เรื่อง form ของ bootstrap css

ถาม-ตอบ แนะนำไอเดียว โค้ดตัวอย่าง แนวทาง วิธีแก้ปัญหา เรื่อง form ของ bootstrap css

เรื่อง form ของ bootstrap css
ทำไมมันไมไ่ด้อ่าค่ะ ข่วยดูมห้น่อยได้ไหมค่ะ ว่าเกิดจาอารัย
<?php
    include("include/connect.php");
    Check_Login(); /* ตรวจสอบสถานะล็อคอิน */
    $sqlTld = "SELECT * FROM tld";
    $resultTld = mysql_query($sqlTld);
    $sqlPack = "SELECT * FROM package";
    $resultPack = mysql_query($sqlPack);
?>
<?
if($_POST["cus_submit"] == 'Add'){
$sqlcus = "insert into customer (FK_pack_id,cus_name,cus_address,cus_company,cus_email,cus_tel,cus_date,cus_domain_name,cus_domain_tld,cus_status) values('".$_POST['FK_pack_id']."','".$_POST['cus_name']."','".$_POST['cus_address']."','".$_POST['cus_company']."','".$_POST['cus_email']."','".$_POST['cus_tel']."','".$_POST['cus_date']."','".$_POST['cus_domain_name']."','".$_POST['cus_domain_tld']."','".$_POST['cus_status']."')";
$resultcus = mysql_query($sqlcus);}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <?php include("content/head.php"); ?>
<link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap.min.css">  
<!--<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css"> -->
    <script src="js/jquery-1.11.2.min.js"></script>
<script src="js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<style type="text/css">  
        .form-group{ margin-bottom:0px !important;}  
        .form-control-feedback{top:0px !important;}  
    </style>  
    <script>
        function ChkDomain(){
            $("#ChkDomainMsg").hide();
            if(!$('#ChkDomainName').val()){
                $("#ChkDomainMsg").hide();
            }
            var ChkDomainName = $("#ChkDomainName").val();
            var ChkDomainTld = $("#ChkDomainTld").val();
            $.ajax({
                type: "POST",
                url: "customer_check_domain.php",
                data: "ChkDomainName="+ChkDomainName+"&ChkDomainTld="+ChkDomainTld,
                success: function (dataCheck) {
                    $("#ChkDomainMsg").html(dataCheck).show();
                }
            });
        }
    </script>
</head>
 
<body>
 
    <div id="header">
        <?php include("content/header.php"); ?>
    </div>
    <div id="content">
        <div id="main_menu">
            <?php include("content/main_menu.php"); ?>
        </div>
        <div id="main_form">
            <div class="title_line">
                <p>New Domain</p>
            </div>
            <div class="title_menu">
                <a href="customer.php" class="title_link">Customer</a> > <b>Add Domain</b>
            </div>
            <div class="table">
                <form id="myform1" name="form1" class="form table_form2" action="" method="post">
                    <ul>
<div class="form-group has-feedback">
                        <li>
                            <label class="table_form_name">Date Start<span class="table_form_name_require">*</span></label>
                            <input type="date" name="cus_date" class="form-control css-require table_form_input"> 
<span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true"></span>
                        </li>
</div>
<div class="form-group has-feedback">
                        <li>
                            <label class="table_form_name">Customer Name<span class="table_form_name_require">*</span></label>
                            <input type="text" name="cus_name" class="form-control css-require table_form_input">
<span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true"></span>
                        </li>
</div>
<div class="form-group has-feedback">
                        <li>
                            <label class="table_form_name">Address</label>
                            <textarea name="cus_address" class="form-control css-require table_form_input"></textarea>
<span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true"></span>
                        </li>
</div>
<div class="form-group has-feedback">
                        <li>
                            <label class="table_form_name">Company</label>
                            <input type="text" name="cus_company" class="form-control css-require table_form_input">
<span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true"></span>
                        </li>
</div>
<div class="form-group has-feedback">
                        <li>
                            <label class="table_form_name">E-Mail</label>
                            <input type="text" name="cus_email" class="form-control css-require table_form_input">
<span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true"></span>
                        </li>
</div>
<div class="form-group has-feedback">
                        <li>
                            <label class="table_form_name">Telephone<span class="table_form_name_require">*</span></label>
                            <input type="text" name="cus_tel" class="form-control css-require table_form_input">
<span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true"></span>
                        </li>
</div>
                        <li>
                            <label class="table_form_name">Domain Name<span class="table_form_name_require">*</span></label>
</li>
<li>
                            <input type="text" name="cus_domain_name" class="table_form_input table_form_input2" id="ChkDomainName" onchange="ChkDomain()">
                            <select name="cus_domain_tld" class="table_form_input table_form_input3" id="ChkDomainTld" onchange="ChkDomain()">
                                <?php while($rowTld = mysql_fetch_array($resultTld)){ ?>
                                <option value="<?=$rowTld["tld_name"]?>">.<?=$rowTld["tld_name"]?></option>
                                <?php } ?>
                            </select><span id="ChkDomainMsg" class="table_form_status_domain"></span>
                        </li>
<div class="form-group has-feedback">
                        <li>
                            <label class="table_form_name">Package Name</label>
                            <select name="FK_pack_id" class="form-control css-require table_form_input">
                              <option value="0">-- Select --</option>
                                <?php
                                    while($rowPack = mysql_fetch_array($resultPack)){
                                ?>
                              <option value="<?=$rowPack["pack_id"]?>"><?=$rowPack["pack_name"]?></option>
                                <? } ?>
                            </select> 
                        </li>
</div>
                        <li class="table_form_button2">
                            <input type="submit" name="cus_submit" value="Add" class="table_form_button">
                            <input type="reset" name="cus_reset" value="Reset" class="table_form_button">
                        </li>
                    </ul>
                </form>
            </div>
        </div>
        <div id="footer">
            <?php include("content/footer.php"); ?>
        </div>
</body>
</html>     
 <script type="text/javascript">  
 $(function(){  
       
     var obj_check=$(".css-require");  
     $("#myform1").on("submit",function(){  
         obj_check.each(function(i,k){  
             var status_check=0;  
             if(obj_check.eq(i).find(":radio").length>0 || obj_check.eq(i).find(":checkbox").length>0){  
                 status_check=(obj_check.eq(i).find(":checked").length==0)?0:1;      
             }else{  
                 status_check=($.trim(obj_check.eq(i).val())=="")?0:1;  
             }  
             formCheckStatus($(this),status_check);        
         });  
         if($(this).find(".has-error").length>0){  
              return false;  
         }  
     });  
       
     obj_check.on("change",function(){  
         var status_check=0;  
         if($(this).find(":radio").length>0 || $(this).find(":checkbox").length>0){  
             status_check=($(this).find(":checked").length==0)?0:1;      
         }else{  
             status_check=($.trim($(this).val())=="")?0:1;  
         }  
         formCheckStatus($(this),status_check);         
     });  
       
     var formCheckStatus = function(obj,status){  
         if(status==1){  
             obj.parent(".form-group").removeClass("has-error").addClass("has-success");  
             obj.next(".glyphicon").removeClass("glyphicon-warning-sign").addClass("glyphicon-ok");      
         }else{  
             obj.parent(".form-group").removeClass("has-success").addClass("has-error");  
             obj.next(".glyphicon").removeClass("glyphicon-ok").addClass("glyphicon-warning-sign");        
         }  
     }  
  
 });  
</script>     


Chickenkook 58.11.98.xxx 26-01-2015 14:31:24

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ


 • ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )

 ความคิดเห็นที่ 1
ปัญหาคืออะไรครับ ระบุด้วยครับ จะได้ช่วยถูก บันทึกข้อมูลไม่ได้ หรือ javascript ฟังชั่นไหนไม่ทำงาน ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน


wowowow 61.90.11.xxx 26-01-2015 15:34
 ความคิดเห็นที่ 2
ขอโทดค่ะที่บอกไม่ละเอียด พอดีปัญหามันอยู่ตรงที่ว่า เวลากรอกข้อมูลเข้าไปค่ะ ขอบสีของ input ไม่เป็นสีเขียวค่ะ รวมทั้ง icon ด้วยค่ะ ติดปัญหาแค่ตรงนี้เดียวตรงเดียวค่ะ ไม่ทราบว่าเปนที่อะไร


chickenkook 110.168.192.xxx 28-01-2015 09:20
 ความคิดเห็นที่ 3
เป็นแบบตัวอย่างอันนี้เลยค่ะ http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=579


chickenkook 110.168.192.xxx 28-01-2015 09:20
 ความคิดเห็นที่ 4
<?php
  include("include/connect.php");
  Check_Login(); /* ตรวจสอบสถานะล็อคอิน */
  $sqlTld = "SELECT * FROM tld";
  $resultTld = mysql_query($sqlTld);
  $sqlPack = "SELECT * FROM package";
  $resultPack = mysql_query($sqlPack);
?>
<?
   if($_POST["cus_submit"] == 'Add'){
     $sqlcus = "insert into customer (FK_pack_id,cus_name,cus_address,cus_company,cus_email,cus_tel,cus_date,cus_domain_name,cus_domain_tld,cus_status) values('".$_POST['FK_pack_id']."','".$_POST['cus_name']."','".$_POST['cus_address']."','".$_POST['cus_company']."','".$_POST['cus_email']."','".$_POST['cus_tel']."','".$_POST['cus_date']."','".$_POST['cus_domain_name']."','".$_POST['cus_domain_tld']."','".$_POST['cus_status']."')";
     $resultcus = mysql_query($sqlcus);
   }
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
   <?php include("content/head.php"); ?>
   <link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap.min.css"> 
   <!-- <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.2/css/bootstrap.min.css"> -->
   <script src="js/jquery-1.11.2.min.js"></script>
   <script src="js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
   <style type="text/css"> 
     .form-group{ margin-bottom:0px !important;} 
     .form-control-feedback{top:0px !important;} 
   </style> 
   <script>
     function ChkDomain(){
        $("#ChkDomainMsg").hide();
        if(!$('#ChkDomainName').val()){
          $("#ChkDomainMsg").hide();
        }
        var ChkDomainName = $("#ChkDomainName").val();
        var ChkDomainTld = $("#ChkDomainTld").val();
        $.ajax({
          type: "POST",
          url: "customer_check_domain.php",
          data: "ChkDomainName="+ChkDomainName+"&ChkDomainTld="+ChkDomainTld,
          success: function (dataCheck) {
             $("#ChkDomainMsg").html(dataCheck).show();
          }
        });
     }
   </script>
</head>
 
<body>
 
   <div id="header">
     <?php include("content/header.php"); ?>
   </div>
   <div id="content">
     <div id="main_menu">
        <?php include("content/main_menu.php"); ?>
     </div>
     <div id="main_form">
        <div class="title_line">
          <p>New Domain</p>
        </div>
        <div class="title_menu">
          <a href="customer.php" class="title_link">Customer</a> > <b>Add Domain</b>
        </div>
        <div class="table">
          <form id="myform1" name="form1" class="form table_form2" action="" method="post">
             <ul>
               <div class="form-group has-feedback">
                  <li>
                    <label class="table_form_name">Date Start<span class="table_form_name_require">*</span></label>
                    <input type="date" name="cus_date" class="form-control css-require table_form_input"> 
                    <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true"></span>
                  </li>
               </div>
               <div class="form-group has-feedback">
                  <li>
                    <label class="table_form_name">Customer Name<span class="table_form_name_require">*</span></label>
                    <input type="text" name="cus_name" class="form-control css-require table_form_input">
                    <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true"></span>
                  </li>
               </div>
               <div class="form-group has-feedback">
                  <li>
                    <label class="table_form_name">Address</label>
                    <textarea name="cus_address" class="form-control css-require table_form_input"></textarea>
                    <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true"></span>
                  </li>
               </div>
               <div class="form-group has-feedback">
                  <li>
                    <label class="table_form_name">Company</label>
                    <input type="text" name="cus_company" class="form-control css-require table_form_input">
                    <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true"></span>
                  </li>
               </div>
               <div class="form-group has-feedback">
                  <li>
                    <label class="table_form_name">E-Mail</label>
                    <input type="text" name="cus_email" class="form-control css-require table_form_input">
                    <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true"></span>
                  </li>
               </div>
               <div class="form-group has-feedback">
                  <li>
                    <label class="table_form_name">Telephone<span class="table_form_name_require">*</span></label>
                    <input type="text" name="cus_tel" class="form-control css-require table_form_input">
                    <span class="glyphicon form-control-feedback" aria-hidden="true"></span>
                  </li>
               </div>
               <li>
                  <label class="table_form_name">Domain Name<span class="table_form_name_require">*</span></label>
               </li>
               <li>
                  <input type="text" name="cus_domain_name" class="table_form_input table_form_input2" id="ChkDomainName" onchange="ChkDomain()">
                  <select name="cus_domain_tld" class="table_form_input table_form_input3" id="ChkDomainTld" onchange="ChkDomain()">
                    <?php 
                    while($rowTld = mysql_fetch_array($resultTld)){ 
                    ?>
                    <option value="<?=$rowTld["tld_name"]?>">.<?=$rowTld["tld_name"]?></option>
                    <?php 
                    }
                    ?>
                  </select>
                  <span id="ChkDomainMsg" class="table_form_status_domain"></span>
               </li>
               <div class="form-group has-feedback">
                  <li>
                    <label class="table_form_name">Package Name</label>
                    <select name="FK_pack_id" class="form-control css-require table_form_input">
                       <option value="0">-- Select --</option>
                       <?php
                       while($rowPack = mysql_fetch_array($resultPack)){
                       ?>
                       <option value="<?=$rowPack["pack_id"]?>"><?=$rowPack["pack_name"]?></option>
                       <? 
                       }
                       ?>
                    </select> 
                  </li>
               </div>
               <li class="table_form_button2">
                  <input type="submit" name="cus_submit" value="Add" class="table_form_button">
                  <input type="reset" name="cus_reset" value="Reset" class="table_form_button">
               </li>
             </ul>
          </form>
        </div>
     </div>
     <div id="footer">
        <?php include("content/footer.php"); ?>
     </div>
</body>
</html>   
<script type="text/javascript"> 
$(function(){     
   var obj_check=$(".css-require"); 
   $("#myform1").on("submit",function(){ 
     obj_check.each(function(i,k){ 
        var status_check=0; 
        if(obj_check.eq(i).find(":radio").length>0 || obj_check.eq(i).find(":checkbox").length>0){ 
          status_check=(obj_check.eq(i).find(":checked").length==0)?0:1;   
        }else{ 
          status_check=($.trim(obj_check.eq(i).val())=="")?0:1; 
        } 
        formCheckStatus($(this),status_check);    
     }); 
     if($(this).find(".has-error").length>0){ 
        return false; 
     } 
   }); 
    
   obj_check.on("change",function(){ 
     var status_check=0; 
     if($(this).find(":radio").length>0 || $(this).find(":checkbox").length>0){ 
        status_check=($(this).find(":checked").length==0)?0:1;   
     }else{ 
        status_check=($.trim($(this).val())=="")?0:1; 
     } 
     formCheckStatus($(this),status_check);     
   }); 
    
   var formCheckStatus = function(obj,status){ 
       f(status==1){ 
        obj.parent(".form-group").removeClass("has-error").addClass("has-success"); 
        obj.next(".glyphicon").removeClass("glyphicon-warning-sign").addClass("glyphicon-ok");   
     }else{ 
        obj.parent(".form-group").removeClass("has-success").addClass("has-error"); 
        obj.next(".glyphicon").removeClass("glyphicon-ok").addClass("glyphicon-warning-sign");    
     } 
   } 
 
}); 
</script>   

เดี๋ยวมา


wowowow 61.90.9.xxx 28-01-2015 13:10
 ความคิดเห็นที่ 5
เรียกไฟล์  css  ของ  bootstrap  มาถูกต้องหรือยังครับ
ดู บรรทัดที่ 19 นะครับ เรียกมาถูกต้องแล้วหรือยัง


ส่วน  icon  นี้คือตัวไหนครับ อะไรครับ
ผมเดาว่า คงหมายถึง ปุ้ม Add   กับ  Reset  ไม่มีสี เหมือน ตัวอย่าง

เพิ่มclass="btn btn-primary"  button  ครับ

เพิ่ม </div>
อีก 1 ตัวครับ ปิด ไม่หมด
บรรทัด 146
wowowow 61.90.9.xxx 28-01-2015 13:50
1 2 Next


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ