แก้การแจ้งการอัพสถานะ คับ แต่มันไม่เปลี่ยนค่าให้

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา แก้การแจ้งการอัพสถานะ คับ แต่มันไม่เปลี่ยนค่าให้

แก้การแจ้งการอัพสถานะ คับ แต่มันไม่เปลี่ยนค่าให้
พีคับ 
คือผมทำแบบนี้แล้วมันไม่เปลี่ยน ค่าให้อะคับ ตอนเรียกกลับมาไฟล้เดิม  ต้องกดรีเฟส อีกครั้งจึงจะเห็น ค่า อะคับ

ต้องแก้อย่างไรคับพี่ ให้ รีเฟส แล้วแสดงค่าเลย

<? //session_start();?>


<?

$objConnect = mysql_connect("localhost","root", '12345') or die("Error Connect to Database");
$objDB = mysql_select_db("studentloan_ku_kps");
$strSQL = "SELECT * FROM alert";
$objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]");
$Num_Rows = mysql_num_rows($objQuery);


$Per_Page = 10;  // Per Page

$Page = $_GET["Page"];
if(!$_GET["Page"])
{
	$Page=1;
}

$Prev_Page = $Page-1;
$Next_Page = $Page+1;

$Page_Start = (($Per_Page*$Page)-$Per_Page);
if($Num_Rows<=$Per_Page)
{
	$Num_Pages =1;
}
else if(($Num_Rows % $Per_Page)==0)
{
	$Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page) ;
}
else
{
	$Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page)+1;
	$Num_Pages = (int)$Num_Pages;
}

$strSQL .=" order by alert_id DESC LIMIT $Page_Start , $Per_Page";
$objQuery = mysql_query($strSQL);
?>


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

</head>
<body>

<table width="770" height="48" border="0">
        <tr>
         
         <td width="259"><div align="center"><strong>ชื่อ-นามสุกล</strong></div></td>
         <td width="87">
         <div align="center"><strong>รหัสนิสิต</strong></div>
         </td>
         <td width="129"><div align="center"><strong>วันที่ข้อมูลเข้าระบบ</strong></div></td>
         <td width="72"><div align="center"><strong>สถานะ</strong></div></td>
         <td width="201"><div align="center"><strong>ผลการตรวจเอกสาร</strong></div></td>
        </tr>
        
     
        <tr> <?
while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery))
{  
$sql2="update alert set alert_status='2' where nisit_id=$nisit_id";
mysql_query($sql2);
  ?>
        

         
         <td><?=$objResult["alert_name"]." ".$objResult["alert_sname"]; ?></td>
          <td> <?=$objResult["nisit_id"]; ?></td>
         <td><div align="center"><?=$objResult["alert_date"]; ?></div></td>
         
     
         <td><div align="center"><? if($objResult["alert_status"]== "1") {echo "รอพิจารณา";}
				 if($objResult["alert_status"]== "2") {echo "ผ่านการตรวจแล้ว";}
				 if($objResult["alert_status"]== "3") {echo "ยังขาดเอกสาร";}?></div></td>
         <td><center>
          <? if($objResult["alert_status"]== "1") { ?>
          <input type="submit" name="button" id="button" value="ครบ"  OnClick="chkConfirm(<?=$objResult["nisit_id"]; ?>)" />
          <input type="submit" name="button2" id="button2" value="ไม่ครบ" /> <? }else { echo "ตรวจแล้ว" ;} ?>
          
          
          
          
          
         </center></td>
        </tr> <? } ?>
       </table>
 <?php /*?>Total <?= $Num_Rows;?> <?php */?>
       จำนวน: 
       <?=$Num_Pages;?> หน้า :
<?
if($Prev_Page)
{
	echo " <a href='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$Prev_Page'><< Back</a> ";
}

for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){
	if($i != $Page)
	{
		echo "[ <a href='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$i'>$i</a> ]";
	}
	else
	{
		echo "<b> $i </b>";
	}
}
if($Page!=$Num_Pages)
{
	echo " <a href ='$_SERVER[SCRIPT_NAME]?Page=$Next_Page'>Next>></a> ";
}
mysql_close($objConnect);
?>
</body>
<script language="JavaScript">
	function chkConfirm(nisitID)
	{
		if(confirm('ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว')==true)
		{
			alert('นิสิตได้ผ่านการตรวจเอกสารแล้ว');
			window.location = 'index_offi_edit.php? nisit_id='+nisitID;
		}
		else
		{
			alert('ยกเลิก');
		}
	}
</script>
</html>


Komza 158.108.207.xxx 23-01-2014 23:25:13

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ


 • ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ขึ้นกับเงื่อนไข เราต้องการ กำหนด สถานะตอนไหน 
ตามที่ทำมา จะเป็นการสั่งให้อัพเดท ข้อมูล หลังจากมีการดึงข้อมูลมาแสดงแล้ว
ค่าที่ได้จากการคิวรี่ จึงเป็นค่าเก่า เพราะคำสั่งคิวรี่ทำงานก่อนคำสั่งอัพเดท ค่าจึงเป็นค่าเดิม

ถ้าจะใช้แบบเดิม คือ อัพเดทข้อมูล จารกรายการคิวรี่มาแสดงแล้ว คงต้อง วนลูปคิวรี่ 2 ครั้ง
ครั้งแรก สำหรับอัพเดท ครั้งที่สองสำหรับแสดง

เป็นแนวทาง
<table width="500" border="0" cellspacing="00" cellpadding="0">
 <tr>
  <td align="center">member_id</td>
  <td align="center">member_type</td>
 </tr>
<?php
$q="SELECT * FROM tbl_member";
$qr=@mysql_query($q);
while($rs=@mysql_fetch_array($qr)){
	@mysql_query("
	UPDATE tbl_member SET
	member_type=member_type+1 
	WHERE member_id='".$rs['member_id']."'
	");	
}
$q="SELECT * FROM tbl_member";
$qr=@mysql_query($q);
while($rs=@mysql_fetch_array($qr)){

?> 
 <tr>
  <td align="center"><?=$rs['member_id']?></td>
  <td align="center"><?=$rs['member_type']?></td>
 </tr>
 <?php } ?>
</table>
หรืออีกแบบ ก็ไปกำหนดรูปแบบการอัพเดท ใหม่ เช่น มีปุ่มกด หรืออัพเดท ตอนแก้ไขข้อมูล เป็นต้น


ninenik 27.130.40.xxx 24-01-2014
 ความคิดเห็นที่ 2
หรืออีกวิธีก็ ดึงค่าเฉพสะฟิว มาแสดง
ดูโค้ดเป็นแนวทาง
<?php
$q="SELECT * FROM tbl_member";
$qr=@mysql_query($q);
while($rs=@mysql_fetch_array($qr)){
	@mysql_query("
	UPDATE tbl_member SET
	member_type=member_type+1 
	WHERE member_id='".$rs['member_id']."'
	");	
?> 
 <tr>
  <td align="center"><?=$rs['member_id']?></td>
  <td align="center">
  <?php
	$member_type=@mysql_result(@mysql_query("
	SELECT member_type FROM tbl_member
	WHERE member_id='".$rs['member_id']."'
	"),0,0);
	?>
	<?=$member_type?>
  </td>
 </tr>
 <?php } ?>
</table>


ninenik 27.130.40.xxx 24-01-2014
 ความคิดเห็นที่ 3
ขอบคุณคับ


komza 158.108.156.xxx 24-01-2014 18:17
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ