PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


สิ่งที่เรียกว่า Selects, Properties , and Values สิ่งที่เป็นองค์ประกอบของ CSS

25 September 2008 By Ninenik Narkdee
values selects properties css

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ values selects properties cssในขณะที่ HTML มี tags , CSS ก็มี selectors
Selectors คือชื่อที่กำหนดให้กับ styles ทั้งในรูปแบบ Internal และ External style โดยในเบื้องต้นนี้เราจะสนใจ
เกี่ยวกับ HTML selectors ซึ่งเป็นแท็ก HTML ง่ายในการใช้เปลี่ยนแปลง style ที่กำหนด

ใน selector แต่ละตัวจะมี properties อยู่ภายในเครื่องหมายปีกกา { } ซึีงอาจจะประกอบไปด้วย
รูปแบบของคำว่า color, font-weight หรือ background-color. เป็นต้น

ค่า value จะกำหนดต่อท้ายเครื่องหมาย : โค่ลอน และจะมีเครื่องหมาย ; เซมิโคล่อน ทำการแบ่ง
property แต่ละตัว

ดังตัวอย่างข้างล่าง

body{
	font-size:12px;
	color:red;
}

เป็นการกำหนดค่า value ใ้ห้กับ property ที่ชื่อ font-size และ color โดยมี body เป็นตัว selector

ดังนั้น โดยง่ายๆ เมื่อมีการนำ CSS ด้านบนไปใช้ก็จะมีผลทำให้ข้อความที่อยู่ในแท็ก <body> มีขนาดตัวอักษรเท่ากับ 12 pixels และมีสีแดง

เนื้อหาที่เี่กี่ยวข้อง

เท่ากับ 12 pixel และมีสีเป็นสีแดง

 อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: css selects values propertiesURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ