สร้างฟังก์ชัน autocomplete ให้ใช้งานแบบง่าย ด้วย ajax

05 July 2009 By Ninenik Narkdee
php ajax autocomplete

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php ajax autocomplete

ตัวอย่าง

ไฟล์ที่จำเป็นต้องใช้
1.autocomplete.js
2.autocomplete.css
3.autocomplete.gif
ทำการดาวโหลดโดยคลิกขวาที่ลิ้งไฟล์ด้านบน แล้วทำการบันทึก

แก้ไข 26-02-2017 รองรับ mysqli

ไฟล์ dbconnect.php


<?php 
$mysqli = new mysqli("localhost", "root","","test"); 
/* check connection */ 
if ($mysqli->connect_errno) { 
  printf("Connect failed: %s\n", $mysqli->connect_error); 
  exit(); 
} 
if(!$mysqli->set_charset("utf8")) { 
  printf("Error loading character set utf8: %s\n", $mysqli->error); 
  exit(); 
}

ไฟล์ตัวอย่าง


<?php
require_once('inc/dbconnect.php');
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Document</title>
<script type="text/javascript" src="autocomplete/autocomplete.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="autocomplete/autocomplete.css" type="text/css"/>
</head>

<body>

<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
 <input name="show_province" type="text" id="show_province" size="50" />
 <input name="h_province_id" type="hidden" id="h_province_id" value="" />
</form><script type="text/javascript">
function make_autocom(autoObj,showObj){
  var mkAutoObj=autoObj; 
  var mkSerValObj=showObj; 
  new Autocomplete(mkAutoObj, function() {
    this.setValue = function(id) {   
      document.getElementById(mkSerValObj).value = id;
    }
    if ( this.isModified )
      this.setValue("");
    if ( this.value.length < 1 && this.isNotClick ) 
      return ;  
    return "gdata.php?q=" +encodeURIComponent(this.value);
  }); 
}  
 
// การใช้งาน
// make_autocom(" id ของ input ตัวที่ต้องการกำหนด "," id ของ input ตัวที่ต้องการรับค่า");
make_autocom("show_province","h_province_id");
</script>
</body>
</html>

ไฟล์ gdata.php


<?php
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");    
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");    
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);   
require_once('inc/dbconnect.php');
if(isset($_GET['q']) && $_GET['q']!=""){
	$q = urldecode($_GET["q"]);
	$q = $mysqli->real_escape_string($q);
	
	$pagesize = 50; // จำนวนรายการที่ต้องการแสดง
	$table_db="tbl_provinces"; // ตารางที่ต้องการค้นหา
	$find_field="province_name"; // ฟิลที่ต้องการค้นหา
	$sql = "
	SELECT 
	province_id,
	province_name
	FROM $table_db WHERE LOCATE('$q', $find_field) > 0 
	ORDER BY LOCATE('$q', $find_field), $find_field LIMIT $pagesize
	";
	$result = $mysqli->query($sql);
	if($result && $result->num_rows>0){
		while($row = $result->fetch_assoc()){
			// กำหนดฟิลด์ที่ต้องการส่ง่กลับ ปกติจะใช้ primary key ของ ตารางนั้น
			$id = $row["province_id"]; // 
			
			// จัดการกับค่า ที่ต้องการแสดง 
			$name = trim($row["province_name"]);// ตัดช่องวางหน้าหลัง
			$name = addslashes($name); // ป้องกันรายการที่ ' ไม่ให้แสดง error
			$name = htmlspecialchars($name); // ป้องกันอักขระพิเศษ

			// กำหนดรูปแบบข้อความที่แใดงใน li ลิสรายการตัวเลือก
  		$display_name = preg_replace("/(" .$q. ")/i", "<b>$1</b>", $name);
			echo "
				<li onselect=\"this.setText('$name').setValue('$id')\">
					$display_name
				</li>
			";	
		}
	}
	$mysqli->close();
}
?>


กรณีต้องการนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบ autofill 

สามารถใช้ ajax ใน jquery มาใช้ได้ดังนี้ 
สมมติ โค้ดตัวอย่างของเราเป็นการ แสดงข้อมูลของจังหวัด จาก autocomplete โดย
เมื่อทำการเลือกรายการจังหวัดนั้นๆ แล้วให้ทำการแสดงข้อมูลของจังหวัดที่เลือกเพิ่มเติม
ใน textbox หรือส่วนที่เราต้องการ ดูรูป ตัวอย่างผลลัพธ์
 
 
หลักการทำงานคือ เราจะใช้ autocomplete ดึง id หรือ primary id ของ ข้อมูลมาก่อน
จากนั้นใช้ ajax ส่งค่า id นั้นๆ ไปทำการคิวรี่เพิ่มแสดงข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการ 

ให้เราสร้างไฟล์ g_fulldata.php รูปแบบโค้ดดังนี้

 
<?php
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");  
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); 
require_once("inc/dbconnect.php");
$sql = "
 SELECT * FROM tbl_provinces WHERE province_id='".$_POST['id']."'
";
$result = $mysqli->query($sql);
if($result && $result->num_rows > 0){
  $row = $result->fetch_assoc();
    $json_data[] = array(
      "id" => $row['province_id'],
			"name_th" => $row['province_name'],
			"name_en" => $row['province_name_eng']
    );
}
// แปลง array เป็นรูปแบบ json string 
if(isset($json_data)){ 
  $json= json_encode($json_data);  
  if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){  
  echo $_GET['callback']."(".$json.");";    
  }else{  
  echo $json;  
  }  
} 
 
โดยจากโค้ดไฟล์ตัวอย่าง เราจะทำการส่งค่าตัวแปร id ของจังหวัดที่เราได้มากจากการเลือกใน autocomplete
แล้วส่งค่าไปคิวรี่เพื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการแสดงทั้งหมด และจัดในรูปแบบ json object เพื่อเรียกใช้จากไฟล์หลัก
 

ไฟล์หลักทดสอบ

 
<?php
require_once('inc/dbconnect.php');
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Document</title>
<script type="text/javascript" src="autocomplete/autocomplete.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="autocomplete/autocomplete.css" type="text/css"/>
</head>

<body>

<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
 <p>
  <input name="show_province" type="text" id="show_province" size="50" />
  <input name="h_province_id" type="hidden" id="h_province_id" value="" />
  <br>
  <hr>
  ID:
  <input type="text" name="province_id" id="province_id">
  <br>
  Name: 
  <input type="text" name="province_name_th" id="province_name_th">
  <br>
  Name English:
  <input type="text" name="province_name_en" id="province_name_en">
<br>
 </p>
</form>


<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript">
function make_autocom(autoObj,showObj){
  var mkAutoObj=autoObj; 
  var mkSerValObj=showObj; 
  new Autocomplete(mkAutoObj, function() {
    this.setValue = function(id) {   
      document.getElementById(mkSerValObj).value = id;
			// ถ้ามี id ที่ได้จากการเลือกใน autocomplete 
			if(id!=""){
				// ส่งค่าไปคิวรี่เพื่อเรียกข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการ โดยใช้ ajax 
				$.post("g_fulldata.php",{id:id},function(data){
					if(data!=null && data.length>0){ // ถ้ามีข้อมูล
							// นำข้อมูลไปแสดงใน textbox ที่่เตรียมไว้
							$("#province_id").val(data[0].id);
							$("#province_name_th").val(data[0].name_th);
							$("#province_name_en").val(data[0].name_en);
					}
				});
			}else{
				// ล้างค่ากรณีไม่มีการส่งค่า id ไปหรือไม่มีการเลือกจาก autocomplete
				$("#province_id").val("");
				$("#province_name_th").val("");
				$("#province_name_en").val("");				
			}
    }
    if ( this.isModified )
      this.setValue("");
    if ( this.value.length < 1 && this.isNotClick ) 
      return ;  
    return "gdata.php?q=" +encodeURIComponent(this.value);
  }); 
}  
 
// การใช้งาน
// make_autocom(" id ของ input ตัวที่ต้องการกำหนด "," id ของ input ตัวที่ต้องการรับค่า");
make_autocom("show_province","h_province_id");
</script>
</body>
</html>


 


   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 01-05-2018


หรือสามารถใช้งาน jqueryui autocomplete โดย
ดูการประยุกต์เพิ่มเติมที่เนื้อหาลิ้งค์นี้

https://www.ninenik.com/forum_view_2703_1.html#comment_6159


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องTags:: ajax php autocompleteURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ