ส่งค่าแบบ post โดยผ่านหน้า save ยังไงครับ

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา ส่งค่าแบบ post โดยผ่านหน้า save ยังไงครับ

ส่งค่าแบบ post โดยผ่านหน้า save ยังไงครับ
ผมจะส่งค่ายังดีครับ เนื่องจากมีหน้า save เพิ่มขึ้นมา ปกติส่งแบบ post มัน ก็ทำได้ แต่พอมี หน้า save มา ผมต้องรับค่ายังไงครับ 

ให้ส่งค่าไปอีกหน้าได้ด้วย
Page1

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head><body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="testtablejqury.php">
<p>
<input type="checkbox" name="sector" id="sector" value="1" />
แผนก 1</p>
<p>
<input type="checkbox" name="sector2" id="sector2" value="2" />
แผนก 2</p>
<p>
<input type="checkbox" name="sector3" id="sector3" value="3" />
แผนก 3</p>
<p>
<input type="checkbox" name="sector4" id="sector4" value="4" />
ต่างจังหวัด </p>
<p>
<input type="submit" name="submit" id="submit" value="submit" />
</p>
</form>
</body>
</html>


Page 2 save


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT = '0;URL=testtablejqury.php?1'>
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>

<?

$sector=$_POST['sector'];
$sector2=$_POST['sector2'];
$sector3=$_POST['sector3'];
$sector4=$_POST['sector4'];

print "$sector<br>";
print "$sector2<br>";
print "$sector3<br>";
print "$sector4<br>";

?>

<form id="form1" name="form1" method="post" action="testtablejqury.php">
<p>
<input type="hidden" name="sector" id="sector" value="1" />
<input type="hidden" name="sector2" id="sector2" value="2" />
<input type="hidden" name="sector3" id="sector3" value="3" />
<input type="hidden" name="sector4" id="sector4" value="4" />
</p>
<p>
<input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
</p>
</form>

</body>
</html>

Page 3 Disbled


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">


<head>
<meta charset="utf-8">
<title>jQuery UI Tabs - Default functionality</title>
<link rel="stylesheet" href="/js/jquery-ui.css">
<script src="/js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="/js/jquery-ui.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css">
<script>
$(function() {
$( "#tabs" ).tabs();
});
</script>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
font-size: 20px
}
-->
</style>
</head>
<body><form id="form1" name="form1" method="post" action="#">

<div id="tabs-1">
<td height="1058" colspan="2" valign="top" bgcolor="#999999"><table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1">
<!--DWLayoutTable-->
<tr>
<td width="331" rowspan="3" valign="center" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style13">
<p class="style38 style1">ชื่อบริการ</p>
</div></td>
<td width="63" rowspan="3" valign="center" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center">
<p class="style12">ไม่ได้ใช้<br>
บริการ</p>
</div></td>
<td height="28" colspan="10" valign="top" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center">
<p><span class="style10">ระดับ</span><br>
</p>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td height="30" colspan="10" valign="top" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center">(10=มากที่สุด, 1=น้อยที่สุด)</div></td>
</tr>
<tr>
<td width="30" height="26" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">10</div></td>
<td width="30" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">9</div></td>
<td width="30" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">8</div></td>
<td width="30" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">7</div></td>
<td width="30" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">6</div></td>
<td width="30" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">5</div></td>
<td width="30" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">4</div></td>
<td width="30" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">3</div></td>
<td width="30" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">2</div></td>
<td width="31" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">1</div></td>
</tr>
<tr>
<td height="26" width="421" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style14">1. vtest</span></td>
<td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second');" id="checkbox1" <?=($_POST['sector']==1)?" checked":""?> <?=($_POST['sector']==1)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" checked":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" checked":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>

<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="10" <?=($_POST['sector']==1)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="9" <?=($_POST['sector']==1)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="8" <?=($_POST['sector']==1)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="7" <?=($_POST['sector']==1)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="6" <?=($_POST['sector']==1)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="5" <?=($_POST['sector']==1)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="4" <?=($_POST['sector']==1)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="3" <?=($_POST['sector']==1)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="2" <?=($_POST['sector']==1)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="1" <?=($_POST['sector']==1)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>

</tr>
<tr>
<td height="52" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><span class="style14">2. test</span></td>
<td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
<input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second2');" id="checkbox2" <?=($_POST['sector2']==2)?" checked":""?> <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" checked":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>

<td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
<input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="10" <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
<input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="9" <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td><td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
<input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="8" <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td><td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
<input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="7" <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td><td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
<input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="6" <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td><td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
<input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="5" <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td><td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
<input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="4" <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td><td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
<input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="3" <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td><td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
<input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="2" <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td><td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
<input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="1" <?=($_POST['sector2']==2)?" disabled":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>

</tr>
<tr>
<td height="26" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style14">3. test</span></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second3');" id="checkbox3" <?=($_POST['sector4']==4)?" checked":""?> <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio31" class="second3" id="radio31" value="10" <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio31" class="second3" id="radio31" value="9" <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio31" class="second3" id="radio31" value="8" <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio31" class="second3" id="radio31" value="7" <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio31" class="second3" id="radio31" value="6" <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
<input type="radio" name="radio31" class="second3" id="radio31" value="5" <?=($_POST['sector4']==4)?" disabled":""?> />
</div></td>
<td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
Hanakobz112 58.136.23.xxx 11-11-2014 11:05:35

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
แค่คำถามก็งงแล้ว 

เราไม่ต้องลงตัวอย่างโค้ดหรอก เพราะดูไม่รู้เรื่อง ถามในส่วนที่ไม่เข้าใจดีกว่า

ทำไปทีละสเต็บ ถ้าเริ่มต้นที่คำถามง่ายๆ ส่งค่าจะฟอร์มทำอย่างไร


ไฟล์ step1.php

<form id="form1" name="form1" method="post" action="save.php">
<p>
<input type="checkbox" name="sector" id="sector" value="1" />
แผนก 1</p>
<p>
<input type="checkbox" name="sector2" id="sector2" value="2" />
แผนก 2</p>
<p>
<input type="checkbox" name="sector3" id="sector3" value="3" />
แผนก 3</p>
<p>
<input type="checkbox" name="sector4" id="sector4" value="4" />
ต่างจังหวัด </p>
<p>
<input type="submit" name="submit" id="submit" value="submit" />
</p>
</form>


ไฟล์ save.php

<?php
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");    
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
// เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  
//$link=mysql_connect("localhost","root","test"); // เชื่อมต่อ Server   
//mysql_select_db("test"); // ติดต่อฐานข้อมูล   
//mysql_query("set character set utf8"); // กำหนดค่า character set ที่จะใช้แสดงผล  
if(isset($_POST['submit']) && $_POST['submit']!=""){
  echo $_POST['sector']."<br>";  
  echo $_POST['sector2']."<br>";  
  echo $_POST['sector3']."<br>";  
  echo $_POST['sector4']."<br>";  
  exit;
}
?>

ninenik 115.87.101.xxx 11-11-2014
 ความคิดเห็นที่ 2
พอ save เสร็จผมจะไห้ หน้าที่ 3 มัน Disbled อะครับ เฉพาะหัวข้อที่เลือกไว้ครับ 


hanakobz112 119.46.21.xxx 11-11-2014 11:51
 ความคิดเห็นที่ 3
ตอบคำถามตามนี้แต่ละข้อดู
1. หน้าที่ 1 เลือกได้กี่ตัวเลือกก่อน ส่งข้อมูล 1 หรือมากกว่า 1 ตัวเลือก
2. พอได้ค่าจากการเลือก checkbox ในหน้าที่ 1 ค่าของข้อมูล จะใช้ไปกำหนดอะไร ในหน้าไหน
3. โค้ดหน้าที่ 3 เป็นอย่างไร ต้องการใช้งานอะไรจากค่าที่ส่งมาจากหน้าแรก


ninenik 115.87.101.xxx 11-11-2014
 ความคิดเห็นที่ 4

ตอบคำถามตามนี้แต่ละข้อดู
1. หน้าที่ 1 เลือกได้กี่ตัวเลือกก่อน ส่งข้อมูล 1 หรือมากกว่า 1 ตัวเลือก
2. พอได้ค่าจากการเลือก checkbox ในหน้าที่ 1 ค่าของข้อมูล จะใช้ไปกำหนดอะไร ในหน้าไหน
3. โค้ดหน้าที่ 3 เป็นอย่างไร ต้องการใช้งานอะไรจากค่าที่ส่งมาจากหน้าแรก 

1. เลือกได้แค่ตัวเลือกเดียวครับ ส่งข้อมูล 1 ตัวเลือกครับ 
2. ค่าของข้อมูลจะไปใช้กำหนดในหน้าที่ 2 คือ save ลงฐานข้อมูลครับ และ หน้าที่ 3 คือการ Disbled หัวข้อจากตัวเลือกหน้าที่ 1
3. โค้ดหน้าที่ 3 เป็นหัวข้อประมาน 30 หัวข้อครับ แต่จะมี Even ที่เกี่ยวข้องแค่ 10 ข้อแรกครับ , ต้องการให้ Disbled หัวข้อที่ไม่ได้ใช้โดยกำหนดจากหน้าที่ 1 ครับ เช่น Checkbox ที่ 1 ให้ Disbled หัวข้อที่ 2-3-4 ในหน้าที่ 3 ครับhanakobz112 119.46.21.xxx 11-11-2014 13:13
 ความคิดเห็นที่ 5
สมมติไฟล์แรกชื่อ step1.php ให้เปลี่ยนจาก checkbox เป็น radio และใช้ชื่อเดียวกัน

<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Step1</title>
</head>
<body>

<div style="margin:auto:width:800px;">
<form id="form1" name="form1" method="post" action="save.php">
<p>
<input type="radio" name="sector" id="sector1" value="1">
แผนก 1</p>
<p>
<input type="radio" name="sector" id="sector2" value="2">
แผนก 2</p>
<p>
<input type="radio" name="sector" id="sector3" value="3">
แผนก 3</p>
<p>
<input type="radio" name="sector" id="sector4" value="4">
ต่างจังหวัด </p>
<p>
<input type="submit" name="submit" id="submit" value="submit" />
</p>
</form>
<br>
<pre>
  <?php print_r($_SESSION); ?>
</pre>
</div>
    
</body>
</html>


ไฟล์ save.php ให้ใช้งาน session

<?php
session_start();
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");     
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");    
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
// เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  
//$link=mysql_connect("localhost","root","test"); // เชื่อมต่อ Server   
//mysql_select_db("test"); // ติดต่อฐานข้อมูล   
//mysql_query("set character set utf8"); // กำหนดค่า character set ที่จะใช้แสดงผล  
if(isset($_POST['submit']) && $_POST['submit']!=""){
//  echo $_POST['sector']."<br>"; 
//  คำสั่งบันทึกลงฐานข้อมูล
  $_SESSION['ses_sector']=$_POST['sector'];
  if($_POST['sector']==1){
    $_SESSION['ses_disabled']=array("2","3","4");
  }elseif($_POST['sector']==2){
    $_SESSION['ses_disabled']=array("");
  }elseif($_POST['sector']==3){
    $_SESSION['ses_disabled']=array("");
  }elseif($_POST['sector']==4){    
    $_SESSION['ses_disabled']=array("");
  }
  header("Location:step2.php");
  exit;
}
?>


.ให้ disabled หัวข้อไหน ก็ใส่ตัวเลข ทำตาม กรณ๊เลือก sector เท่ากับ 1

$_SESSION['ses_disabled']=array("2","3","4");


ขอดูไฟล์โค้ด หน้า disabled


ninenik 115.87.101.xxx 11-11-2014
 ความคิดเห็นที่ 6
นี่ครับ


 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 
 
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>jQuery UI Tabs - Default functionality</title>
 <link rel="stylesheet" href="/js/jquery-ui.css">
<script src="/js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="/js/jquery-ui.js"></script>
 <link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css">
<script>
 $(function() {
  $( "#tabs" ).tabs();
 });
 </script>
 <style type="text/css">
<!--
.style1 {
font-size: 20px
}
-->
 </style>
</head>
<body>

<form id="form1" name="form1" method="post" action="#">
 
<div id="tabs-1">
  <td height="1058" colspan="2" valign="top" bgcolor="#999999"><table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1">
       <!--DWLayoutTable-->
       <tr>
        <td width="331" rowspan="3" valign="center" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center" class="style13">
         <p class="style38 style1">ชื่อบริการ</p>
           </div></td>
           <td width="63" rowspan="3" valign="center" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center">
             <p class="style12">ไม่ได้ใช้<br>
             บริการ</p>
             </div></td>
           <td height="28" colspan="10" valign="top" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center">
             <p><span class="style10">ระดับ</span><br>
             </p>
           </div></td>
   </tr>
       <tr>
        <td height="30" colspan="10" valign="top" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center">(10=มากที่สุด, 1=น้อยที่สุด)</div></td>
   </tr>
       <tr>
        <td width="30" height="26" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">10</div></td>
           <td width="30" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">9</div></td>
           <td width="30" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">8</div></td>
           <td width="30" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">7</div></td>
           <td width="30" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">6</div></td>
           <td width="30" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">5</div></td>
           <td width="30" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">4</div></td>
           <td width="30" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">3</div></td>
           <td width="30" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">2</div></td>
           <td width="31" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center" class="style14">1</div></td>
   </tr>
       <tr>
        <td height="26" width="421" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style14">1. vtest</span></td>
    <td valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second');" id="checkbox1" />
           </div></td>
           
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="10" />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="9" />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="8"  />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="7" />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="6"  />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="5"  />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="4"  />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="3"  />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="2"  />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio29" class="second" id="radio29" value="1"  />
           </div></td>
           
   </tr>
       <tr>
        <td height="52" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><span class="style14">2. test</span></td>
      <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
           <input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second2');" id="checkbox2" />
        </div></td>
           
           <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="10"  />
        </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="9"  />
        </div></td><td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="8"  />
             </div></td><td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
              <input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="7"  />
              </div></td><td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
               <input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="6"  />
               </div></td><td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
                <input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="5"  />
                </div></td><td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
                 <input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="4" />
                 </div></td><td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
                  <input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="3"  />
                  </div></td><td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
                   <input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="2"  />
                   </div></td><td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
                    <input type="radio" name="radio30" class="second2" id="radio30" value="1" />
                    </div></td>
                    
   </tr>
       <tr>
        <td height="26" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style14">3. test</span></td>
    <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second3');" id="checkbox3"  />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio31" class="second3" id="radio31" value="10"  />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio31" class="second3" id="radio31" value="9" />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio31" class="second3" id="radio31" value="8" />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio31" class="second3" id="radio31" value="7" />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio31" class="second3" id="radio31" value="6" />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio31" class="second3" id="radio31" value="5" />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio31" class="second3" id="radio31" value="4" />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio31" class="second3" id="radio31" value="3" />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio31" class="second3" id="radio31" value="2" />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio31" class="second3" id="radio31" value="1" />
           </div></td>
   </tr>
       <tr>
        <td height="26" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><span class="style14">4. test</span></td>
     <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
            <input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second');" id="checkbox4" />
        </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9">
            <div align="center">
             <input type="radio" name="radio32" class="second4" id="radio32" value="10" />
        </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9">
            <div align="center">
             <input type="radio" name="radio32" class="second4" id="radio32" value="9" />
        </div></td>
            <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9">
             <div align="center">
              <input type="radio" name="radio32" class="second4" id="radio32" value="8" />
        </div></td>
            <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9">
             <div align="center">
              <input type="radio" name="radio32" class="second4" id="radio32" value="7" />
        </div></td>
            <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9">
             <div align="center">
              <input type="radio" name="radio32" class="second4" id="radio32" value="6" />
        </div></td>
            <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9">
             <div align="center">
              <input type="radio" name="radio32" class="second4" id="radio32" value="5" />
        </div></td>
            <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9">
             <div align="center">
              <input type="radio" name="radio32" class="second4" id="radio32" value="4" />
            <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9">
             <div align="center">
              <input type="radio" name="radio32" class="second4" id="radio32" value="3" />
        </div></td>
            <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9">
             <div align="center">
              <input type="radio" name="radio32" class="second4" id="radio32" value="2" />
        </div></td>
            <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9">
             <div align="center">
              <input type="radio" name="radio32" class="second4" id="radio32" value="1" />
        </div></td>
   </tr>
       <tr>
        <td height="26" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style14">5.test</span></td>
      <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
           <input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second5');" id="checkbox5" />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio33" class="second5" id="radio33" value="10" />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio33" class="second5" id="radio33" value="9" < />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio33" class="second5" id="radio33" value="8" />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio33" class="second5" id="radio33" value="7" />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio33" class="second5" id="radio33" value="6" />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio33" class="second5" id="radio33" value="5" />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio33" class="second5" id="radio33" value="4" />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio33" class="second5" id="radio33" value="3" />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio33" class="second5" id="radio33" value="2" />
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio33" class="second5" id="radio33" value="1" />
           </div></td>
   </tr>
       <tr>
        <td height="26" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><span class="style14">6. test</span></td>
      <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
           <input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second6');" id="checkbox6">
        </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio34" class="second6" id="radio34" value="10">
        </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio34" class="second6" id="radio34" value="9">
        </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio34" class="second6" id="radio34" value="8">
        </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio34" class="second6" id="radio34" value="7">
        </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio34" class="second6" id="radio34" value="6">
        </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio34" class="second6" id="radio34" value="5">
        </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio34" class="second6" id="radio34" value="4">
        </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio34" class="second6" id="radio34" value="3">
        </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio34" class="second6" id="radio34" value="2">
        </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio34" class="second6" id="radio34" value="1">
        </div></td>
   </tr>
       <tr>
        <td height="26" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style14">7. test</span></td>
      <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
           <input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second7');" id="checkbox7">
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio35" class="second7" id="radio35" value="10">
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio35" class="second7" id="radio35" value="9">
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio35" class="second7" id="radio35" value="8">
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio35" class="second7" id="radio35" value="7">
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio35" class="second7" id="radio35" value="6">
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio35" class="second7" id="radio35" value="5">
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio35" class="second7" id="radio35" value="4">
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio35" class="second7" id="radio35" value="3">
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio35" class="second7" id="radio35" value="2">
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio35" class="second7" id="radio35" value="1">
           </div></td>
   </tr>
       <tr>
        <td height="26" valign="top" bgcolor="#E9E9E9"><span class="style14">8. test</span></td>
      <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
           <input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second8');" id="checkbox8">
        </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio36" class="second8" id="radio36" value="10">
        </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio36" class="second8" id="radio36" value="9">
        </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio36" class="second8" id="radio36" value="8">
        </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio36" class="second8" id="radio36" value="7">
        </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio36" class="second8" id="radio36" value="6">
        </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio36" class="second8" id="radio36" value="5">
        </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio36" class="second8" id="radio36" value="4">
        </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio36" class="second8" id="radio36" value="3">
        </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio36" class="second8" id="radio36" value="2">
        </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#E9E9E9"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio36" class="second8" id="radio36" value="1">
        </div></td>
   </tr>
       <tr>
        <td height="26" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style14">9. test</span></td>
      <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
           <input type="checkbox" name="first" value="Disable" onClick="setCheck(this,'second9');" id="checkbox9">
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio37" class="second9" id="radio37" value="10">
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio37"class="second9" id="radio37" value="9">
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio37" class="second9" id="radio37" value="8">
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio37" class="second9" id="radio37" value="7">
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio37" class="second9" id="radio37" value="6">
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio37" class="second9" id="radio37" value="5">
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio37" class="second9" id="radio37" value="4">
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio37" class="second9" id="radio37" value="3">
           </div></td>
           <td valign="center" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center">
             <input type="radio" name="radio37" class="second9" id="radio37" value="2">
           </div></td>


hanakobz112 202.183.201.xxx 11-11-2014 14:03
 ความคิดเห็นที่ 7
หน้าที่ 3 โค้ดงงมาก ทำงานยังไงหน้านี้ninenik 115.87.101.xxx 11-11-2014
 ความคิดเห็นที่ 8
จะมี Script นี้อยู่ ข้างล่างครับ


<script src="js/jquery-1.8.3.min.js"></script>  
 
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
        
 
        
    });
    var setCheck = function(chkObj,cssObj){
        var i_check=$(chkObj).prop("checked");
        if(i_check==true){
            $("."+cssObj).prop("checked",false).attr('disabled', true);
        }else{
            $("."+cssObj).attr('disabled', false);
        }
    };    
 
</script>
 


hanakobz112 119.46.21.xxx 11-11-2014 14:49
 ความคิดเห็นที่ 9
แนวทางไฟล์ step2.php หรือคือไฟล์ที่ disabled  ต่อจากความเห็นที่ 5
ตัวนี้จะตรงกับไฟล์ที่ต้องการมากที่สุด ลองดูโค้ดและทำความเข้าใจดู

<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Step2</title>
</head>
<body>

<br><br>
<div style="margin:auto;width:800px;">
<form id="form1" name="form1" method="post" action="#">
<table width="100%" border="0" cellspacing="00" cellpadding="0">
 <tr>
  <td align="center">check</td>
  <td width="60" align="center">10</td>
  <td width="60" align="center">9</td>
  <td width="60" align="center">8</td>
  <td width="60" align="center">7</td>
  <td width="60" align="center">6</td>
  <td width="60" align="center">5</td>
  <td width="60" align="center">4</td>
  <td width="60" align="center">3</td>
  <td width="60" align="center">2</td>
  <td width="60" align="center">1</td>
 </tr>
<?php for($i=1;$i<=10;$i++){?> 
 <tr>
  <td align="center">
  <input name="check<?=$i?>" onclick="setCheck(this,'css_radio<?=$i?>')" type="checkbox" id="check<?=$i?>" value="<?=$i?>" <?=(in_array($i,$_SESSION['ses_disabled']))?" checked disabled":""?> />
  </td>
  <td align="center">
  <input type="radio" name="radio<?=$i?>" id="radio<?=$i?>" class="css_radio<?=$i?>" value="10" 
  <?=(in_array($i,$_SESSION['ses_disabled']))?" disabled":""?>
   />
  </td>
  <td align="center">
  <input type="radio" name="radio<?=$i?>" id="radio<?=$i?>" class="css_radio<?=$i?>" value="9"
  <?=(in_array($i,$_SESSION['ses_disabled']))?" disabled":""?>
   />
  </td>
  <td align="center">
  <input type="radio" name="radio<?=$i?>" id="radio<?=$i?>" class="css_radio<?=$i?>" value="8" 
  <?=(in_array($i,$_SESSION['ses_disabled']))?" disabled":""?>
   />
  </td>
  <td align="center">
  <input type="radio" name="radio<?=$i?>" id="radio<?=$i?>" class="css_radio<?=$i?>" value="7" 
  <?=(in_array($i,$_SESSION['ses_disabled']))?" disabled":""?>
   />
  </td>
  <td align="center">
  <input type="radio" name="radio<?=$i?>" id="radio<?=$i?>" class="css_radio<?=$i?>" value="6" 
  <?=(in_array($i,$_SESSION['ses_disabled']))?" disabled":""?>
   />
  </td>
  <td align="center">
  <input type="radio" name="radio<?=$i?>" id="radio<?=$i?>" class="css_radio<?=$i?>" value="5" 
  <?=(in_array($i,$_SESSION['ses_disabled']))?" disabled":""?>
   />
  </td>
  <td align="center">
  <input type="radio" name="radio<?=$i?>" id="radio<?=$i?>" class="css_radio<?=$i?>" value="4" 
  <?=(in_array($i,$_SESSION['ses_disabled']))?" disabled":""?>
   />
  </td>
  <td align="center">
  <input type="radio" name="radio<?=$i?>" id="radio<?=$i?>" class="css_radio<?=$i?>" value="3" 
  <?=(in_array($i,$_SESSION['ses_disabled']))?" disabled":""?>
   />
  </td>
  <td align="center">
  <input type="radio" name="radio<?=$i?>" id="radio<?=$i?>" class="css_radio<?=$i?>" value="2" 
  <?=(in_array($i,$_SESSION['ses_disabled']))?" disabled":""?>
   />
  </td>
  <td align="center">
  <input type="radio" name="radio<?=$i?>" id="radio<?=$i?>" class="css_radio<?=$i?>" value="1" 
  <?=(in_array($i,$_SESSION['ses_disabled']))?" disabled":""?>
   />
  </td>
 </tr>
<?php } ?> 
</table>
</form>  
</div>

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript">
var setCheck = function(chkObj,cssObj){
  var i_check=$(chkObj).prop("checked");
  if(i_check==true){
    $("."+cssObj).prop("checked",false).attr('disabled', true);
  }else{
    $("."+cssObj).attr('disabled', false);
  }
};    
</script>
</body>
</html>


ninenik 115.87.101.xxx 11-11-2014
 ความคิดเห็นที่ 10
แล้วถ้ามี Step3.php อีกละครับ

Step2.php Disbled ข้อไหน Step3.php Disbled ข้อนั้นครับ

หมายเหตุ *** Step2.php มีหน้า save2.php


hanakobz112 119.46.21.xxx 11-11-2014 15:38
1 2 Next


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ