PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


สี Colours การใช้งานสี

25 September 2008 By Ninenik Narkdee
สี css

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ สี cssการกำหนดสีใน CSS สามารถกำหนดเป็นชื่อสี กำหนดในรูปแบบ rgb หรือกำหนดแบบเลขฐาน 16 ก็ได้

เช่้นสีแดง อาจกำหนดเป็น

red หรือ
rgb(255,0,0) หรือ
#ff0000 ก็ได้

มีชื่อสีทั้งหมด 17 ชื่อสีที่ได้กำหนดไว้แล้วได้แก่ aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime,
maroon, navy, olive, orange, purple, red, silver, teal, white, และ yellow.

transparent สามารถนำมาใช้กำหนดได้

ค่าตัวเลข 3 ตัวใน rgb คือค่าที่อยู่ระหว่าง 0 ถึง 255 โดย 0 จะเป็นระดับค่าสีที่ต่ำที่สุด
และ 255 จะเป็นระดับค่าสีที่สูงที่สุด นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดค่าดังกล่าว
ในรูปของเปอร์เซ็นต์ เช่น rgb(80%,20%,20%) เป็นต้น

สำหรับการกำหนดค่าสีด้วยเลขฐาน 16 จะนำหน้าด้วย เครื่องหมาย # เข่น #FF0000 เป็นต้น

ตัวอย่างการกำหนดค่าสี

 

body{
	color:red;
}
p{
	color:#FF0000;
}
div{
	color:rgb(255,0,0);
}

 

เนื้อหาที่เี่กี่ยวข้องTags:: css สี


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ


URL สำหรับอ้างอิง