ช่วยดูอีกซักเรื่องครับ อาจารย์

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยดูอีกซักเรื่องครับ อาจารย์

ช่วยดูอีกซักเรื่องครับ อาจารย์

คือว่า ผมมีฟอร์เดอร์อยู่ ฟอเดอร์หนึ่ง ในนั้นเก็บรูปภาพ เช่น 1.jpg , 2.jpg , 3.jpg , nonpic.jpg

พอจะมีคำสั่งที่จะค้นหารูปในฟอร์เดอร์นี้มั้ยครับ เช่น ผมตั้งเงื่อนไขว่า ให้หารูปที่ชื่อ 3.jpg ถ้ามีก็ให้แสดงรูปที่ชื่อ 3.jpg แต่ถ้าไม่มีให้แสดงรูปที่ชื่อ nonpic.jpg ประมาณนี้ครับMrmayom 113.53.88.xxx 29-01-2010 19:44:03

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
<?php
// ตัวอย่างรูป 1.jpg และ nopic.jpg อยู่ในโฟลเดอร์ images
$path="images/";
$imgName="1.jpg";
$img=$path.$imgName;
$img=(is_file($img))?$img:$path."nopic.jpg";
echo "<img src=$img />";
?>

ลองศึกษาฟังก์ชั่น เกี่ยวกับการจัดการไฟล์ ต่อไปนี้เพิ่มเติม ค่อยดูทีละฟังก์ชั่น
 

Table of Contents

 • basename — Returns filename component of path
 • chgrp — Changes file group
 • chmod — Changes file mode
 • chown — Changes file owner
 • clearstatcache — Clears file status cache
 • copy — Copies file
 • delete — See unlink or unset
 • dirname — Returns directory name component of path
 • disk_free_space — Returns available space in directory
 • disk_total_space — Returns the total size of a directory
 • diskfreespace — Alias of disk_free_space
 • fclose — Closes an open file pointer
 • feof — Tests for end-of-file on a file pointer
 • fflush — Flushes the output to a file
 • fgetc — Gets character from file pointer
 • fgetcsv — Gets line from file pointer and parse for CSV fields
 • fgets — Gets line from file pointer
 • fgetss — Gets line from file pointer and strip HTML tags
 • file_exists — Checks whether a file or directory exists
 • file_get_contents — Reads entire file into a string
 • file_put_contents — Write a string to a file
 • file — Reads entire file into an array
 • fileatime — Gets last access time of file
 • filectime — Gets inode change time of file
 • filegroup — Gets file group
 • fileinode — Gets file inode
 • filemtime — Gets file modification time
 • fileowner — Gets file owner
 • fileperms — Gets file permissions
 • filesize — Gets file size
 • filetype — Gets file type
 • flock — Portable advisory file locking
 • fnmatch — Match filename against a pattern
 • fopen — Opens file or URL
 • fpassthru — Output all remaining data on a file pointer
 • fputcsv — Format line as CSV and write to file pointer
 • fputs — Alias of fwrite
 • fread — Binary-safe file read
 • fscanf — Parses input from a file according to a format
 • fseek — Seeks on a file pointer
 • fstat — Gets information about a file using an open file pointer
 • ftell — Returns the current position of the file read/write pointer
 • ftruncate — Truncates a file to a given length
 • fwrite — Binary-safe file write
 • glob — Find pathnames matching a pattern
 • is_dir — Tells whether the filename is a directory
 • is_executable — Tells whether the filename is executable
 • is_file — Tells whether the filename is a regular file
 • is_link — Tells whether the filename is a symbolic link
 • is_readable — Tells whether a file exists and is readable
 • is_uploaded_file — Tells whether the file was uploaded via HTTP POST
 • is_writable — Tells whether the filename is writable
 • is_writeable — Alias of is_writable
 • lchgrp — Changes group ownership of symlink
 • lchown — Changes user ownership of symlink
 • link — Create a hard link
 • linkinfo — Gets information about a link
 • lstat — Gives information about a file or symbolic link
 • mkdir — Makes directory
 • move_uploaded_file — Moves an uploaded file to a new location
 • parse_ini_file — Parse a configuration file
 • parse_ini_string — Parse a configuration string
 • pathinfo — Returns information about a file path
 • pclose — Closes process file pointer
 • popen — Opens process file pointer
 • readfile — Outputs a file
 • readlink — Returns the target of a symbolic link
 • realpath_cache_get — Get realpath cache entries
 • realpath_cache_size — Get realpath cache size
 • realpath — Returns canonicalized absolute pathname
 • rename — Renames a file or directory
 • rewind — Rewind the position of a file pointer
 • rmdir — Removes directory
 • set_file_buffer — Alias of stream_set_write_buffer
 • stat — Gives information about a file
 • symlink — Creates a symbolic link
 • tempnam — Create file with unique file name
 • tmpfile — Creates a temporary file
 • touch — Sets access and modification time of file
 • umask — Changes the current umask
 • unlink — Deletes a file

 ninenik 124.120.11.xxx 30-01-2010
 ความคิดเห็นที่ 2

ขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ นี้ผลงานครับ มาจากคำแนะนำของอาจารย์ทั้งนั้นเลย

เห็นมั้ยครับ แบนเนอร์จะมีชื่อตรงกับชื่อ user ของเจ้าของร้าน
ร้านใหนที่ยังไม่มีแบนเนอร์ ก็จะใช้แบนเนอร์ที่ชื่อว่า newshop.gif
ที่เป็นข้อความว่า น้องใหม่

www.niyompramool.com/shop/mrmayom 125.26.40.xxx 30-01-2010 07:47


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ