คือผมจะเพิ่มหน้า search ข้อมูลจาก MySQL ลบ แก้ไข แบ่งหน้า ข้อมูล ด้วย jquery ajax มาแสดงบนเวปอ่ะคับ เลยไม่รู้จะทำยังไง

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา คือผมจะเพิ่มหน้า search ข้อมูลจาก MySQL ลบ แก้ไข แบ่งหน้า ข้อมูล ด้วย jquery ajax มาแสดงบนเวปอ่ะคับ เลยไม่รู้จะทำยังไง

คือผมจะเพิ่มหน้า search ข้อมูลจาก MySQL ลบ แก้ไข แบ่งหน้า ข้อมูล ด้วย jquery ajax มาแสดงบนเวปอ่ะคับ เลยไม่รู้จะทำยังไง
ajax_simple.php

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ajax simple all in one file</title>
<style type="text/css">
*{
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", Verdana;
	font-size:12px;	
}
</style>
<style type="text/css">
.browse_page{
	clear:both;
	margin-left:12px;
	height:35px;
	margin-top:5px;
	display:block;
}
.browse_page a,.browse_page a:hover{
	display:block;
	height:18px;
	width:18px;
	font-size:10px;
	float:left;
	margin-right:2px;
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#F4F4F4;
	color:#333333;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;
	text-decoration:none;
}
.browse_page a:hover{
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
}
.browse_page a.selectPage{
	display:block;
	height:18px;
	width:18px;
	font-size:10px;
	float:left;
	margin-right:2px;
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;
}
.browse_page a.SpaceC{
	display:block;
	height:18px;
	width:18px;
	font-size:10px;
	float:left;
	margin-right:2px;
	border:0px dotted #0A85CB;
	font-size:11px;
	background-color:#FFFFFF;
	color:#333333;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;
}
.browse_page a.naviPN{
	width:50px;
	font-size:12px;
	display:block;
	height:18px;
	float:left;
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;	
}
</style>
</head>

<body>


<div style=" text-align:center;margin:auto;width:80%;">
<form id="form_member" name="form_member" method="post" action="">
<table width="500" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="100" align="right">&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">name</td>
  <td align="left"><input name="ratedpower" type="text" id="ratedpower" size="45" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">pass</td>
  <td align="left"><input name="sub_name" type="text" id="sub_name" size="45" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">insatt</td>
  <td align="left"><input name="tf_name" type="text" id="tf_name" size="45" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">type</td>
  <td align="left"><select name="member_type" id="member_type">
   <option value="">select</option>
   <option value="1">one</option>
   <option value="2">two</option>
  </select></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">&nbsp;</td>
  <td align="left"><input type="button" name="save" id="save" value="Save" />
   &nbsp; <input type="button" name="cancel" id="cancel" value="Cancel" />
   <input name="h_st_no" type="hidden" id="h_st_no" value="" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">&nbsp;</td>
  <td align="left">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
</form>

<div id="showData" style="margin:auto;padding:10px;text-align:center;">

</div>


</div>

<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<!--<script type="text/javascript" src="../js/jquery-1.4.2.min.js"></script>-->
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$("#showData").load("ajax_data.php");
	
	$("#save").click(function(){
		$.post("ajax_data.php?method=insert",$("#form_member").serialize(),function(){
			$("#showData").load("ajax_data.php");
			$("#form_member")[0].reset();
		});
	});
	$("#cancel").click(function(){
		$("#form_member")[0].reset();
	});	

	 $(".browse_page a").live("click",function(event){
		 event.preventDefault();
		 var url=$(this).attr("href");
//		 แสดงแบบปกติ
		 $("#showData").load(url,function(){
			 
		 });

////		แสดงแบบ effect สามารถประยุกต์ effect หรือลูกเล่นอื่นๆ ตามต้องการ
//		 $("#showData").animate({
//			 opacity:0
//		 },100,function(){
//			 $("#showData").load(url,function(){
//				$("#showData").animate({
//			 		opacity:1
//				 },200);
//			 });			 
//		 });

		 return false;
	 });

	$(".delItem").live("click",function(event){
		event.preventDefault();
		var idMember=$(this).attr("href");
		idMember=idMember.replace("#","");
		$(this).parent("td").parent("tr").fadeOut();
		$.post("ajax_data.php?method=delete",{id:idMember},function(){
			$("#showData").load("ajax_data.php");
		});
	});
	
	$(".updateItem").live("click",function(event){
		event.preventDefault();
		var idMember=$(this).attr("href");
		idMember=idMember.replace("#","");
		$.post("ajax_data.php?method=getupdate",{id:idMember},function(data){
			var returnData=data.split("|");
			$("#h_st_no").val(returnData[0]);
			$("#ratedpower").val(returnData[1]);
			$("#install").val(returnData[2]);
			$("#tf_name").val(returnData[3]);
			$("#sub_name").val(returnData[4]);

		});
	});	
	
});
</script>


</pre>

</body>
</html>

ajax_data.php

<?php
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");       
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");       
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
mysql_connect("localhost","root","gnothnapha") or die("Cannot connect the Server");  
mysql_select_db("dataedl") or die("Cannot select database");  
mysql_query("set character set utf8"); 
?>

<?php  
// สร้างฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า  
function page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page){  
	global $e_page;
	global $querystr;
	$urlfile="ajax_data.php"; // ส่วนของไฟล์เรียกใช้งาน ด้วย ajax (ajax_dat.php)
	$per_page=10;
	$num_per_page=floor($chk_page/$per_page);
	$total_end_p=($num_per_page+1)*$per_page;
	$total_start_p=$total_end_p-$per_page;
	$pPrev=$chk_page-1;
	$pPrev=($pPrev>=0)?$pPrev:0;
	$pNext=$chk_page+1;
	$pNext=($pNext>=$total_p)?$total_p-1:$pNext;		
	$lt_page=$total_p-4;
	if($chk_page>0){ 
		echo "<a href='$urlfile?keyword=$keyword&fields=$fields&s_page=$pPrev&querystr=".$querystr."' class='naviPN'>Prev</a>";
	}
	for($i=$total_start_p;$i<$total_end_p;$i++){ 
		$nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";
		if($e_page*$i<=$total){
		echo "<a href='$urlfile?keyword=$keyword&fields=$fields&s_page=$i&querystr=".$querystr."' $nClass >".intval($i+1)."</a> ";  
		}
	}		
	if($chk_page<$total_p-1){
		echo "<a href='$urlfile?keyword=$keyword&fields=$fields&s_page=$pNext&querystr=".$querystr."' class='naviPN'>Next</a>";
	}
}  
?>
<?php
// ส่วนของการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล
if($_GET['method']=="insert"){
	if($_POST['h_st_no']!=""){
		$q="UPDATE `tredl` SET `tf_name` = '".$_POST['tf_name']."',
`ratedpower` = '".$_POST['ratedpower']."',
`sub_name` = '".$_POST['	sub_name']."',
`install` = '".$_POST['install']."' WHERE `tredl`.`st_no` ='".$_POST['h_st_no']."' ";
	}else{
		$q="INSERT INTO `tredl` (
		`st_no` ,
		`ratedpower` ,
		`sub_name` ,
		`install` ,
		`tf_name` 
		)
		VALUES (
		NULL , '".$_POST['st_no']."', '".$_POST['ratedpower']."',
		 '".$_POST['sub_name']."', '".$_POST['tf_name']."'
		);";		
	}
	mysql_query($q);	
}
if($_GET['method']=="delete"){
	$q="DELETE FROM tredl WHERE st_no='".$_POST['id']."' ";
	mysql_query($q);	
	exit;
}
if($_GET['method']=="getupdate"){
	$q="SELECT * FROM tredl WHERE st_no='".$_POST['id']."' ";
	$qr=mysql_query($q);	
	$rs=mysql_fetch_array($qr);
	echo $rs['st_no']."|";
	echo $rs['ratedpower']."|";
	echo $rs['sub_name']."|";
	echo $rs['install']."|";
	echo $rs['tf_name'];
	exit;
}
?>
<?php
//////////////////////////////////////// เริ่มต้น ส่วนเนื้อหาที่จะนำไปใช้ในไฟล์ ที่เรียกใช้ด้วย ajax
?>
<form name="search" method="post" action="ajax_simple.php">
            <span class="style35">search</span>
           <input name="keyword" type="text" class="Lao" value="<? echo"$keyword"; ?>" />
from
 <select name="fields" class="Lao">
            <option value="<? echo "$fields"; ?>"></option>
            <option value="sub_name">sub</option>
            <option value="st_no">id</option>
            <option value="install">place</option>
            <option value="tf_name">name</option>
            <option value="ratedpower">power</option>
 </select>
           <input name="Submit" type="submit" class="Lao" value="search">
</FORM>
<?php
if(empty($keyword) or empty($fields))
	{
$q.="select * from tredl order by st_no asc ";

	}
	else
	{
$q="select * from tredl where $fields like '%$keyword%'"; 
	}
$q="select * from tredl where 1";
//$q.=" ORDER BY st_no DESC  ";
$qr=mysql_query($q);
$total=mysql_num_rows($qr);
$e_page=5; // กำหนด จำนวนรายการที่แสดงในแต่ละหน้า  
if(!isset($_GET['s_page'])){  
	$_GET['s_page']=0;  
}else{  
	$chk_page=$_GET['s_page'];   
	$_GET['s_page']=$_GET['s_page']*$e_page;  
} 
if(empty($keyword) or empty($fields))
	{
$q="SELECT * FROM tredl order by st_no asc";
$q.=" LIMIT ".$_GET['s_page'].",$e_page"; 
	}
	else
	{
$q= "SELECT * FROM tredl where $fields like '%$keyword%' LIMIT $s_page, $e_page"; 
	}
 

//$q.=" LIMIT ".$_GET['s_page'].",$e_page";
$qr=mysql_query($q);
if(mysql_num_rows($qr)>=1){  
	$plus_p=($chk_page*$e_page)+mysql_num_rows($qr);  
}else{  
	$plus_p=($chk_page*$e_page);    
}  
$total_p=ceil($total/$e_page);  
$before_p=($chk_page*$e_page)+1; 
?>
<?php
$arr_typemember=array(
	"1"=>"type 1",
	"2"=>"type 2"
);
?>

<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
 <td width="35" height="20" align="center" bgcolor="#CCCCCC">#</td>
 <td height="20" align="center" bgcolor="#CCCCCC">name</td>
 <td width="150" height="20" align="center" bgcolor="#CCCCCC">type</td>
 <td height="20" colspan="2" align="center" bgcolor="#CCCCCC">edite</td>
 </tr>
<?php
$i=1;
while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
?> 
<tr>
 <td height="20" align="center"><?=($chk_page*$e_page)+$i?></td>
 <td height="20" align="left">&nbsp; <?=$rs['st_no']?></td>
 <td height="20" align="center">&nbsp; <?=$rs['ratedpower']?></td>
 <td width="45" height="20" align="center"><a href="#<?=$rs['st_no']?>" class="updateItem">edite</a></td>
 <td width="45" height="20" align="center"><a href="#<?=$rs['st_no']?>" class="delItem">delete</a></td>
</tr>
<?php $i++; } ?>
</table>

<?php if($total>0){ ?>
<div class="browse_page">
 <?php  
 // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า  
 page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);  
 ?> 
</div>
<?php } ?>
<?php
//////////////////////////////////////////// จบ ส่วนเนื้อหาที่จะนำไปใช้ในไฟล์ ที่เรียกใช้ด้วย ajax
?><?php echo $total; ?>

 

วานผู้รู้ช่วยตอบคำถามทีครับ...ว่ามันเป็นอะไร
เห็นมีคนบอกว่าเป็นเพราะ MySQL ไม่รู้จักฟังก์ชั่นนี้

ผมอยากรู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาได้อ่ะคับ
หรือว่าต้องเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ MySQL...
ถ้าต้องเปลี่ยนแล้วผมจะใช้ตัวไหนดี...
ยังไงก็ช่วยด้วยนะค้าบบบ...


ขอบคุณล่วงหน้าคับSelo 115.84.102.xxx 25-05-2011 10:11:19

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ