ต้องการทำ Autocomplete Ajax แบบหลายๆ Input Tag ทำอย่างไรหรอครับ ??

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ต้องการทำ Autocomplete Ajax แบบหลายๆ Input Tag ทำอย่างไรหรอครับ ??

ต้องการทำ Autocomplete Ajax แบบหลายๆ Input Tag ทำอย่างไรหรอครับ ??
จากตอนแรกผมต้องการทำ Autocomplete ในการค้นหาชื่อแล้วดึงprimary Key มาเก็บครับ ซึ่ง ก็ทำได้แล้วครับ
ตามลิงค์นี่ครับ https://www.ninenik.com/สร้างฟังก์ชัน_autocomplete_ให้ใช้งานแบบง่าย_ด้วย_ajax-209.html

ต่ผมต้องการจะทำให้มีหลายๆ input tag ครับ แล้วก็สามารถAutocomplete ได้ทีละ tag อะครับ ไม่ทราบว่าผมต้องทำอย่างไรหรอครับ 
นี่คือโค้ด PHP ครับ
<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
  <?php
  for ($i = 1; $i <= 10 ; $i++) {
    ?>
    <p>
     <label for=""><?php echo $i."."; ?></label>
     <input name="show_province" type="text" id="show_province<?php echo $i; ?>" size="50" />
     <input name="h_province_id" type="hidden" id="h_province_id<?php echo $i; ?>" value="" />
     <br>
     <hr>
     ID:
     <input type="text" name="province_id" id="province_id<?php echo $i; ?>">
     <br>
     Name:
     <input type="text" name="province_name_th" id="province_name_th<?php echo $i; ?>">
     <br><br><hr />
    </p>
    <?php
  }
  ?>
 </form>
นี่คือ โค้ด Javascript ครับ
<script type="text/javascript">
 var c = 1;
 for (var i = 1; i <= 10; i++) {
  function make_autocom(autoObj,showObj){
    var mkAutoObj = autoObj;
    var mkSerValObj = showObj;
    new Autocomplete(mkAutoObj, function() {
      this.setValue = function(id) {
        document.getElementById(mkSerValObj).value = id;
        // ถ้ามี id ที่ได้จากการเลือกใน autocomplete
        if(id != ""){
          // ส่งค่าไปคิวรี่เพื่อเรียกข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการ โดยใช้ ajax
          $.post("g_fulldata.php",{id:id},function(data){
            if(data != null && data.length>0){ // ถ้ามีข้อมูล
              // นำข้อมูลไปแสดงใน textbox ที่่เตรียมไว้
              $("#province_id"+c).val(data[0].id);
              $("#province_name_th"+c).val(data[0].name_th);
             // $("#province_name_en").val(data[0].name_en);
            }
          });
        }else{
          // ล้างค่ากรณีไม่มีการส่งค่า id ไปหรือไม่มีการเลือกจาก autocomplete
          $("#province_id"+c).val("");
          $("#province_name_th"+c).val("");
          //$("#province_name_en").val("");
        }
      }
      if ( this.isModified )
        this.setValue("");
      if ( this.value.length < 1 && this.isNotClick )
        return ;
      return "gdata.php?q=" + encodeURIComponent(this.value);
    });
  }
  // การใช้งาน
  // make_autocom(" id ของ input ตัวที่ต้องการกำหนด "," id ของ input ตัวที่ต้องการรับค่า");
  make_autocom("show_province"+c,"h_province_id"+c);
  c = c + 1;
 }
 </script>
นี่คือ ภาพผลลัพธ์แรกครับ


นี่คือผลลัพธ์ที่ผมอย่างจะสอบถามครับ


จะทำอย่างไรให้ใช้ได้ หลายๆ input tag ครับผมครับ ผมใส่วนลูปในโค้ด Javascript แล้วแต่ไม่ทำงานครับ ผมต้องทำอย่างไรครับผม


Piratchai Pong PC 1.47.228.xxx 01-05-2018 11:18:59

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ลองเปลี่ยนมาใช้ jqueryui autocomplete น่าจะประยุกต์เพิ่มเติมได้ง่ายกว่า ดูตัวอย่างโค้ดด้านล่างเป็นแนวทาง

ไฟล์ dbconnect.php

 
<?php 
$mysqli = new mysqli("localhost", "root","","test"); 
/* check connection */ 
if ($mysqli->connect_errno) { 
  printf("Connect failed: %s\n", $mysqli->connect_error); 
  exit(); 
} 
if(!$mysqli->set_charset("utf8")) { 
  printf("Error loading character set utf8: %s\n", $mysqli->error); 
  exit(); 
}
 

ไฟล์ get_province_json.php

 
<?php
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");  
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); 
require_once("inc/dbconnect.php");

$json_data = array();

$pagesize = 50; // จำนวนรายการที่ต้องการแสดง
$table_db="tbl_provinces"; // ตารางที่ต้องการค้นหา
$find_field="province_name"; // ฟิลที่ต้องการค้นหา
if(isset($_GET['term']) && $_GET['term']!=""){	
  $keyword = trim($_GET["term"]);
  $sql = "SELECT * FROM $table_db 
  WHERE LOCATE('$keyword', $find_field) > 0 
  ORDER BY LOCATE('$keyword', $find_field), $find_field LIMIT $pagesize";
}else{
  $sql = "SELECT * FROM $table_db WHERE 1 LIMIT $pagesize";   
}
// หากข้อมูลมีจำนวนมาก ให้เปลี่ยนตรง * ให้เป็นเฉพาะฟิลด์ที่จะใช้งานเช่น
// SELECT province_name,province_id FROM $table_db  เป็นต้น เพื่อให้การทำงานเร็วขึ้น

$result = $mysqli->query($sql);
if($result && $result->num_rows > 0){
  while($row = $result->fetch_assoc()){
    $json_data[] = array(
      "value" => $row['province_name'],
      "label" => $row['province_name'],
			"id" => $row['province_id']  
			// เพิ่ม key ของ array ได้ตามต้องการ แต่ต้องมี value กับ label ในที่นี้เพิ่ม id เข้ามา
    );
  }
}
// แปลง array เป็นรูปแบบ json string 
if(isset($json_data)){ 
  $json= json_encode($json_data);  
  if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){  
  echo $_GET['callback']."(".$json.");";    
  }else{  
  echo $json;  
  }  
}
?>
 

ไฟล์โค้ดตัวอย่าง

 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@3.3.7/dist/css/bootstrap.min.css">
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-ui.min.css" />
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-ui.theme.min.css" />   
	<style type="text/css">
    /*  css ส่วนของรายการที่แสดง */ 
    .ui-autocomplete { 
      padding-right: 5px;
      max-height:200px !important;
      overflow: auto !important;
    } 
  </style>
</head>
<body>

<br>
<br>
<div class="container">
	<div class="form-group row">
  	<div class="col-xs-6">
  	<input type="text" class="form-control typeahead" name="myprovince1" id="myprovince1" value="" />    
    </div>
  </div>
	<div class="form-group row">
  	<div class="col-xs-6">
  	<input type="text" class="form-control typeahead" name="myprovince2" id="myprovince2" value="" />    
    </div>
  </div>
	<div class="form-group row">
  	<div class="col-xs-6">
  	<input type="text" class="form-control typeahead" name="myprovince3" id="myprovince3" value="" />    
    </div>
  </div>
	<div class="form-group row">
  	<div class="col-xs-6">
  	<input type="text" class="form-control typeahead" name="myprovince4" id="myprovince4" value="" />    
    </div>
  </div>      
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.8.3.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-ui.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	
  $( ".typeahead" ).autocomplete({ // ใช้งาน autocomplete กับ input text id=tags
    minLength: 0, // กำหนดค่าสำหรับค้นหาอย่างน้อยเป็น 0 สำหรับใช้กับปุ่ใแสดงทั้งหมด
    source: "get_province_json.php", // กำหนดให้ใช้ค่าจากการค้นหาในฐานข้อมูล
    open:function(){ // เมื่อมีการแสดงรายการ autocomplete

    },
    select: function( event, ui ) {
			// สามารถนำค่า ที่เลือก ไปใช้งานผ่านการอ้างอิ ui.item.xxxx โดย xxx คือ key ที่เราสร้างในไฟล์ json
      console.log(ui.item.id);
			console.log(ui.item.label);
			console.log(ui.item.value);
    }
  });		
	
});
</script>
</body>
</html>
 

ตัวอย่างรูปผลลัพธ์

 


 


>>>  อัพเดท >>> 01-05-2018
------------------------------------------
กรณีประยุกต์นำค่าไปใช้เพิ่มเติม ให้ทำการเพิ่ม custom data attributes ในรูปแบบ data- เข้าไป
สมมติเราจะนำค่าสองค่าได้ที่จากการเลือก autocomplete ไปใช้งาน เราจะเพิ่ม data attribute เข้าไป 2 ค่าคือ
data-obj1="" และ data-obj2="" โดยจะให้ค่า id ของ object เป้าหมายที่เราต้องการใช้ค่านั้น

ตัวอย่าง


	<div class="form-group row">
  	<div class="col-xs-3">
  	<input type="text" class="form-control typeahead" data-obj1="myprovince2_id" data-obj2="myprovince2_name" 
    name="myprovince2" id="myprovince2" value="" />    
    </div>
  	<div class="col-xs-1">
  	<input type="text" class="form-control" name="myprovince2_id" id="myprovince2_id" value="" />    
    </div>   
  	<div class="col-xs-2">
  	<input type="text" class="form-control" name="myprovince2_name" id="myprovince2_name" value="" />    
    </div>         
  </div>obj1 เรากำหนดเป็น myprocince2_id และ obj2 เรากำหนดเป็น province2_name ซึ่งทั้งสองค่า
เป็น id ของ input element ที่เราจะเอาไว้อ้างนำค่าที่ได้จาก autocomplete ไปแสดง

โค้ดตัวอย่างแบบเต็ม

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@3.3.7/dist/css/bootstrap.min.css">
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-ui.min.css" />
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-ui.theme.min.css" />   
	<style type="text/css">
    /*  css ส่วนของรายการที่แสดง */ 
    .ui-autocomplete { 
      padding-right: 5px;
      max-height:200px !important;
      overflow: auto !important;
    } 
  </style>
</head>
<body>

<br>
<br>
<div class="container">
	<div class="form-group row">
  	<div class="col-xs-3">
  	<input type="text" class="form-control typeahead" data-obj1="myprovince1_id" data-obj1="myprovince1_name"  
    name="myprovince1" id="myprovince1" value="" />    
    </div>
  	<div class="col-xs-1">
  	<input type="text" class="form-control" name="myprovince1_id" id="myprovince1_id" value="" />    
    </div>      
  </div>
	<div class="form-group row">
  	<div class="col-xs-3">
  	<input type="text" class="form-control typeahead" data-obj1="myprovince2_id" data-obj2="myprovince2_name" 
    name="myprovince2" id="myprovince2" value="" />    
    </div>
  	<div class="col-xs-1">
  	<input type="text" class="form-control" name="myprovince2_id" id="myprovince2_id" value="" />    
    </div>   
  	<div class="col-xs-2">
  	<input type="text" class="form-control" name="myprovince2_name" id="myprovince2_name" value="" />    
    </div>         
  </div>
	<div class="form-group row">
  	<div class="col-xs-3">
  	<input type="text" class="form-control typeahead" data-obj1="myprovince3_id" data-obj2="myprovince3_name" 
    name="myprovince3" id="myprovince3" value="" />    
    </div>
  	<div class="col-xs-1">
  	<input type="text" class="form-control" name="myprovince3_id" id="myprovince3_id" value="" />    
    </div>   
  	<div class="col-xs-2">
  	<input type="text" class="form-control" name="myprovince3_name" id="myprovince3_name" value="" />    
    </div>         
  </div>   
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.8.3.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-ui.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	
  $( ".typeahead" ).autocomplete({ // ใช้งาน autocomplete กับ input text id=tags
    minLength: 0, // กำหนดค่าสำหรับค้นหาอย่างน้อยเป็น 0 สำหรับใช้กับปุ่ใแสดงทั้งหมด
    source: "get_province_json.php", // กำหนดให้ใช้ค่าจากการค้นหาในฐานข้อมูล
    open:function(){ // เมื่อมีการแสดงรายการ autocomplete
			obj1 = $(this).data("obj1"); // เก็บค่า id ของ object เป้าหมายแรก
			obj2 = $(this).data("obj2"); // เก็บค่า id ของ object เป้าหมายที่สอง
    },
    select: function( event, ui ) {
			// สามารถนำค่า ที่เลือก ไปใช้งานผ่านการอ้างอิ ui.item.xxxx โดย xxx คือ key ที่เราสร้างในไฟล์ json
      console.log(ui.item.id);
			console.log(ui.item.label);
			console.log(ui.item.value);
			$("#"+obj1).val(ui.item.id); //นำค่ามาแสดง
			$("#"+obj2).val(ui.item.value); //นำค่ามาแสดง
    }
  });		
	
});
</script>
</body>
</html>


ตัวอย่างผลลัพธ์ninenik 223.24.187.xxx 01-05-2018
 ความคิดเห็นที่ 2
ลองทำตามเเล้วอะค่ะ เเต่มันไม่ค้นหาเหมือนตัวอย่าง ต้องทำอย่างไรค่ะ 


ploypailin 223.24.175.xxx 08-05-2018 19:54
 ความคิดเห็นที่ 3


topbiggun 115.87.155.xxx 19-06-2018 21:48
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ