สอบถามเรื่องส่งคำที่เก็บใน Array ไปฐานข้อมูลโดยใช้ PHP และ Ajax

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเรื่องส่งคำที่เก็บใน Array ไปฐานข้อมูลโดยใช้ PHP และ Ajax

สอบถามเรื่องส่งคำที่เก็บใน Array ไปฐานข้อมูลโดยใช้ PHP และ Ajax
                console.log(text);
                var res = text.split(" ");
 				console.log(res);
				console.log(res.length);
				
				var i ;
				for(i = 0 ; i <= res.length ; i++){
				
				$.ajax({
			url: "test.php",
		data: "subject=" + res[i],
			type: 'GET',
		dataType: 'html',
		success: function(data) {
		$('#div_show').html(data);
		}
												
		});
				}

โปรแกรมจะรับประโยคภาษาอังกฤษจากผู้ใช้มาและได้ตัดคำด้วยช่องว่างและเก็บคำใน Array ได้เรียบร้อยแล้วคะ และต้องการให้ส่งข้อความทีละคำจาก Array index 0 ไปเรื่อยๆ จนหมด จะส่งคำแต่ละ index ไปฐานข้อมูล ไปจับกับวีดีโอ ถ้าคำที่ส่งไปไม่มีวีดีโอนั้นในฐานข้อมูลก็ให้ alert แจ้งผู้ใช้

ช่วยหน่อยนะคะ ^^J&j 27.145.107.xxx 02-10-2014 00:07:43

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ


 • ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ใช้เป็นแนวทาง ปรับใช้งานตามต้องการ

แนะนำให้ส่งค่าไปครั้งเดียว และใช้ php ในการตัดคำและแยกคำเพื่อตรวจสอบ

การประยุกต์ทำได้มากกว่า นอกเหนือจากแนะนำ

<script type="text/javascript" >
$(function(){
  var str="good  morning thailand";
//  ส่งเป็นข้อความยาวไปเลย ไม่ต้องแยก ไปแยกใน php
  $.post("simple.php",{
    str:str
  },function(data){
    console.log(data);
    if(data==0){ // ถ้าไม่เจอ ข้อมูลที่ส่งไปใน video
      alert("No video found");
    }
  });
  
});
 </script>  
simple.php

<?php
$str=trim($_POST['str']); // รับข้อความมา ตัดช่องว่าง หน้าหลัง
 // แปลงช่องว่างที่มากกว่าหนึ่งช่องว่าง ให้เหลือช่องว่างเดียว
$newStr = preg_replace('@[[:space:]]+@', ' ', trim($str)); 
// แยกค่าเป็น array ไปเช็คข้อมูลเปรียบเทียบ
$arr_str=explode(" ",$newStr);

$test_data=array("good","thailand"); // ตัวแปรสำหรับทดสอบเท่านั้น

$found=0; // สร้างตัวแปรสำหรับเก็บค่า พบข้อมูลหรือไม่ 0 ไม่พบ | 1 พบ
if(count($arr_str)>0){ // คำที่แยกจาก array ว่ามีหรือไม่มี
 foreach($arr_str as $k=>$v){ // วนลูป นำค่า $v ไปเช็ค
   
   // รูปแบบการตรวจสอบ ถ้าพบข้อมูล ให้กำหนดค่า $found=1;
   // ตัวอย่างทดสอบ หาค่าจาก array
   if(in_array($v,$test_data)){ // ทดสอบ ถ้ามีค่าใน array 
     $found=1;   
   }
   
   // ถ้าเป็นฐานข้อมูล
//   if(@mysql_num_rows(@mysql_query("
//   SELECT column FROM table WHERE column = '".$v."'
//   "))>0){
//     $found=1;   
//   }
   
 }
}
echo $found;
?>

ninenik 1.47.147.xxx 02-10-2014
 ความคิดเห็นที่ 2
พี่นิก ช่วยดูโค้ดให้อีกหน่อยนะคะ
<?php
	$objConnect = mysql_connect("localhost","root","root");


	$objDB = mysql_select_db("test");
	$strSQL = "SELECT video FROM testtable where name = '".$_GET["subject"]."' " ;
	$objQuery = mysql_query($strSQL);
	$intNumField = mysql_num_fields($objQuery);
	$resultArray = array(); 
	while($obResult = mysql_fetch_array($objQuery))
	{
		$arrCol = array();
		for($i=0;$i<$intNumField;$i++)
		{
			$arrCol[mysql_field_name($objQuery,$i)] = $obResult[$i];
		}
		array_push($resultArray,$arrCol);
	}
	
		mysql_close($objConnect);
	$json = json_encode($arrCol);
	//echo $json;
	
	$result = json_decode($json,true);

	//echo $result[video];
	
echo '<video width="320" height="240" controls="controls" autoplay="autoplay">';
echo '<source src="'.$result[video].'" type="video/mp4">';
echo '</video>';

?>

แล้วจะเพิ่มที่ตัดคำตรงส่วนไหนของโค้ดคะ อ่านโค้ดไม่เป็นคะ และอยากจะให้ video เล่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆ คือคำนึงจับกับ URL นึง

สมมุติว่ามีประโยคเข้ามา เมื่อตัดคำแล้วได้ 3 คำ คำแรกก็เข้าจับกับ URL วีดีโอในฐานข้อมูลและมาเล่นให้ผู้ใช้ดูเมื่อวีดีโอแรกจบ วีดีโอของคำต่อไป

ก็เล่นอีก ไปเรื่อยๆ จนหมดทุกคำ จบประโยค

ขอบคุณนะคะ พี่นิก ช่วยหน่อยน๊าาา เป็นโปรเจคจบด้วยคะ เครียดมากๆj&j 110.164.182.xxx 02-10-2014 17:16
 ความคิดเห็นที่ 3
ที่ทำดูค่อนข้างซับซ้อน ที่จะแนะนำคงไม่ตรงทีเดียว
การใช้งานจริง ต้องไปปรับและทำความเข้าใจ

มีไฟล์ 3 ไฟล์ 

simple.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Simple</title>
</head>
<body>
  
<div id="video_show">
<video id='video_place' width='320' height='240' controls='controls' autoplay='autoplay'></video>  
</div>  
  
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="script.js"></script>
</body>
</html>script.js

$(function(){
  var str="good morning thailand";
//  ส่งเป็นข้อความยาวไปเลย ไม่ต้องแยก ไปแยกใน php
  
  // ส่งข้อมูลไปตรวจสอบแบบ ajax ตัวแปร post
  $.post("simple.php",{
    str:str
  },function(data){ // คืนค่ากลับมา
    var obj=eval("{"+data+"}");  // แปลงค่าเป็น json object และเก็บใน ตัวแปร obj
  
    // สร้าง ตัวแปร array สำหรับเก็บ url video
    var arr_video=[];
    var v=0; // กำหนดตัวแปร เก็บค่า key 
 
    $.each(obj,function(i,k){ // วนลูปเอาค่า video ใน obj ที่ได้มากำหนดไว้ในตัวแปร arr_video
      if(k.found==1){ // ใช้เฉพาะรายการที่พบ video
        arr_video[v]=k.video; // เก็บ url video ในตัวแปร array
        v++; //บวกเพิ่มค่า key
      }
    });    
    
    if(v==0){ // ถ้าไม่พบ video ใดๆ เลย
      alert("No video found");
    }else{ //ถ้ามี video
      var play_video=0; // กำหนดตัวแปร เก็บค่า key video ที่จะเล่น เริ่มต้นเป็น 0
      // แสดง และเล่น video ที่ play_video = 0 ของ video ในตัวแปร array arr_video
      $("#video_place")[0].src=arr_video[play_video];
      
      $("#video_place")[0].onended = function(e){ // ถ้า video เล่นจบ
        play_video++;  // เพิ่มค่า key video ที่จะเล่นต่อ
        if(play_video<v){ // เช็คว่า ค่า key นี้ยังไม่เกินจำนวน key ของ video ที่มี
          $("#video_place")[0].src=arr_video[play_video]; // เล่น video ตัวถัดไป
        }
      };      
    }

  });
  
});


simple.php

<?php
// ติดต่อฐานข้อมูล
$objConnect = mysql_connect("localhost","root","root");
$objDB = mysql_select_db("test");


$str=trim($_POST['str']); // รับข้อความมา ตัดช่องว่าง หน้าหลัง
 // แปลงช่องว่างที่มากกว่าหนึ่งช่องว่าง ให้เหลือช่องว่างเดียว
$newStr = preg_replace('@[[:space:]]+@', ' ', trim($str)); 
// แยกค่าเป็น array ไปเช็คข้อมูลเปรียบเทียบ
$arr_str=explode(" ",$newStr);

$found=0; // สร้างตัวแปรสำหรับเก็บค่า พบข้อมูลหรือไม่ 0 ไม่พบ | 1 พบ
if(count($arr_str)>0){ // คำที่แยกจาก array ว่ามีหรือไม่มี
 foreach($arr_str as $k=>$v){ // วนลูป นำค่า $v ไปเช็ค
   
   // ถ้าเป็นฐานข้อมูล
   
	$strSQL = "SELECT video FROM testtable where name = '".$v."' " ;
	$objQuery = mysql_query($strSQL);
  if(mysql_num_rows($objQuery)>0){ // ถ้ามีข้อมูล
    $found=1;   
    $obResult = mysql_fetch_array($objQuery);
    $json_data[]=array( 
      "video"=>$obResult['video'], // เก็บค่า url video
      "word"=>$v, // เก็บคำที่ค้น
      "found"=>$found // เก็บค่าค้นเจอหรือไม่ ค่านี้จะเป็น 1 มีข้อมูล
    );        
  }else{
    $found=0;   
    $json_data[]=array( 
      "video"=>'', // ค่าว่าง
      "word"=>$v,  // เก็บคำที่ค้น
      "found"=>$found // เก็บค่าค้นเจอหรือไม่ ค่านี้จะเป็น 0 ไม่มีข้อมูล
    );            
  }    
   
 }
}
mysql_close($objConnect);
$json= json_encode($json_data); 
echo $json; // ส่งค่ากลับเป็นรูปแบบ ข้อความ json
?>ลองเอาไปเป็นแนวทาง   


ninenik 1.47.208.xxx 02-10-2014
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ