แสดง infowindow เนื้อหา เมื่อคลิก icons ใน google map ตอนที่ 5

เขียนเมื่อ 10 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
icons google map inforwindow

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ icons google map inforwindow

ดูแล้ว 12,376 ครั้ง


จากเนื้อหาในตอนที่ 4 เมื่อเราสามารถแสดง icons ระบุตำแหน่ง 
ของเพื่อน ใน google map ได้แล้ว ต่อไปมาดูว่า ต้องการให้คลิก แต่ละ icons
แล้วแสดงข้อมูลของแต่ละคน ที่เราเก็บค่ามาแล้ว เช่น ชื่อ วันที่เวลา พิกัด
โดยแสดงเป็นแบบ infowindow จะทำได้อย่างไร
 
แต่เนื่องจากเนื้อหาในตอนที่ 4 
แสดงพิกัด จาก xml ไฟล์ ใน google map ตอนที่ 4 
 
เราต้องการเพียงแสดง ข้อมูล icons พิกัด ตำแหน่งเพื่อนในแผนที่เท่านั้น
จึงไม่ได้กำหนด ตัวแปรระบุ icons ของแต่ละตัว เป็น array จึงให้ไม่สามารถ
จัดการ icons แต่ละรายการได้
 
ดังนั้นในตอนที่ 5 จะมีการประยุกต์ จากเนื้อหาในตอนที่ 4 
โดยจะมีการประกาศตัวแปร แต่ละตัวเป็นแบบ array เป็นประมาณนี้ 
 
var infowindow=[]; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว popup แสดงรายละเอียดสถานที่ 
var infowindowTmp; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บลำดับของ infowindow ที่เปิดล่าสุด 
var my_Marker=[]; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว marker เป็นตัวแปร array 
var markerID=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บค่า id
var markerName=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บค่า name
var markerLat=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บ latitude
var markerLng=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บ longitude
var markerDate=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บ datetime
var narkerIcons=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บ icon
var markerLatLng=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บ พิกัดในรูปแบบของ google map
var contentData=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บ เนื้อหาของแต่ละ icon
var image1=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บ icons ในรูปแบบของ google map
 
และตัวแปรที่มีการกำหนดเป็น array แล้ว จะไม่มีการกำหนด var นำหน้าอีก
โดยจะใช้รูปแบบ เช่น my_Marker[i]  เพื่อระบุ แต่ละรายการ เป็นต้น
 
การปรับจากเนื้อหา ตอนที่ 4 จะเป็นการเปลี่ยนแค่ตัวแปร 
และมีการเพิ่มโค้ด 
- สร้างเนื้อหา infowindow ของแต่ละ icon
- การคลิก แต่ละรายการ icons และแสดง
 
ตัวอย่าง ทดสอบโดยการ คลิกที่ icon แต่ละตัว

 
 
ไฟล์ แผนที่ ตัวอย่างกำหนดชื่อเป็น my_friend_location.php
คำอธิบายแสดงในโค้ด

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Google Map API 3 - Friend 01</title>
<style type="text/css">
html { height: 100% }
body { 
	height:100%;
	margin:0;padding:0;
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
	font-size:12px;
}
/* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
#map_canvas { 
	width:650px;
	height:500px;
	margin:auto;
	margin-top:50px;
}
</style>


</head>

<body>
 <div id="map_canvas"></div>
 

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
<script type="text/javascript">
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
var infowindow=[]; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว popup แสดงรายละเอียดสถานที่ 
var infowindowTmp; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บลำดับของ infowindow ที่เปิดล่าสุด 
var my_Marker=[]; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว marker เป็นตัวแปร array 
var markerID=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บค่า id
var markerName=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บค่า name
var markerLat=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บ latitude
var markerLng=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บ longitude
var markerDate=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บ datetime
var narkerIcons=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บ icon
var markerLatLng=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บ พิกัดในรูปแบบของ google map
var contentData=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บ เนื้อหาของแต่ละ icon
var image1=[]; // ประกาศเป็น arrray สำหรับเก็บ icons ในรูปแบบของ google map
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
	GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
	// กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
	var my_Latlng = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
	// กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
	var my_DivObj=$("#map_canvas")[0]; 
	// กำหนด Option ของแผนที่
	var myOptions = {
		zoom: 12, // กำหนดขนาดการ zoom
		center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง
		mapTypeId:GGM.MapTypeId.ROADMAP, // กำหนดรูปแบบแผนที่
		mapTypeControlOptions:{ // การจัดรูปแบบส่วนควบคุมประเภทแผนที่
			position:GGM.ControlPosition.TOP, // จัดตำแหน่ง
			style:GGM.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU // จัดรูปแบบ style 
		}
	};
	map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map

  // เรียกใช้คุณสมบัติ ระบุตำแหน่ง ของ html 5 ถ้ามี 
  if(navigator.geolocation){ 
      navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position){ 
				var myPosition_lat=position.coords.latitude; // เก็บค่าตำแหน่ง latitude ปัจจุบัน
				var myPosition_lon=position.coords.longitude; // เก็บค่าตำแหน่ง longitude ปัจจุบัน
				// สรัาง LatLng ตำแหน่ง สำหรับ google map
        var pos = new GGM.LatLng(position.coords.latitude,position.coords.longitude); 	
				map.panTo(pos); // เลื่อนแผนที่ไปตำแหน่งปัจจุบัน
				map.setCenter(pos); // กำหนดจุดกลางของแผนที่เป็น ตำแหน่งปัจจุบัน								
				$.post("save_location.php",{ // ส่งค่าตำแหน่งปัจจุบัน บันทึกลงฐานข้อมูล
					myPosition_lat:myPosition_lat,  // ส่งค่า latitude
					myPosition_lon:myPosition_lon // ส่งค่า longitude
				},function(){
					map.panTo(pos); // เลื่อนแผนที่ไปตำแหน่งปัจจุบัน
					map.setCenter(pos); // กำหนดจุดกลางของแผนที่เป็น ตำแหน่งปัจจุบัน									
				});
      },function() { 
        // คำสั่งทำงาน ถ้า ระบบระบุตำแหน่ง geolocation ผิดพลาด หรือไม่ทำงาน 
      }); 
  }else{ 
     // คำสั่งทำงาน ถ้า บราวเซอร์ ไม่สนับสนุน ระบุตำแหน่ง 
  } 	

	// ใช้ ajax ดึงค่าจาก xml มาใช้งาน
  $.ajax({ 
    url:"friend_list.php", // ใช้ ajax ใน jQuery เรียกใช้ไฟล์ xml 
    dataType: "xml", 
    success:function(xml){ 
      $(xml).find("marker").each(function(i){ // วนลูปดึงค่าข้อมูลมาสร้าง marker 
          markerID[i]=$(this).attr("id");// นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน   
          markerName[i]=$(this).find("name").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน   
          markerLat[i]=$(this).find("latitude").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน  
          markerLng[i]=$(this).find("longitude").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน     
					markerDate[i]=$(this).find("lastdate").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน     
					narkerIcons[i]=$(this).find("icon").text(); // นำค่าต่างๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรไว้ใช้งาน      
          markerLatLng[i]=new GGM.LatLng(markerLat[i],markerLng[i]); 
					image1[i] = new GGM.MarkerImage(narkerIcons[i], // url ภาพ ใส่แบบเต็ม หรือแบบ path ก็ได้ 
						new GGM.Size(50, 60), //กำหนดความกว้าง สูงของ icons 
						new GGM.Point(0,0), // จุดเริ่มต้นของรูปภาพ ใช้ 0,0 
						new GGM.Point(25, 60) // จุดปลายของพิกัดเทียบกับรูป ปกติ (0,ความสูงของรูป) หรือ (ครึ่งหนึ่งความกว้างของรูป,ความสูงของรูป) 
					); 				
								
          my_Marker[i] = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker 
            position:markerLatLng[i], // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง 
						icon: image1[i], // เปลี่ยนเป็น icon ตามรูปภาพที่ดึงจาก xml 
            map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map 
            title:markerName[i] // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ 
          }); 
					
					// จัดรูปแบบ เนื้อหาใน infowndow
					contentData[i]=markerName[i]+"<br/>"+markerDate[i]+"<br/>"+markerLat[i]+","+markerLng[i];
					infowindow[i] = new GGM.InfoWindow({// สร้าง infowindow ของแต่ละ marker เป็นแบบ array 
						content: contentData[i] // แสดงเนื้อหา ของแต่ละ icons
					}); 								

					GGM.event.addListener(my_Marker[i], "click", function(){ // เมื่อคลิกตัว marker แต่ละตัว 
						if(infowindowTmp!=null){ // ให้ตรวจสอบว่ามี infowindow ตัวไหนเปิดอยู่หรือไม่ 
							infowindow[infowindowTmp].close(); // ถ้ามีให้ปิด infowindow ที่เปิดอยู่ 
						} 
						infowindow[i].open(map,my_Marker[i]); // แสดง infowindow ของตัว marker ที่คลิก 
						infowindowTmp=i; // เก็บ infowindow ที่เปิดไว้อ้างอิงใช้งาน 
					});  					
					
        // console.log($(this).find("id").text()); 
      }); 
    }   
  });   

}
$(function(){
	// โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว
	// ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api
	// v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize
	//	v เวอร์ชัน่ 3.2
	//	sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งทำเปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false
	//	language ภาษา th ,en เป็นต้น
	//	callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize
	$("<script/>", {
	 "type": "text/javascript",
	 src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize"
	}).appendTo("body");	
});
</script> 
</body>
</html>
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ