สอบถามปัญหาเกี่ยวกับตารางที่แสดงจากการค้นหาจาก DB หน่อยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามปัญหาเกี่ยวกับตารางที่แสดงจากการค้นหาจาก DB หน่อยครับ

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับตารางที่แสดงจากการค้นหาจาก DB หน่อยครับ

  คือตอนนี้สามารถทำการค้นหาทุกอย่างได้แล้วแต่อยากให้มันแสดงในตารางเดียวกันครับ ตอนนี้มันเป็นดังภาพ

ตอนแรกมันจะแสดงตารางด้านล่างแค่ตารางเดียว ต่อเมือเราคลิกปุ่ม ค้นหา อีกตาราง (ตารางด้านบน) จะแสดงออกมา

อยากให้มันแสดงในตารางเดียวกันเลยครับ ช่วยดูให้หน่อยว่าทำอย่างไร

Code ajax_simple.php 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ajax simple all in one file</title>
<style type="text/css">
*{
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", Verdana;
	font-size:12px;	
}
</style>
<style type="text/css">
.browse_page{
	clear:both;
	margin-left:12px;
	height:35px;
	margin-top:5px;
	display:block;
}
.browse_page a,.browse_page a:hover{
	display:block;
	height:18px;
	width:18px;
	font-size:10px;
	float:left;
	margin-right:2px;
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#F4F4F4;
	color:#333333;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;
	text-decoration:none;
}
.browse_page a:hover{
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
}
.browse_page a.selectPage{
	display:block;
	height:18px;
	width:18px;
	font-size:10px;
	float:left;
	margin-right:2px;
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;
}
.browse_page a.SpaceC{
	display:block;
	height:18px;
	width:18px;
	font-size:10px;
	float:left;
	margin-right:2px;
	border:0px dotted #0A85CB;
	font-size:11px;
	background-color:#FFFFFF;
	color:#333333;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;
}
.browse_page a.naviPN{
	width:50px;
	font-size:12px;
	display:block;
	height:18px;
	float:left;
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;	
}
</style><script language="JavaScript">
	  var HttPRequest = false;

	  function doCallAjax(Search) {
		 HttPRequest = false;
		 if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari,...
			 HttPRequest = new XMLHttpRequest();
			 if (HttPRequest.overrideMimeType) {
				HttPRequest.overrideMimeType('text/html');
			 }
		 } else if (window.ActiveXObject) { // IE
			 try {
				HttPRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
			 } catch (e) {
				try {
				  HttPRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
				} catch (e) {}
			 }
		 } 
		 
		 if (!HttPRequest) {
			 alert('Cannot create XMLHTTP instance');
			 return false;
		 }
	
			var url = 'ajax_data.php';
			var pmeters = 'mySearch='+Search;
			HttPRequest.open('POST',url,true);

			HttPRequest.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
			HttPRequest.setRequestHeader("Content-length", pmeters.length);
			HttPRequest.send(pmeters);
			
			
			HttPRequest.onreadystatechange = function()
			{

				 if(HttPRequest.readyState == 3) // Loading Request
				 {
				  document.getElementById("mySpan").innerHTML = "Now is Loading...";
				 }

				 if(HttPRequest.readyState == 4) // Return Request
				 {
				  document.getElementById("mySpan").innerHTML = HttPRequest.responseText;
				 }
				
			}

	  }
	  
</script>


</head>

<body>


<div style=" text-align:center;margin:auto;width:80%;">
<form id="form_member" name="form_member" method="post" action="">
<table width="500" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="100" align="right">&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">ชื่อผู้ใข้</td>
  <td align="left"><input name="member_name" type="text" id="member_name" size="45" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">รหัสผ่าน</td>
  <td align="left"><input name="member_password" type="text" id="member_password" size="45" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">ชื่อ นามสกุล</td>
  <td align="left"><input name="member_fullname" type="text" id="member_fullname" size="45" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">ประเภท</td>
  <td align="left"><select name="member_type" id="member_type">
   <option value="">เลือกประเภท</option>
   <option value="1">ประเภทที่ 1</option>
   <option value="2">ประเภทที่ 2</option>
  </select></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">&nbsp;</td>
  <td align="left"><input type="button" name="save" id="save" value="Save" />
   &nbsp; <input type="button" name="cancel" id="cancel" value="Cancel" />
   <input name="h_member_id" type="hidden" id="h_member_id" value="" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">&nbsp;</td>
  <td align="left">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
</form>

<form name="frmMain">
Search <input type="text" name="txtSearch" id="txtSearch">
<input type="button" name="btnSearch" id="btnSearch" value="Search" OnClick="JavaScript:doCallAjax(document.getElementById('txtSearch').value);">
<br><br>
<span id="mySpan"></span>
</form>

<div id="showData" style="margin:auto;padding:10px;text-align:center;">

</div>


</div>

<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<!--<script type="text/javascript" src="../js/jquery-1.4.2.min.js"></script>-->
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$("#showData").load("ajax_data.php");

			
	$("#save").click(function(){
		$.post("ajax_data.php?method=insert",$("#form_member").serialize(),function(){
			$("#showData").load("ajax_data.php");
			$("#form_member")[0].reset();
		});
	});
	$("#cancel").click(function(){
		$("#form_member")[0].reset();
	});	

	 $(".browse_page a").live("click",function(event){
		 event.preventDefault();
		 var url=$(this).attr("href");
//		 แสดงแบบปกติ
		 $("#showData").load(url,function(){
			 
		 });

////		แสดงแบบ effect สามารถประยุกต์ effect หรือลูกเล่นอื่นๆ ตามต้องการ
//		 $("#showData").animate({
//			 opacity:0
//		 },100,function(){
//			 $("#showData").load(url,function(){
//				$("#showData").animate({
//			 		opacity:1
//				 },200);
//			 });			 
//		 });

		 return false;
	 });

	$(".delItem").live("click",function(event){
		event.preventDefault();
		var idMember=$(this).attr("href");
		idMember=idMember.replace("#","");
		$(this).parent("td").parent("tr").fadeOut();
		$.post("ajax_data.php?method=delete",{id:idMember},function(){
			$("#showData").load("ajax_data.php");
		});
	});
	
	$(".updateItem").live("click",function(event){
		event.preventDefault();
		var idMember=$(this).attr("href");
		idMember=idMember.replace("#","");
		$.post("ajax_data.php?method=getupdate",{id:idMember},function(data){
			var returnData=data.split("|");
			$("#h_member_id").val(returnData[0]);
			$("#member_name").val(returnData[1]);
			$("#member_password").val(returnData[2]);
			$("#member_fullname").val(returnData[3]);
			$("#member_type").val(returnData[4]);

		});
	});	
	
});
</script></body>
</html>

 

อีกไฟล์ครับ

 

Code ajax_data.php

<?

header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");       
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");       
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
mysql_connect("localhost","root","1234") or die("Cannot connect the Server");  
mysql_select_db("52010913693") or die("Cannot select database");  
mysql_query("set character set utf8"); 
?>
<?php  
// สร้างฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า  
function page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page){  
	global $e_page;
	global $querystr;
	$urlfile="ajax_data.php"; // ส่วนของไฟล์เรียกใช้งาน ด้วย ajax (ajax_dat.php)
	$per_page=10;
	$num_per_page=floor($chk_page/$per_page);
	$total_end_p=($num_per_page+1)*$per_page;
	$total_start_p=$total_end_p-$per_page;
	$pPrev=$chk_page-1;
	$pPrev=($pPrev>=0)?$pPrev:0;
	$pNext=$chk_page+1;
	$pNext=($pNext>=$total_p)?$total_p-1:$pNext;		
	$lt_page=$total_p-4;
	if($chk_page>0){ 
		echo "<a href='$urlfile?s_page=$pPrev&querystr=".$querystr."' class='naviPN'>Prev</a>";
	}
	for($i=$total_start_p;$i<$total_end_p;$i++){ 
		$nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";
		if($e_page*$i<=$total){
		echo "<a href='$urlfile?s_page=$i&querystr=".$querystr."' $nClass >".intval($i+1)."</a> ";  
		}
	}		
	if($chk_page<$total_p-1){
		echo "<a href='$urlfile?s_page=$pNext&querystr=".$querystr."' class='naviPN'>Next</a>";
	}
}  
?>
<?php
// ส่วนของการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล
if($_GET['method']=="insert"){
	if($_POST['h_member_id']!=""){
		$q="UPDATE `tbl_member` SET 
`member_name` = '".$_POST['member_name']."',
`member_password` = '".$_POST['member_password']."',
`member_fullname` = '".$_POST['member_fullname']."',
`member_type` = '".$_POST['member_type']."' 
WHERE `tbl_member`.`member_id` ='".$_POST['h_member_id']."' ";
	}else{
		$q="INSERT INTO `tbl_member` (
		`member_id` ,
		`member_name` ,
		`member_password` ,
		`member_fullname` ,
		`member_type` 
		)
		VALUES (
		NULL , 
		'".$_POST['member_name']."', 
		'".$_POST['member_password']."',
		'".$_POST['member_fullname']."', 
		'".$_POST['member_type']."'
		);";		
	}
	mysql_query($q);	
}
if($_GET['method']=="delete"){
	$q="DELETE FROM tbl_member WHERE member_id='".$_POST['id']."' ";
	mysql_query($q);	
	exit;
}
if($_GET['method']=="getupdate"){
	$q="SELECT * FROM tbl_member WHERE member_id='".$_POST['id']."' ";
	$qr=mysql_query($q);	
	$rs=mysql_fetch_array($qr);
	echo $rs['member_id']."|";
	echo $rs['member_name']."|";
	echo $rs['member_password']."|";
	echo $rs['member_fullname']."|";
	echo $rs['member_type'];
	exit;
}
?>

<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
 <td width="35" height="20" align="center" bgcolor="#CCCCCC">#</td>
 <td height="20" align="center" bgcolor="#CCCCCC">ชื่อ นามสกุล</td>
 <td width="150" height="20" align="center" bgcolor="#CCCCCC">ประเภท</td>
 <td height="20" colspan="2" align="center" bgcolor="#CCCCCC">จัดการ</td>
 </tr>


<?php
//////////////////////////////////////// เริ่มต้น ส่วนเนื้อหาที่จะนำไปใช้ในไฟล์ ที่เรียกใช้ด้วย ajax
?>


<?php

if(isset($_POST["mySearch"])){

$strSearch = $_POST["mySearch"]; 
$q = "SELECT * FROM tbl_member WHERE member_fullname LIKE '%".$strSearch."%' ";
}else{
$q="select * from tbl_member where 1";
$q.=" ORDER BY member_id DESC  ";
} //end if$qr=mysql_query($q);
$total=mysql_num_rows($qr);
$e_page=5; // กำหนด จำนวนรายการที่แสดงในแต่ละหน้า  
if(!isset($_GET['s_page'])){  
	$_GET['s_page']=0;  
}else{  
	$chk_page=$_GET['s_page'];   
	$_GET['s_page']=$_GET['s_page']*$e_page;  
}  
$q.=" LIMIT ".$_GET['s_page'].",$e_page";
$qr=mysql_query($q);
if(mysql_num_rows($qr)>=1){  
	$plus_p=($chk_page*$e_page)+mysql_num_rows($qr);  
}else{  
	$plus_p=($chk_page*$e_page);    
}  
$total_p=ceil($total/$e_page);  
$before_p=($chk_page*$e_page)+1; 
?>
<?php

$arr_typemember=array(
	"1"=>"ประเภทที่ 1",
	"2"=>"ประเภทที่ 2"
);

?>
<?php
$i=1;
while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
?> 
<tr>
 <td height="20" align="center"><?=($chk_page*$e_page)+$i?></td>
 <td height="20" align="left">&nbsp; <?=$rs['member_fullname']?></td>
 <td height="20" align="center">&nbsp; <?=$arr_typemember[$rs['member_type']]?></td>
 <td width="45" height="20" align="center"><a href="#<?=$rs['member_id']?>" class="updateItem">แก้ไข</a></td>
 <td width="45" height="20" align="center"><a href="#<?=$rs['member_id']?>" class="delItem">ลบ</a></td>
</tr>
<?php $i++; } ?>
</table>
<?php if($total>0){ ?>
<div class="browse_page">
 <?php  
 // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า  
 page_navigator($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);  
 ?> 
</div>
<?php } ?>
<?php
//////////////////////////////////////////// จบ ส่วนเนื้อหาที่จะนำไปใช้ในไฟล์ ที่เรียกใช้ด้วย ajax
?>

 

 Abhisit Kumluechai 110.164.58.xxx 17-07-2012 12:39:28

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1

 ไฟล์  ajax_simple.php   เปลี่ยนโค้ดการค้นหา ให้ง่าย ด้วย jQuery ajax

โดยลบบรรทัด 87-138 ออก

 

แล้วเพิ่มโค้ด การค้นหาด้วย วิธีของ jQuery Ajax แบบสั้นๆ

 

	$("#btnSearch").click(function(){
		$("#showData").html("Now is Loading...");
		$.post("ajax_data.php",{mySearch:$("#txtSearch").val()},function(dataBack){
			$("#showData").html(dataBack);
		});
	});

 

ตัวอย่างโค้ดไฟล์  ajax_simple.php   

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ajax simple all in one file</title>
<style type="text/css">
*{
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", Verdana;
	font-size:12px;	
}
</style>
<style type="text/css">
.browse_page{
	clear:both;
	margin-left:12px;
	height:35px;
	margin-top:5px;
	display:block;
}
.browse_page a,.browse_page a:hover{
	display:block;
	height:18px;
	width:18px;
	font-size:10px;
	float:left;
	margin-right:2px;
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#F4F4F4;
	color:#333333;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;
	text-decoration:none;
}
.browse_page a:hover{
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
}
.browse_page a.selectPage{
	display:block;
	height:18px;
	width:18px;
	font-size:10px;
	float:left;
	margin-right:2px;
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;
}
.browse_page a.SpaceC{
	display:block;
	height:18px;
	width:18px;
	font-size:10px;
	float:left;
	margin-right:2px;
	border:0px dotted #0A85CB;
	font-size:11px;
	background-color:#FFFFFF;
	color:#333333;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;
}
.browse_page a.naviPN{
	width:50px;
	font-size:12px;
	display:block;
	height:18px;
	float:left;
	border:1px solid #0A85CB;
	background-color:#0A85CB;
	color:#FFFFFF;
	text-align:center;
	line-height:18px;
	font-weight:bold;	
}
</style></head>

<body>


<div style=" text-align:center;margin:auto;width:80%;">
<form id="form_member" name="form_member" method="post" action="">
<table width="500" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
 <tr>
  <td width="100" align="right">&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">ชื่อผู้ใข้</td>
  <td align="left"><input name="member_name" type="text" id="member_name" size="45" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">รหัสผ่าน</td>
  <td align="left"><input name="member_password" type="text" id="member_password" size="45" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">ชื่อ นามสกุล</td>
  <td align="left"><input name="member_fullname" type="text" id="member_fullname" size="45" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">ประเภท</td>
  <td align="left"><select name="member_type" id="member_type">
   <option value="">เลือกประเภท</option>
   <option value="1">ประเภทที่ 1</option>
   <option value="2">ประเภทที่ 2</option>
  </select></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">&nbsp;</td>
  <td align="left"><input type="button" name="save" id="save" value="Save" />
   &nbsp; <input type="button" name="cancel" id="cancel" value="Cancel" />
   <input name="h_member_id" type="hidden" id="h_member_id" value="" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="right">&nbsp;</td>
  <td align="left">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
</form>

<form name="frmMain">
Search <input type="text" name="txtSearch" id="txtSearch">
<input type="button" name="btnSearch" id="btnSearch" value="Search" OnClick="JavaScript:doCallAjax(document.getElementById('txtSearch').value);">
<br><br>
<span id="mySpan"></span>
</form>

<div id="showData" style="margin:auto;padding:10px;text-align:center;">

</div>


</div>

<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<!--<script type="text/javascript" src="../js/jquery-1.4.2.min.js"></script>-->
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$("#showData").load("ajax_data.php");

			
	$("#save").click(function(){
		$.post("ajax_data.php?method=insert",$("#form_member").serialize(),function(){
			$("#showData").load("ajax_data.php");
			$("#form_member")[0].reset();
		});
	});
	$("#cancel").click(function(){
		$("#form_member")[0].reset();
	});	

	 $(".browse_page a").live("click",function(event){
		 event.preventDefault();
		 var url=$(this).attr("href");
//		 แสดงแบบปกติ
		 $("#showData").load(url,function(){
			 
		 });

////		แสดงแบบ effect สามารถประยุกต์ effect หรือลูกเล่นอื่นๆ ตามต้องการ
//		 $("#showData").animate({
//			 opacity:0
//		 },100,function(){
//			 $("#showData").load(url,function(){
//				$("#showData").animate({
//			 		opacity:1
//				 },200);
//			 });			 
//		 });

		 return false;
	 });

	$(".delItem").live("click",function(event){
		event.preventDefault();
		var idMember=$(this).attr("href");
		idMember=idMember.replace("#","");
		$(this).parent("td").parent("tr").fadeOut();
		$.post("ajax_data.php?method=delete",{id:idMember},function(){
			$("#showData").load("ajax_data.php");
		});
	});
	
	$(".updateItem").live("click",function(event){
		event.preventDefault();
		var idMember=$(this).attr("href");
		idMember=idMember.replace("#","");
		$.post("ajax_data.php?method=getupdate",{id:idMember},function(data){
			var returnData=data.split("|");
			$("#h_member_id").val(returnData[0]);
			$("#member_name").val(returnData[1]);
			$("#member_password").val(returnData[2]);
			$("#member_fullname").val(returnData[3]);
			$("#member_type").val(returnData[4]);

		});
	});	
	
	$("#btnSearch").click(function(){
		$("#showData").html("Now is Loading...");
		$.post("ajax_data.php",{mySearch:$("#txtSearch").val()},function(dataBack){
			$("#showData").html(dataBack);
		});
	});
	
	
});
</script></body>
</html><br>

 

 Ninenik Narkdee 171.6.215.xxx 17-07-2012
 ความคิดเห็นที่ 2

ขอบคุณครับตอนนี้แก้ปัญหาได้แล้ว แต่ ตัวแบ่งหน้า คือว่าเมื่อเรากดค้นหา ผมกำหนดไว้ว่า 5 เรคคอร์ดให้เริ่มหน้าใหม่ 

 

เมื่อค้นหาแล้วมันมี 2 หน้า ตามปกติจะแสดง หน้า 1 ปกติ แต่เมื่อคลิกหน้า 2 มันจะกลับไปสู่หน้า 2 เหมือนเราไม่ค้นหาอะครับ มันไม่ค้างค่าที่เราค้นหาไว้Abhisit Kumluechai 110.164.58.xxx 17-07-2012 18:11


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ