Borders การจัดการเกี่ยวกับขอบ

เขียนเมื่อ 15 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
css ขอบ border

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ css ขอบ borderborders สามารถนำไปใช้กับแท็ก HTML เกือบทุกตัวที่อยู่ในแท็ก <body>

การกำหนดค่า border ให้กับ element จะกำหนดโดยใช้ border-style โอยค่าอาจกำหนดเป็น
ค่าต่างได้ดังนี้ solid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset และ outset

border-width เป็นกำหนดค่าความกว้างของ border โดยปกติจะกำหนดค่าเป็น pixels ซึ่ง property
นี้ยังเป็นคุณสมบัติของแต่ละด้านของ element ด้วยเช่น border-top-width, border-right-width,
border-bottom-width และ border-left-width.เป็นต้น

สุดท้าย border-color เป็นการกำหนดสีของ border
วิธีการใช้งาน

 

h2{
	border-style:dashed;
	border-width:3px;
	border-left-width:10px;
	border-right-width:10px;
	border-color:red;
}
จากโ้ค้ดด้านบนเป็นการกำหนด border สีแดง มีลักษณะเป็นเส้นประกว้าง 3 pixels โดยรอบหัวข้อรอง
และมีความกว้าง border ด้านซ้ายและด้านขวา เท่ากับ 10 pixels

 เนื้อหาที่เี่กี่ยวข้องกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ