สอบถามเรื่องการ Checkbox ตรวจสอบค่าที่ส่งไปแต่ละหน้าครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเรื่องการ Checkbox ตรวจสอบค่าที่ส่งไปแต่ละหน้าครับ

สอบถามเรื่องการ Checkbox ตรวจสอบค่าที่ส่งไปแต่ละหน้าครับ

Code หน้าแรกนะครับ

 เป็นหน้า home หน้านี้ลงฐานข้อมูลด้วยครับ

หน้านี้มี Function ของ Jquery ด้วยครับ โดยการ ติ๊กที่ checkbox แล้วไห้ radio disbled

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
 
<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="email1.php">
<table width="876" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <!--DWLayoutTable-->
  <tr>
    <td height="30" colspan="2" valign="top">4.1 Email 1</td>
    <td width="30" valign="center"><input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second');" id="checkbox1"></td>
    <td width="262" valign="center"><input type="radio" name="radio" class="second" id="radio" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second" id="radio2" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second" id="radio3" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second" id="radio4" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second" id="radio5" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second" id="radio6" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second" id="radio7" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second" id="radio8" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second" id="radio9" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second" id="radio10" value="radio" /></td>
    <td width="115">&nbsp;</td>
    <td width="339">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" colspan="2" valign="top">4.2 Email 2</td>
   <td valign="center"><input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second2');" id="checkbox1"></td>
    <td valign="center"> <input type="radio" name="radio" class="second2" id="radio" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second2" id="radio2" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second2" id="radio3" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second2" id="radio4" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second2" id="radio5" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second2" id="radio6" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second2" id="radio7" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second2" id="radio8" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second2" id="radio9" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second2" id="radio10" value="radio" /></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" colspan="2" valign="top">4.3 Email 3</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second3');" id="checkbox1"></td>
    <td valign="center"> <input type="radio" name="radio" class="second3" id="radio" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second3" id="radio2" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second3" id="radio3" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second3" id="radio4" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second3" id="radio5" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second3" id="radio6" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second3" id="radio7" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second3" id="radio8" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second3" id="radio9" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second3" id="radio10" value="radio" /></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" colspan="2" valign="top">4.4 Email 4</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second4');" id="checkbox1"></td>
    <td valign="center"> <input type="radio" name="radio" class="second4" id="radio" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second4" id="radio2" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second4" id="radio3" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second4" id="radio4" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second4" id="radio5" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second4" id="radio6" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second4" id="radio7" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second4" id="radio8" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second4" id="radio9" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second4" id="radio10" value="radio" /></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" colspan="2" valign="top">4.5 Email 5</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second5');" id="checkbox1"></td>
    <td valign="center"> <input type="radio" name="radio" class="second5" id="radio" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second5" id="radio2" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second5" id="radio3" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second5" id="radio4" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second5" id="radio5" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second5" id="radio6" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second5" id="radio7" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second5" id="radio8" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second5" id="radio9" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second5" id="radio10" value="radio" /></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" colspan="2" valign="top">4.6 Email 6</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second6');" id="checkbox1"></td>
    <td valign="center"> <input type="radio" name="radio" class="second6" id="radio" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second6" id="radio2" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second6" id="radio3" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second6" id="radio4" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second6" id="radio5" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second6" id="radio6" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second6" id="radio7" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second6" id="radio8" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second6" id="radio9" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second6" id="radio10" value="radio" /></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" colspan="2" valign="top">4.7 Email 7</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second7');" id="checkbox1"></td>
    <td valign="center"> <input type="radio" name="radio" class="second7" id="radio" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second7" id="radio2" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second7" id="radio3" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second7" id="radio4" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second7" id="radio5" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second7" id="radio6" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second7" id="radio7" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second7" id="radio8" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second7" id="radio9" value="radio" />
      <input type="radio" name="radio" class="second7" id="radio10" value="radio" /></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="47" colspan="5" valign="top"><p>เมื่อ Click ที่ Email นั้นๆ จะไม่สามารถทำหน้านั้นได้แต่หน้าอื่นสามารถทำได้    </p>
      <p>&nbsp;</p></td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="113" height="38" valign="top"><input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
      <label></label></td>
    <td width="17">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="210">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
</form>
 
<script src="js/jquery-1.8.3.min.js"></script>  
 
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
        
 
        
    });
    var setCheck = function(chkObj,cssObj){
        var i_check=$(chkObj).prop("checked");
        if(i_check==true){
            $("."+cssObj).prop("checked",false).attr('disabled', true);
        }else{
            $("."+cssObj).attr('disabled', false);
        }
    };    
 
</script>
 
 
</body>
</html>


หน้าที่ 1 คือ email 1

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
 
<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="saveemail1.php">
<table width="404" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <!--DWLayoutTable-->
  <tr>
    <td width="133" height="28" valign="top">Email 1 ดีเท่าไหร่</td>
    <td width="271" valign="top"><input type="radio" name="radio" id="radio" value="1" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="2" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="3" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="4" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="5" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="6" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="7" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="8" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="9" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="10" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="36" colspan="2" valign="top"><input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
      
     
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="65">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
 </form>
</body>
</html>

Save ที่หน้า 1
 
<META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT = '0;URL=email2.php'>
 
 
 
<?
 
include ('connect.php');
 
 
 
 
 
$sql = "insert into email1 (E1)
VALUES ('$_POST[radio]')";
 
$result = mysql_query($sql);
 
if($result)
{
 
}
else
{
echo"<script language='JavaScript'>";
echo"alert('Error :: No Complete [".$result."]');";
echo"</script>";
}
mysql_close();
?>
 
หน้าที่ 2 คือ email 2
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
 
<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="saveemail2.php">
<table width="404" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <!--DWLayoutTable-->
  <tr>
    <td width="133" height="28" valign="top">Email 2 ดีเท่าไหร่</td>
    <td width="271" valign="top"><input type="radio" name="radio" id="radio" value="1" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="2" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="3" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="4" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="5" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="6" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="7" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="8" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="9" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="10" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="36" colspan="2" valign="top"><input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
      
     
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="65">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
 </form>
</body>
</html>
 
Save ที่หน้า 2
<META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT = '0;URL=email3.php'>
 
 
 
<?
 
include ('connect.php');
 
 
 
 
 
$sql = "insert into email1 (E2)
VALUES ('$_POST[radio]')";
 
$result = mysql_query($sql);
 
if($result)
{
 
}
else
{
echo"<script language='JavaScript'>";
echo"alert('Error :: No Complete [".$result."]');";
echo"</script>";
}
mysql_close();
?>
 

หน้าที่ 3 คือ email 3
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
 
<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="saveemail3.php">
<table width="404" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <!--DWLayoutTable-->
  <tr>
    <td width="133" height="28" valign="top">Email 3 ดีเท่าไหร่</td>
    <td width="271" valign="top"><input type="radio" name="radio" id="radio" value="1" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="2" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="3" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="4" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="5" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="6" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="7" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="8" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="9" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="10" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="36" colspan="2" valign="top"><input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
      
     
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="65">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
 </form>
</body>
</html>
 
Save ที่หน้า 3
<META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT = '0;URL=email4.php'>
 
 
 
<?
 
include ('connect.php');
 
 
 
 
 
$sql = "insert into email1 (E3)
VALUES ('$_POST[radio]')";
 
$result = mysql_query($sql);
 
if($result)
{
 
}
else
{
echo"<script language='JavaScript'>";
echo"alert('Error :: No Complete [".$result."]');";
echo"</script>";
}
mysql_close();
?>
 

 

หน้าที่ 4 คือ email 4

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
 
<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="saveemail4.php">
<table width="404" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <!--DWLayoutTable-->
  <tr>
    <td width="133" height="28" valign="top">Email 4 ดีเท่าไหร่</td>
    <td width="271" valign="top"><input type="radio" name="radio" id="radio" value="1" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="2" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="3" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="4" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="5" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="6" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="7" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="8" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="9" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="10" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="36" colspan="2" valign="top"><input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
      
     
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="65">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
 </form>
</body>
</html>
 

Save ที่หน้า 4

<META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT = '0;URL=email5.php'>
 
 
 
<?
 
include ('connect.php');
 
 
 
 
 
$sql = "insert into email1 (E4)
VALUES ('$_POST[radio]')";
 
$result = mysql_query($sql);
 
if($result)
{
 
}
else
{
echo"<script language='JavaScript'>";
echo"alert('Error :: No Complete [".$result."]');";
echo"</script>";
}
mysql_close();
?>
 

 

 

หน้าที่ 5 คือ email 5

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
 
<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="saveemail5.php">
<table width="404" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <!--DWLayoutTable-->
  <tr>
    <td width="133" height="28" valign="top">Email 5 ดีเท่าไหร่</td>
    <td width="271" valign="top"><input type="radio" name="radio" id="radio" value="1" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="2" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="3" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="4" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="5" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="6" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="7" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="8" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="9" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="10" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="36" colspan="2" valign="top"><input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
      
     
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="65">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
 </form>
</body>
</html>
 

Save ที่หน้า 5

<META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT = '0;URL=email6.php'>
 
 
 
<?
 
include ('connect.php');
 
 
 
 
 
$sql = "insert into email1 (E5)
VALUES ('$_POST[radio]')";
 
$result = mysql_query($sql);
 
if($result)
{
 
}
else
{
echo"<script language='JavaScript'>";
echo"alert('Error :: No Complete [".$result."]');";
echo"</script>";
}
mysql_close();
?>

 

 

หน้าที่ 6 คือ email 6

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
 
<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="saveemail6.php">
<table width="404" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <!--DWLayoutTable-->
  <tr>
    <td width="133" height="28" valign="top">Email 6 ดีเท่าไหร่</td>
    <td width="271" valign="top"><input type="radio" name="radio" id="radio" value="1" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="2" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="3" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="4" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="5" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="6" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="7" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="8" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="9" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="10" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="36" colspan="2" valign="top"><input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
      
     
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="65">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
 </form>
</body>
</html>
 

Save ที่หน้า 6

<META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT = '0;URL=email7.php'>
 
 
 
<?
 
include ('connect.php');
 
 
 
 
 
$sql = "insert into email1 (E6)
VALUES ('$_POST[radio]')";
 
$result = mysql_query($sql);
 
if($result)
{
 
}
else
{
echo"<script language='JavaScript'>";
echo"alert('Error :: No Complete [".$result."]');";
echo"</script>";
}
mysql_close();
?>
 
หน้าที่ 7 คือ email 7

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
 
<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="saveemail7.php">
<table width="404" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <!--DWLayoutTable-->
  <tr>
    <td width="133" height="28" valign="top">Email 7 ดีเท่าไหร่</td>
    <td width="271" valign="top"><input type="radio" name="radio" id="radio" value="1" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="2" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="3" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="4" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="5" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="6" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="7" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="8" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="9" />
      <input type="radio" name="radio" id="radio" value="10" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="36" colspan="2" valign="top"><input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
      
     
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="65">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
 </form>
</body>
</html>
 

Save ที่หน้า 7

<META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT = '0;URL=home.php'>
 
 
 
<?
 
include ('connect.php');
 
 
 
 
 
$sql = "insert into email1 (E7)
VALUES ('$_POST[radio]')";
 
$result = mysql_query($sql);
 
if($result)
{
 
}
else
{
echo"<script language='JavaScript'>";
echo"alert('Error :: No Complete [".$result."]');";
echo"</script>";
}
mysql_close();
?>ผมอยากจะถามว่า ถ้าผมคลิ๊กที่ Email 1 ในหน้า home พอผมบันทึกลงฐานข้อมูลเสร็จผมจะไม่สามารถทำหน้า Email1 ได้เลยครับ แต่สามารถทำ Email 2-7 ได้ เพราะผมไม่ได้ ติ๊ก 

และถ้าผม ติ๊ก Email2 กับ Email7 ผมก้อสามารถทำหน้า Email1 Email3 และ Email4 Email5 Email6 ได้ครับ แนวนี้

 

ผมตันอยู่หลายวันเลยครับ ไม่รุ้จะไช้วิธีไหน มือใหม่นะครับ รบบกวนด้วยครับผมHanakobz112 202.183.201.xxx 08-10-2014 10:54:22

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1

ตรง หน้า save databate ของแต่ละตัว ผมเขียนผิด tableนะครับ


$sql = "insert into email1 (E1)

$sql = "insert into email2 (E2)
$sql = "insert into email3 (E3)
$sql = "insert into email4 (E4)
$sql = "insert into email5 (E5)
$sql = "insert into email6 (E6)
$sql = "insert into email7 (E7)

แก้ไขหน้า home ด้วยครับ
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
 
<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="savehome.php">
<table width="876" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <!--DWLayoutTable-->
  <tr>
    <td height="30" colspan="2" valign="top">4.1 Email 1</td>
    <td width="30" valign="center"><input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second');" id="checkbox1"></td>
    <td width="262" valign="center"><input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio" value="10" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio2" value="9" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio3" value="8" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio4" value="7" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio5" value="6" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio6" value="5" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio7" value="4" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio8" value="3" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio9" value="2" />
      <input type="radio" name="radio1" class="second" id="radio10" value="1" /></td>
    <td width="115">&nbsp;</td>
    <td width="339">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" colspan="2" valign="top">4.2 Email 2</td>
   <td valign="center"><input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second2');" id="checkbox1"></td>
    <td valign="center"> <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio" value="10" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio2" value="9" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio3" value="8" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio4" value="7" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio5" value="6" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio6" value="5" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio7" value="4" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio8" value="3" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio9" value="2" />
      <input type="radio" name="radio2" class="second2" id="radio10" value="1" /></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" colspan="2" valign="top">4.3 Email 3</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second3');" id="checkbox1"></td>
    <td valign="center"> <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio" value="10" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio2" value="9" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio3" value="8" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio4" value="7" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio5" value="6" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio6" value="5" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio7" value="4" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio8" value="3" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio9" value="2" />
      <input type="radio" name="radio3" class="second3" id="radio10" value="1" /></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" colspan="2" valign="top">4.4 Email 4</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second4');" id="checkbox1"></td>
    <td valign="center"> <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio" value="10" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio2" value="9" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio3" value="8" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio4" value="7" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio5" value="6" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio6" value="5" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio7" value="4" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio8" value="3" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio9" value="2" />
      <input type="radio" name="radio4" class="second4" id="radio10" value="1" /></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" colspan="2" valign="top">4.5 Email 5</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second5');" id="checkbox1"></td>
    <td valign="center"> <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio" value="10" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio2" value="9" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio3" value="8" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio4" value="7" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio5" value="6" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio6" value="5" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio7" value="4" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio8" value="3" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio9" value="2" />
      <input type="radio" name="radio5" class="second5" id="radio10" value="1" /></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" colspan="2" valign="top">4.6 Email 6</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second6');" id="checkbox1"></td>
    <td valign="center"> <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio" value="10" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio2" value="9" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio3" value="8" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio4" value="7" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio5" value="6" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio6" value="5" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio7" value="4" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio8" value="3" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio9" value="2" />
      <input type="radio" name="radio6" class="second6" id="radio10" value="1" /></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" colspan="2" valign="top">4.7 Email 7</td>
    <td valign="center"><input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second7');" id="checkbox1"></td>
    <td valign="center"> <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio" value="10" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio2" value="9" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio3" value="8" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio4" value="7" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio5" value="6" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio6" value="5" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio7" value="4" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio8" value="3" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio9" value="2" />
      <input type="radio" name="radio7" class="second7" id="radio10" value="1" /></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="47" colspan="5" valign="top"><p>เมื่อ Click ที่ Email นั้นๆ จะไม่สามารถทำหน้านั้นได้แต่หน้าอื่นสามารถทำได้    </p>
      <p>&nbsp;</p></td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="113" height="38" valign="top"><input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
      <label></label></td>
    <td width="17">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="210">&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
</form>
 
<script src="js/jquery-1.8.3.min.js"></script>  
 
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
        
 
        
    });
    var setCheck = function(chkObj,cssObj){
        var i_check=$(chkObj).prop("checked");
        if(i_check==true){
            $("."+cssObj).prop("checked",false).attr('disabled', true);
        }else{
            $("."+cssObj).attr('disabled', false);
        }
    };    
 
</script>
 
 
</body>
</html>
 

และก็อันนี้หน้า save ของ home นะครับ

<META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT = '0;URL=email1.php'>
<?
 
include ('connect.php');
$sql = "insert into home (h1,h2,h3,h4,h5,h6,h7)
VALUES ('$_POST[radio1]','$_POST[radio2]','$_POST[radio3]','$_POST[radio4]','$_POST[radio5]','$_POST[radio6]','$_POST[radio7]')";
 
$result = mysql_query($sql);
 
if($result)
{
 
}
else
{
echo"<script language='JavaScript'>";
echo"alert('Error :: No Complete [".$result."]');";
echo"</script>";
}
mysql_close();
?>hanakobz112 202.183.201.xxx 08-10-2014 11:06
 ความคิดเห็นที่ 2
เอาไฟล์ 3 ไฟล์นี้ไปลองทำตามและรันดู และลองทำความเข้าใจกับโค้ด โดยค้นหาความรู้เพิ่มจากเว็บใน google
ถ้าเข้าใจ การทำงานของโค้ดตัวอย่างที่แนะนำไป ก็ถือว่าพัฒนาขึ้น หากยังไม่เข้าใจ ก็คงต้องพยายามต่อไป

ไฟล์ step.php

<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Home</title>
</head>
<body>
 
<form id="form1" name="form1" method="post" action="save.php">
<table width="876" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

<!--ถ้าเริ่มการใช้งานคำถาม-->
<?php if(isset($_SESSION['que_id']) && $_SESSION['que_id']<=$_SESSION['total_que']){?>
 <tr>
  <td width="113" height="30" valign="top">
  Email <?=$_SESSION['new_main_que'][$_SESSION['que_id']]?> ดีเท่าไหร่
  <input type="hidden" name="h_que_id" value="<?=$_SESSION['new_main_que'][$_SESSION['que_id']]?>">
  </td>  
  <td width="271" valign="top"><input type="radio" name="radio" id="radio" value="1" />
   <input type="radio" name="radio" id="radio" value="2" />
   <input type="radio" name="radio" id="radio" value="3" />
   <input type="radio" name="radio" id="radio" value="4" />
   <input type="radio" name="radio" id="radio" value="5" />
   <input type="radio" name="radio" id="radio" value="6" />
   <input type="radio" name="radio" id="radio" value="7" />
   <input type="radio" name="radio" id="radio" value="8" />
   <input type="radio" name="radio" id="radio" value="9" />
   <input type="radio" name="radio" id="radio" value="10" />
   </td>
 </tr> 
 
<?php }else{ // ถ้ายังไม่ได้เริ่มคำถาม หรืออยู่หน้า home ?> 
 
 <?php for($i=1;$i<=7;$i++){?>
 <tr>
  <td width="133" height="30" valign="top">4.<?=$i?> Email <?=$i?></td>
  <td width="30" valign="center">
  <input type="checkbox" name="first[]" value="<?=$i?>" onClick="setCheck(this,'second<?=$i?>');" id="checkbox1">
  </td>
  <td width="262" valign="center">
   <?php for($v=10;$v>0;$v--){?>
   <input type="radio" name="radio<?=$i?>" class="second<?=$i?>" id="radio" value="<?=$v?>" />
   <?php } ?>
  </td>
 </tr>
 <?php } ?>  
 
 <tr>
  <td height="47" colspan="3" valign="top">
  <p>เมื่อ Click ที่ Email นั้นๆ จะไม่สามารถทำหน้านั้นได้แต่หน้าอื่นสามารถทำได้  </p>
   </td>
 </tr>
     
<?php } ?> 

 <tr>
  <td height="38" colspan="3" valign="top">
  <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
   </td>
 </tr>
</table>
</form> 
    
  
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function () {
    
 
    
  });
  var setCheck = function(chkObj,cssObj){
    var i_check=$(chkObj).prop("checked");
    if(i_check==true){
      $("."+cssObj).prop("checked",false).attr('disabled', true);
    }else{
      $("."+cssObj).attr('disabled', false);
    }
  };  
 
</script>    
</body>
</html>


ไฟล์ save.php

<?php 
session_start();
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");    
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);    
//include("connect.php"); // สำหรับเรียกใช้งานไฟล์เชื่อมต่อฐานข้อมูล
if(!isset($_POST['h_que_id'])){ // มาจากหน้า home ยังไม่มีตัวแปรคำถามที่ x
  $_SESSION['main_que']=array(); // กำหนดตัวแปร เก็บค่า รายการคำถามทั้งหมด
  $_SESSION['new_main_que']=array(); // กำหนดตัวแปร เก็บค่า รายการที่จะมีจะใช้งาน
  $_SESSION['total_que']=0; // ไว้เก็บจำนวนข้อที่มีคำถาม
  $_SESSION['que_id']=0; // ไว้เก็บการนับคำถามที่ทำ ไว้บวกไปทีละ 1 ค่า
  for($i=1;$i<=7;$i++){ // วนลูปสร้างตัวแปร เก็บรายการคำถามทั้งหมด มี 7 คำถาม
    $_SESSION['main_que'][$i]=$i;
  }
  for($i=1;$i<=7;$i++){ // วนลูปลบคำถามที่จะไม่ใช้งาน
    if(count($_POST['first'])>0){ //เมื่อมีการเลือก คำถามที่จะไม่ใช้งาน
      if(in_array($i,$_POST['first'])){ // ตรวจสอบคำถามที่จะไม่ใช้งาน
        unset($_SESSION['main_que'][$i]); // ลบคำถามที่จะไม่ใช้งาน    
      }
    }
  }
  $_SESSION['total_que']=count($_SESSION['main_que']); // นับจำนวนคำถามที่จะใช้งานทั้งหมด
  if($_SESSION['total_que']>0){ // ถ้ามากกว่า 0
    $i=1;
    foreach($_SESSION['main_que'] as $v){ // วนลูปจัดรูปแบบคำถามใหม่ ให้ค่า key ของตัวแปรเริ่มที่ 1
      $_SESSION['new_main_que'][$i]=$v; // จัดรูปแบบตัวแปรคำถามที่จะใช้งานและใช้ค่า key ใหม่
      $i++;
    }
    $_SESSION['que_id']=1; // เริ่มตัวแปรคำถามแรกที่ key เท่ากับ 1
  }
  // คำสั่งบันทึกข้อมูลจากหน้า home ครั้งแรก
  header("Location:step.php"); // กลับไปหน้า home เริ่มทำคำถาม
  exit;
}else{ // เมื่อมีการเริ่มทำคำถาม
  
  // สำหรับบันทึกข้อมูล $_POST['h_que_id'] คือ id ของคำถามที่เราจะบันทึก
  // $_POST['radio'] คือค่าที่เลือก 
  $_SESSION['que_id']++; // เพิ่มค่า key ของคำถาม เพื่อเปลี่ยนเป็นข้อถัดไป
  if($_SESSION['que_id']>$_SESSION['total_que']){ // ถ้า มากกว่าจำนวนคำถาม ให้สิ้นสุดการทำงาน
    unset($_SESSION['total_que']); // ล้างคาจำนวนคำถาม ถ้าจะใช้อยู่ ไม่ต้องล้างค่า
    unset($_SESSION['que_id']); // ล่้างค่า key คำถาม
    foreach($_SESSION['main_que'] as $k=>$v){ // วนลูปล้างค่า คำถามทั้งหมด
      unset($_SESSION['main_que'][$k]);
    } 
    foreach($_SESSION['new_main_que'] as $k=>$v){ // วนลูปล้างค่า คำถามที่ใช้งานทั้งหมด
      unset($_SESSION['new_main_que'][$k]);
    }      
    header("Location:finished.php"); // ไปหน้าเสร็จการทำงาน    
  }else{
    // คำสั่งบันทึกลงฐานข้อมูล ใส่ตรงนี้
    header("Location:step.php"); // กลับไปทำงานคำถามถัดไป
  }
  exit;  
}
?>


ไฟล์ finished.php

<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Finished</title>
</head>
<body>
  <a href="step.php">เริ่มใหม่</a>
</body>
</html>


ninenik 124.121.245.xxx 08-10-2014
 ความคิดเห็นที่ 3ขอบคุนคร้าบบบhanakobz112 58.136.23.xxx 08-10-2014 14:58
 ความคิดเห็นที่ 4

ผมลองแล้วอะครับ พี่ นิก

 มีตัวอย่างแบบ ง่ายกว่านี้ไหม่ครับ ผมทำแบบแยกหน้าอะครับ เลยไม่รุ้จาไส่ยังไง พอ save ข้อมูลเสร็จ เหมือนมัน
ไม่สามารถส่งค่าไปได้ครับ


step เหมือนด้านบน เลยครับแต่ที่เพิ่มมา คือ
อันนี้คือหน้าแรกของแต่ละแผนกว่า ไม่ได้ใช้ข้ออะไรบ้าง
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
 
<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="1save.php">
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox" id="checkbox" />
  แผนก1(ไม่ได้ทำข้อที่ 2 3 4)</p>
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox2" id="checkbox2" />
  แผนก2 (ไม่ได้ทำข้อที่ 1 3 4)</p>
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox3" id="checkbox3" />
  แผนก3  (ไม่ได้ทำข้อที่ 2 3 4 5 6)</p>
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox4" id="checkbox4" />
  แผนก4  (ไม่ได้ทำข้อที่ 6 7 8 9)</p>
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox5" id="checkbox5" />
แผนก5  (ไม่ได้ทำข้อที่ 2  4 5)</p>
  <p>
    <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
  </p>
</form>
</body>
</html>

 และหน้า save ของแต่ละหน้าจะเป็นประมานนี้ครับ คือมีการตั้ง ใน Refresh ไปอีกหน้า

 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT = '0;URL=2.php'>
<title>Untitled Document</title>
</head>
 
<body>
</body>
</html>ส่วนหน้าที่ 2 นี้ มาจากหน้าแรกครับ ที่แต่ละแผนกไม่ได้ใช้อะไรบ้างให้ Disbled เลย<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
 
<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="2save.php">
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox" id="checkbox" /> 
    1
    <input type="radio" name="radio" id="radio" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio2" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio3" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio4" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio5" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio6" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio7" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio8" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio9" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio10" value="radio" />
    Page
  4.1</p>
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox2" id="checkbox2" />
  2
  <input type="radio" name="radio" id="radio11" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio12" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio13" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio14" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio15" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio16" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio17" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio18" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio19" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio20" value="radio" />
  Page 4.2</p>
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox3" id="checkbox3" />
  3
  <input type="radio" name="radio" id="radio21" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio22" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio23" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio24" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio25" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio26" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio27" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio28" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio29" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio30" value="radio" />
  Page 4.3</p>
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox4" id="checkbox4" />
  4
  <input type="radio" name="radio" id="radio31" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio32" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio33" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio34" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio35" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio36" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio37" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio38" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio39" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio40" value="radio" />
  Page 4.4</p>
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox5" id="checkbox5" /> 
    5
    <input type="radio" name="radio" id="radio41" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio42" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio43" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio44" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio45" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio46" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio47" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio48" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio49" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio50" value="radio" />
  Page 4.5</p>
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox6" id="checkbox6" />
  6
  <input type="radio" name="radio" id="radio51" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio52" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio53" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio54" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio55" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio56" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio57" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio58" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio59" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio60" value="radio" />
  Page 4.6</p>
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox7" id="checkbox7" />
  7
  <input type="radio" name="radio" id="radio61" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio62" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio63" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio64" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio65" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio66" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio67" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio68" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio69" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio70" value="radio" />
  Page 4.7</p>
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox8" id="checkbox8" />
  8
  <input type="radio" name="radio" id="radio71" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio72" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio73" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio74" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio75" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio76" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio77" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio78" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio79" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio80" value="radio" />
  </p>
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox9" id="checkbox9" /> 
    9
    <input type="radio" name="radio" id="radio81" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio82" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio83" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio84" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio85" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio86" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio87" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio88" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio89" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio90" value="radio" />
  </p>
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox10" id="checkbox10" />
  10
  <input type="radio" name="radio" id="radio91" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio92" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio93" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio94" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio95" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio96" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio97" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio98" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio99" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio100" value="radio" />
  </p>
  <p>อันไหนที่หน้านี้ Disbled หน้าที่ 3 ต้อง Disbled ด้วย</p>
  <p>
    <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
  </p>
</form>
</body>
</html>


save หน้า 2


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT = '0;URL=3.php'>
<title>Untitled Document</title>
</head>
 
<body>
</body>
</html>


ส่วนหน้าที่ 3 ก็เหมือนหน้าที่ 2 คือ หน้าที่ 2 Disbled ยังไง ก็แบบนั้นครับ


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
 
<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="2save.php">
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox" id="checkbox" /> 
    1
    <input type="radio" name="radio" id="radio" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio2" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio3" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio4" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio5" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio6" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio7" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio8" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio9" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio10" value="radio" />
  Page
  4.1</p>
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox2" id="checkbox2" />
  2
  <input type="radio" name="radio" id="radio11" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio12" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio13" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio14" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio15" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio16" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio17" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio18" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio19" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio20" value="radio" />
  Page
  4.2</p>
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox3" id="checkbox3" />
  3
  <input type="radio" name="radio" id="radio21" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio22" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio23" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio24" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio25" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio26" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio27" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio28" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio29" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio30" value="radio" />
  Page
  4.3</p>
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox4" id="checkbox4" />
  4
  <input type="radio" name="radio" id="radio31" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio32" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio33" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio34" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio35" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio36" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio37" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio38" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio39" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio40" value="radio" />
  Page
  4.4</p>
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox5" id="checkbox5" /> 
    5
    <input type="radio" name="radio" id="radio41" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio42" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio43" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio44" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio45" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio46" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio47" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio48" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio49" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio50" value="radio" />
  Page
  4.5</p>
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox6" id="checkbox6" />
  6
  <input type="radio" name="radio" id="radio51" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio52" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio53" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio54" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio55" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio56" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio57" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio58" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio59" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio60" value="radio" />
  Page
  4.6</p>
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox7" id="checkbox7" />
  7
  <input type="radio" name="radio" id="radio61" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio62" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio63" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio64" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio65" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio66" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio67" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio68" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio69" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio70" value="radio" />
  Page
  4.7</p>
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox8" id="checkbox8" />
  8
  <input type="radio" name="radio" id="radio71" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio72" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio73" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio74" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio75" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio76" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio77" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio78" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio79" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio80" value="radio" />
  </p>
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox9" id="checkbox9" /> 
    9
    <input type="radio" name="radio" id="radio81" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio82" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio83" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio84" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio85" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio86" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio87" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio88" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio89" value="radio" />
    <input type="radio" name="radio" id="radio90" value="radio" />
  </p>
  <p>
    <input type="checkbox" name="checkbox10" id="checkbox10" />
  10
  <input type="radio" name="radio" id="radio91" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio92" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio93" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio94" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio95" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio96" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio97" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio98" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio99" value="radio" />
  <input type="radio" name="radio" id="radio100" value="radio" />
  </p>
  <p>Disbled ตามหน้าที่ 2</p>
  <p>
    <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
  </p>
</form>
</body>
</html>


saveหน้า3

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT = '0;URL=4.1.php'>
<title>Untitled Document</title>
</head>
 
<body>
</body>
</html>
 

และเมื่อเสร็จสิ้นที่หน้า 3 ก็คล้าย ๆ    ที่พี่นิก นำตัวอย่างมาให้เลยคับ คือในหน้าที่ 2 กับ 3 มี 10 ข้อ แต่มีข้อที่ 1-7 จะมีหน้าแยกไป 4.1 - 4.7

 

แล้วเมื่อ ข้อไหนถูก Disbled แล้ว จะให้ข้ามหน้านั้นไปครับ  หน้า 4.1-4.7 ก็มีการ save ข้อมูลเหมือนกัน ทุก ๆ หน้าครับ
 

เอาวิธีบ้านๆ ก็ได้ครับ ที่พี่นิค ไห้มาผม พอเข้าใจ แต่ ผม ยังไม่เก่งขั้นนั้นครับบ  รบกวนด้วยครับ
 

 


 


hanakobz112 58.136.23.xxx 07-11-2014 09:21
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ