การใช้งาน Progress Event กับการอัพโหลดไฟล์ ใน HttpClient ตอนที่ 6

เขียนเมื่อ 6 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
angular progress event httpclient

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ angular progress event httpclient

ดูแล้ว 7,006 ครั้ง


เนื้อหาในตอนที่ 6 นี้เราจะมาดูในเรื่องการใช้งาน Advance HttpClient ใน Anuglar ส่วนของ
การใช้งาน progress event กรณีที่ใช้งานร่วมกับการอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ และเราต้องการ
ที่จะแสดงสถานะหรือความคืบหน้าของการอัพโหลด เช่นว่า ขณะนี้อัพโหลดไปแล้วคิดเป็นกี่เปอร์เซ็น
เป็นต้น
    ในตัวอย่างการประยุกต์และการใช้งานที่จะนำเสนอต่อไปนี้ จะมีด้วยกัน 2 รูปแบบ แบบแรกคือการเลือก
เฉพาะไฟล์สำหรับอัพโหลด โดยไม่มีการส่งข้อมูลใดๆ นอกจากไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด และมีการใช้งาน
progress event หรือการใช้งาน event ที่แสดงถึงความคืบหน้าของอัพโหลดไฟล์ ส่วนแบบที่สองเราจะเป็น
การใช้งานกรณีส่งข้อมูลรูปภาพไปพร้อมกับข้อมูลของ element form อื่นเพิ่มเติมไปด้วย โดยในที่นี้เราจะ
ส่งข้อมูลจาก input text และก็ไฟล์อัพโหลดไปใช้งานพร้อมกัน โดยวิธีที่สองนี้จะไม่มีการใช้งาน progress event
    สำหรับในตัวอย่าง เราจะใช้รูปแบบของ input file ของ bootstrap 4 โดยจะยกตัวอย่างเป็นการอัพโหลด
เป็นไฟล์รูปแบบ มีการแสดง preview รูปภาพที่กำลังจะอัพโหลดด้วย
 

การอัพโหลดไฟล์ร่วมกับ การใช้งาน Progress Event

เริ่มต้นกันที่ไฟล์ register.component.css กำหนด css class สำหรับใช้งานดังนี้
 
ไฟล์ register.component.css
 
#place_previewImg{
  margin-bottom: 10px;
}
ไฟล์ register.component.html
 
<p> register works!</p>
<pre>{{ responseValue | json }}</pre>
<pre>{{ registForm.value | json }}</pre>
<form (ngSubmit)="onSubmit(registForm)" #registForm="ngForm" novalidate>
 <div class="form-group row">
  <label for="file2" class="col-3 col-form-label text-right">
    อัพโหลดไฟล์
  </label>
  <div class="col-6">
   <label class="custom-file">
    <input (change)="onChangePic($event)" type="file" name="file2" id="file2" class="custom-file-input" accept="image/*">
    <span class="custom-file-control">{{ chooseFile }}</span>
   </label>     
  </div>
  <div class="offset-3"></div>
 </div> 
 <div class="form-row">
  <div class="col-9 offset-3">
   <img id="place_previewImg" *ngIf="previewLoaded" [src]="previewImg" style="height:150px;">
  </div>
 </div>   
 <div class="form-row">
  <div class="col-9 offset-3">
   <button type="submit" [disabled]="!registForm.valid" class="btn btn-primary">สมัครสมาชิก</button>
  </div>
 </div>  
</form>
<br>
 
ประยุกต์จากฟอร์มของบทความก่อนหน้า เราจะมีแค่ input type file สำหรับอัพโหลไฟล์รุปภาพ 
 
<input (change)="onChangePic($event)" type="file" name="file2" id="file2" class="custom-file-input" accept="image/*">
 
มีการกำหนด onChange event เข้าไปสำหรับทำการแสดงรูปภาพ preview ผ่านฟังก์ชั่น onChangePic($event) 
โดยส่งค่า Event Object เข้าไปในฟังก์ชั่นด้วย เมื่อมีการเลือกไฟล์รูปภาพ ก็จะให้แสดงชื่อไฟล์รูปภาพผ่านตัวแปร 
chooseFile
 
<span class="custom-file-control">{{ chooseFile }}</span>
 
และแสดงรูป prview ในส่วนของแท็ก img
 
<img id="place_previewImg" *ngIf="previewLoaded" [src]="previewImg" style="height:150px;">
 
หน้าตาของส่วนของฟอร์มอัพโหลดไฟล์ จะได้เป็นดังนี้
 
 


 
 
ตัวอย่างเมื่อเลือกไฟล์ (กรณีเพิ่มโค้ด javascript แล้ว)
 
 


 
 
ต่อไปดูในส่วนของไฟล์การทำงานเพื่อทำการอัพโหลดไฟล์ให้เราปรับไฟล์ register.component.ts เป็นดังนี้
 
ไฟล์ register.component.ts
 
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { Router, ActivatedRoute, ParamMap } from '@angular/router';
import { HttpClient, HttpHeaders, 
    HttpErrorResponse, 
    HttpRequest,
    HttpEventType,
    HttpResponse,
    HttpParams } from '@angular/common/http';
import { Observable } from 'rxjs/Observable';
import 'rxjs/add/operator/map';

@Component({
 // selector: 'app-register',
 templateUrl: './register.component.html',
 styleUrls: ['./register.component.css']
})
export class RegisterComponent implements OnInit {
 public provinces:string[] = ['กรุงเทพฯ','นนทบุรี'];
 public hobbies:string[] = ['ออกกำลังกาย','อ่านหนังสือ'];
 public urlApi:string = "http://localhost/demo/";
 public responseValue:any; 
 public chooseFile:string = '';
 public previewImg:any;
 public previewLoaded:boolean = false;
 public fileList:any[];
 public fileupload:any;

 constructor(
  private http:HttpClient,
  private route: ActivatedRoute,
  private router:Router
 ) { } 

 onSubmit(f:any){
  let data = f.value; // ในที่นี้ค่านี้ยังไม่ใช้ เพราะเราจะส่งแค่ไฟล์ไปอย่างเดียว

  let file:any = this.fileupload; // กำหนด file Object mี่จะทำการอัพโหลด
  const req = new HttpRequest('POST',this.urlApi+'show_data.php', file, {
   reportProgress: true, // กำหนด reportProgress เพื่อใ้ช้งาน prgress event
  });  

  this.http.request(req).subscribe(event => {
   // โดยรูปแบบการอัพโหลดด้วยวิธีนี้จะเป็นการส่งข้อมูลแบบ event stream 
   // ที่เราสามารถดูความคืบหน้าการอัพโหลดได้ 
   if (event.type === HttpEventType.UploadProgress) { // ขณะกำลังอัพโหลด
    // ทดสอบแสดงสถานะการอัพโหลดผ่่านทาง console
    const percentDone = Math.round(100 * event.loaded / event.total);
    console.log(`File is ${percentDone}% uploaded.`);
   } else if (event instanceof HttpResponse) {
    // แสดงสถานะอัพโหลดสำเร็จแล้วทาง console
    console.log('File is completely uploaded!');
    this.fileupload = null;
    this.chooseFile = '';
    this.previewLoaded = false;		
   }
  });  

 // การตรวจสอบการเลือกไฟล์และแสดงชื่อไฟล์
 onChangePic(e:any){
  console.log(e);
  let file = e.dataTransfer ? e.dataTransfer.files[0] : e.target.files[0];
  this.fileupload = file;
  this.fileList = e.target.files;
  console.log(file);
  console.log(typeof file);
  if(typeof(file)=='undefined'){
   console.log("Please choose file");
   this.chooseFile = '';
   this.previewImg = '';
   this.previewLoaded = false;
  }else{
   this.chooseFile = file.name; 
   this.previewThumbnail(file);
  }
 }
 
 // ส่วนของการแสดงรูป preview 
 previewThumbnail(file:any){
   let imageType = /image.*/
   if(!file.type.match(imageType)){
    alert('invalid format');
    return;
   }
   let reader = new FileReader();
   reader.onload = this._handleReaderLoaded.bind(this);
   reader.readAsDataURL(file);
 }

 // ส่วนของการส่ง dataUti ของรุปไปแสดงเป็น preview
 _handleReaderLoaded(e) {
  this.previewImg = e.target.result;
  this.previewLoaded = true;
 }


 ngOnInit() {

 }

}
 
 
 
คำอธิบายแสดงในโค้ด เรามีการกำหนด option ให้มีการใช้งาน progress event ผ่านการกำหนดค่า reportProgress: true
ผลลัพธ์ของการทำงานของโค้ดข้างต้นดังแสดงในรุปตัวด้านล่าง
 
 


 
 
ต่อไปส่วนของฝั่ง server หรือ backend service ที่เราทำการรับค่าและบันทึกไฟล์ที่ได้ทำการอัพโหลด
ในตัวอย่างเราส่งไปที่ไฟล์ show_data.php ให้เราปรับในส่วนของไฟล์นี้เป็นดังนี้
 
ไฟล์ show_data.php ไฟล์รับค่าฝั่ง server
 
<?php
header('Access-Control-Allow-Origin: *'); 
header('Access-Control-Allow-Headers: Content-Type,X-Custom-Header'); 
header('Content-type: application/json');
$jsonData = array();	
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "GET") {
	echo json_encode($jsonData);
}elseif($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "OPTIONS"){
	echo json_encode($jsonData);
}elseif($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST"){
	$uploadData = file_get_contents('php://input');
	//$vars=parse_str($res,$post_vars);
	$headers = getallheaders();	
	// https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
	$mime_types = array(
		'png' => 'image/png',
		'jpg' => 'image/jpeg',
		'jpeg' => 'image/jpeg',
		'jpg' => 'image/jpeg',
		'gif' => 'image/gif',
		'bmp' => 'image/bmp',
		'ico' => 'image/vnd.microsoft.icon',
		'tiff' => 'image/tiff',
		'tif' => 'image/tiff',
		'svg' => 'image/svg+xml',
		'svgz' => 'image/svg+xml',
	);
	$ext = array_search($headers['Content-Type'], $mime_types); 
	$filename = time().".".$ext;
	file_put_contents("upload/".$filename,$uploadData);
	echo json_encode(array(
		"statusCode"=>"200 OK",
		"statusMessage"=>"Successful"
	));	
}else{
  header("HTTP/1.1 403 Access Forbidden");
	echo json_encode(array(
		"statusCode"=>"403 Access Forbidden",
		"statusMessage"=>"Fail"
	));
}
?>
 
 
ทดสอบการทำงาน สังเกตจากรูปด้านล่าง เมื่อมีการอัพโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้ว เราทำการล้างค่าข้อมูลเก่า
ในฟอร์มจะไม่มีการแสดงรุปภาพ preview แล้ว พร้อมสำหรับการอัพโหลดไฟล์ใหม่แล้ว ส่วนของ console
เราจะเห็นว่ามีการแสดง progress event ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์การทำงานในตัวอย่างจะเห็นมี 72% แลถก็ 100%
เมื่อมีการอัพโหลดไฟล์สำเร็จ 
 
 


 
 
ตัวอย่างไฟล์รุปภาพที่อัพโหลดสำเร็จแล้ว
 
 

 
 
เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับแนวทางแรกที่มีการใช้งาน progress event
 


 

การอัพโหลดไฟล์พร้อมกับข้อมูลอื่นๆในฟอร์มด้วย FormData Object

ไปต่อที่รูปแบบที่สอง ที่มีการส่งรูปภาพไปพร้อมกับข้อมูลฟอร์มไปบันทึกพร้อมกัน ให้เราปรับไฟล์ 
register.component.html โดยเพิ่ม input type text เข้าไปดังนี้
 
ไฟล์ register.component.html
 
<p> register works!</p>
<pre>{{ responseValue | json }}</pre>
<pre>{{ registForm.value | json }}</pre>
<form (ngSubmit)="onSubmit(registForm)" #registForm="ngForm" novalidate>
 <div class="form-group row">
  <label for="fullname" class="col-3 col-form-label text-right">
    ชื่อ นามสกุล
  </label>
  <div class="col-6">
   <input type="text" class="form-control is-invalid" ngModel #fullname="ngModel" name="fullname" id="fullname" 
   [class.is-valid]="fullname.valid" [class.is-invalid]="!fullname.valid" 
   placeholder="Fullname" required>
   <div class="invalid-feedback">
    Please provide a valid Fullname.
   </div>   
  </div>
  <div class="offset-3"></div>
 </div> 

 <div class="form-group row">
  <label for="file2" class="col-3 col-form-label text-right">
    อัพโหลดไฟล์
  </label>
  <div class="col-6">
   <label class="custom-file">
    <input (change)="onChangePic($event)" type="file" name="file2" id="file2" class="custom-file-input" accept="image/*">
    <span class="custom-file-control">{{ chooseFile }}</span>
   </label>     
  </div>
  <div class="offset-3"></div>
 </div> 
 <div class="form-row">
  <div class="col-9 offset-3">
   <img id="place_previewImg" *ngIf="previewLoaded" [src]="previewImg" style="height:150px;">
  </div>
 </div>   
 <div class="form-row">
  <div class="col-9 offset-3">
   <button type="submit" [disabled]="!registForm.valid" class="btn btn-primary">สมัครสมาชิก</button>
  </div>
 </div>  
</form>
<br>
จากนั้นปรับโค้ดในส่วนของไฟล์ register.component.ts เป็นดังนี้
 
ไฟล์ register.component.ts
 
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { Router, ActivatedRoute, ParamMap } from '@angular/router';
import { HttpClient, HttpHeaders, 
    HttpErrorResponse, 
    HttpRequest,
    HttpEventType,
    HttpResponse,
    HttpParams } from '@angular/common/http';
import { Observable } from 'rxjs/Observable';
import 'rxjs/add/operator/map';

@Component({
 // selector: 'app-register',
 templateUrl: './register.component.html',
 styleUrls: ['./register.component.css']
})
export class RegisterComponent implements OnInit {
 public provinces:string[] = ['กรุงเทพฯ','นนทบุรี'];
 public hobbies:string[] = ['ออกกำลังกาย','อ่านหนังสือ'];
 public urlApi:string = "http://localhost/demo/";
 public responseValue:any; 
 public chooseFile:string = '';
 public previewImg:any;
 public previewLoaded:boolean = false;
 public fileList:any[];
 public fileupload:any;

 constructor(
  private http:HttpClient,
  private route: ActivatedRoute,
  private router:Router
 ) { } 

 onSubmit(f:any){
  let data = f.value; 
  let file:any = this.fileupload;
  let formData:FormData = new FormData();
  
  // กรณีมีการเลือกไฟล์ ส่งไฟล์ไปใช้งานกับ formData
  if(file && file!='undefined'){
   console.log(file);
   formData.append('uploadFile', file, file.name);
  }
  // วนลูปค่าจาก form ที่ส่งเข้ามา ไปใช้งานใน formData
  for(let key in data ) {
   formData.append(key, data[key]);
  }  

  this.http.post(this.urlApi+'show_data.php',formData,{
   headers: new HttpHeaders().set('X-Custom-Header', 'my-header'),
   params: new HttpParams().set('id', '3')
  })  
  .subscribe(result =>{
   this.responseValue = result;
   console.log(result);
   f.reset(); // reset form
   this.fileupload = null;
   this.chooseFile = '';
   this.previewLoaded = false;   
  },
  ( err:HttpErrorResponse ) => {
   // กรณี error
   if (err.error instanceof Error) {
    // กรณี error ฝั่งผู้ใช้งาน หรือ การเชื่อมต่อเกิด error ขึ้น
    console.log('An error occurred:', err.error.message);
   }else{ // กรณี error ฝั่ง server ไม่พบไฟล์ ,server error 
    console.log(`Backend returned code ${err.status}, body was: ${err.error}`);
   }    
  });
 }

 // การตรวจสอบการเลือกไฟล์และแสดงชื่อไฟล์
 onChangePic(e:any){
  console.log(e);
  let file = e.dataTransfer ? e.dataTransfer.files[0] : e.target.files[0];
  this.fileupload = file;
  this.fileList = e.target.files;
  console.log(file);
  console.log(typeof file);
  if(typeof(file)=='undefined'){
   console.log("Please choose file");
   this.chooseFile = '';
   this.previewImg = '';
   this.previewLoaded = false;
  }else{
   this.chooseFile = file.name; 
   this.previewThumbnail(file);
  }
 }
 
 // ส่วนของการแสดงรูป preview 
 previewThumbnail(file:any){
   let imageType = /image.*/
   if(!file.type.match(imageType)){
    alert('invalid format');
    return;
   }
   let reader = new FileReader();
   reader.onload = this._handleReaderLoaded.bind(this);
   reader.readAsDataURL(file);
 }

 // ส่วนของการส่ง dataUti ของรุปไปแสดงเป็น preview
 _handleReaderLoaded(e) {
  this.previewImg = e.target.result;
  this.previewLoaded = true;
 }


 ngOnInit() {

 }

}
 
 
สำหรับการใช้งาน formData นั้นค่าที่ส่งไป จะเหมือนกับการส่งค่าปกติ ในตัวอย่างเราส่งข้อมูลแบบ POST เวลารับค่า
ในไฟล์ฝั่ง server เราก็รับค่าด้วยตัวแปร $_POST กรณีส่งค่าแบบ GET ก็รับค่าผ่านตัวแปร $_GET ส่วนถ้าเป็นไฟล์ส่งไป
ก็รับค่าผ่านตัวแปร $_FILSES เป็นรูปแบบการใช้งานปกติ ในที่นี้จะไม่ขอยกตัวอย่างโค้ดการอัพโหลดไฟล์ สามารถค้นหา
เพิ่มเดิมในเว็บไซต์ได้ จะแสดงแค่ค่าที่ถูกส่งไปดังนี้
 
ไฟล์ show_data.php
 
<?php
header('Access-Control-Allow-Origin: *'); 
header('Access-Control-Allow-Headers: Content-Type,X-Custom-Header'); 
header('Content-type: application/json');
$jsonData = array();	
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "GET") {
	echo json_encode($jsonData);
}elseif($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "OPTIONS"){
	echo json_encode($jsonData);
}elseif($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST"){
	echo json_encode(array(
		"statusCode"=>"200 OK",
		"statusMessage"=>"Successful",
		"getData"=>$_GET,
		"fileUpload"=>$_FILES,
		"postData"=>$_POST
	));
}else{
  header("HTTP/1.1 403 Access Forbidden");
	echo json_encode(array(
		"statusCode"=>"403 Access Forbidden",
		"statusMessage"=>"Fail"
	));
}
?>
 
ทดสอบการทำงาน กรอกข้อมูล เลือกรูปภาพ จากนั้นกด submit
 
 


 
 
จะได้ค่าของข้อมูลที่ถูกส่งไปดังนี้

 
 


 
 
สามารถนำไปประยุกต์เพิ่มเติมได้ตามต้องการ 
ตอนนี้เราได้ทำความเข้าใจในการรับส่งข้อมูลระหว่าง front-end และ backend ไปมากพอสมควรแล้ว เนื้อหาต่อไป 
จะเป็นอะไร รอติดตาม 
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ