ช่วยดู datepicker ให้หน่อยครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ช่วยดู datepicker ให้หน่อยครับ

ช่วยดู datepicker ให้หน่อยครับ

คือผมย้ายเทมเพลตใหม่อ่ะครับ  เลยทำให้ datepicker มันเปลี่ยนทั้งสีและรูปแบบเปลี่ยนไปเลย  มันชนกับ css หรือป่าวครับ ผมลองย้าย โค้ด datepicker ไปไว้ใน ส่วนของ body แต่ก็ยังไม่หายอ่ะครับ ช่วยบอกด้วยนะครับ

 
<?php
session_start();
include ('Connection.php');
mysql_select_db($database);
$query_reportbook = "SELECT room_name, title, fromdate, fromtime, totime, modify_by FROM book WHERE status = 'จอง' ";
$reportbook = mysql_query($query_reportbook) or die(mysql_error());
$row_reportbook = mysql_fetch_assoc($reportbook);
$totalRows_reportbook = mysql_num_rows($reportbook);
?>
 
 
 
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Meeting</title>
<meta name="keywords" content="accordion theme, homepage, templatemo, free template, jquery kwicks, slider" />
<meta name="description" content="Accordion Theme, homepage, free CSS template from templatemo.com" />
<link href="css/templatemo_style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/ddsmoothmenu.css" />
 
<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/ddsmoothmenu.js">
 
/***********************************************
* Smooth Navigational Menu- (c) Dynamic Drive DHTML code library (www.dynamicdrive.com)
* This notice MUST stay intact for legal use
* Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code
***********************************************/
 
</script>
 
<script type="text/javascript">
 
ddsmoothmenu.init({
mainmenuid: "templatemo_menu", //menu DIV id
orientation: 'h', //Horizontal or vertical menu: Set to "h" or "v"
classname: 'ddsmoothmenu', //class added to menu's outer DIV
//customtheme: ["#1c5a80", "#18374a"],
contentsource: "markup" //"markup" or ["container_id", "path_to_menu_file"]
})
 
</script>
 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/smoothness/jquery-ui-1.7.2.custom.css">
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.3.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.7.2.custom.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
// แทรกโค้ต jquery
$("#dateInput").datepicker({dateFormat: 'yy-mm-dd'});
});
</script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
// แทรกโค้ต jquery
$("#dateInput1").datepicker({dateFormat: 'yy-mm-dd'});
});
</script>
<style type="text/css">
.ui-datepicker{
width:150px;
font-family:tahoma;
font-size:11px;
text-align:center;
}
</style>
 
<script src="js/jquery-1.2.6.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery.easing.1.3.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery.kwicks-1.5.1.pack.js" type="text/javascript"></script>
 
<script type="text/javascript">
$().ready(function() {
$('.slider').kwicks({
max : 740,
spacing : 1
});
});
</script>
 
 
 
<style type="text/css">
#templatemo_main_wrapper #templatemo_main .col.col_3.hp_post table tr td form div .form_row font {
color: #000000;
font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
}
.bb {
color: #000000;
}
.dd {
color: #000000;
}
#calendar {
width:750px;
margin:auto;
text-align: center;
}
.b { color: #FFF;
font-size: 20px;
}
#templatemo_main_wrapper #templatemo_main .col.col_3.no_margin_righ table tr th #calendar table tr td .normal {
text-align: center;
}
#templatemo_main_wrapper #templatemo_main .col.col_3.no_margin_righ table tr th #calendar table tr td table tr td .normal {
text-align: center;
}
#templatemo_main_wrapper #templatemo_main .col.col_3.no_margin_righ table tr th #calendar table tr td table tr td .normal {
text-align: right;
}
#templatemo_main_wrapper #templatemo_main .col.col_3.no_margin_righ table tr th #calendar table tr td table tr td .normal {
text-align: center;
}
.bb1 { color: #333;
}
.bb1 { color: #333;
}
.bb1 { color: #333;
}
.bb1 { font-size: 14px;
}
.bb1 { color: #333333;
}
#templatemo_main_wrapper #templatemo_main .col.col_3.no_margin_righ table tr td table tr td .normal {
text-align: center;
}
</style>
</head>
 
<body>
 
 
<div id="templatemo_top_wrapper">
  <div id="templatemo_top">
 <div id="templatemo_menu" class="ddsmoothmenu">
        <ul>
                <li><a href="index.html" class="selected">หน้าแรก</a></li>
                <li><a href="about.html">เมนูหลัก</a>
                    <ul>
<li><a href="http://www.templatemo.com/page/1">จองห้องประชุม</a></li>
<li><a href="http://www.templatemo.com/page/2">รายงานการใช้ห้องประชุม</a></li>
<li><a href="http://www.templatemo.com/page/3">ค้นหาการจองห้องประชุม</a></li>
                        <li><a href="http://www.templatemo.com/page/3">ตรวจสอบห้องว่าง</a></li>
                        <li><a href="http://www.templatemo.com/page/3">รายละเอียดห้องประชุม</a></li>
                        <li><span class="bottom"></span></li>
                    </ul>
                </li>
                <li><a href="portfolio.html"><span></span>การจัดการ</a>
                    <ul>
 
                     
 </ul>
</li>
<li><a href="blog.html"><img src="icons/login.png" width="126" height="46" /></a></li>
        </ul>
            <br style="clear: left" />
    <!-- end of menu -->  </div>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p></div> 
<!-- end of top -->
</div> 
<!-- end of top wrapper -->
 
<div id="templatemo_main_top"></div>
 
 
<div id="templatemo_main_wrapper">
<div id="templatemo_slider_wrapper">
 <ul class="slider horizontal" >
        <li id="slide_1"><img src="images/slider/a.jpg" alt="Slider 01" /></li>
            <li id="slide_2"><img src="images/slider/b.jpg" alt="Slider 02" /></li>
            <li id="slide_3"><img src="images/slider/c.jpg" alt="Slider 03" /></li>
            <li id="slide_4"><img src="images/slider/d.jpg" alt="Slider 04" /></li>
            <li id="slide_5"><img src="images/slider/e.jpg" alt="Slider 05" /></li>
      </ul>
  </div>
    <div id="templatemo_main">
      <div class="col col_3 hp_post">
        <table width="250" align="center" bgcolor="#EEEEE0">
       <tr>
         <td>&nbsp;</td>
       </tr>
     </table>
     </div>
        
        <div class="col col_3 hp_post"></div>
        
      <div class="col col_3 hp_post no_margin_righ"></div>
      <div class="cleaner h40 hr"></div>
      <div class="col col_3 no_margin_righ">
        <table width="100" align="center">
          <tr>
          
            <td><form action="booksearch_submit" method="post"  name="form1" target="_new" id="form1">
            
              <table  width="645" align="center">
                <tr>
                  <td align="center" bgcolor="#CCCCCC"><span style="color: #333333; font-size: 22px;" align="right"><br />
                    ค้นหาการจองห้องประชุม<br />
                    <br />
                  </span></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td bgcolor="#FFFFFF"><br />
                    <table width="500" align="center">
                      <tr>
                      
                        <td width="35" align="right"><span class="bb1">วันที่</span></td>
                        <td width="148"><input type="text" name="txtfromdate" id="dateInput" /></td>
                        <td width="19" align="center" class="bb1">ถึง </td>
                        <td width="41" align="right"><span class="bb1">วันที</span></td>
                        <td width="144"><input type="text" name="txtfromdate1" id="dateInput1" /></td>
                        <td width="85"><button type="submit" name="button" id="button2"  value=" "> ค้นหา<img src="picture/search.png" alt="" width="16" height="16" align="center" /></button></td>
                      </tr>
                    </table>
                    <br /></td>
                </tr>
              </table>
            </form></td>
          </tr>
          <tr>
            <td><table width="645"   align="center" cellpadding="5" cellspacing="1" >
              <tr>
                <td bgcolor="#CCCCCC">วันที่</td>
                <td bgcolor="#CCCCCC">ห้องประชุม</td>
                <td bgcolor="#CCCCCC">หัวข้อประชุม</td>
                <td bgcolor="#CCCCCC">เวลาเริ่ม</td>
                <td bgcolor="#CCCCCC">เวลาสิ้นสุด</td>
                <td bgcolor="#CCCCCC">ผู้ให้จอง</td>
              </tr>
              <?PHP
 if(!isset($start)){
$start = 0;
}
$limit = '15'; // แสดงผลหน้าละกี่หัวข้อ
$tx = "";
$tx2 = "";
if($_GET['txtfromdate']!= "")
{
$tx = "and (  book.fromdate like '%$_GET[txtfromdate]%'  ) ";
}
 
 
if($_GET['txtfromdate1']!= "")
{
$tx2 = "and (  book.fromdate = '$_GET[txtfromdate1]'  ) ";
}
 
 
 
 $sql = "select * from  book  where status ='จอง' $tx $tx2 order by book.fromdate desc";
 $result = mysql_query($sql) or die ("error = $sql");
 $num = mysql_num_rows($result);
 $sql2 = "select * from  book  where status ='จอง'  $tx $tx2 order by book.fromdate desc limit $start,$limit";
 $result2 = mysql_query($sql2) or die ("error = $sql2");
 while ( $row_reportbook = mysql_fetch_array($result2))
 {
 if($bg == "#FFFFFF") { //ส่วนของการ สลับสี 
$bg = "#CCFFCC";
} else {
$bg = "#FFFFFF";
}
  ?>
              <tr>
                <td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $row_reportbook['fromdate']; ?></td>
                <td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $row_reportbook['room_name']; ?></td>
                <td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $row_reportbook['title']; ?></td>
                <td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $row_reportbook['fromtime']; ?></td>
                <td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $row_reportbook['totime']; ?></td>
                <td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $row_reportbook['modify_by']; ?></td>
              </tr>
              <?php } while ($row_reportbook = mysql_fetch_assoc($reportbook)); ?>
            </table></td>
          </tr>
          <tr>
            <td><table width="100" border="0" align="center">
              <tr>
                <td height="38"><span class="normal"> <br />
                  <?PHP
 
$page = ceil($num/$limit); // เอา record ทั้งหมด หารด้วย จำนวนที่จะแสดงของแต่ละหน้า
 
/* เอาผลหาร มาวน เป็นตัวเลข เรียงกัน เช่น สมมุติว่าหารได้ 3 เอามาวลก็จะได้ 1 2 3 */
for($i=1;$i<=$page;$i++){
if($_GET['page']==$i){ //ถ้าตัวแปล page ตรง กับ เลขที่วนได้
echo "[<a href='??txtfromdate1=$?txtfromdate1&?txtfromdate=$?txtfromdate&start=".$limit*($i-1)."&page=$i'><B><font color='#FFFFFF'>$i</B></font></A>]"; //ลิ้งค์ แบ่งหน้า เงื่อนไขที่ 1
}else{
echo "[<a href='??txtfromdate1=$?txtfromdate1&?txtfromdate=$?txtfromdate&start=".$limit*($i-1)."&page=$i'><font color='#FFFFFF'>$i</font></A>]"; //ลิ้งค์ แบ่งหน้า เงื่อนไขที่ 2
}
}
 
 
 
 ?>
                  <?PHP if($num=='0') { echo "ไม่มีรายการ"; }; ?>
                </span></td>
              </tr>
            </table></td>
          </tr>
        </table>
        <h3>&nbsp; </h3>
      </div>
        <div class="cleaner"></div>
  </div> <!-- end of main -->
</div> <!-- end of main wrapper -->
<div id="templatemo_footer">
<div class="col col_3">
        <a href="#"><img src="images/facebook.png" title="Facebook" alt="Facebook" /></a>
        <a href="#"><img src="images/flickr.png" title="Flickr" alt="Flickr"/></a>
        <a href="#"><img src="images/twitter.png" title="Twitter" alt="Twitter"/></a>
        <a href="#"><img src="images/youtube.png" title="Youtube" alt="Youtube"/></a>
        <a href="#"><img src="images/feed.png" title="RSS" alt="RSS"/></a>
</div>
 
    <div class="col col_32 copyright no_margin_righ">
        Copyright © 2048 <a href="#">Your Company Name</a> | Designed by <a href="http://www.templatemo.com" target="_parent">Free CSS Templates</a>
</div>
 
    <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of footer -->
 
</body>
</html>

 Bank 101.108.175.xxx 07-05-2014 16:29:39

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
อันนี้อันเดียวกันนะครับ

 


<?php
session_start();
	include ('Connection.php');	
	mysql_select_db($database);
$query_reportbook = "SELECT room_name, title, fromdate, fromtime, totime, modify_by FROM book WHERE status = 'จอง' ";
$reportbook = mysql_query($query_reportbook) or die(mysql_error());
$row_reportbook = mysql_fetch_assoc($reportbook);
$totalRows_reportbook = mysql_num_rows($reportbook);
?>


	
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Meeting</title>
<meta name="keywords" content="accordion theme, homepage, templatemo, free template, jquery kwicks, slider" />
<meta name="description" content="Accordion Theme, homepage, free CSS template from templatemo.com" />
<link href="css/templatemo_style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/ddsmoothmenu.css" />

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/ddsmoothmenu.js">

/***********************************************
* Smooth Navigational Menu- (c) Dynamic Drive DHTML code library (www.dynamicdrive.com)
* This notice MUST stay intact for legal use
* Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code
***********************************************/

</script>

<script type="text/javascript">

ddsmoothmenu.init({
	mainmenuid: "templatemo_menu", //menu DIV id
	orientation: 'h', //Horizontal or vertical menu: Set to "h" or "v"
	classname: 'ddsmoothmenu', //class added to menu's outer DIV
	//customtheme: ["#1c5a80", "#18374a"],
	contentsource: "markup" //"markup" or ["container_id", "path_to_menu_file"]
})

</script>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/smoothness/jquery-ui-1.7.2.custom.css">
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.3.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.7.2.custom.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	// แทรกโค้ต jquery
	$("#dateInput").datepicker({dateFormat: 'yy-mm-dd'});
});
</script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	// แทรกโค้ต jquery
	$("#dateInput1").datepicker({dateFormat: 'yy-mm-dd'});
});
</script>
<style type="text/css">
.ui-datepicker{
	width:150px;
	font-family:tahoma;
	font-size:11px;
	text-align:center;
}
</style>

<script src="js/jquery-1.2.6.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery.easing.1.3.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery.kwicks-1.5.1.pack.js" type="text/javascript"></script>

<script type="text/javascript">
	$().ready(function() {
		$('.slider').kwicks({
			max : 740,
			spacing : 1
		});
	});
</script><style type="text/css">
#templatemo_main_wrapper #templatemo_main .col.col_3.hp_post table tr td form div .form_row font {
	color: #000000;
	font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
}
.bb {
	color: #000000;
}
.dd {
	color: #000000;
}
#calendar {
	width:750px;
	margin:auto;
	text-align: center;
}
.b {	color: #FFF;
	font-size: 20px;
}
#templatemo_main_wrapper #templatemo_main .col.col_3.no_margin_righ table tr th #calendar table tr td .normal {
	text-align: center;
}
#templatemo_main_wrapper #templatemo_main .col.col_3.no_margin_righ table tr th #calendar table tr td table tr td .normal {
	text-align: center;
}
#templatemo_main_wrapper #templatemo_main .col.col_3.no_margin_righ table tr th #calendar table tr td table tr td .normal {
	text-align: right;
}
#templatemo_main_wrapper #templatemo_main .col.col_3.no_margin_righ table tr th #calendar table tr td table tr td .normal {
	text-align: center;
}
.bb1 {	color: #333;
}
.bb1 {	color: #333;
}
.bb1 {	color: #333;
}
.bb1 {	font-size: 14px;
}
.bb1 {	color: #333333;
}
#templatemo_main_wrapper #templatemo_main .col.col_3.no_margin_righ table tr td table tr td .normal {
	text-align: center;
}
</style>
</head>

<body>


<div id="templatemo_top_wrapper">
 <div id="templatemo_top">
	 <div id="templatemo_menu" class="ddsmoothmenu">
    <ul>
        <li><a href="index.html" class="selected">หน้าแรก</a></li>
        <li><a href="about.html">เมนูหลัก</a>
          <ul>
						<li><a href="http://www.templatemo.com/page/1">จองห้องประชุม</a></li>
						<li><a href="http://www.templatemo.com/page/2">รายงานการใช้ห้องประชุม</a></li>
						<li><a href="http://www.templatemo.com/page/3">ค้นหาการจองห้องประชุม</a></li>
            <li><a href="http://www.templatemo.com/page/3">ตรวจสอบห้องว่าง</a></li>
            <li><a href="http://www.templatemo.com/page/3">รายละเอียดห้องประชุม</a></li>
            <li><span class="bottom"></span></li>
          </ul>
        </li>
        <li><a href="portfolio.html"><span></span>การจัดการ</a>
          <ul>
						
           
				 </ul>
				</li>
				<li><a href="blog.html"><img src="icons/login.png" width="126" height="46" /></a></li>
    </ul>
      <br style="clear: left" />
  <!-- end of menu --> </div>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>&nbsp;</p></div> 
	<!-- end of top -->
</div> 
<!-- end of top wrapper -->

<div id="templatemo_main_top"></div>


<div id="templatemo_main_wrapper">
	<div id="templatemo_slider_wrapper">
	 <ul class="slider horizontal" >
    <li id="slide_1"><img src="images/slider/a.jpg" alt="Slider 01" /></li>
      <li id="slide_2"><img src="images/slider/b.jpg" alt="Slider 02" /></li>
      <li id="slide_3"><img src="images/slider/c.jpg" alt="Slider 03" /></li>
      <li id="slide_4"><img src="images/slider/d.jpg" alt="Slider 04" /></li>
      <li id="slide_5"><img src="images/slider/e.jpg" alt="Slider 05" /></li>
   </ul>
 </div>
  <div id="templatemo_main">
   <div class="col col_3 hp_post">
    <table width="250" align="center" bgcolor="#EEEEE0">
  	  <tr>
  	   <td>&nbsp;</td>
 	   </tr>
 	  </table>
  	 </div>
    
    <div class="col col_3 hp_post"></div>
    
   <div class="col col_3 hp_post no_margin_righ"></div>
   <div class="cleaner h40 hr"></div>
   <div class="col col_3 no_margin_righ">
    <table width="100" align="center">
     <tr>
     
      <td><form action="booksearch_submit" method="post" name="form1" target="_new" id="form1">
      
       <table width="645" align="center">
        <tr>
         <td align="center" bgcolor="#CCCCCC"><span style="color: #333333; font-size: 22px;" align="right"><br />
          ค้นหาการจองห้องประชุม<br />
          <br />
         </span></td>
        </tr>
        <tr>
         <td bgcolor="#FFFFFF"><br />
          <table width="500" align="center">
           <tr>
           
            <td width="35" align="right"><span class="bb1">วันที่</span></td>
            <td width="148"><input type="text" name="txtfromdate" id="dateInput" /></td>
            <td width="19" align="center" class="bb1">ถึง </td>
            <td width="41" align="right"><span class="bb1">วันที</span></td>
            <td width="144"><input type="text" name="txtfromdate1" id="dateInput1" /></td>
            <td width="85"><button type="submit" name="button" id="button2" value=" "> ค้นหา<img src="picture/search.png" alt="" width="16" height="16" align="center" /></button></td>
           </tr>
          </table>
          <br /></td>
        </tr>
       </table>
      </form></td>
     </tr>
     <tr>
      <td><table width="645"  align="center" cellpadding="5" cellspacing="1" >
       <tr>
        <td bgcolor="#CCCCCC">วันที่</td>
        <td bgcolor="#CCCCCC">ห้องประชุม</td>
        <td bgcolor="#CCCCCC">หัวข้อประชุม</td>
        <td bgcolor="#CCCCCC">เวลาเริ่ม</td>
        <td bgcolor="#CCCCCC">เวลาสิ้นสุด</td>
        <td bgcolor="#CCCCCC">ผู้ให้จอง</td>
       </tr>
       <?PHP
		 if(!isset($start)){
$start = 0;
}
$limit = '15'; // แสดงผลหน้าละกี่หัวข้อ
$tx = "";
$tx2 = "";
if($_GET['txtfromdate']!= "")
{
$tx = "and ( book.fromdate like '%$_GET[txtfromdate]%' ) ";	
}


if($_GET['txtfromdate1']!= "")
{
$tx2 = "and ( book.fromdate = '$_GET[txtfromdate1]' ) ";	
}		 $sql = "select * from book where status ='จอง' $tx $tx2 order by book.fromdate desc";
		 $result = mysql_query($sql) or die ("error = $sql");
		 $num = mysql_num_rows($result);
		 $sql2 = "select * from book where status ='จอง' $tx $tx2 order by book.fromdate desc limit $start,$limit";
		 $result2 = mysql_query($sql2) or die ("error = $sql2");		 
		 while ( $row_reportbook = mysql_fetch_array($result2))
		 {
			 if($bg == "#FFFFFF") { //ส่วนของการ สลับสี 
$bg = "#CCFFCC";
} else {
$bg = "#FFFFFF";
}
			  ?>
       <tr>
        <td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $row_reportbook['fromdate']; ?></td>
        <td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $row_reportbook['room_name']; ?></td>
        <td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $row_reportbook['title']; ?></td>
        <td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $row_reportbook['fromtime']; ?></td>
        <td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $row_reportbook['totime']; ?></td>
        <td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $row_reportbook['modify_by']; ?></td>
       </tr>
       <?php } while ($row_reportbook = mysql_fetch_assoc($reportbook)); ?>
      </table></td>
     </tr>
     <tr>
      <td><table width="100" border="0" align="center">
       <tr>
        <td height="38"><span class="normal"> <br />
         <?PHP
		
	$page = ceil($num/$limit); // เอา record ทั้งหมด หารด้วย จำนวนที่จะแสดงของแต่ละหน้า

/* เอาผลหาร มาวน เป็นตัวเลข เรียงกัน เช่น สมมุติว่าหารได้ 3 เอามาวลก็จะได้ 1 2 3 */
for($i=1;$i<=$page;$i++){
if($_GET['page']==$i){ //ถ้าตัวแปล page ตรง กับ เลขที่วนได้
echo "[<a href='??txtfromdate1=$?txtfromdate1&?txtfromdate=$?txtfromdate&start=".$limit*($i-1)."&page=$i'><B><font color='#FFFFFF'>$i</B></font></A>]"; //ลิ้งค์ แบ่งหน้า เงื่อนไขที่ 1
}else{
echo "[<a href='??txtfromdate1=$?txtfromdate1&?txtfromdate=$?txtfromdate&start=".$limit*($i-1)."&page=$i'><font color='#FFFFFF'>$i</font></A>]"; //ลิ้งค์ แบ่งหน้า เงื่อนไขที่ 2
}
} ?>
         <?PHP if($num=='0') { echo "ไม่มีรายการ"; }; ?>
        </span></td>
       </tr>
      </table></td>
     </tr>
    </table>
    <h3>&nbsp; </h3>
   </div>
    <div class="cleaner"></div>
 </div> <!-- end of main -->
</div> <!-- end of main wrapper -->
<div id="templatemo_footer">
	<div class="col col_3">
    <a href="#"><img src="images/facebook.png" title="Facebook" alt="Facebook" /></a>
    <a href="#"><img src="images/flickr.png" title="Flickr" alt="Flickr"/></a>
    <a href="#"><img src="images/twitter.png" title="Twitter" alt="Twitter"/></a>
    <a href="#"><img src="images/youtube.png" title="Youtube" alt="Youtube"/></a>
    <a href="#"><img src="images/feed.png" title="RSS" alt="RSS"/></a>
	</div>
	
  <div class="col col_32 copyright no_margin_righ">
    Copyright © 2048 <a href="#">Your Company Name</a> | Designed by <a href="http://www.templatemo.com" target="_parent">Free CSS Templates</a>
	</div>
	
  <div class="cleaner"></div>
</div> <!-- end of footer -->

</body>
</html>


bank 101.108.175.xxx 07-05-2014 16:32
 ความคิดเห็นที่ 2
โค้ดเหมือนใช้ dreamweaver เขียนโค้ด

ตามโค้ตมีการเรียกใช้ jquery ซ้ำถึง 3 ที่
เวอร์ชั่น เหมือนจะไม่เข้ากันกัน ปฏิทิน ของ jquery ui

ลองทำไฟล์แยกเฉพาะปฏิทินทดสอบดู แล้วหาไฟล์ jquery mี่เข้ากันกับ jquery ui


ninenik 110.169.207.xxx 08-05-2014
 ความคิดเห็นที่ 3
อ่อ เข้าใจละคับ  ขอบคุณค้าบบ 


bank 101.108.175.xxx 08-05-2014 11:20
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ