บันทึกข้อมูลวันที่แล้วไม่อัพเดตข้อมูล ในฐานข้อมูลขึ้น 0000-00-00

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา บันทึกข้อมูลวันที่แล้วไม่อัพเดตข้อมูล ในฐานข้อมูลขึ้น 0000-00-00

บันทึกข้อมูลวันที่แล้วไม่อัพเดตข้อมูล ในฐานข้อมูลขึ้น 0000-00-00
ช่วยดูโค้ดให้หน่อยนะคะ 
<?php require_once('Myconnect.php'); ?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") 
{
 if (PHP_VERSION < 6) {
  $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
 }

 $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);

 switch ($theType) {
  case "text":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;  
  case "long":
  case "int":
   $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "double":
   $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "date":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;
  case "defined":
   $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
   break;
 }
 return $theValue;
}
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
 $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] == "form1")) {
	$Day=$_POST['date'];
	list($day, $month, $year)=split('[/.-]',$Day);
 $updateSQL = sprintf("UPDATE customer SET n_credit=%s, id_credit=%s, titlename=%s, name=%s, lastname=%s, telnumber=%s, address=%s, status_doc=%s, follow_doc1=%s, follow_doc2=%s, `date`=%s WHERE id_credit=%s",
            GetSQLValueString($_POST['n_credit'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['id_credit'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['titlename'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['name'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['lastname'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['telnumber'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['address'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['status_doc'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['follow_doc1'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['follow_doc2'], "text"),
            GetSQLValueString(sprintf("%s-%s-%s",$year,$month,$day), "date"),
            GetSQLValueString($_POST['id_credit'], "text"));

 mysql_select_db($database_Myconnect, $Myconnect);
 $Result1 = mysql_query($updateSQL, $Myconnect) or die(mysql_error());

 $updateGoTo = "edit account.php";
 if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
  $updateGoTo .= (strpos($updateGoTo, '?')) ? "&" : "?";
  $updateGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
 }
 header(sprintf("Location: %s", $updateGoTo));
}

$colname_Recordset1 = "-1";
if (isset($_GET['id_credit'])) {
 $colname_Recordset1 = $_GET['id_credit'];
}
mysql_select_db($database_Myconnect, $Myconnect);
$query_Recordset1 = sprintf("SELECT * FROM customer WHERE id_credit = %s", GetSQLValueString($colname_Recordset1, "text"));
$Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1, $Myconnect) or die(mysql_error());
$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1);
$totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($Recordset1);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<script type="text/javascript">
function autoTab(obj){
	  var pattern=new String("_-____-_____-_-__"); // กำหนดรูปแบบในนี้
		var pattern_ex=new String("-"); // กำหนดสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่ใช้แบ่งในนี้
		var returnText=new String("");
		var obj_l=obj.value.length;
		var obj_l2=obj_l-1;
		for(i=0;i<pattern.length;i ){			
			if(obj_l2==i && pattern.charAt(i 1)==pattern_ex){
				returnText+=obj.value pattern_ex;
				obj.value=returnText;
			}
		}
		if(obj_l>=pattern.length){
			obj.value=obj.value.substr(0,pattern.length);			
		}
}
</script>
</head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../datetimepicker-master/jquery.datetimepicker.css"/>
<body background="bg.jpg" >
<?php require('topmenu.css');?>
<center>
<body>
<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" name="form1" id="form1">
 <table width="1229" height="152" border="0">
 <tr>
  <td width="1223" height="135" border="0"><center>
   <img src="GSB_Logo.png" width="452" height="158" />
  </center></td>
 </tr>
 </table>
  
 <table width="1262" height="31" border="0">
  <tr>
   <td width="1241" height="25" >
    <font color="#FFFFFF"> 
    <div id="headBottom">
     
<div id="topmenu">
 <ul>
  <li><a href="index_user.php"><span>หน้าแรก</span></a> 
    <a href="Account Summary.php"><span>เพิ่มบัญชีลูกค้า</span></a> 
    <a href="edit account.php"><span>แก้ไขบัญชีลูกค้า</span></a> 
    <a href="search_user.php"><span>ค้นหาแฟ้มงาน</span></a> 
    <a href="seeall_user.php"><span>ดูแฟ้มงานทั้งหมด</span></a> 
    <a href="contact.php"><span>แก้ไขข้อมูลส่วนตัว</span></a> 
    </li>
 </ul>
</div>
<div class="bttnCheck"></div>
    </div>
   
    
    <div align="right" size="16"><font color="#333333">ยินดีต้อนรับ:</font><font color="#6633CC"><? echo $_SESSION["user"];?></font>&nbsp;<a href="login.php">Logout</a></div></td>
  </tr>
 </table> <table width="1258" height="407" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" bgcolor="#D0D0D0">
  <tr bgcolor="#666699">
   <td height="15" colspan="2" class="normalB"><font color="#FFFFFF">Account Summary</font></td>
  </tr>
  <tr onmouseover="this.style.backgroundColor='#FFFFDD'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" bgcolor="#FFFFFF">
   <td height="30" class="normalB"><font color="#666666">ประเภทสินเชื่อ: </font>
   <br /><select name="n_credit" id="n_credit"> 
           <option value="สินเชื่อธนาคารประชาชน" <?PHP if($row_Recordset1['n_credit'] == "สินเชื่อธนาคารประชาชน") { echo "selected='selected'"; } ?>>สินเชื่อธนาคารประชาชน</option> 
           <option value="สินเชื่อพัฒนาองกรณ์ชุมชน" <?PHP if($row_Recordset1['n_credit'] == "สินเชื่อพัฒนาองกรณ์ชุมชน") { echo "selected='selected'"; } ?>>สินเชื่อพัฒนาองกรณ์ชุมชน</option> 
           <option value="สินเชื่อสวัสดิการ" <?PHP if($row_Recordset1['n_credit'] == "สินเชื่อสวัสดิการ" ) { echo "selected='selected'"; } ?>>สินเชื่อสวัสดิการ</option> 
            <option value="สินเชื่อเคหะ" <?PHP if($row_Recordset1['n_credit'] == "สินเชื่อเคหะ") { echo "selected='selected'"; } ?>>สินเชื่อเคหะ</option> 
            <option value="สินเชื่อไทรทอง" <?PHP if($row_Recordset1['n_credit'] == "สินเชื่อไทรทอง") { echo "selected='selected'"; } ?>>สินเชื่อไทรทอง</option> 
             <option value="สินเชื่อห้องแถว" <?PHP if($row_Recordset1['n_credit'] == "สินเชื่อห้องแถว") { echo "selected='selected'"; } ?>>สินเชื่อห้องแถว</option> 
         </select></td>
   <td height="30" class="normalB"><font color="#666666">เลขที่บัญชี: </font>
    <input type="text" name="id_credit" maxlength="12" readonly="readonly" onKeyUp="if(isNaN(this.value)){ alert('กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข'); this.value='';}" value="<?php echo htmlentities($row_Recordset1['id_credit'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" size="20" />   <font color="#FF0000">*</font></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height="30" bgcolor="#FFFFFF" class="normalB"><font color="#666666">คำนำหน้าชื่อ:</font></td>
   <td height="30" bgcolor="#FFFFFF" class="normalB"><select name="titlename" id="titlename"> 
           <option value="นาย" <?PHP if($row_Recordset1['titlename'] == "นาย") { echo "selected='selected'"; } ?>>นาย</option> 
           <option value="นาง" <?PHP if($row_Recordset1['titlename'] == "นาง") { echo "selected='selected'"; } ?>>นาง</option> 
           <option value="นางสาว" <?PHP if($row_Recordset1['titlename'] == "นางสาว" ) { echo "selected='selected'"; } ?>>นางสาว</option> 
 </select>
    <span style="color: #666666">ชื่อ:
     <input type="text" name="name" onKeyUp="if(!(isNaN(this.value))) { alert('กรุณากรอกเฉพาะตัวอักษร'); this.value='';}" value="<?php echo htmlentities($row_Recordset1['name'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" size="20" />
<font color="#FF0000">*</font> &nbsp;&nbsp; นามสกุล:
     <input type="text" name="lastname" onKeyUp="if(!(isNaN(this.value))) { alert('กรุณากรอกเฉพาะตัวอักษร'); this.value='';}" value="<?php echo htmlentities($row_Recordset1['lastname'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" size="20" />
<font color="#FF0000">*</font></span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td bgcolor="#FFFFFF" style="color: #666666">เลขที่บัตรประชาชน: </td>
   <td bgcolor="#FFFFFF" style="color: #666666"><input type="text" name="idcard" onkeyup="autoTab(this)" value="<?php echo $row_Recordset1['idcard']; ?>" /><font color="#FF0000">* </font> เบอร์โทรศัพท์ : <span class="normalB">
    <input type="text" name="telnumber" onKeyUp="if(isNaN(this.value)){ alert('กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข'); this.value='';}" value="<?php echo htmlentities($row_Recordset1['telnumber'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" size="20" />
   <font color="#FF0000">*</font></span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td bgcolor="#FFFFFF" style="color: #666666">ที่อยู่
    : </td>
   <td bgcolor="#FFFFFF" style="color: #666666"><input type="text" name="address" value="<?php echo htmlentities($row_Recordset1['address'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" size="32" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td width="172" bgcolor="#FFFFFF" style="color: #666666">สถานะแฟ้ม:</td>
   <td width="1050" bgcolor="#FFFFFF" style="color: #666666"></select>
   </select>
    <select name="status_doc" id="status_doc" value="<?php echo htmlentities($row_Recordset1['status_doc'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>"> 
    <option value="ตัดจำหน่ายหนี้สูญ" selected="selected">ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
     <option value="อยู่ระหว่างติดตามหนี้" > อยู่ระหว่างติดตามหนี้
     <option value="ส่งดำเนินคดี" > ส่งดำเนินคดี
     <option value=" ขายทอดตลาด" > ขายทอดตลาด
     <option value="พิพากษา" > พิพากษา
 </select> </td>
  </tr>
  <tr>
   <td bgcolor="#FFFFFF" style="color: #666666">สถานะการติดตามหนี้:</td>
   <td bgcolor="#FFFFFF" style="color: #666666"><select name="follow_doc1" id="follow_doc1"> 
           <option value="ติดตามแล้วหาลูกค้าไม่พบ" <?PHP if($row_Recordset1['follow_doc1'] == "ติดตามแล้วหาลูกค้าไม่พบ") { echo "selected='selected'"; } ?>>ติดตามแล้วหาลูกค้าไม่พบ</option> 
           <option value="ตัดจำหน่ายหนี้สูญ" <?PHP if($row_Recordset1['follow_doc1'] == "ตัดจำหน่ายหนี้สูญ") { echo "selected='selected'"; } ?>>ตัดจำหน่ายหนี้สูญ</option> 
           <option value="อยู่ระหว่างติดตามหนี้" <?PHP if($row_Recordset1['follow_doc1'] == "อยู่ระหว่างติดตามหนี้" ) { echo "selected='selected'"; } ?>>อยู่ระหว่างติดตามหนี้</option> 
            <option value="ส่งดำเนินคดี" <?PHP if($row_Recordset1['n_credit'] == "ส่งดำเนินคดี") { echo "selected='selected'"; } ?>>ส่งดำเนินคดี</option> 
            <option value="ขายทอดตลาด" <?PHP if($row_Recordset1['follow_doc1'] == "ขายทอดตลาด") { echo "selected='selected'"; } ?>>ขายทอดตลาด</option> 
         </select></td>
  </tr>
  <tr>
   <td bgcolor="#FFFFFF" style="color: #666666">ผลการติดตาม:</td>
   <td bgcolor="#FFFFFF" style="color: #666666"><input type="text" name="follow_doc2" value="<?php echo htmlentities($row_Recordset1['follow_doc2'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" size="32" /></td>
  </tr>
  <tr>
  <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 

<script src="../datetimepicker-master/jquery.datetimepicker.js"></script>
<script src="../datetimepicker-master/moment.min.js"></script>

<script type="text/javascript">
$(function(){
 
  $("#date").datetimepicker
	({
    format:'d-m-Y', // กำหนดรูปแบบวันที่ ที่ใช้ เป็น 00-00-0000
    lang:'th', // แสดงภาษาไทย
    yearStart:1914,
		yearEnd:1954, // ช่วงเลือกปีเริ่มต้น ใช้ ค.ศ.
    yearOffset:543, // ใช้ปี พ.ศ. บวก 543 เพิ่มเข้าไปในปี ค.ศ
		timepicker:false, // กำหนด ไม่แสดงตัวเลือกเวลา
    onSelectDate:function(){ // ถ้าเลือกวันแล้ว 
  $("#date").datetimepicker('hide'); // ให้ซ่อน datetimepicker
    },    
  });
});
</script>
   <td height="20" bgcolor="#FFFFFF" style="color: #666666">วันที่ที่เริ่มทำรายการ:</td>
   <td bgcolor="#FFFFFF" style="color: #666666"><input type="text" id="date" value="<?php echo htmlentities($row_Recordset1['date'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" size="32" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td height="20" colspan="2" bgcolor="#FFFFFF" style="color: #666666"><center><input type="submit" value="Update record" /></center></td>
  </tr>
 </table>
 <center></center>
 <input type="hidden" name="MM_update" value="form1" />
 <input type="hidden" name="id_credit" value="<?php echo $row_Recordset1['id_credit']; ?>" />
</form>
<table width="1233" height="31" border="0">
 <tr>
  <td width="705" height="1" bgcolor="#6666CC"></td>
 </tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($Recordset1);
?>


Jiijibe 101.109.66.xxx 15-11-2014 17:16:42

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ต่อ string ตรงๆ ไปเลยไม่ต้องใช้ sprintf แทนดู

GetSQLValueString($year."-".$month."-".$day, "date"), 


ninenik 1.46.146.xxx 15-11-2014
 ความคิดเห็นที่ 2
Ninenik IP  รบกวนหน่อยนะคะ ไม่ทราบว่าใส่ส่วนไหนคะ 


jiijibe 101.109.66.xxx 15-11-2014 18:56
 ความคิดเห็นที่ 3
แง่ว  แทน

GetSQLValueString(sprintf("%s-%s-%s",$year,$month,$day), "date"), 


ninenik 1.46.146.xxx 15-11-2014
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ