แนวทาง การค้นหาจาก หลายรูปแบบ และแบ่งหน้า อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
แบ่งหน้า ค้นหา

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ แบ่งหน้า ค้นหา

ดูแล้ว 15,937 ครั้ง


โค้ดและตัวอย่างตัวไปนี้ เป็นแนวทางการสร้างฟอร์มการค้นหา 
โดยมีการใช้งานแท็กต่างๆ ทีหลากหลาย เนื้อหาส่วนนี้จะประยุกต์ต่อจากเนื้อหาใน
บทความเก่า
 
แนวทาง การค้นหาข้อมูล และแบ่งหน้า ด้วย php 
 
โดยจะใช้ตารางจังหวัดในประเทศไทย มาทดสอบ
 
1. สร้างไฟล์ เก็บฟังก์ชั่นการแบ่งหน้า ชื่อ func_page_navi.php
 
<?php
// ฟังก์ชั่นสำหรับการแบ่งหน้า NEW MODIFY
function page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page){   
  global $urlquery_str;  
  $pPrev=$chk_page-1;  
  $pPrev=($pPrev>=0)?$pPrev:0;  
  $pNext=$chk_page+1;  
  $pNext=($pNext>=$total_p)?$total_p-1:$pNext;    
  $lt_page=$total_p-4;  
  if($chk_page>0){   
    echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($pPrev+1)."' class='naviPN'>Prev</a>";  
  }  
  if($total_p>=11){  
    if($chk_page>=4){  
      echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=1'>1</a><a class='SpaceC'>. . .</a>";   
    }  
    if($chk_page<4){  
      for($i=0;$i<$total_p;$i++){   
        $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";  
        if($i<=4){  
        echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> ";   
        }  
        if($i==$total_p-1 ){  
        echo "<a class='SpaceC'>. . .</a><a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> ";   
        }     
      }  
    }  
    if($chk_page>=4 && $chk_page<$lt_page){  
      $st_page=$chk_page-3;  
      for($i=1;$i<=5;$i++){  
        $nClass=($chk_page==($st_page+$i))?"class='selectPage'":"";  
        echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($st_page+$i+1)."'>".intval($st_page+$i+1)."</a> ";     
      }  
      for($i=0;$i<$total_p;$i++){   
        if($i==$total_p-1 ){  
        $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";  
        echo "<a class='SpaceC'>. . .</a><a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."'>".intval($i+1)."</a> ";   
        }     
      }                   
    }   
    if($chk_page>=$lt_page){  
      for($i=0;$i<=4;$i++){  
        $nClass=($chk_page==($lt_page+$i-1))?"class='selectPage'":"";  
        echo "<a $nClass href='$urlquery_str"."pages=".intval($lt_page+$i)."'>".intval($lt_page+$i)."</a> ";   
      }  
    }      
  }else{  
    for($i=0;$i<$total_p;$i++){   
      $nClass=($chk_page==$i)?"class='selectPage'":"";  
      echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($i+1)."' $nClass >".intval($i+1)."</a> ";   
    }     
  }   
  if($chk_page<$total_p-1){  
    echo "<a href='$urlquery_str"."pages=".intval($pNext+1)."' class='naviPN'>Next</a>";  
  }  
}
?>
 
2. สร้างไฟล์สำหรับกำหนด css สไตล์ สำหรับปุ่มแบ่งหน้า ชื่อ page_navi.css
 
/* css แบ่งหน้า */
.browse_page{  
  clear:both;  
  margin-left:12px;  
  height:25px;  
  margin-top:5px;  
  display:block;  
}  
.browse_page a,.browse_page a:hover{  
  display:block;  
	width: 2%;
  font-size:14px;  
  float:left;  
  margin:0px 5px;
  border:1px solid #CCCCCC;  
  background-color:#F4F4F4;  
  color:#333333;  
  text-align:center;  
  line-height:22px;  
  font-weight:bold;  
  text-decoration:none;  
	-webkit-border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	border-radius: 5px;	
}  
.browse_page a:hover{  
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#999999;
  color:#FFFFFF;  
}  
.browse_page a.selectPage{  
  display:block;  
  width:45px;  
  font-size:14px;  
  float:left;  
  margin-right:2px;  
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#999999;
  color:#FFFFFF;  
  text-align:center;  
  line-height:22px;  
  font-weight:bold;  
	-webkit-border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	border-radius: 5px;	
}  
.browse_page a.SpaceC{  
  display:block;  
  width:45px;  
  font-size:14px;  
  float:left;  
  margin-right:2px;  
  border:0px dotted #0A85CB;  
  background-color:#FFFFFF;  
  color:#333333;  
  text-align:center;  
  line-height:22px;  
  font-weight:bold;  
	-webkit-border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	border-radius: 5px;	
}  
.browse_page a.naviPN{  
  width:50px;  
  font-size:12px;  
  display:block;  
/*  width:25px;  */
  float:left;  
	border:1px solid #CCCCCC;
	background-color:#999999;
  color:#FFFFFF;  
  text-align:center;  
  line-height:22px;  
  font-weight:bold;   
	-webkit-border-radius: 5px;
	-moz-border-radius: 5px;
	border-radius: 5px;	
} 
/* จบ css แบ่งหน้า */
 
3. สร้างไฟล์ทดสอบ ชื่อ form_complex_search.php
 
 
<?php
// เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 
$link=mysql_connect("localhost","root","test"); // เชื่อมต่อ Server  
mysql_select_db("test"); // ติดต่อฐานข้อมูล  
mysql_query("set character set utf8"); // กำหนดค่า character set ที่จะใช้แสดงผล  
include("func_page_navi.php"); // เรียกใช้งานฟังก์ชั่นแบ่งหน้า
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Form complex search</title>
  <link rel="stylesheet" href="page_navi.css">
</head>
<body>
  
<div style="margin:auto:width:80%;">
 
<br><br>
<div style="margin:auto;text-align:left;width:700px;">
<!--ส่วนสร้างฟอร์ม สำหรับค้นหา -->
<form id="form_search" name="form_search" method="get" action="">

เลือกอย่างหนึ่งอย่างใด หรือไม่เลือกก็ได้ ||
<input type="radio" name="myradio" id="myradio1" value="จ" <?=($_GET['myradio']=="จ")?" checked":""?>> มี "จ"
&nbsp;&nbsp;
<input type="radio" name="myradio" id="myradio2" value="ม" <?=($_GET['myradio']=="ม")?" checked":""?>> มี "ม"
&nbsp;&nbsp;
<input type="radio" name="myradio" id="myradio3" value="ส" <?=($_GET['myradio']=="ส")?" checked":""?>> มี "ส"
 <br><br> 
 เลือกอย่างหนึ่งอย่างใด หรือไม่เลือกก็ได้ ||
<select name="myselect" id="myselect">
  <option value="">เลื่อกเงื่่อนไข</option>
  <option value="ก" <?=($_GET['myselect']=="ก")?" selected":""?> >ขึ้นต้นด้วย ก</option>
  <option value="อุ" <?=($_GET['myselect']=="อุ")?" selected":""?>>ขึ้นต้นด้วย อุ</option>
</select>
 <br><br> 
 พิมพ์บางคำ บางตัว หรือไม่พิมพ์ก็ได้ ||
 <input type="text" name="keyword" id="keyword" value="<?=$_GET['keyword']?>" />
 <br><br>
 เลือกอย่างหนึ่งอย่างใด หรือเลือกทั้งสอง หรือไม่เลือกก็ได้ ||
 <input type="checkbox" name="mycheckbox" id="mycheckbox" value="นี" <?=($_GET['mycheckbox']=="นี")?" checked":""?> > ลงท้ายด้วย "นี"
 &nbsp;&nbsp;
 <input type="checkbox" name="mycheckbox2" id="mycheckbox2" value="คร" <?=($_GET['mycheckbox2']=="คร")?" checked":""?>> ลงท้ายด้วย "คร"
 <br><br>
 <input type="submit" name="button" id="button" value="ค้นหา" />
&nbsp;&nbsp;
<input type="button" name="btn_reset" value="Reset" onclick="window.location='form_complex_search.php'">
</form>


<br />

<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="00">
<tbody>
 <tr>
  <td align="left" >
 <br />

  <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;">
  	<tr>
    <td width="50" height="20" align="center" bgcolor="#F2F2F2">#</td>
    <td height="20" bgcolor="#F2F2F2">&nbsp; Topic</td>
    </tr>
<?php
    $i=1;
    $q="SELECT * FROM province_th WHERE 1 ";

    // เงื่อนไขสำหรับ radio
		if(isset($_GET['myradio']) && $_GET['myradio']!=""){
			// ต่อคำสั่ง sql 
			$q.=" AND province_name LIKE '%".trim($_GET['myradio'])."%' ";	
		}

		// เงื่อนไขสำหรับ input text
		if(isset($_GET['keyword']) && $_GET['keyword']!=""){
			// ต่อคำสั่ง sql 
			$q.=" AND province_name LIKE '%".trim($_GET['keyword'])."%' ";	
		}

  // เงื่อนไขสำหรับ select
		if(isset($_GET['myselect']) && $_GET['myselect']!=""){
			// ต่อคำสั่ง sql 
			$q.=" AND province_name LIKE '".trim($_GET['myselect'])."%' ";	
		}

    // เงื่อนไขสำหรับ checkbox
		if((isset($_GET['mycheckbox']) && $_GET['mycheckbox']!="") || (isset($_GET['mycheckbox2']) && $_GET['mycheckbox2']!="")){
			// ต่อคำสั่ง sql 
      if($_GET['mycheckbox']!="" && $_GET['mycheckbox2']!=""){
			   $q.=" AND (province_name LIKE '%".trim($_GET['mycheckbox'])."' OR province_name LIKE '%".trim($_GET['mycheckbox2'])."' )";	
      }elseif($_GET['mycheckbox']!=""){
			   $q.=" AND province_name LIKE '%".trim($_GET['mycheckbox'])."' ";	        
      }elseif($_GET['mycheckbox2']!=""){
			   $q.=" AND province_name LIKE '%".trim($_GET['mycheckbox2'])."' ";	        
      }else{
        
      }
		}
 //    echo $q;
    $qr=@mysql_query($q);	
		
		$total=@mysql_num_rows($qr);
		$e_page=10; // กำหนด จำนวนรายการที่แสดงในแต่ละหน้า  
		if(!isset($_GET['pages'])){  
			$_GET['pages']=0;  
		}else{  
			$_GET['pages']=$_GET['pages']-1;
			if($_GET['pages']<0){
				$_GET['pages']=0;	
			}
			$chk_page=$_GET['pages'];   
			$_GET['pages']=$_GET['pages']*$e_page;  
		}  
		$q.=" ORDER BY province_id DESC LIMIT ".$_GET['pages'].",$e_page";
			
		$qr=@mysql_query($q);	
		if(@mysql_num_rows($qr)>=1){  
			$plus_p=($chk_page*$e_page)+@mysql_num_rows($qr);  
		}else{  
			$plus_p=($chk_page*$e_page);    
		}  
		$total_p=ceil($total/$e_page);  
		$before_p=($chk_page*$e_page)+1; 
		/// END PAGE NAVI ZONE			
		
    while($rs=@mysql_fetch_array($qr)){
?> 
 <tr>
  <td width="60" height="20" align="center"><?=(($e_page*$chk_page)+$i)?></td>
  <td height="20">&nbsp;<?=$rs['province_name']?></td>
 </tr>
<?php $i++; } ?>   
  </table>
  
  <br />

  </td>
 </tr>
</tbody>


<thead>
 <tr>
  <td align="left">
  
 
 <div style="margin:auto;width:100%;">
 <?php if($total>10){ ?>         
 <div class="browse_page">  
  <?php   
  if(count($_GET)<=1){
    $urlquery_str="?";
  }else{
		$para_get="";
		foreach($_GET as $key=>$value){
			if($key!="pages"){
				$para_get.=$key."=".$value."&";
			}
		}
    $urlquery_str="?$para_get";
  }
  // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า   
  page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);    
  ?>
  </div>  
  <?php } ?> 
</div>  
  
  
  </td>
 </tr>
 <tr>
 <td height="30" align="left">&nbsp;</td>
 </tr>
</thead> 

<tfoot>
 <tr>
 <td height="30">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left">

 <div style="margin:auto;width:100%;">
   <?php if($total>10){ ?>         
  <div class="browse_page">  
  <?php   
  // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า   
  page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);    
  ?>
  </div>  
  <?php } ?>   
</div> 
  
  </td>
 </tr>
</tfoot>  
</table>

</div>    
  
</div>  
  
</body>
</html>
 
 
ตัวอย่าง
 
 
 
โค้ตและตัวอย่างด้านบน เป็นแนวทางสำหรับการสร้างฟอร์ม การค้นหาข้อมูล
สามารถปรับเปลี่ยนและจัดรูปแบบได้ตามต้องการ หากเข้าใจหลักการ ก็จะสามารถประยุกต์
ได้เป็นอย่างดี
 

กรณีแจ้ง error เนื่องจากไม่มีการกำหนดตัวแปรก่อนเรียกใช้งาน ให้ดูตัวอย่างจาก กระทู้นี้ เป็นแนวทาง

https://www.ninenik.com/forum_view_2156_1.html


   เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 31-03-2017


ตัวอย่างโค้ดสำหรับ mysqli


ไฟล์ dbconnect.php


<?php 
$mysqli = new mysqli("localhost", "root","","test"); 
/* check connection */ 
if ($mysqli->connect_errno) { 
  printf("Connect failed: %s\n", $mysqli->connect_error); 
  exit(); 
} 
if(!$mysqli->set_charset("utf8")) { 
  printf("Error loading character set utf8: %s\n", $mysqli->error); 
  exit(); 
}


ไฟล์โค้ดตัวอย่าง form_complex_search_mysqli.php


<?php
// เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 
require_once("dbconnect.php");
include_once("func_page_navi.php"); // เรียกใช้งานฟังก์ชั่นแบ่งหน้า
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Form complex search</title>
  <link rel="stylesheet" href="page_navi.css">
</head>
<body>
  
<div style="margin:auto:width:80%;">
 
<br><br>
<div style="margin:auto;text-align:left;width:700px;">
<!--ส่วนสร้างฟอร์ม สำหรับค้นหา -->
<form id="form_search" name="form_search" method="get" action="">

เลือกอย่างหนึ่งอย่างใด หรือไม่เลือกก็ได้ ||
<input type="radio" name="myradio" id="myradio1" value="จ" <?=($_GET['myradio']=="จ")?" checked":""?>> มี "จ"
&nbsp;&nbsp;
<input type="radio" name="myradio" id="myradio2" value="ม" <?=($_GET['myradio']=="ม")?" checked":""?>> มี "ม"
&nbsp;&nbsp;
<input type="radio" name="myradio" id="myradio3" value="ส" <?=($_GET['myradio']=="ส")?" checked":""?>> มี "ส"
 <br><br> 
 เลือกอย่างหนึ่งอย่างใด หรือไม่เลือกก็ได้ ||
<select name="myselect" id="myselect">
  <option value="">เลื่อกเงื่่อนไข</option>
  <option value="ก" <?=($_GET['myselect']=="ก")?" selected":""?> >ขึ้นต้นด้วย ก</option>
  <option value="อุ" <?=($_GET['myselect']=="อุ")?" selected":""?>>ขึ้นต้นด้วย อุ</option>
</select>
 <br><br> 
 พิมพ์บางคำ บางตัว หรือไม่พิมพ์ก็ได้ ||
 <input type="text" name="keyword" id="keyword" value="<?=$_GET['keyword']?>" />
 <br><br>
 เลือกอย่างหนึ่งอย่างใด หรือเลือกทั้งสอง หรือไม่เลือกก็ได้ ||
 <input type="checkbox" name="mycheckbox" id="mycheckbox" value="นี" <?=($_GET['mycheckbox']=="นี")?" checked":""?> > ลงท้ายด้วย "นี"
 &nbsp;&nbsp;
 <input type="checkbox" name="mycheckbox2" id="mycheckbox2" value="คร" <?=($_GET['mycheckbox2']=="คร")?" checked":""?>> ลงท้ายด้วย "คร"
 <br><br>
 <input type="submit" name="button" id="button" value="ค้นหา" />
&nbsp;&nbsp;
<input type="button" name="btn_reset" value="Reset" onclick="window.location='form_complex_search.php'">
</form>


<br />

<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="00">
<tbody>
 <tr>
  <td align="left" >
 <br />

  <table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;">
  	<tr>
    <td width="50" height="20" align="center" bgcolor="#F2F2F2">#</td>
    <td height="20" bgcolor="#F2F2F2">&nbsp; Topic</td>
    </tr>
<?php
    $i=1;
    $sql="SELECT * FROM province_th WHERE 1 ";

    // เงื่อนไขสำหรับ radio
		if(isset($_GET['myradio']) && $_GET['myradio']!=""){
			// ต่อคำสั่ง sql 
			$sql.=" AND province_name LIKE '%".trim($_GET['myradio'])."%' ";	
		}

		// เงื่อนไขสำหรับ input text
		if(isset($_GET['keyword']) && $_GET['keyword']!=""){
			// ต่อคำสั่ง sql 
			$sql.=" AND province_name LIKE '%".trim($_GET['keyword'])."%' ";	
		}

  // เงื่อนไขสำหรับ select
		if(isset($_GET['myselect']) && $_GET['myselect']!=""){
			// ต่อคำสั่ง sql 
			$sql.=" AND province_name LIKE '".trim($_GET['myselect'])."%' ";	
		}

    // เงื่อนไขสำหรับ checkbox
		if((isset($_GET['mycheckbox']) && $_GET['mycheckbox']!="") || (isset($_GET['mycheckbox2']) && $_GET['mycheckbox2']!="")){
			// ต่อคำสั่ง sql 
      if($_GET['mycheckbox']!="" && $_GET['mycheckbox2']!=""){
			   $sql.=" AND (province_name LIKE '%".trim($_GET['mycheckbox'])."' OR province_name LIKE '%".trim($_GET['mycheckbox2'])."' )";	
      }elseif($_GET['mycheckbox']!=""){
			   $sql.=" AND province_name LIKE '%".trim($_GET['mycheckbox'])."' ";	        
      }elseif($_GET['mycheckbox2']!=""){
			   $sql.=" AND province_name LIKE '%".trim($_GET['mycheckbox2'])."' ";	        
      }else{
        
      }
		}
 //    echo $sql;
    $result=$mysqli->query($sql);
		
		$total=$result->num_rows;
		$e_page=10; // กำหนด จำนวนรายการที่แสดงในแต่ละหน้า  
		if(!isset($_GET['pages'])){  
			$_GET['pages']=0;  
		}else{  
			$_GET['pages']=$_GET['pages']-1;
			if($_GET['pages']<0){
				$_GET['pages']=0;	
			}
			$chk_page=$_GET['pages'];   
			$_GET['pages']=$_GET['pages']*$e_page;  
		}  
		$sql.=" ORDER BY province_id DESC LIMIT ".$_GET['pages'].",$e_page";
			
		$result=$mysqli->query($sql);
		if($result && $result->num_rows>=1){  
			$plus_p=($chk_page*$e_page)+$result->num_rows;  
		}else{  
			$plus_p=($chk_page*$e_page);    
		}  
		$total_p=ceil($total/$e_page);  
		$before_p=($chk_page*$e_page)+1; 
		/// END PAGE NAVI ZONE			
		
    while($row=$result->fetch_array()){
?> 
 <tr>
  <td width="60" height="20" align="center"><?=(($e_page*$chk_page)+$i)?></td>
  <td height="20">&nbsp;<?=$row['province_name']?></td>
 </tr>
<?php $i++; } ?>   
  </table>
  
  <br />

  </td>
 </tr>
</tbody>


<thead>
 <tr>
  <td align="left">
  
 
 <div style="margin:auto;width:100%;">
 <?php if($total>10){ ?>         
 <div class="browse_page">  
  <?php   
  if(count($_GET)<=1){
    $urlquery_str="?";
  }else{
		$para_get="";
		foreach($_GET as $key=>$value){
			if($key!="pages"){
				$para_get.=$key."=".$value."&";
			}
		}
    $urlquery_str="?$para_get";
  }
  // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า   
  page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);    
  ?>
  </div>  
  <?php } ?> 
</div>  
  
  
  </td>
 </tr>
 <tr>
 <td height="30" align="left">&nbsp;</td>
 </tr>
</thead> 

<tfoot>
 <tr>
 <td height="30">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="left">

 <div style="margin:auto;width:100%;">
   <?php if($total>10){ ?>         
  <div class="browse_page">  
  <?php   
  // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น สำหรับแสดงการแบ่งหน้า   
  page_navi($before_p,$plus_p,$total,$total_p,$chk_page);    
  ?>
  </div>  
  <?php } ?>   
</div> 
  
  </td>
 </tr>
</tfoot>  
</table>

</div>    
  
</div>  
  
</body>
</html>

กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ