข้อมูล PHP

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ฟอร์มในการค้นหาข้อมูล PHP

ฟอร์มในการค้นหาข้อมูล PHP

คือถ้าจะให้ข้อมูลทั้งหมดแสดงก่อน แล้วตอนที่ค้นหาข้อมูลถึงจะแสดงเฉพาะผลลัพธ์ตามที่ค้นหา ,, รบกวนช่วยดูโค้ดให้หน่อยนะค่ะ ทำแล้วมันไม่แสดงข้อมูลทั้งหมดค่ะ ,, ขอบคุณค่ะ  

<form name="frmSearch" method="get" action="<?=$_SERVER['SCRIPT_NAME'];?>">
<table width='50%' align='center' bgcolor='#990000' cellpadding='3' cellspacing='1'>
  <tr>
   <th><font color="#FFFFFF">ค้นหาข้อมูล
   <input name="txtKeyword" type="text" id="txtKeyword" value="<?=$_GET["txtKeyword"];?>">&nbsp;
   <input type="submit" value="ค้นหา"> &nbsp;&nbsp;&nbsp; ตามรหัสบัตรประจำตัวประชาชน</font></th>
  </tr>
 </table>
</form><br /><br />

<? 
$keyword=$_GET["txtKeyword"];
include "connect.php"; 
	
if($keyword != "")
{	
	$sql="select * from cases,accused where cases.id_Acc=accused.id_Acc and (cases.id_Acc like '$keyword%' or accused.name_Acc like '$keyword%')"; 
	//echo"$sql";
	
	$qrySearch=mysql_query($sql) ;	
	$record = mysql_num_rows($qrySearch);
	$rsSearch=mysql_fetch_array($qrySearch);
	if($record)
	{
			echo"<center><b><font color='#FF0000' size='3'>พบข้อมูลทั้งสิ้น $record รายการ</font></b></center><br><br>";
  }
	else
	{
		echo "<center><b><font color='#FF0000' size='3'>ไม่พบข้อมูลตามที่ระบุ</font></b></center><br><br>";		
	}
	

?>	<table width='90%' align='center' bgcolor='#990000' cellpadding='3' cellspacing='1'>
	 <tr>
   	<th width="15%"><font color="#FFFFFF"> <div align="center">ชื่อผู้ต้องหา</div></font></th>
		<th width="30%"><font color="#FFFFFF"> <div align="center">ชื่อคดี</div></font></th>
    <th width="20%"> <font color="#FFFFFF"><div align="center">สถานะผู้ต้องหา</div></font></th>
		<!--<th width="15%"> <font color="#FFFFFF"><div align="center">วันที่ออกหมาย</div></font></th>
		<th width="15%"> <font color="#FFFFFF"><div align="center">วันที่ครบกำหนด</div></font></th>-->

	 </tr> 
<?
	 $id_Acc=$rsSearch[id_Acc];
	 $sqlSub="select * from subcases,cases,accused,listaccused where subcases.idSub=cases.idSub and cases.id_Cases=listaccused.id_Cases and listaccused.id_Acc=accused.id_Acc and accused.id_Acc='$id_Acc' ";
   $qrySub=mysql_query($sqlSub) ;
 while($rsSub= mysql_fetch_array($qrySub))
	{	
	$idSub=$rsSub[idSub]; 
	$cases=$rsSub[id_Cases];

 // $day=$rsSub[day];
  $nameSub=$rsSub[nameSub];
  $nameAcc=$rsSub[name_Acc];
  $surAcc=$rsSub[sur_Acc];
  $status=$rsSub[status];
 $daySum1=$rsSub[daySmon];
 $end=$rsSub[endDate];
 ?> 
  <tr><td bgcolor="#FFFFFF"><?=$nameAcc;?>&nbsp;&nbsp;<?=$surAcc; ?> </td>
    <td bgcolor="#FFFFFF"><?=$nameSub;?></td>
    <td bgcolor="#FFFFFF">
		<? //check status accused 
		 if ($status==0) { //สถานะผู้ต้องหา
		echo"-"; 
		}
		elseif ($status==1) {
		echo"ออกหมายเรียกครั้งที่ 1";
		}
		elseif ($status==2) {
		echo"ออกหมายเรียกครั้งที่ 2";
		}
		elseif ($status==3) {
		echo"ออกหมายจับ ";
		}
		elseif ($status==4) {
		echo"ควบคุมตัวผู้ต้องหา";
		}
		elseif ($status==5) {
		echo"ประกันตัวผู้ต้องหา";
		}
		mysql_close();
		?></td>

	</table><br /><br /></br></br>
 
	<? 
	include "foot.php";}	
	 }
 
?>

 Zippy 203.148.221.xxx 11-02-2011 00:06:10

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ