การค้นหาข้อมูลจากวันที่

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา การค้นหาข้อมูลจากวันที่

การค้นหาข้อมูลจากวันที่
หน้าแสดงข้อมูลทั้งหมดก่อนค้นหา appear_mon.php

<?php require_once('../Connections/MyConnect.php'); ?>
<?php
//initialize the session
if (!isset($_SESSION)) {
 session_start();
}

// ** Logout the current user. **
$logoutAction = $_SERVER['PHP_SELF']."?doLogout=true";
if ((isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) && ($_SERVER['QUERY_STRING'] != "")){
 $logoutAction .="&". htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_GET['doLogout'])) &&($_GET['doLogout']=="true")){
 //to fully log out a visitor we need to clear the session varialbles
 $_SESSION['MM_Username'] = NULL;
 $_SESSION['MM_UserGroup'] = NULL;
 $_SESSION['PrevUrl'] = NULL;
 unset($_SESSION['MM_Username']);
 unset($_SESSION['MM_UserGroup']);
 unset($_SESSION['PrevUrl']);
	
 $logoutGoTo = "../adminlogin/index.php";
 if ($logoutGoTo) {
  header("Location: $logoutGoTo");
  exit;
 }
}
?>
<?php

if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") 
{
 if (PHP_VERSION < 6) {
  $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
 }

 $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);

 switch ($theType) {
  case "text":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;  
  case "long":
  case "int":
   $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "double":
   $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "date":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;
  case "defined":
   $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
   break;
 }
 return $theValue;
}
}

$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"];

mysql_select_db($database_MyConnect, $MyConnect);
$query_ShowData = "SELECT * FROM people";
$ShowData = mysql_query($query_ShowData, $MyConnect) or die(mysql_error());
$row_ShowData = mysql_fetch_assoc($ShowData);
$totalRows_ShowData = mysql_num_rows($ShowData);

$queryString_ShowData = "";
if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
 $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']);
 $newParams = array();
 foreach ($params as $param) {
  if (stristr($param, "pageNum_ShowData") == false && 
    stristr($param, "totalRows_ShowData") == false) {
   array_push($newParams, $param);
  }
 }
 if (count($newParams) != 0) {
  $queryString_ShowData = "&" . htmlentities(implode("&", $newParams));
 }
}
$queryString_ShowData = sprintf("&totalRows_ShowData=%d%s", $totalRows_ShowData, $queryString_ShowData);
?>
<!DOCTYPE>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../menu/menu.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../datetimepicker-master/jquery.datetimepicker.css">

<title>data-table</title>
<style type="text/css">
body {
   background-color: #CFF;
}
#page #menulinks a span {
	color: #000000;
}
body,td,th {
	color: #000000;
}
a:link {
	color: #3333FF;
}
a:hover {
	color: #CC3399;
}
</style>

</head>
<body>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 

<script src="../datetimepicker-master/jquery.datetimepicker.js"></script>
<script src="../datetimepicker-master/moment.min.js"></script> 

<script type="text/javascript">
$(function(){
  $("#date_m").datetimepicker
	({
    format:'d-m-Y', // กำหนดรูปแบบวันที่ ที่ใช้ เป็น 00-00-0000
    lang:'th', // แสดงภาษาไทย
    yearStart:1914,
		yearOffset:543, // ใช้ปี พ.ศ. บวก 543 เพิ่มเข้าไปในปี ค.ศ
		timepicker:false, // กำหนด ไม่แสดงตัวเลือกเวลา
    onSelectDate:function(){ // ถ้าเลือกวันแล้ว 
  $("#date_m").datetimepicker('hide'); // ให้ซ่อน datetimepicker
    },    
  });
	
	  $("#date_2").datetimepicker
	({
    format:'d-m-Y', // กำหนดรูปแบบวันที่ ที่ใช้ เป็น 00-00-0000
    lang:'th', // แสดงภาษาไทย
    yearStart:1914,
		yearOffset:543, // ใช้ปี พ.ศ. บวก 543 เพิ่มเข้าไปในปี ค.ศ
		timepicker:false, // กำหนด ไม่แสดงตัวเลือกเวลา
    onSelectDate:function(){ // ถ้าเลือกวันแล้ว 
  $("#date_2").datetimepicker('hide'); // ให้ซ่อน datetimepicker
    },    
  });

});

</script>
<div id="page">
	<div id="header">
			<h1>ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู			</h1>
			<div class="description">
			 <p>Senior Database of Kong Thanu Subdistrict Administrative   Organization </p>
</div>
	</div>
	 <div id="menulinks">
    <a href="home.php"><span>หน้าหลัก</span></a>
		<a href="data-table.php"><span>ทะเบียนประวัติ</span></a>
		<a href="insert.php"><span>เพิ่มข้อมูลใหม่</span></a>
		<a class="active" href="appear_mon.php"><span>บันทึกการรับเงิน</span></a>
    <a href="report.php"><span>รายงาน</span></a>
    <a href="<?php echo $logoutAction ?>"><span>Logout</span></a>
 </div>	
<div id="mainarea">
<center><h3>บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู</h3>
<h3>
 องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี</h3>
<center>
 <p>จำนวนรายชื่อผู้สูงอายุทั้งหมด <?php echo $totalRows_ShowData ?> คน </p>
 <form name="form1" method="post" action="appear_search.php">
  ค้นหา
  <input type="text" name="date_money" id="date_m">
ถึง
<input type="text" name="date_money2" id="date_2"> 
<input type="submit" name="button" id="button" value="Submit">
 </form>
 <p>
 </center>
<table border="1" align="center">
 <tr>
  <td align="center" bgcolor="#FFCCFF">การรับเงิน</td>
  <td align="center" bgcolor="#FFCCFF">สถานะการรับเงิน</td>
  <td align="center" bgcolor="#FFCCFF">วันที่รับเงิน</td>
  <td align="center" bgcolor="#FFCCFF">เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน</td>
  <td align="center" bgcolor="#FFCCFF">ชื่อ-นามสกุล</td>
  <td align="center" bgcolor="#FFCCFF">วัน/เดือน/ปีเกิด ผู้สูงอายุ</td>
  <td align="center" bgcolor="#FFCCFF">อายุจริง</td>
  <td align="center" bgcolor="#FFCCFF">จำนวนเงิน</td>
  <td align="center" bgcolor="#FFCCFF">สถานะภาพ</td>
  <td align="center" bgcolor="#FFCCFF">วันที่ตาย</td>

  </tr>
 <?php do { 
 	$bDay=$row_ShowData['p_birthday'];
	$tmp=split('[/.-]',$bDay);
	$current_year=date("Y")+543;
	$age=$current_year-$tmp[0];
	
	   $mydate=$row_ShowData['p_birthday']; 
     $arr_date=explode("-",$mydate); 
     $new_date=($arr_date[0]-543)."-".$arr_date[1]."-".$arr_date[2]; 
     $new_formatDateTh=date("d-m-".$arr_date[0],strtotime($new_date)); 
  
     $mydate=$row_ShowData['p_dead']; 
     $arr_date=explode("-",$mydate); 
     $new_deadDate=$arr_date[2]."-".$arr_date[1]."-".$arr_date[0];
     
		 $mydate=$row_ShowData['date_money']; 
     $arr_date=explode("-",$mydate); 
     $new_dateMon=$arr_date[2]."-".$arr_date[1]."-".$arr_date[0];
 ?>
  <tr>
   <td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><a href="status_mon.php?p_idcard=<?php echo $row_ShowData['p_idcard']; ?>">เลือก</a></td>
   <td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $row_ShowData['status_money']; ?></td>
   <td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $new_dateMon; ?></td>
   <td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $row_ShowData['p_idcard']; ?></td>
   <td align="left" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $row_ShowData['p_name']; ?></td>
   <td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $new_formatDateTh; ?></td>
   <td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $age;?></td>
   <td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $row_ShowData['p_money']; ?></td>
   <td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $row_ShowData['p_status']; ?></td>
   <td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $new_deadDate; ?></td>
   
   
  </tr>
  <?php } while ($row_ShowData = mysql_fetch_assoc($ShowData)); ?>
</table>
<p>&nbsp;</p><br>
</center>
</div>

<div id="footer">ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี</div>


</div>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($ShowData);
?>


Only 158.108.208.xxx 14-11-2014 17:00:50

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
หน้าค้นหาข้อมูล appear_search.php

พอค้นหาข้อมูลแล้วข้อมูลไม่ขึ้นคะ รบกวนช่วยดูหน่อยนะคะ 

<?php require_once('../Connections/MyConnect.php'); ?>
<?php
//initialize the session
if (!isset($_SESSION)) {
 session_start();
}

// ** Logout the current user. **
$logoutAction = $_SERVER['PHP_SELF']."?doLogout=true";
if ((isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) && ($_SERVER['QUERY_STRING'] != "")){
 $logoutAction .="&". htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_GET['doLogout'])) &&($_GET['doLogout']=="true")){
 //to fully log out a visitor we need to clear the session varialbles
 $_SESSION['MM_Username'] = NULL;
 $_SESSION['MM_UserGroup'] = NULL;
 $_SESSION['PrevUrl'] = NULL;
 unset($_SESSION['MM_Username']);
 unset($_SESSION['MM_UserGroup']);
 unset($_SESSION['PrevUrl']);
	
 $logoutGoTo = "../adminlogin/index.php";
 if ($logoutGoTo) {
  header("Location: $logoutGoTo");
  exit;
 }
}
?>
<?php

if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") 
{
 if (PHP_VERSION < 6) {
  $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
 }

 $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);

 switch ($theType) {
  case "text":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;  
  case "long":
  case "int":
   $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "double":
   $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "date":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;
  case "defined":
   $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
   break;
 }
 return $theValue;
}
}

$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"];

mysql_select_db($database_MyConnect, $MyConnect);
$query_ShowData = "SELECT * FROM people WHERE date_money >= '".trim($_POST['date_money'])."' AND date_money <= '".trim($_POST['date_money2'])."'" ;

$ShowData = mysql_query($query_ShowData, $MyConnect) or die(mysql_error());
$row_ShowData = mysql_fetch_assoc($ShowData);
$totalRows_ShowData = mysql_num_rows($ShowData);

$queryString_ShowData = "";
if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
 $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']);
 $newParams = array();
 foreach ($params as $param) {
  if (stristr($param, "pageNum_ShowData") == false && 
    stristr($param, "totalRows_ShowData") == false) {
   array_push($newParams, $param);
  }
 }
 if (count($newParams) != 0) {
  $queryString_ShowData = "&" . htmlentities(implode("&", $newParams));
 }
}
$queryString_ShowData = sprintf("&totalRows_ShowData=%d%s", $totalRows_ShowData, $queryString_ShowData);
?>
<!DOCTYPE>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../menu/menu.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../datetimepicker-master/jquery.datetimepicker.css">
<title>data-table</title>
<style type="text/css">
body {
   background-color: #CFF;
}
#page #menulinks a span {
	color: #000000;
}
body,td,th {
	color: #000000;
}
a:link {
	color: #3333FF;
}
a:hover {
	color: #CC3399;
}
</style>

</head>
<body>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 

<script src="../datetimepicker-master/jquery.datetimepicker.js"></script>
<script src="../datetimepicker-master/moment.min.js"></script> 

<script type="text/javascript">
$(function(){
  $("#date_m").datetimepicker
	({
    format:'d-m-Y', // กำหนดรูปแบบวันที่ ที่ใช้ เป็น 00-00-0000
    lang:'th', // แสดงภาษาไทย
    yearStart:1914,
		yearOffset:543, // ใช้ปี พ.ศ. บวก 543 เพิ่มเข้าไปในปี ค.ศ
		timepicker:false, // กำหนด ไม่แสดงตัวเลือกเวลา
    onSelectDate:function(){ // ถ้าเลือกวันแล้ว 
  $("#date_m").datetimepicker('hide'); // ให้ซ่อน datetimepicker
    },    
  });
	
	  $("#date_2").datetimepicker
	({
    format:'d-m-Y', // กำหนดรูปแบบวันที่ ที่ใช้ เป็น 00-00-0000
    lang:'th', // แสดงภาษาไทย
    yearStart:1914,
		yearOffset:543, // ใช้ปี พ.ศ. บวก 543 เพิ่มเข้าไปในปี ค.ศ
		timepicker:false, // กำหนด ไม่แสดงตัวเลือกเวลา
    onSelectDate:function(){ // ถ้าเลือกวันแล้ว 
  $("#date_2").datetimepicker('hide'); // ให้ซ่อน datetimepicker
    },    
  });

});

</script>
<div id="page">
	<div id="header">
			<h1>ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู			</h1>
			<div class="description">
			 <p>Senior Database of Kong Thanu Subdistrict Administrative   Organization </p>
</div>
	</div>
	 <div id="menulinks">
    <a href="home.php"><span>หน้าหลัก</span></a>
		<a href="data-table.php"><span>ทะเบียนประวัติ</span></a>
		<a href="insert.php"><span>เพิ่มข้อมูลใหม่</span></a>
		<a class="active" href="appear_mon.php"><span>บันทึกการรับเงิน</span></a>
    <a href="report.php"><span>รายงาน</span></a>
    <a href="<?php echo $logoutAction ?>"><span>Logout</span></a>
 </div>	
<div id="mainarea">
<center><h3>บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู</h3>
<h3>
 องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี</h3>
<center>
 <p>จำนวนรายชื่อผู้สูงอายุทั้งหมด <?php echo $totalRows_ShowData ?> คน </p>
 <p> <form name="form1" method="post" action="appear_search.php">
  ค้นหา
  <input type="text" name="date_money" id="date_m">
ถึง
<input type="text" name="date_money2" id="date_2"> 
<input type="submit" name="button" id="button" value="Submit">
 </form>
</p>
</center>
<table border="1" align="center">
 <tr>
  <td align="center" bgcolor="#FFCCFF">การรับเงิน</td>
  <td align="center" bgcolor="#FFCCFF">สถานะการรับเงิน</td>
  <td align="center" bgcolor="#FFCCFF">วันที่รับเงิน</td>
  <td align="center" bgcolor="#FFCCFF">เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน</td>
  <td align="center" bgcolor="#FFCCFF">ชื่อ-นามสกุล</td>
  <td align="center" bgcolor="#FFCCFF">วัน/เดือน/ปีเกิด ผู้สูงอายุ</td>
  <td align="center" bgcolor="#FFCCFF">อายุจริง</td>
  <td align="center" bgcolor="#FFCCFF">จำนวนเงิน</td>
  <td align="center" bgcolor="#FFCCFF">สถานะภาพ</td>
  <td align="center" bgcolor="#FFCCFF">วันที่ตาย</td>

  </tr>
 <?php do { 
 	$bDay=$row_ShowData['p_birthday'];
	$tmp=split('[/.-]',$bDay);
	$current_year=date("Y")+543;
	$age=$current_year-$tmp[0];
	
	   $mydate=$row_ShowData['p_birthday']; 
     $arr_date=explode("-",$mydate); 
     $new_date=($arr_date[0]-543)."-".$arr_date[1]."-".$arr_date[2]; 
     $new_formatDateTh=date("d-m-".$arr_date[0],strtotime($new_date)); 
  
     $mydate=$row_ShowData['p_dead']; 
     $arr_date=explode("-",$mydate); 
     $new_deadDate=$arr_date[2]."-".$arr_date[1]."-".$arr_date[0];
     
		 $mydate=$row_ShowData['date_money']; 
     $arr_date=explode("-",$mydate); 
     $new_dateMon=$arr_date[2]."-".$arr_date[1]."-".$arr_date[0];
 ?>
  <tr>
   <td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><a href="status_mon.php?p_idcard=<?php echo $row_ShowData['p_idcard']; ?>">เลือก</a></td>
   <td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $row_ShowData['status_money']; ?></td>
   <td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $new_dateMon; ?></td>
   <td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $row_ShowData['p_idcard']; ?></td>
   <td align="left" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $row_ShowData['p_name']; ?></td>
   <td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $new_formatDateTh; ?></td>
   <td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $age;?></td>
   <td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $row_ShowData['p_money']; ?></td>
   <td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $row_ShowData['p_status']; ?></td>
   <td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $new_deadDate; ?></td>
   
   
  </tr>
  <?php } while ($row_ShowData = mysql_fetch_assoc($ShowData)); ?>
</table>
<p>&nbsp;</p><br>
</center>
</div>

<div id="footer">ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี</div>


</div>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($ShowData);
?>


only 158.108.208.xxx 14-11-2014 17:04
 ความคิดเห็นที่ 2
ฟิลด์ date_money กำหนดประเภทข้อมูล การจัดเก็บเในฐานข้อมูล ป็นแบบ
date หรือว่า varchar  ?
และรูปแบบที่จัดเก็บเป้นอย่างไร ?
ตัวแปร $_POST['date_money'] ที่ส่งค่าไป มี่ค่าและรูปแบบเป็นแบบไหน?
รวมถึงเช็คว่ามีข้อมูลตามค้นหรือไม่ ต้องไล่ดู
 
เพราะดูแล้วคำสั่งในการค้นหา ก็น่าจะถูกต้องแล้ว


ninenik 124.122.183.xxx 14-11-2014
 ความคิดเห็นที่ 3
ทำได้แล้วคะ ขอบคุณคุณมากเลยคะ Ninenik


janjung 180.183.82.xxx 14-11-2014 23:56
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ