สอบถามเรื่่อง checkbox หน่อยคับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเรื่่อง checkbox หน่อยคับ

สอบถามเรื่่อง checkbox หน่อยคับ

คือผมมีปัญหาตรงที่เวลาเลือกตรง checkbox แล้วกดปุ่ม save แล้ว ที่ฐานข้อมูลมันจะขึ้นข้อมูลตรง checkbox แยกกัน ผมต้องการให้มันอยู่ในคอลัมเดียวกันต้องทำไงคับ 

โค้ดหน้าที่ มี checkbox เป็นแบบนี้คับ
 

 

<?php
session_start();
echo "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=UTF-8' />";
include ('Connection.php');

if($_SESSION["username"] == ""){
	echo "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=UTF-8' />";
	echo "<script language='javascript'>alert('กรุณาเข้าสู่ระบบ');</script>";
	echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;URL=index.php'>";
}else{
	$strSTT = "SELECT * FROM user WHERE username = '".$_SESSION["username"]."'";
	$objQuerySTT = mysql_query($strSTT);
	$objResultSTT = mysql_fetch_array($objQuerySTT);
	if($objResultSTT["status"]==""){
		echo "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=UTF-8' />";
		echo "<script language='javascript'>alert('กรุณาเข้าสู่ระบบ');</script>";
		echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;URL=index.php'>";
	}else{
?>
<script language="javascript" src="jquery-1.2.6.min.js"></script>
<script>
function chk_form(){
	$(":input + span.require").remove();
	$(":input").each(function(){
		$(this).each(function(){	
			if($(this).val()==""){
				$(this).after("<span class=require>*กรอกข้อมูล</span>");
			}
		});
	});
	if($(":input").next().is(".require")==false){
		return true;
	}else{
		return false;
	}
}
</script>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Business Website - Free Website Template</title>
<link rel="stylesheet" href="../css/validationEngine.jquery.css" type="text/css"/>
	<link rel="stylesheet" href="../css/template.css" type="text/css"/>
	<script src="../js/jquery-1.6.min.js" type="text/javascript">
	</script>
	<script src="../js/languages/jquery.validationEngine-en.js" type="text/javascript" charset="utf-8">
	</script>
	<script src="../js/jquery.validationEngine.js" type="text/javascript" charset="utf-8">
	</script>
		<script>
		jQuery(document).ready(function(){
			// binds form submission and fields to the validation engine
			jQuery("#formID").validationEngine();
		});

	</script>

<meta name="keywords" content="Business Website, free templates, website templates, 3-column layout, CSS, XHTML" />
<meta name="description" content="Business Website, 3-column layout, free CSS template from templatemo.com" />
<link href="templatemo_style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<style type="text/css">
body {
	background-color: #FFFFFF;
}
body,td,th {
	color: #000000;
	text-align: center;
}
h2 {
	color: #000000;
	font-size: 16px;
	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
.w {
	color: #0000FF;
}
.ขาว {
	color: #FFFFFF;
	text-align: left;
	font-size: 16px;
	font-weight: bold;
}
#templatemo_container #templatemo_content #templatemo_left_column #leftcolumn_box02 ul li a {
	font-size: 12px;
}
</style>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/smoothness/jquery-ui-1.7.2.custom.css">
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.3.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.7.2.custom.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	// แทรกโค้ต jquery
	$("#dateInput").datepicker({dateFormat: 'yy-mm-dd'});
});
</script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	// แทรกโค้ต jquery
	$("#dateInput1").datepicker({dateFormat: 'yy-mm-dd'});
});
</script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	// แทรกโค้ต jquery
	$("#dateInput2").datepicker({dateFormat: 'yy-mm-dd'});
});
</script>
<style type="text/css">
.ui-datepicker{
	width:150px;
	font-family:tahoma;
	font-size:11px;
	text-align:center;
}
</style>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title></title>
<script language="javascript">
function chk_all(){
	var x=document.getElementsByTagName("input");
	for(i=0;i<=x.length;i ){
		if(x[i].type=="checkbox"){
			x[i].checked=true;
		}
	}
}
function unchk_all(){
	var x=document.getElementsByTagName("input");
	for(i=0;i<=x.length;i ){
		if(x[i].type=="checkbox"){
			x[i].checked=false;
		}
	}
}
</script>

</head>

<body>
<div id="templatemo_container">
  
  <div id="templatemo_header">
  	<div id="logosection"></div>
    <div id="header">
    	<div class="title">ระบบจองห้องประชุม</div>

    </div>
	</div>

  <!-- start of content -->
  
 <div id="templatemo_content">
  
  	<!-- start of left column -->
  <div id="templatemo_left_column">
   <div id="leftcolumn_box01">
    <div class="leftcolumn_box01_top">
     <h22><img src="Picture/Login.png" alt="" width="24" height="22" /> Login</h22>
    </div>
    <div class="leftcolumn_box01_bottom">
     <?php 
					
					if($_SESSION["username"] == ""){
				?>
     <form method="post" action="check_login.php">
      <div align="right">
       <div class="form_row"><font color="#FFFFFF" size="-1">ชื่อผู้ใช้งาน</font>
        <input class="inputfield" name="txtUsername" type="text" id="txtUsername"/>
       </div>
      </div>
      <div class="form_row">
       <div align="right"><font color="#FFFFFF" size="-1">รหัสผ่าน </font>
        <input class="inputfield" name="txtPassword" type="password" id="txtPassword"/>
       </div>
      </div>
      <div align="right">
       <input class="button" type="submit" name="Submit" value="Login" />
      </div>
     </form>
     <?php }else{
					$strSTT = "SELECT * FROM user WHERE username = '".$_SESSION["username"]."'";
					$objQuerySTT = mysql_query($strSTT);
					$objResultSTT = mysql_fetch_array($objQuerySTT);
	 			?>
     <form method="post" action="Logout.php">
      <div align="left">
       <div class="form_row"><font color="#FFFFFF" size="-1">ชื่อผู้ใช้งาน :
        <?php 
						$strSTT = "SELECT * FROM user WHERE username = '".$_SESSION["username"]."'";
						$objQuerySTT = mysql_query($strSTT);
						$objResultSTT = mysql_fetch_array($objQuerySTT);
						echo $objResultSTT["username"];
					?>
       </font></div>
      </div>
      <div class="form_row">
       <div align="left"> <font color="#FFFFFF" size="-1">สถานะ : </font><font color="#FFFFFF" size="-1"><?php echo $objResultSTT["status"];?></font></div>
      </div>
      <div align="right">
       <input class="button" type="submit" name="Submit" value="Logout" />
      </div>
     </form>
     <?php } ?>
    </div>
   </div>
   <div id="leftcolumn_box02">
  	  <ul>
  	   <li><a href="index.php">หน้าแรก</a></li>
  	   <li><a href="book_room.php">จองห้องประชุม</a></li>
  	   <li><a href="bookreport.php">ตารางการใช้ห้องประชุม</a></li>
  	   <li><a href="search.php" target="_parent">ค้นหาการจองห้องประชุม</a></li>
  	   <li><a href="check_empty.php" target="_parent">ตรวจสอบห้องว่าง</a></li>
  	   <li><a href="detail_room.php" target="_parent">รายละเอียดห้องประชุม</a></li>
  	   <br />
  	   <?php 
		if($_SESSION["username"] != ""){
			$strSttMnba = "SELECT * FROM user WHERE username = '".$_SESSION["username"]."'";
			$objQuerySttMnba = mysql_query($strSttMnba);
			$objResultSttMnba = mysql_fetch_array($objQuerySttMnba);
			if($objResultSttMnba["status"]=="USER"){?>
  	   <ul class="menu">
  	    <li><a href="book_editUser.php" class="parent"><span>แก้ใขการจองห้องประชุม</span></a>
  	     <div>
  	      <ul>
  	       <li></li>
 	       </ul>
 	      </div>
 	     </li>
 	    </ul>
  	   <?php }else if($objResultSttMnba["status"]=="ADMIN"){?>
  	   <ul class="menu">
  	    <li><a href="book_editAdmin.php" class="parent"><span>แก้ใขการจองห้องประชุม</span></a>
  	     <div>
  	      <ul>
  	       <li><a href="add_room.php"><span>เพิ่มห้องประชุม</span></a></li>
  	       <li><a href="register.php"><span>สมัครสมาชิก</span></a></li>
  	       <li></li>
 	       </ul>
 	      </div>
 	     </li>
 	    </ul>
  	   <?php } }?>
 	   </ul>
 	  </div>
  	 <div id="imagebutton">
  	  <!-- end of left column -->
  	  <!-- start of middle column -->
  	  <!-- end of middle column -->
 	  </div>
  </div>
  	 <p>&nbsp;</p>
  	 <p>
  	  <style type="text/css">
.require{
	height:20px;
	color:#FF0000;
	padding-left:5px;
	padding-right:5px;
	font-size:12px;
	line-height:15px;
	width:100px;
	float:none;
}
    </style>
  	 </p>
  	<table width="575" height="508" border="0" align="center">
  	 <tr>
  	  <th scope="col"><form action="bookroom_save.php" onSubmit="return chk_form()" align="center" method="post" name="form1" id="form1">
  	   <table width="460" height="467" border="1" align="center" cellpadding="5" cellspacing="1" bordercolor= "#99FFCC" style="width: auto; color: #0000FF;">
  	    <tbody>
  	     <tr>
  	      <td colspan="2" bgcolor="#99CCFF" style="text-align: center; color: #D6D6D6; font-size: 20px;"><span class="w">จองห้องประชุม</span></td>
 	      </tr>
  	     <tr>
  	      <td width="217" bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left">ห้องประชุม<br /></td>
  	      <td width="231" bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left"><select name="txtroom_name" id="txtroom_name">
  	       <option value="" selected="selected">&lt;-- เลือก --&gt;</option>
  	       <?
			$strSQL = "SELECT DISTINCT room_name FROM room";
			$objQuery = mysql_query($strSQL);
			while($objResuut = mysql_fetch_array($objQuery))
			{
			?>
  	       <option value="<?=$objResuut["room_name"];?>">
  	        <?=$objResuut["room_name"];?>
  	         </option>
  	       <?
			}
			?>
 	       </select></td>
 	      </tr>
  	     <tr bgcolor="#CCFFCC">
  	      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left">หัวข้อการประชุม</td>
  	      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left"><input name="txttitle" type="text" id="txttitle" /></td>
 	      </tr>
  	     <tr>
  	      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left">วันที่เริ่ม</td>
  	      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left"><span class="normal">
  	       <input type="text" name="txtfromdate" id="dateInput" />
 	       </span></td>
 	      </tr>
  	     <tr bgcolor="#CCFFCC">
  	      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left">วันที่สิ้นสุด</td>
  	      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left"><span class="normal">
  	       <input type="text" name="txttodate" id="dateInput1" />
 	       </span></td>
 	      </tr>
  	     <tr>
  	      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left">เวลาเริ่ม</td>
  	      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left"><select name='txtfromtime' id='txtfromtime'>
  	       <option value="" selected="selected">&lt;-- เลือก --&gt;</option>
  	       <option value="08:00:00">08.00</option>
  	       <option value="08:30:00">08.30</option>
  	       <option value="09:00:00">09.00</option>
  	       <option value="09:30:00">09.30</option>
  	       <option value="10:00:00">10.00</option>
  	       <option value="10:30:00">10.30</option>
  	       <option value="11:00:00">11.00</option>
  	       <option value="11:30:00">11.30</option>
  	       <option value="12:00:00">12.00</option>
  	       <option value="12:30:00">12.30</option>
  	       <option value="13:00:00">13.00</option>
  	       <option value="13:30:00">13.30</option>
  	       <option value="14:00:00">14.00</option>
  	       <option value="14:30:00">14.30</option>
  	       <option value="15:00:00">15.00</option>
  	       <option value="15:30:00">15.30</option>
  	       <option value="16:00:00">16.00</option>
  	       <option value="16:30:00">16.30</option>
  	       <option value="17:00:00">17.00</option>
  	       <option value="17:30:00">17.30</option>
 	       </select></td>
 	      </tr>
  	     <tr bgcolor="#CCFFCC">
  	      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left">เวลาสิ้นสุด</td>
  	      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left"><select name='txttotime' id='txttotime'>
  	       <option value="" selected="selected">&lt;-- เลือก --&gt;</option>
  	       <option value="08:30:00">08.30</option>
  	       <option value="09:00:00">09.00</option>
  	       <option value="09:30:00">09.30</option>
  	       <option value="10:00:00">10.00</option>
  	       <option value="10:30:00">10.30</option>
  	       <option value="11:00:00">11.00</option>
  	       <option value="11:30:00">11.30</option>
  	       <option value="12:00:00">12.00</option>
  	       <option value="12:30:00">12.30</option>
  	       <option value="13:00:00">13.00</option>
  	       <option value="13:30:00">13.30</option>
  	       <option value="14:00:00">14.00</option>
  	       <option value="14:30:00">14.30</option>
  	       <option value="15:00:00">15.00</option>
  	       <option value="15:30:00">15.30</option>
  	       <option value="16:00:00">16.00</option>
  	       <option value="16:30:00">16.30</option>
  	       <option value="17:00:00">17.00</option>
  	       <option value="17:30:00">17.30</option>
  	       <option value="18:00:00">18.00</option>
 	       </select></td>
 	      </tr>
  	     <tr>
  	      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left">ผู้จอง</td>
  	      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left"><input name="txtreservations_to" type="text" id="txtreservations_to" /></td>
 	      </tr>
  	     <tr bgcolor="#CCFFCC">
  	      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left">ผู้ให้จอง</td>
  	      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left"><input name="txtmodify_by" type="text" id="txtmodify_by" /></td>
 	      </tr>
  	     <tr>
  	      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left">วันที่จอง</td>
  	      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left"><span class="normal">
  	       <input type="text" name="txtmodify_date" id="dateInput2" />
 	       </span></td>
 	      </tr>
  	     <tr bgcolor="#CCFFCC">
  	      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left">จำนวนผู้เข้าประชุม</td>
  	      <td bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left"><input name="txtroom_seat" type="text" id="txtroom_seat" /></td>
 	      </tr>
  	     <tr>
  	      <td height="105" style="text-align: left; color: #000000;">อุปกรณ์เพิ่มเติม</td>
  	      <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF" style="text-align: left"><input name="chk1[]" type="checkbox" id="txtroom_tool" value="โปรเจคเตอร์" />
  	       โปรเจคเตอร์
  	       <br />
<input name="chk1[]" type="checkbox" id="txtroom_tool" value="คอมพิวเตอร์" />
คอมพิวเตอร์
<br />
<input name="chk1[]" type="checkbox" id="txtroom_tool" value="ไมโครโฟน" />
ไมโครโฟน
<br />
<a href="javascript:chk_all();">Check All</a> <a href="javascript:unchk_all();">Uncheck All </a></td>
 	      </tr>
 	     </tbody>
 	    </table>
  	   <p>&nbsp;</p>
  	   <table width="209" height="51" border="0" align="center">
  	    <tr>
  	     <th scope="col"><button type="submit" name="Submit" id="Submit" value="Submit"> <img src="picture/Save.png" width="16" height="16" align="center" /> บันทึก</button>&nbsp;</th>
  	     <th scope="col"><button type="cancle" name="button1" id="button1" onclick="window.location='index.php'" value=" " > <img src="picture/Delete.png" width="16" height="16" align="center" /> ยกเลิก </button>&nbsp;</th>
 	     </tr>
 	    </table>
  	   <p><br />
 	    </p>
  	   <p> <a href="index.php"></p>
 	   </form></th>
  	   </tr>
 	 </table>
  	<p>&nbsp;</p>
  <p>&nbsp;</p>
  	 <br />
	</div>
  
  <p>&nbsp;</p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>
   <!-- end of content -->
   
   
  </p>
  <div id="templatemo_footer">
	 <div id="templatemo_footer2">Copyright &copy; 2013 <a href="#">ERP Team @ Deestone Co., Ltd.</a></div>
   <div id="templatemo_footer_bottom2"></div>
	</div>
  <div id="templatemo_footer_bottom"></div>

</div>
</body>
</html>
<?php }} ?>

 

 

หน้านี้เป็นหน้า save คับ

 

<?
	//mysql_connect("localhost","root","1234");
	//include ('transfer.php');
	//mysql_select_db("meeting");
	
	include ('Connection.php');
	 
				if(trim($_POST["txtfromtime"]) >= trim($_POST["txttotime"] ) )
	{
		echo "Please enter a new time";
		exit();			

	}
	
	
	
			
	//include ('transfer.php');
	
	/*
	$strSQL = "SELECT * FROM book WHERE Username = '".trim($_POST['txtUsername'])."' ";
	$objQuery = mysql_query($strSQL);
	$objResult = mysql_fetch_array($objQuery);
	if($objResult)
	{
			echo "Username already exists!";
	}
	else
	{	*/
	//$status = "adviser";
		$checkbox1 = $_POST['chk1'];
	if($_POST["Submit"]=="Submit")
	{
		for ($i=0;$i<sizeof($checkbox1);$i++) { 
		
$strSQL1 = "INSERT INTO book (username,room_name,title,fromdate,todate,fromtime,totime,reservations_to,modify_by,modify_date,room_tool,room_seat)VALUES ( '".$_POST["txtusername"]."','".$_POST["txtroom_name"]."','".$_POST["txttitle"]."','".$_POST["txtfromdate"]."','".$_POST["txttodate"]."','".$_POST["txtfromtime"]."','".$_POST["txttotime"]."','".$_POST["txtreservations_to"]."', '".$_POST["txtmodify_by"]."','".$_POST["txtmodify_date"]."','".$checkbox1[$i]."','".$_POST["txtroom_seat"]."')";
		
		$objQuery1 = mysql_query($strSQL1);
		
		}
		
		echo $strSQL1;
	//	echo "Register Completed!<br>";			
	//	echo "<br> Go to <a href='index.php'>Login page</a>";
	/*exit("<script>alert('Booking Completed!');window.location='book_editUser.php';
	</script>");*/
		
	//}

	}
?>

 

 

ช่วยดูให้หน่อยนะคับ ขอบคุณคับ


Bank 182.52.166.xxx 28-04-2014 14:06:09

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
รูปภาพประกอบคับ 

[url=http://image.ohozaa.com/view2/xypRDrO5bqLOE03I][img]http://image.ohozaa.com/i/ffe/Q6LjKo.png[/img][/url]


bank 182.52.166.xxx 28-04-2014 14:08
 ความคิดเห็นที่ 2
น่าจะเขียนโค้ดผิดรุปแบบน่ะ

ตัวแปร checkbox เป็น array ค่าใน checkbox ก็น่าจะเก็บเป็น ข้อความต่อกันด้วย , comma

ดูตัวอย่างเป็นแนวทาง

  if($_POST["Submit"]=="Submit") 
  { 
		$checkbox1="";
		if(count($_POST['chk1'])>0){
			foreach($_POST['chk1'] as $k=>$value){
				$checkbox1.=$value.",";
			}
			$checkbox1=substr($checkbox1,0,-1);
		}
	
 //    for ($i=0;$i<sizeof($checkbox1);$i++) {  
     
$strSQL1 = "INSERT INTO book (username,room_name,title,fromdate,todate,fromtime,totime,reservations_to,modify_by,modify_date,room_tool,room_seat)VALUES ( '".$_POST["txtusername"]."','".$_POST["txtroom_name"]."','".$_POST["txttitle"]."','".$_POST["txtfromdate"]."','".$_POST["txttodate"]."','".$_POST["txtfromtime"]."','".$_POST["txttotime"]."','".$_POST["txtreservations_to"]."', '".$_POST["txtmodify_by"]."','".$_POST["txtmodify_date"]."','".$checkbox1."','".$_POST["txtroom_seat"]."')"; 
     
    $objQuery1 = mysql_query($strSQL1); 
     
 //    } 
     
    echo $strSQL1; 
  // echo "Register Completed!<br>";       
  // echo "<br> Go to <a href='index.php'>Login page</a>"; 
  /*exit("<script>alert('Booking Completed!');window.location='book_editUser.php'; 
  </script>");*/ 
     
  //} 
 
  } 


ninenik 171.96.25.xxx 28-04-2014
 ความคิดเห็นที่ 3
ขอบคุณค้าบบ smiley


bank 182.52.166.xxx 28-04-2014 15:34
 ความคิดเห็นที่ 4
// ลองแบบนี้ดูครับ
if(isset($_POST["Submit"],$_POST["chk1"])) 
{ 
    $tools = implode("," , $_POST["chk1"]);
     
$strSQL1 = "INSERT INTO book (username,room_name,title,fromdate,todate,fromtime,totime,reservations_to,modify_by,modify_date,room_tool,room_seat) ";
$strSQL1.= "VALUES ( '{$_POST["txtusername"]}','{$_POST["txtroom_name"]}','{$_POST["txttitle"]}','{$_POST["txtfromdate"]}','{$_POST["txttodate"]}','{$_POST["txtfromtime"]}','{$_POST["txttotime"]}','{$_POST["txtreservations_to"]}', '{$_POST["txtmodify_by"]}','{$_POST["txtmodify_date"]}','$tools','{$_POST["txtroom_seat"]}')"; 
     
    $objQuery1 = mysql_query($strSQL1); 
} 
echo $strSQL1; 


Unidentifier 118.172.169.xxx 23-06-2014 17:57
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ