แบ่งหน้า ด้วย php เพิ่ม หัว ท้าย ด้วย thead และ tfoot อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 10 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
tfoot thead แบ่งหน้า php

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ tfoot thead แบ่งหน้า php

ดูแล้ว 9,540 ครั้ง
ปกติเราจะเห็นการ แบ่งหน้าข้อมูล ออกเป็นหลายๆ หน้า และส่วนใหญ่
จะแสดงส่วนของการแบ่งหน้า ด้านท้าย ของตารางข้อมูล
ขอแนะนำวิธีการ การแบ่งหน้าด้วย php โดยใช้ thead และ tfoot ของ
ตารางมาใช้ในการจัดการ
 
ตัวอย่าง ดูได้ที่หน้า
 
 
 
ฟังก์ชั่น แบ่งหน้า

<?php
// ฟังก์ชั่นสำหรับการแบ่งหน้า NEW MODIFY
function page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page){   
  global $urlquery_str;  
  $pPrev=$chk_page-1;  
  $pPrev=($pPrev>=0)?$pPrev:0;  
  $pNext=$chk_page+1;  
  $pNext=($pNext>=$total_p)?$total_p-1:$pNext;    
  $lt_page=$total_p-4;  
  if($chk_page>0){   
    echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($pPrev+1)."' class='naviPN'>Prev</a>";  
  }  
  if($total_p>=11){  
    if($chk_page>=4){  
      echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=1'>1</a><a class='SpaceC'>. . .</a>";   
    }  
    if($chk_page<4){  
      for($i=0;$i<$total_p;$i++){   
        $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";  
        if($i<=4){  
        echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> ";   
        }  
        if($i==$total_p-1 ){  
        echo "<a class='SpaceC'>. . .</a><a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> ";   
        }     
      }  
    }  
    if($chk_page>=4 && $chk_page<$lt_page){  
      $st_page=$chk_page-3;  
      for($i=1;$i<=5;$i++){  
        $nClass=($chk_page==($st_page+$i))?"class='selectPage'":"";  
        echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($st_page+$i+1)."'>".intval($st_page+$i+1)."</a> ";     
      }  
      for($i=0;$i<$total_p;$i++){   
        if($i==$total_p-1 ){  
        $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";  
        echo "<a class='SpaceC'>. . .</a><a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> ";   
        }     
      }                   
    }   
    if($chk_page>=$lt_page){  
      for($i=0;$i<=4;$i++){  
        $nClass=($chk_page==($lt_page+$i-1))?"class='selectPage'":"";  
        echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($lt_page+$i)."'>".intval($lt_page+$i)."</a> ";   
      }  
    }      
  }else{  
    for($i=0;$i<$total_p;$i++){   
      $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";  
      echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."' $nClass >".intval($i+1)."</a> ";   
    }     
  }   
  if($chk_page<$total_p-1){  
    echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($pNext+1)."' class='naviPN'>Next</a>";  
  }  
}
?>


css สำหรับแบ่งหน้า ประยุกต์เปลี่ยนค่า ความกว้าง ความสูง สีหรืออื่นๆ ตามต้องการ

<style type="text/css">
/* css แบ่งหน้า */
.browse_page{  
  clear:both;  
  margin-left:12px;  
  height:25px;  
  margin-top:5px;  
  display:block;  
}  
.browse_page a,.browse_page a:hover{  
  display:block;  
  height:25px;  
  width:45px;  
  font-size:14px;  
  float:left;  
  margin:0px 5px;
  border:1px solid #CCCCCC;  
  background-color:#F4F4F4;  
  color:#333333;  
  text-align:center;  
  line-height:22px;  
  font-weight:bold;  
  text-decoration:none;  
	-webkit-border-radius: 10px;
	-moz-border-radius: 10px;
	border-radius: 10px;	
}  
.browse_page a:hover{  
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#000000;
  color:#FFFFFF;  
}  
.browse_page a.selectPage{  
  display:block;  
  height:25px;  
  width:45px;  
  font-size:14px;  
  float:left;  
  margin-right:2px;  
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#000000;
  color:#FFFFFF;  
  text-align:center;  
  line-height:22px;  
  font-weight:bold;  
	-webkit-border-radius: 10px;
	-moz-border-radius: 10px;
	border-radius: 10px;	
}  
.browse_page a.SpaceC{  
  display:block;  
  height:25px;  
  width:45px;  
  font-size:14px;  
  float:left;  
  margin-right:2px;  
  border:0px dotted #0A85CB;  
  background-color:#FFFFFF;  
  color:#333333;  
  text-align:center;  
  line-height:22px;  
  font-weight:bold;  
	-webkit-border-radius: 10px;
	-moz-border-radius: 10px;
	border-radius: 10px;	
}  
.browse_page a.naviPN{  
  width:50px;  
  font-size:12px;  
	height:25px; 
  display:block;  
/*  width:25px;  */
  float:left;  
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#000000;
  color:#FFFFFF;  
  text-align:center;  
  line-height:22px;  
  font-weight:bold;   
	-webkit-border-radius: 10px;
	-moz-border-radius: 10px;
	border-radius: 10px;	
} 
/* จบ css แบ่งหน้า */
</style>


ส่วนของตารางเริ่มต้น เป็นรูปแบบที่จะใช้งาน

<table width="95%" border="0" cellspacing="00" cellpadding="0">
<tbody>
 <tr>
  <td width="60" align="center">#</td>
  <td>&nbsp;Topic</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="60" align="center">D</td>
  <td>&nbsp;data</td>
 </tr>
</tbody>

<thead>
 <tr>
  <td colspan="2" align="left">&nbsp;</td>
 </tr>
</thead> 

<tfoot>
 <tr>
  <td colspan="2" align="left">&nbsp;</td>
 </tr>
</tfoot>  
</table>


ส่วนของการเชิ่อม่อฐานข้อมูล หรือถ้าต้องการ
กำหนดการเชิ่อมต่อ สามารถใช้โค้ดนี้วางด้านบนของไฟล์ได้

<?php 
$link=mysql_connect("localhost","root","123456"); // เชื่อมต่อ Server 
mysql_select_db("example_db"); // ติดต่อฐานข้อมูล 
mysql_query("set character set utf8"); // กำหนดค่า character set ที่จะใช้แสดงผล 
?> 


ทดสอบการใช้งาน และดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล สมมติ
ตาราง my_table
ฟิลด์ my_field_id และ my_field_topic 
 
ดาวน์โหลด โดย copy โค้ดจากไฟล์ txt ต่อไปนี้
 
โค้ดและตัวอย่างทั้งหมด นำมารวมกันในไฟล์เดียว

<?php 
$link=mysql_connect("localhost","root","123456"); // เชื่อมต่อ Server 
mysql_select_db("example_db"); // ติดต่อฐานข้อมูล 
mysql_query("set character set utf8"); // กำหนดค่า character set ที่จะใช้แสดงผล 
?> 
<?php
// ฟังก์ชั่นสำหรับการแบ่งหน้า NEW MODIFY
function page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page){   
  global $urlquery_str;  
  $pPrev=$chk_page-1;  
  $pPrev=($pPrev>=0)?$pPrev:0;  
  $pNext=$chk_page+1;  
  $pNext=($pNext>=$total_p)?$total_p-1:$pNext;    
  $lt_page=$total_p-4;  
  if($chk_page>0){   
    echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($pPrev+1)."' class='naviPN'>Prev</a>";  
  }  
  if($total_p>=11){  
    if($chk_page>=4){  
      echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=1'>1</a><a class='SpaceC'>. . .</a>";   
    }  
    if($chk_page<4){  
      for($i=0;$i<$total_p;$i++){   
        $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";  
        if($i<=4){  
        echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> ";   
        }  
        if($i==$total_p-1 ){  
        echo "<a class='SpaceC'>. . .</a><a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> ";   
        }     
      }  
    }  
    if($chk_page>=4 && $chk_page<$lt_page){  
      $st_page=$chk_page-3;  
      for($i=1;$i<=5;$i++){  
        $nClass=($chk_page==($st_page+$i))?"class='selectPage'":"";  
        echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($st_page+$i+1)."'>".intval($st_page+$i+1)."</a> ";     
      }  
      for($i=0;$i<$total_p;$i++){   
        if($i==$total_p-1 ){  
        $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";  
        echo "<a class='SpaceC'>. . .</a><a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> ";   
        }     
      }                   
    }   
    if($chk_page>=$lt_page){  
      for($i=0;$i<=4;$i++){  
        $nClass=($chk_page==($lt_page+$i-1))?"class='selectPage'":"";  
        echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($lt_page+$i)."'>".intval($lt_page+$i)."</a> ";   
      }  
    }      
  }else{  
    for($i=0;$i<$total_p;$i++){   
      $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";  
      echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."' $nClass >".intval($i+1)."</a> ";   
    }     
  }   
  if($chk_page<$total_p-1){  
    echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($pNext+1)."' class='naviPN'>Next</a>";  
  }  
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>

<style type="text/css">
/* css แบ่งหน้า */
.browse_page{  
  clear:both;  
  margin-left:12px;  
  height:25px;  
  margin-top:5px;  
  display:block;  
}  
.browse_page a,.browse_page a:hover{  
  display:block;  
  height:25px;  
  width:45px;  
  font-size:14px;  
  float:left;  
  margin:0px 5px;
  border:1px solid #CCCCCC;  
  background-color:#F4F4F4;  
  color:#333333;  
  text-align:center;  
  line-height:22px;  
  font-weight:bold;  
  text-decoration:none;  
	-webkit-border-radius: 10px;
	-moz-border-radius: 10px;
	border-radius: 10px;	
}  
.browse_page a:hover{  
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#000000;
  color:#FFFFFF;  
}  
.browse_page a.selectPage{  
  display:block;  
  height:25px;  
  width:45px;  
  font-size:14px;  
  float:left;  
  margin-right:2px;  
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#000000;
  color:#FFFFFF;  
  text-align:center;  
  line-height:22px;  
  font-weight:bold;  
	-webkit-border-radius: 10px;
	-moz-border-radius: 10px;
	border-radius: 10px;	
}  
.browse_page a.SpaceC{  
  display:block;  
  height:25px;  
  width:45px;  
  font-size:14px;  
  float:left;  
  margin-right:2px;  
  border:0px dotted #0A85CB;  
  background-color:#FFFFFF;  
  color:#333333;  
  text-align:center;  
  line-height:22px;  
  font-weight:bold;  
	-webkit-border-radius: 10px;
	-moz-border-radius: 10px;
	border-radius: 10px;	
}  
.browse_page a.naviPN{  
  width:50px;  
  font-size:12px;  
	height:25px; 
  display:block;  
/*  width:25px;  */
  float:left;  
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#000000;
  color:#FFFFFF;  
  text-align:center;  
  line-height:22px;  
  font-weight:bold;   
	-webkit-border-radius: 10px;
	-moz-border-radius: 10px;
	border-radius: 10px;	
} 
/* จบ css แบ่งหน้า */
</style>
</head>

<body>

<table width="95%" border="0" cellspacing="00" cellpadding="0">
<tbody>
 <tr>
  <td width="60" align="center">#</td>
  <td>&nbsp;Topic</td>
 </tr>
 
<?php
    $i=1;
    $q="SELECT * FROM my_table WHERE 1 ";
    $qr=@mysql_query($q);	
		
		$total=@mysql_num_rows($qr);
		$e_page=10; // กำหนด จำนวนรายการที่แสดงในแต่ละหน้า  
		if(!isset($_GET['pages'])){  
			$_GET['pages']=0;  
		}else{  
			$_GET['pages']=$_GET['pages']-1;
			if($_GET['pages']<0){
				$_GET['pages']=0;	
			}
			$chk_page=$_GET['pages'];   
			$_GET['pages']=$_GET['pages']*$e_page;  
		}  
		$q.=" ORDER BY my_field_id DESC LIMIT ".$_GET['pages'].",$e_page";
			
		$qr=@mysql_query($q);	
		if(@mysql_num_rows($qr)>=1){  
			$plus_p=($chk_page*$e_page)+@mysql_num_rows($qr);  
		}else{  
			$plus_p=($chk_page*$e_page);    
		}  
		$total_p=ceil($total/$e_page);  
		$before_p=($chk_page*$e_page)+1; 
		/// END PAGE NAVI ZONE			
		
    while($rs=@mysql_fetch_array($qr)){
?> 
 <tr>
  <td width="60" align="center"><?=(($e_page*$chk_page)+$i)?></td>
  <td>&nbsp;<?=$rs['my_field_topic']?></td>
 </tr>
<?php $i++; } ?>   
</tbody>


<thead>
 <tr>
  <td colspan="2" align="left">
  
<div style="margin:auto;width:95%;">
  <?php if($total>10){ ?>         
  <div class="browse_page">  
  <?php   
  if(count($_GET)<=1){
    $urlquery_str="?";
  }else{
		$para_get="";
		foreach($_GET as $key=>$value){
			if($key!="pages"){
				$para_get.=$key."=".$value."&";
			}
		}
    $urlquery_str="?$para_get";
  }
  // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า   
  page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);    
  ?>
  </div>  
  <?php } ?> 
</div>  
  
  
  </td>
 </tr>
</thead> 

<tfoot>
 <tr>
  <td colspan="2" align="left">
 
 <div style="margin:auto;width:95%;">
   <?php if($total>10){ ?>         
  <div class="browse_page">  
  <?php   
  // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า   
  page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);    
  ?>
  </div>  
  <?php } ?>   
</div> 
  
  </td>
 </tr>
</tfoot>  
</table>

</body>
</html>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ