ส่งค่าแบบ post โดยผ่านหน้า save ยังไงครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ส่งค่าแบบ post โดยผ่านหน้า save ยังไงครับ

ส่งค่าแบบ post โดยผ่านหน้า save ยังไงครับ
ผมจะส่งค่ายังดีครับ เนื่องจากมีหน้า save เพิ่มขึ้นมา ปกติส่งแบบ post มัน ก็ทำได้ แต่พอมี หน้า save มา ผมต้องรับค่ายังไงครับ 

ให้ส่งค่าไปอีกหน้าได้ด้วย
Page1

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head><body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="testtablejqury.php">
<p>
<input type="checkbox" name="sector" id="sector" value="1" />
แผนก 1</p>
<p>
<input type="checkbox" name="sector2" id="sector2" value="2" />
แผนก 2</p>
<p>
<input type="checkbox" name="sector3" id="sector3" value="3" />
แผนก 3</p>
<p>
<input type="checkbox" name="sector4" id="sector4" value="4" />
ต่างจังหวัด </p>
<p>
<input type="submit" name="submit" id="submit" value="submit" />
</p>
</form>
</body>
</html>


Page 2 save


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT = '0;URL=testtablejqury.php?1'>
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>

<?

$sector=$_POST['sector'];
$sector2=$_POST['sector2'];
$sector3=$_POST['sector3'];
$sector4=$_POST['sector4'];

print "$sector<br>";
print "$sector2<br>";
print "$sector3<br>";
print "$sector4<br>";

?>

<form id="form1" name="form1" method="post" action="testtablejqury.php">
<p>
<input type="hidden" name="sector" id="sector" value="1" />
<input type="hidden" name="sector2" id="sector2" value="2" />
<input type="hidden" name="sector3" id="sector3" value="3" />
<input type="hidden" name="sector4" id="sector4" value="4" />
</p>
<p>
<input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
</p>
</form>

</body>
</html>

Page 3 Disbled


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">


<head>
<meta charset="utf-8">
<title>jQuery UI Tabs - Default functionality</title>
<link rel="stylesheet" href="/js/jquery-ui.css">
<script src="/js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="/js/jquery-ui.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css">
<script>
$(function() {
$( "#tabs" ).tabs();
});
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
font-size: 20px
}
-->
</style>
</head>
<body><form id="form1" name="form1" method="post" action="#">

<div id="tabs-1">
<td height="1058" colspan="2" valign="top" bgcolor="#999999"><table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1">
<!--DWLayoutTable-->
<tr>
<td width="331" rowspan="3" valign="center" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style13">
<p class="style38 style1">ชื่อบริการ</p>
</div></td>
<td width="63" rowspan="3" valign="center" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center">
<p class="style12">ไม่ได้ใช้<br>
บริการ</p>
</div></td>
<td height="28" colspan="10" valign="top" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center">
<p><span class="style10">ระดับ</span><br>
</p>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td height="30" colspan="10" valign="top" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center">(10=มากที่สุด, 1=น้อยที่สุด)</div></td>
</tr>
<tr>
<td width="30" height="26" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">10</div></td>
<td width="30" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">9</div></td>
<td width="30" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">8</div></td>
<td width="30" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">7</div></td>
<td width="30" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">6</div></td>
<td width="30" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">5</div></td>
<td width="30" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">4</div></td>
<td width="30" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">3</div></td>
<td width="30" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">2</div></td>
<td width="31" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">1</div></td>
</tr>
<tr>
<td height="26" width="421" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style14">1. vtest</span></td>
<td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second');" id="checkbox1" <?=($_POST['sector']==1)?" checked":""?> <?=($_POST['sector']==1)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" checked":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" checked":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>

<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="10" <?=($_POST['sector']==1)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="9" <?=($_POST['sector']==1)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="8" <?=($_POST['sector']==1)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="7" <?=($_POST['sector']==1)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="6" <?=($_POST['sector']==1)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="5" <?=($_POST['sector']==1)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="4" <?=($_POST['sector']==1)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="3" <?=($_POST['sector']==1)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="2" <?=($_POST['sector']==1)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="1" <?=($_POST['sector']==1)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>

</tr>
<tr>
<td height="52" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><span class="style14">2. test</span></td>
<td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
<input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second2');" id="checkbox2" <?=($_POST['sector2']==2)?" checked":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" checked":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>

<td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
<input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="10" <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
<input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="9" <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td><td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
<input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="8" <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td><td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
<input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="7" <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td><td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
<input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="6" <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td><td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
<input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="5" <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td><td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
<input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="4" <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td><td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
<input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="3" <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td><td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
<input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="2" <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td><td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
<input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="1" <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>

</tr>
<tr>
<td height="26" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style14">3. test</span></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second3');" id="checkbox3" <?=($_POST['sector4']==4)?" checked":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio31" class="second3" id="radio31" value="10" <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio31" class="second3" id="radio31" value="9" <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio31" class="second3" id="radio31" value="8" <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio31" class="second3" id="radio31" value="7" <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio31" class="second3" id="radio31" value="6" <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio31" class="second3" id="radio31" value="5" <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
Hanakobz112 58.136.23.xxx 11-11-2014 11:05:35

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ


 • ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
แค่คำถามก็งงแล้ว 

เราไม่ต้องลงตัวอย่างโค้ดหรอก เพราะดูไม่รู้เรื่อง ถามในส่วนที่ไม่เข้าใจดีกว่า

ทำไปทีละสเต็บ ถ้าเริ่มต้นที่คำถามง่ายๆ ส่งค่าจะฟอร์มทำอย่างไร


ไฟล์ step1.php

<form id="form1" name="form1" method="post" action="save.php">
<p>
<input type="checkbox" name="sector" id="sector" value="1" />
แผนก 1</p>
<p>
<input type="checkbox" name="sector2" id="sector2" value="2" />
แผนก 2</p>
<p>
<input type="checkbox" name="sector3" id="sector3" value="3" />
แผนก 3</p>
<p>
<input type="checkbox" name="sector4" id="sector4" value="4" />
ต่างจังหวัด </p>
<p>
<input type="submit" name="submit" id="submit" value="submit" />
</p>
</form>


ไฟล์ save.php

<?php
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");    
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
// เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  
//$link=mysql_connect("localhost","root","test"); // เชื่อมต่อ Server   
//mysql_select_db("test"); // ติดต่อฐานข้อมูล   
//mysql_query("set character set utf8"); // กำหนดค่า character set ที่จะใช้แสดงผล  
if(isset($_POST['submit']) && $_POST['submit']!=""){
  echo $_POST['sector']."<br>";  
  echo $_POST['sector2']."<br>";  
  echo $_POST['sector3']."<br>";  
  echo $_POST['sector4']."<br>";  
  exit;
}
?>

ninenik 115.87.101.xxx 11-11-2014
 ความคิดเห็นที่ 2
พอ save เสร็จผมจะไห้ หน้าที่ 3 มัน Disbled อะครับ เฉพาะหัวข้อที่เลือกไว้ครับ 


hanakobz112 119.46.21.xxx 11-11-2014 11:51
 ความคิดเห็นที่ 3
ตอบคำถามตามนี้แต่ละข้อดู
1. หน้าที่ 1 เลือกได้กี่ตัวเลือกก่อน ส่งข้อมูล 1 หรือมากกว่า 1 ตัวเลือก
2. พอได้ค่าจากการเลือก checkbox ในหน้าที่ 1 ค่าของข้อมูล จะใช้ไปกำหนดอะไร ในหน้าไหน
3. โค้ดหน้าที่ 3 เป็นอย่างไร ต้องการใช้งานอะไรจากค่าที่ส่งมาจากหน้าแรก


ninenik 115.87.101.xxx 11-11-2014
 ความคิดเห็นที่ 4

ตอบคำถามตามนี้แต่ละข้อดู
1. หน้าที่ 1 เลือกได้กี่ตัวเลือกก่อน ส่งข้อมูล 1 หรือมากกว่า 1 ตัวเลือก
2. พอได้ค่าจากการเลือก checkbox ในหน้าที่ 1 ค่าของข้อมูล จะใช้ไปกำหนดอะไร ในหน้าไหน
3. โค้ดหน้าที่ 3 เป็นอย่างไร ต้องการใช้งานอะไรจากค่าที่ส่งมาจากหน้าแรก 

1. เลือกได้แค่ตัวเลือกเดียวครับ ส่งข้อมูล 1 ตัวเลือกครับ 
2. ค่าของข้อมูลจะไปใช้กำหนดในหน้าที่ 2 คือ save ลงฐานข้อมูลครับ และ หน้าที่ 3 คือการ Disbled หัวข้อจากตัวเลือกหน้าที่ 1
3. โค้ดหน้าที่ 3 เป็นหัวข้อประมาน 30 หัวข้อครับ แต่จะมี Even ที่เกี่ยวข้องแค่ 10 ข้อแรกครับ , ต้องการให้ Disbled หัวข้อที่ไม่ได้ใช้โดยกำหนดจากหน้าที่ 1 ครับ เช่น Checkbox ที่ 1 ให้ Disbled หัวข้อที่ 2-3-4 ในหน้าที่ 3 ครับhanakobz112 119.46.21.xxx 11-11-2014 13:13
 ความคิดเห็นที่ 5
สมมติไฟล์แรกชื่อ step1.php ให้เปลี่ยนจาก checkbox เป็น radio และใช้ชื่อเดียวกัน

<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Step1</title>
</head>
<body>

<div style="margin:auto:width:800px;">
<form id="form1" name="form1" method="post" action="save.php">
<p>
<input type="radio" name="sector" id="sector1" value="1">
แผนก 1</p>
<p>
<input type="radio" name="sector" id="sector2" value="2">
แผนก 2</p>
<p>
<input type="radio" name="sector" id="sector3" value="3">
แผนก 3</p>
<p>
<input type="radio" name="sector" id="sector4" value="4">
ต่างจังหวัด </p>
<p>
<input type="submit" name="submit" id="submit" value="submit" />
</p>
</form>
<br>
<pre>
  <?php print_r($_SESSION); ?>
</pre>
</div>
    
</body>
</html>


ไฟล์ save.php ให้ใช้งาน session

<?php
session_start();
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");    
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
// เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  
//$link=mysql_connect("localhost","root","test"); // เชื่อมต่อ Server   
//mysql_select_db("test"); // ติดต่อฐานข้อมูล   
//mysql_query("set character set utf8"); // กำหนดค่า character set ที่จะใช้แสดงผล  
if(isset($_POST['submit']) && $_POST['submit']!=""){
//  echo $_POST['sector']."<br>"; 
//  คำสั่งบันทึกลงฐานข้อมูล
  $_SESSION['ses_sector']=$_POST['sector'];
  if($_POST['sector']==1){
    $_SESSION['ses_disabled']=array("2","3","4");
  }elseif($_POST['sector']==2){
    $_SESSION['ses_disabled']=array("");
  }elseif($_POST['sector']==3){
    $_SESSION['ses_disabled']=array("");
  }elseif($_POST['sector']==4){    
    $_SESSION['ses_disabled']=array("");
  }
  header("Location:step2.php");
  exit;
}
?>


.ให้ disabled หัวข้อไหน ก็ใส่ตัวเลข ทำตาม กรณ๊เลือก sector เท่ากับ 1

$_SESSION['ses_disabled']=array("2","3","4");


ขอดูไฟล์โค้ด หน้า disabled


ninenik 115.87.101.xxx 11-11-2014
1 2 3 4 Next


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ