PHP Ionic Angular Phonegap AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


สิ่งที่เรียกว่า Selects, Properties , and Values สิ่งที่เป็นองค์ประกอบของ CSS

25 September 2008 By
selects values properties css

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ selects values properties cssในขณะที่ HTML มี tags , CSS ก็มี selectors
Selectors คือชื่อที่กำหนดให้กับ styles ทั้งในรูปแบบ Internal และ External style โดยในเบื้องต้นนี้เราจะสนใจ
เกี่ยวกับ HTML selectors ซึ่งเป็นแท็ก HTML ง่ายในการใช้เปลี่ยนแปลง style ที่กำหนด

ใน selector แต่ละตัวจะมี properties อยู่ภายในเครื่องหมายปีกกา { } ซึีงอาจจะประกอบไปด้วย
รูปแบบของคำว่า color, font-weight หรือ background-color. เป็นต้น

ค่า value จะกำหนดต่อท้ายเครื่องหมาย : โค่ลอน และจะมีเครื่องหมาย ; เซมิโคล่อน ทำการแบ่ง
property แต่ละตัว

ดังตัวอย่างข้างล่าง

body{
	font-size:12px;
	color:red;
}

เป็นการกำหนดค่า value ใ้ห้กับ property ที่ชื่อ font-size และ color โดยมี body เป็นตัว selector

ดังนั้น โดยง่ายๆ เมื่อมีการนำ CSS ด้านบนไปใช้ก็จะมีผลทำให้ข้อความที่อยู่ในแท็ก <body> มีขนาดตัวอักษรเท่ากับ 12 pixels และมีสีแดง

เนื้อหาที่เี่กี่ยวข้อง

เท่ากับ 12 pixel และมีสีเป็นสีแดง

 Tags:: properties css selects values


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ


URL สำหรับอ้างอิง