สอบถามเรื่องการแก้ไข อัพเดท รูปภาพคะ ว่าต้องใช้ code อะไร

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา สอบถามเรื่องการแก้ไข อัพเดท รูปภาพคะ ว่าต้องใช้ code อะไร

สอบถามเรื่องการแก้ไข อัพเดท รูปภาพคะ ว่าต้องใช้ code อะไร
<?php
//initialize the session
if (!isset($_SESSION)) {
 session_start();
}

// ** Logout the current user. **
$logoutAction = $_SERVER['PHP_SELF']."?doLogout=true";
if ((isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) && ($_SERVER['QUERY_STRING'] != "")){
 $logoutAction .="&". htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_GET['doLogout'])) &&($_GET['doLogout']=="true")){
 //to fully log out a visitor we need to clear the session varialbles
 $_SESSION['MM_Username'] = NULL;
 $_SESSION['MM_UserGroup'] = NULL;
 $_SESSION['PrevUrl'] = NULL;
 unset($_SESSION['MM_Username']);
 unset($_SESSION['MM_UserGroup']);
 unset($_SESSION['PrevUrl']);
	
 $logoutGoTo = "../adminlogin/index.php";
 if ($logoutGoTo) {
  header("Location: $logoutGoTo");
  exit;
 }
}
?>
<?php require_once('../Connections/MyConnect.php'); ?>
<?php include("dw-upload.inc.php"); ?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") 
{
 if (PHP_VERSION < 6) {
  $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
 }

 $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);

 switch ($theType) {
  case "text":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;  
  case "long":
  case "int":
   $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "double":
   $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
   break;
  case "date":
   $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
   break;
  case "defined":
   $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
   break;
 }
 return $theValue;
}
}

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
 $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] == "form1")) {
	$bDay=$_POST['p_birthday'];
	list($day, $month, $year)=split('[/.-]',$bDay);
	if($_POST['p_status']=="ตาย"){
		$dDay=$_POST['p_dead'];
		list($dDay, $dMonth, $dYear)=split('[/.-]',$dDay);
	}
	else {
			$dDay="00";
			$dMonth="00";
			$dYear="0000";
		} 
  $updateSQL = sprintf("UPDATE people SET titlename=%s, p_name=%s, p_lastname=%s, p_birthday=%s, p_money=%s, p_address=%s, p_group=%s, p_status=%s, p_dead=%s, img=%s WHERE p_idcard=%s",
	          GetSQLValueString($_POST['titlename'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['p_name'], "text"),
					  GetSQLValueString($_POST['p_lastname'], "text"),
            GetSQLValueString(sprintf("%s-%s-%s",$year,$month,$day), "date"),
            GetSQLValueString($_POST['p_money'], "int"),
            GetSQLValueString($_POST['p_address'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['p_group'], "text"),
            GetSQLValueString($_POST['p_status'], "text"),
            GetSQLValueString(sprintf("%s-%s-%s",$dYear,$dMonth,$dDay), "date"),
					  GetSQLValueString(dwUpload($_FILES['img']), "text"),
            GetSQLValueString($_POST['p_idcard'], "text"));

 mysql_select_db($database_MyConnect, $MyConnect);
 $Result1 = mysql_query($updateSQL, $MyConnect) or die(mysql_error());

 $updateGoTo = "data-table.php";
 if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
  $updateGoTo .= (strpos($updateGoTo, '?')) ? "&" : "?";
  $updateGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
 }
 header(sprintf("Location: %s", $updateGoTo));
}

$colname_Recordset1 = "-1";
if (isset($_GET['p_idcard'])) {
 $colname_Recordset1 = $_GET['p_idcard'];
}
mysql_select_db($database_MyConnect, $MyConnect);
$query_Recordset1 = sprintf("SELECT * FROM people WHERE p_idcard = %s", GetSQLValueString($colname_Recordset1, "text"));
$Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1, $MyConnect) or die(mysql_error());
$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1);
$totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($Recordset1);
?>
<!DOCTYPE>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../menu/menu.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../datetimepicker-master/jquery.datetimepicker.css">
<title>update</title>
<style type="text/css">
body {
	background-color: #333;
}
#page #menulinks a span {
	color: #000000;
}
body,td,th {
	color: #000000;
}
a:link {
	color: #3333FF;
}
a:hover {
	color: #CC3399;
}
</style>


<script>
 function chkupd(){
       if(confirm('คุณต้องการแก้ไขข้อมูลใช่หรือไม่ ?')){
           return true; // ถ้าตกลง OK โปรแกรมก็จะทำงานต่อไป 
       }else{
           return false; // ถ้าตอบ Cancel ก็คือไม่ต้องทำอะไร 
       }
    }

	</script>
</head>
<body>
<div id="page">
	<div id="header">
			<h1>ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู			</h1>
			<div class="description">
			 <p>Senior Database of Kong Thanu Subdistrict Administrative   Organization </p>
</div>
	</div>
  <div id="menulinks">
    <a href="home.php"><span>หน้าหลัก</span></a>
		<a class="active" href="data-table.php"><span>ทะเบียนประวัติ</span></a>
		<a href="insert.php"><span>เพิ่มข้อมูลใหม่</span></a>
		<a href="appear_mon.php"><span>บันทึกการรับเงิน</span></a>
		<a href="report.php"><span>ใบสำคัญการรับเงิน</span></a>
    <a href="<?php echo $logoutAction ?>"><span>Logout</span></a>
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ยินดีต้อนรับคุณ : <? echo $_SESSION["user"];?>
	</div>	
<div id="mainarea">
<form action="<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" name="form1" id="form1">
<center>
 <p>&nbsp;</p>
</center>
 <table border="1" align="center" cellpadding="3" cellspacing="0">
 <tr valign="baseline">
   <td colspan="2" align="center" nowrap="nowrap" bgcolor="#FF9966"><h3>&nbsp;</h3>
    <h3>แก้ไขข้อมูล</h3>
    <p>&nbsp;</p></td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#FFCCCC">เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน :</td>
   <td bgcolor="#FFCCCC"><?php echo $row_Recordset1['p_idcard']; ?></td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td align="right" nowrap bgcolor="#FFCCCC">คำนำหน้าชื่อ :</td>
   
     <td bgcolor="#FFCCCC"><input type="radio" name="titlename" value="นาย" <?php if (!(strcmp(htmlentities($row_Recordset1['titlename'], ENT_COMPAT, 'utf-8'),"นาย"))) {echo "checked="checked"";} ?>>
      นาย
    
     <input type="radio" name="titlename" value="นาง" <?php if (!(strcmp(htmlentities($row_Recordset1['titlename'], ENT_COMPAT, 'utf-8'),"นาง"))) {echo "checked="checked"";} ?>>
      นาง
    
     <input type="radio" name="titlename" value="นางสาว" <?php if (!(strcmp(htmlentities($row_Recordset1['titlename'], ENT_COMPAT, 'utf-8'),"นางสาว"))) {echo "checked="checked"";} ?>>
      นางสาว</td>
    </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#FFCCCC">ชื่อจริง :</td>
   <td bgcolor="#FFCCCC"><input type="text" name="p_name" value="<?php echo htmlentities($row_Recordset1['p_name'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" size="30" onKeyUp="if(!(isNaN(this.value))) { alert('กรุณากรอกเฉพาะตัวอักษร'); this.value='';}"/></td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#FFCCCC">นามสกุล :</td>
   <td bgcolor="#FFCCCC"><input type="text" name="p_lastname" value="<?php echo htmlentities($row_Recordset1['p_lastname'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" size="30" onKeyUp="if(!(isNaN(this.value))) { alert('กรุณากรอกเฉพาะตัวอักษร'); this.value='';}"/></td>
  </tr> 
  
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 

<script src="../datetimepicker-master/jquery.datetimepicker.js"></script>
<script src="../datetimepicker-master/moment.min.js"></script> 

<script type="text/javascript">
$(function(){
 
  $("#birthday").datetimepicker
	({
    format:'d-m-Y', // กำหนดรูปแบบวันที่ ที่ใช้ เป็น 00-00-0000
    lang:'th', // แสดงภาษาไทย
    yearStart:1914,
		yearEnd:1954, // ช่วงเลือกปีเริ่มต้น ใช้ ค.ศ.
    yearOffset:543, // ใช้ปี พ.ศ. บวก 543 เพิ่มเข้าไปในปี ค.ศ
		timepicker:false, // กำหนด ไม่แสดงตัวเลือกเวลา
    onSelectDate:function(){ // ถ้าเลือกวันแล้ว 
  $("#birthday").datetimepicker('hide'); // ให้ซ่อน datetimepicker
    },    
  });
//  
  $("#birthday").on("change",function(){
    var dayBirth=$(this).val();
    var getdayBirth=dayBirth.split("-");
    var YB=getdayBirth[2]-543;
    var MB=getdayBirth[1];
    var DB=getdayBirth[0];
    
		var setdayBirth=moment(YB+"-"+MB+"-"+DB); 
    var setNowDate=moment();
    var yearData=setNowDate.diff(setdayBirth, 'years', true); // ข้อมูลปีแบบทศนิยม
    var yearFinal=Math.round(setNowDate.diff(setdayBirth, 'years', true),0); // ปีเต็ม
    var yearReal=setNowDate.diff(setdayBirth, 'years'); // ปีจริง
    var monthDiff=Math.floor((yearData-yearReal)*12); // เดือน
    var str_year_month=yearReal+" ปี "+monthDiff+" เดือน"; // ต่อวันเดือนปี
    $("#age").val(str_year_month);
    
	  var moneyData=0;
    if(yearData>=90){
      moneyData=1000;
    }else if(yearData>=80){
      moneyData=800;
    }else if(yearData>=70){
      moneyData=700;
    }else if(yearData>=60){
      moneyData=600;
    }else{
	    alert("ผู้สูงอายุต้องอายุตั้งแต่ 60 ขึ้นไปกรุณากรอกใหม่อีกครั้ง !");	
    }
    $("#money").val(moneyData);
  }); 
});
 $(function() {
	 $( "#datedead" ).datetimepicker
	 ({
    format:'d-m-Y', // กำหนดรูปแบบวันที่ ที่ใช้ เป็น 00-00-0000
    lang:'th', // แสดงภาษาไทย
    yearStart:1914, // ช่วงเลือกปีเริ่มต้น ใช้ ค.ศ.
    yearOffset:543, // ใช้ปี พ.ศ. บวก 543 เพิ่มเข้าไปในปี ค.ศ
		maxDate: '-1Y', // เห็น ว ด ป ถึงแค่ปัจจุบัน ไม่เกินปันจุบัน
		timepicker:false, // กำหนด ไม่แสดงตัวเลือกเวลา
    onSelectDate:function(){ // ถ้าเลือกวันแล้ว 
  $("#datedead").datetimepicker('hide'); // ให้ซ่อน datetimepicker
    },    
  });
});  
</script>   
	
 <?php 
   $mydate= $row_Recordset1['p_birthday']; // วันที่ที่มี ปีเป็นปี พ.ศ.
// แยก วัน เดือน ปี เป็น array เพื่อเอาค่ามาต่อเป็นรูปแบบวันที่ใหม่ เป็นปี ค.ศ.
   $arr_date=explode("-",$mydate); 
// สร้างรูปแบบวันที่ใหม่ ปี ค.ศ. 
  $new_date=($arr_date[0]-543)."-".$arr_date[1]."-".$arr_date[2]; // จะได้ 1915-11-03
// แต่ถ้าอยากใช้เป็นปี พ.ศ. เหมือนเดิม ก็ใช้ค่าปีจากตัวแปรเดิม
  $new_formatDateTh=date("d-m-".$arr_date[0],strtotime($new_date)); 	
	
	$mydate=$row_Recordset1['p_dead']; // วันที่ที่มี ปีเป็นปี พ.ศ.
// แยก วัน เดือน ปี เป็น array เพื่อเอาค่ามาต่อเป็นรูปแบบวันที่ใหม่ 
  $arr_date=explode("-",$mydate); 

// จัดรูปแบบแบบง่าย หรือก็คือย้ายตำแหน่งเลย
  $new_deadDate=$arr_date[2]."-".$arr_date[1]."-".$arr_date[0]; // จัดรูปแบบวันที่ใหม่ 
 ?>
   <tr valign="baseline">
   <td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#FFCCCC">วัน/เดือน/ปีเกิด ผู้สูงอายุ :</td>
   <td bgcolor="#FFCCCC"><input type="type" name="p_birthday" id="birthday" size="15" value="<?php echo htmlentities( $new_formatDateTh, ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>">
   <tr>
    <?php 
 	$bDay=$row_Recordset1['p_birthday'];
	$tmp=split('[/.-]',$bDay);
	$current_year=date("Y")+543;
	$age=$current_year-$tmp[0];
   ?>  
   
   <td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#FFCCCC"> อายุจริง : </td> 
   <td bgcolor="#FFCCCC"><input type="text" id="age" size="7" readonly value="<? echo htmlentities($age, ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>"></td>
   </tr>
  
  <tr valign="baseline">
   <td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#FFCCCC">จำนวนเงิน :</td>
   <td bgcolor="#FFCCCC"><input name="p_money" type="text" id="money" value="<?php echo htmlentities($row_Recordset1['p_money'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" size="7" readonly /> บาท</td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#FFCCCC">บ้านเลขที่ :</td>
   <td bgcolor="#FFCCCC"><input type="text" name="p_address" value="<?php echo htmlentities($row_Recordset1['p_address'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" size="20" onKeyUp="if(isNaN(this.value)){ alert('กรุณากรอกเลข !'); this.value='';}"/></td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#FFCCCC">หมู่ที่ :</td>
   <td bgcolor="#FFCCCC"><input type="text" name="p_group" value="<?php echo htmlentities($row_Recordset1['p_group'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" size="5" onKeyUp="if(isNaN(this.value)){ alert('กรุณากรอกเลข !'); this.value='';}"/></td>
  </tr>
  <tr valign="baseline">
   <td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#FFCCCC">สถานะภาพ :</td>
   <td bgcolor="#FFCCCC"><select name="p_status" onChange="showDead(this)">
    <option value="มีชีวิตอยู่" <?php if (!(strcmp("มีชีวิตอยู่", htmlentities($row_Recordset1['p_status'], ENT_COMPAT, 'utf-8')))) {echo "SELECTED";} ?>>มีชีวิตอยู่</option>
    <option value="ตาย" <?php if (!(strcmp("ตาย", htmlentities($row_Recordset1['p_status'], ENT_COMPAT, 'utf-8')))) {echo "SELECTED";} ?>>ตาย</option>
   </select></td>
  </tr>
  <script>
   function showDead(o){
	 if(o.value=="ตาย"){
	 document.getElementById("deadDate").hidden=false;
		 }
	else{
	 document.getElementById("deadDate").hidden=true;
		}
	 }
   </script>

  <tr valign="baseline" id="deadDate" hidden>
<td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#FFCCCC">วันที่ตาย :</td>
   <td bgcolor="#FFCCCC"><input type="text" name="p_dead" id="datedead" size="15" value="<?php echo htmlentities($new_deadDate, ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>"/></td>
  </tr>
  
  <tr valign="baseline">
   <td align="right" nowrap="nowrap" bgcolor="#FFCCCC">รูปภาพ :</td>
   <td bgcolor="#FFCCCC"><input type="file" name="img" id="img"></td>
  </tr> 
 
  <tr valign="baseline">
   <td colspan="2" align="center" nowrap="nowrap" bgcolor="#FFCCCC"><p>&nbsp;
    </p>
    <p>
     <input type="submit" value="บันทึก" onClick="return confirm('คุณต้องการแก้ไขข้อมูลนี้หรือไม่ ?')" />
     
   </p>
    <p>&nbsp;</p></td>
  </tr>
  
 </table>
 <p>
  <input type="hidden" name="MM_update" value="form1" />
  <input type="hidden" name="p_idcard" value="<?php echo $row_Recordset1['p_idcard']; ?>" />
 </p>
 <p>&nbsp;</p>
</form>
</div>
<div id="footer">ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี</div>
</div>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($Recordset1);
?>


Yoyo 180.183.160.xxx 25-11-2014 15:32:36

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ดูฟังก์ชั่น และการใช้งานนี้เป็นแนวทาง

สร้างฟังก์ชันสำหรับอัพโหลดรูป แบบกำหนดเงื่อนไข อย่างง่าย 
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=440 via @ninenik

หรือกรณีอัพรูปพร้อมกันหลายรูป ลองดูเนื้อหานี้
http://www.ninenik.com/forum_view_1299_1.html


ส่วนการแก้ไขรูป ก็ใช้วิธีเดียวกับการอัพโหลด คือลบไฟล์ เดิมด้วยคำสั่ง 
unlink('ชื่อโฟลเดอร์/ชื่อไฟล์');
// เช่น
unlink("picture/filename.jpg");
ีื่่่่่่่่่


แล้วก็ทำการอัพโหลดไปเข้าไปใหม่

 


ninenik 124.122.130.xxx 25-11-2014
 ความคิดเห็นที่ 2
รบกวนอีกทีนะคะ ไม่เข้สใจว่าต้องใส่ 

unlink('ชื่อโฟลเดอร์/ชื่อไฟล์'); 

ในส่วนไหนอ่ะคะ และแก้ไขทีละรูปตรงส่วนที่เป็นชื่อไฟล์จะต้องใส่ยังไงคะ 
Ninenik 
 ขอบคุณค่ะ 


yoyo 180.183.160.xxx 25-11-2014 16:11
 ความคิดเห็นที่ 3
โค้ดด้านบนเหมือนใช้ เครื่องมือเขียน น่าจะแนะนำแบบตรงไม่ได้  ดูแล้วใช้ฟังก์ชั่นเฉพาะ
ต้องลองหาข้อมูลเพิ่มดู 


ninenik 124.122.130.xxx 25-11-2014
 ความคิดเห็นที่ 4
โอเครคะ ขอบคุณมากๆเลยเด๋วลองศึกษาดู  Ninenik


yoyo 180.183.160.xxx 25-11-2014 17:11
1


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ